Wykonanie dokumentacji projektowej dla Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej dla Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku w podziale na trzy zadania: Zadanie nr 1: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy instalacji doziemnej kanalizacji deszczowej zewnętrznej odprowadzającej wody opadowe z terenu utwardzonego w otoczeniu budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy Al. Piłsudskiego 26 i 28 zlokalizowanej na dz. Gminy Białystok nr ewid. 1288/92, 1352/10, 1352/13, 1352/14, 1352/15, 1352/19. Zadanie nr 2: Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji gazowej wewnętrznej i doziemnej zewnętrznej na potrzeby lokalu użytkowego Gminy Białystok w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. M. C. Skłodowskiej 8 na dz. nr ewid. 1248/5, 1250. Zadanie nr 3: Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej przebudowy źródła ciepła polegającej na wykonaniu kotłowni gazowej w pomieszczeniu piwnicy oraz instalacji gazowej w budynku wpisanym do rejestru zabytków zwanym „ Arsenał” położonym przy ul. Mickiewicza 2 w Białymstoku, działka nr 1745 obręb 11, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzorów autorskich.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBiałystok
 • WojewództwoPodlaskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-02-21
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZarząd Mienia Komunalnego
 • Data publikacji ogłoszenia2018-02-13
 • Numer ogłoszenia517030-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 517030-N-2018 z dnia 2018-02-13 r.

Zarząd Mienia Komunalnego: Wykonanie dokumentacji projektowej dla Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku w podziale na trzy zadania: Zadanie nr 1: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy instalacji doziemnej kanalizacji deszczowej zewnętrznej odprowadzającej wody opadowe z terenu utwardzonego w otoczeniu budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy Al. Piłsudskiego 26 i 28 zlokalizowanej na dz. Gminy Białystok nr ewid. 1288/92, 1352/10, 1352/13, 1352/14, 1352/15, 1352/19. Zadanie nr 2: Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji gazowej wewnętrznej i doziemnej zewnętrznej na potrzeby lokalu użytkowego Gminy Białystok w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. M. C. Skłodowskiej 8 na dz. nr ewid. 1248/5, 1250. Zadanie nr 3: Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej przebudowy źródła ciepła polegającej na wykonaniu kotłowni gazowej w pomieszczeniu piwnicy oraz instalacji gazowej w budynku wpisanym do rejestru zabytków zwanym „ Arsenał” położonym przy ul. Mickiewicza 2 w Białymstoku, działka nr 1745 obręb 11, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzorów autorskich.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Mienia Komunalnego, krajowy numer identyfikacyjny 200241074, ul. gen. J. Bema  89/1 , 15-370  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 857479457, e-mail zp@zmk.bialystok.pl, faks 857479483.
Adres strony internetowej (URL): www.zmk.bialystok.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
zmk.bip.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
zmk.bip.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca (w godzinach pracy Zarządu Mienia Komunalnego, o których mowa w rozdziale II SIWZ).
Adres:
Zarząd Mienia Komunalnego ul.gen. J. Bema 89/1, 15-370 Białystok, sekretariat pok. 201

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej dla Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku w podziale na trzy zadania: Zadanie nr 1: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy instalacji doziemnej kanalizacji deszczowej zewnętrznej odprowadzającej wody opadowe z terenu utwardzonego w otoczeniu budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy Al. Piłsudskiego 26 i 28 zlokalizowanej na dz. Gminy Białystok nr ewid. 1288/92, 1352/10, 1352/13, 1352/14, 1352/15, 1352/19. Zadanie nr 2: Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji gazowej wewnętrznej i doziemnej zewnętrznej na potrzeby lokalu użytkowego Gminy Białystok w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. M. C. Skłodowskiej 8 na dz. nr ewid. 1248/5, 1250. Zadanie nr 3: Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej przebudowy źródła ciepła polegającej na wykonaniu kotłowni gazowej w pomieszczeniu piwnicy oraz instalacji gazowej w budynku wpisanym do rejestru zabytków zwanym „ Arsenał” położonym przy ul. Mickiewicza 2 w Białymstoku, działka nr 1745 obręb 11, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzorów autorskich.
Numer referencyjny: TR.TI.263.10.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zadanie nr 1: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy instalacji doziemnej kanalizacji deszczowej zewnętrznej odprowadzającej wody opadowe z terenu utwardzonego w otoczeniu budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy Al. Piłsudskiego 26 i 28 zlokalizowanej na dz. Gminy Białystok nr ewid. 1288/92, 1352/10, 1352/13, 1352/14, 1352/15, 1352/19; Zakres planowanych robót objętych dokumentacją: 2.1 Inwentaryzacja istniejących rurociągów odprowadzających dotychczas wody opadowe z terenu przy przedmiotowych budynkach na obszarze zgodnie z zaznaczonym zakresem opracowania; 2.2 Likwidacja nieczynnych i wyeksploatowanych rurociągów, studzienek i wpustów; 2.3 Montaż nowej instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z terenu objętego opracowaniem z podłączeniem do istniejącej studni rewizyjnej na działce 1352/14 z uwzględnieniem poniższych uwag: 2.3.1 W związku z powtarzającymi się zalewaniami terenu przy budynku nr 26 od strony klatek schodowych spowodowanymi napływem nadmiernej ilości wody opadowej od strony ulic: Nowy Świat i Piotrkowskiej należy zaprojektować retencyjny podziemny zbiornik stalowy z przepompownią zlokalizowany pomiędzy budynkami nr 26 i 28 na dz. 1352/14 (pojemność zbiornika do ustalenia), który będzie przejmował nadmiar wody w okresie nawalnych opadów deszczu. Wody ze zbiornika będą pompowane rurociągiem tłocznym z zaworem zwrotnym do istniejącej studzienki rewizyjnej podanej w poz. 2.3. 2.3.2 Należy przewidzieć możliwość podłączenia rur spustowych budynków nr 26 i 28 od strony drogi osiedlowej do nowej instalacji ( przykanaliki z rur spustowych poza zakresem opracowania); 2.3.3 Istniejąca w terenie pomiędzy budynkami nr 26 i 28 sieć co niskoparametrowa jest nieczynna (własność MPEC); 2.3.4 Należy określić niezbędny zakres prac serwisowych związanych z planowanym zbiornikiem i pompownią; 2.4 Zasilanie elektryczne przepompowni wykonane na podstawie warunków technicznych zasilania (do uzyskania przez projektanta) na oddzielny licznik energetyczny; 2.5 Automatyczny układ sterowania pracą przepompowni. 2.6 Wycinka istniejących nasadzeń na terenie planowanej inwestycji z uzyskaniem koniecznego pozwolenia na wycinkę; Zadanie nr 2: Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji gazowej wewnętrznej i doziemnej zewnętrznej na potrzeby lokalu użytkowego Gminy Białystok w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. M. C. Skłodowskiej 8 na dz. nr ewid. 1248/5, 1250. Zakres planowanych robót objętych dokumentacją: • Zaprojektowanie instalacji gazowej wewnętrznej i doziemnej zewnętrznej na potrzeby lokalu użytkowego do podłączenia dwóch kuchenek gazowych o mocy odpowiednio 13 i 27 kW; • Zaprojektowanie punktu pomiarowego z gazomierzem w szafce na potrzeby lokalu – planowana lokalizacja szafki zgodnie z warunkami technicznymi z PSG; • Analiza istniejącej w lokalu wentylacji mechanicznej (odciągi z okapami nad kuchenkami) oraz wentylacji grawitacyjnej wywiewnej z określeniem możliwości jej wykorzystania w celu spełnienia warunków technicznych w zakresie budowy instalacji gazowej w lokalu oraz ewentualne zaprojektowanie dodatkowej wentylacji w tym zakresie. Zadanie nr 3: Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej przebudowy źródła ciepła polegającej na wykonaniu kotłowni gazowej w pomieszczeniu piwnicy oraz instalacji gazowej w budynku wpisanym do rejestru zabytków zwanym „Arsenał” położonym przy ul. Mickiewicza 2 w Białymstoku, działka nr 1745 obręb 11, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzorów autorskich. Celem prac projektowych jest: Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej kotłowni gazowej zasilającej istniejącą instalację centralnego ogrzewania, zlokalizowanej w pomieszczeniu piwnicy w budynku (użyteczności publicznej) w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 2 i polegającej na: - przebudowie pomieszczenia w piwnicy budynku na potrzeby kotłowni gazowej; - budowie kotłowni gazowej na potrzeby instalacji c.o.; - budowie instalacji gazowej doziemnej i wewnętrznej zasilającej kotłownię oraz zaplecze kuchenne restauracji; - przebudowie instalacji c.o. w celu podłączenia do nowego źródła ciepła. Zakres robót obejmujący powyższe opracowanie: a) Roboty przygotowawcze: Wykonanie inwentaryzacji i ekspertyz niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia; Uzyskanie map dla celów projektowych; Uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień i warunków do opracowania dokumentacji; Dokonanie szczegółowych uzgodnień z Zamawiającym; Dokonanie bilansu zapotrzebowania ciepła budynku. b) Opracowanie dokumentacji projektowej: Do zakresu powyższego opracowania należy wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej w zakresie: - Projekt architektoniczno budowlany przebudowy pomieszczenia w piwnicy na potrzeby kotłowni gazowej; - Projekt budowy kotłowni gazowej – instalacja technologiczna kotłowni gazowej; - Projekt przebudowy instalacji centralnego ogrzewania w niezbędnym zakresie; - Projekt budowy instalacji gazowej; - Projekt budowy instalacji elektrycznej kotłowni gazowej; - Uzyskanie pozwolenia na budowę - Pełnienie nadzoru autorskiego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1, 2 i 3 został podany w załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. 3. Wymaga się udzielenia co najmniej 36 miesięcznej rękojmi i gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia dot. zadania nr 1-3.

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: NIE DOTYCZY.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: NIE DOTYCZY.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli wykonawca wykaże się, że: ZADANIE NR 1 a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę. Za co najmniej jedną usługę zamawiający uzna usługę polegającą na wykonaniu: dokumentacji projektowej sieci lub instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o wartości min. 5 000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane; ZADANIE NR 2 w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę. Za co najmniej jedną usługę zamawiający uzna usługę polegającą na wykonaniu: dokumentacji projektowej instalacji gazowej o wartości min. 2 000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane; ZADANIE NR 3 w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi. Za dwie usługi zamawiający uzna wykonanie dokumentacji projektowej na remont, przebudowę, nadbudowę, rozbudowę budynku wpisanego do rejestru zabytków zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), każda z nich została zrealizowana odrębną umową, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane; Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. b) skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług, kontrolę jakości, posiadające kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, tj.: ZADANIE NR 1: - osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadającą doświadczenie w wykonaniu co najmniej 1 dokumentacji projektowej na wykonanie sieci lub instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o wartości min. 5 000,00 zł brutto; - osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych; ZADANIE NR 2: - osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadającą doświadczenie w wykonaniu co najmniej 1 dokumentacji projektowej polegającej na wykonaniu: dokumentacji projektowej instalacji gazowej o wartości min. 2 000,00 zł brutto ZADANIE NR 3: - osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, posiadającą doświadczenie w wykonaniu co najmniej 2 dokumentacji projektowych na remont, przebudowę, nadbudowę, rozbudowę budynku wpisanego do rejestru zabytków o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto; - osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; - osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; - osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych; UWAGA! Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia przez jedną osobę wyżej wymienionych funkcji, celem wykazania spełnienia przedmiotowego warunku. Przez ww. uprawnienia budowlane należy rozumieć: uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278) Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następującego dokumentu: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, 2) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. UWAGA! Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale XII SIWZ pkt 4 ppkt 2 należy złożyć w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego (zmk.bip.gov.pl) wykaz złożonych w danym postępowaniu ofert zgodnie z zamieszczonym do SIWZ wzorem. 5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdziale XII SIWZ pkt 4 ppkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa w rozdziale XII SIWZ pkt 4 ppkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale XII SIWZ pkt 4 ppkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – wg załączonego wzoru załącznik nr 7.1, 7.2, 7.3 2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg załączonego wzoru załącznik nr 6.1, 6.2, 6.3. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
DOTYCZY PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 6. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wg załączonego wzoru załącznik nr 8 do SIWZ). UWAGA! Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego należy złożyć w formie oryginału). Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5. 7. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 8. Jeżeli inny podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale XII SIWZ pkt 7: 1) ppkt 1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 9. Dokumenty, o których mowa w rozdziale XII SIWZ pkt 8 ppkt 1 lit. a, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 10. Jeżeli w kraju, w którym inny podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale XII SIWZ pkt 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis zawarty w rozdziale XII SIWZ pkt 9 stosuje się. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. DOTYCZY PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 11. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentu wymienionego w rozdziale XII SIWZ pkt 4 ppkt 1, dotyczące podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. 12. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego: 1) oświadczenie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji danego Wykonawcy, składa każdy z tych Wykonawców, w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (oświadczenia o których mowa w załącznikach nr 3, 4 i 5 do SIWZ), 2) wykonawcy występujący wspólnie muszą zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy Pzp ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarciu umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale albo notarialnie potwierdzonej kopii, które powinno określać zakres umocowania, 3) przed udzieleniem zamówienia każdy wykonawca zobowiązany jest złożyć oddzielnie dokumenty określone w rozdziale XII SIWZ pkt 4 ppkt 1, 4) przed udzieleniem zamówienia dokumenty określone w rozdziale XII SIWZ pkt 3 winien złożyć co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 13. Zamawiający wymaga także załączenia do oferty innych dokumentów: 1) wypełniony formularz ofertowy - wg załączonego wzoru załącznik nr 2 do SIWZ, 2) została podpisana przez pełnomocnika, 3) pisemne zobowiązanie innego podmiotu w formie oryginału (jeżeli wykonawca, dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innego podmiotu) - wg załączonego wzoru załącznik nr 8 do SIWZ - oraz dokumenty potwierdzające, że osoba podpisująca niniejsze zobowiązanie jest uprawniona do działania w imieniu podmiotu trzeciego. Jeżeli w imieniu podmiotu działa osoba, której umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych, powinna posiadać pełnomocnictwo do takiej czynności.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
DOTYCZY ZADANIA NR 1 i 2 § 13 ZMIANA UMOWY 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w następującym zakresie i okolicznościach: 1) strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminu, o których mowa w § 4 ust. 1 o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku: a) wydłużenie postępowania w sprawie wydawania decyzji administracyjnych, b) wydłużenie postępowania w sprawie uzyskania warunków technicznych, c) wystąpienia konieczności wykonania usług dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, d) zamawiający zmieni dane, na podstawie których wykonywany będzie przedmiot umowy, lub opóźni się w dostarczaniu danych dla wykonawcy, e) warunki prowadzonych prac projektowych zostaną zmienione przez jednostki opiniujące, uzgadniające lub zatwierdzające albo przez nowe przepisy, normy, normatywy, f) jednostki uzgadniające, opiniujące lub zatwierdzające zażądają w trakcie prowadzonego postepowania administracyjnego wykonania opracowań dodatkowych, nie ujętych w przedmiocie umowy. g) niemożność dotrzymania terminu umownego spowodowana zostanie siłą wyższą lub okolicznościami, których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec, mimo wszelkiej staranności. Przyczynami tymi będą: zaniechania pozostałych uczestników procesu inwestycyjnego, zaniechania, ograniczenia, zakazy lub polecenia organów administracyjnych, sprawujących władzę administracyjną wobec stron oraz prac wykonywanych na podstawie niniejszej umowy, odwołania od decyzji lub zastrzeżenia zgłoszone w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego przez strony postępowania. 2) zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1: a) w przypadku zmniejszenia zakresu zamówienia, b) w przypadku zmiany stawki VAT, c) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa w zakresie dotyczącym przedmiotu opracowania, 3) wykonawca może dokonać zmiany swoich przedstawicieli wykazanych w § 12 ust. 1, zgodnie z warunkami zawartymi w § 12 ust. 3 i 4, 4) Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany przedstawicieli, jeżeli uzna, że nie wykonuje oni swoich obowiązków wynikających z umowy, 5) Wykonawca może dokonywać zmiany osób wskazanych w § 12 ust. 1, 5, 7, jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego. Zmiana którejkolwiek z osób w trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie. Nowa osoba musi posiadać uprawnienia stosowne do wykonywanych czynności wymaganych w SIWZ i przedstawionych w ofercie. 6) Zamawiający może dokonać zmiany swoich przedstawicieli wykazanych w § 12 ust. 2, 7) Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy robót, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz spełnieniem przez nowego podwykonawcę takich samych warunków jakie były wymagane od podwykonawcy pierwotnego. 3. Warunkiem dokonania zmiany umowy, jest zgoda na jej dokonanie wyrażona przez Zamawiającego oraz złożenie uzasadnionego wniosku przez Wykonawcę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu. DOTYCZY ZADANIA NR 3 § 15 ZMIANA UMOWY 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w następującym zakresie i okolicznościach: 1) strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminu, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 i 2 o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku: a) wydłużenie postępowania w sprawie wydawania decyzji administracyjnych, b) wydłużenie postępowania w sprawie uzyskania warunków technicznych, c) wystąpienia konieczności wykonania usług dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, d) zamawiający zmieni dane, na podstawie których wykonywany będzie przedmiot umowy, lub opóźni się w dostarczaniu danych dla wykonawcy, e) warunki prowadzonych prac projektowych zostaną zmienione prze jednostki opiniujące, uzgadniające lub zatwierdzające albo przez nowe przepisy, normy, normatywy, f) jednostki uzgadniające, opiniujące lub zatwierdzające zażądają w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego wykonania opracowań dodatkowych, nie ujętych w przedmiocie umowy, g) niemożność dotrzymania terminu umownego spowodowana zostanie siłą wyższą lub okolicznościami, których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec, mimo wszelkiej staranności. Przyczynami tymi będą: zaniechania pozostałych uczestników procesu inwestycyjnego, zaniechania, ograniczenia, zakazy lub polecenia organów administracyjnych, sprawujących władzę administracyjną wobec stron oraz prac wykonywanych na podstawie niniejszej umowy, odwołania od decyzji lub zastrzeżenia zgłoszone w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego przez strony postępowania, h) terminu pełnienia nadzoru autorskiego – wystąpienia okoliczności, za które wykonawca nie jest odpowiedzialny, zmiany terminu rozpoczęcia lub zakończenia robót budowlanych realizowanych na podstawie prac projektowych. 2) zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1: a) w przypadku zmniejszenia zakresu zamówienia, b) w przypadku zmiany stawki VAT, c) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa w zakresie dotyczącym przedmiotu opracowania, 3) Wykonawca może dokonać zmiany swojego przedstawiciela wykazanego w § 14 ust. 7, zgodnie z warunkami zawartymi w § 14 ust. 3 i 4, 4) Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany przedstawiciela, jeżeli uzna, że nie wykonuje oni swoich obowiązków wynikających z umowy, 5) Wykonawca może dokonywać zmiany osób wskazanych w § 14 ust. 1, § 14 ust. 5, § 14 ust. 7, jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego. Zmiana którejkolwiek z osób w trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie. Nowa osoba musi posiadać uprawnienia stosowne do wykonywanych czynności wymaganych w SIWZ i przedstawionych w ofercie. 6) Zamawiający może dokonać zmiany swoich przedstawicieli wykazanych w § 14 ust. 2, 7) Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz spełnieniem przez nowego podwykonawcę takich samych warunków jakie były wymagane od podwykonawcy pierwotnego. 3. Warunkiem dokonania zmiany umowy, jest zgoda na jej dokonanie wyrażona przez Zamawiającego oraz złożenie uzasadnionego wniosku przez Wykonawcę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-21, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferty powinny być sporządzone w języku polskim (PL).
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 oraz nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w zał. nr 3 oraz załączniku nr 4 niniejszej SIWZ oraz Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w zał. nr 3 do SIWZ. 1. Miejsce składania ofert: Zarząd Mienia Komunalnego, ul. gen. J. Bema 89/1, 15-370 Białystok, sekretariat, pokój 201. Termin składania ofert: 21.02.2018 r. godz. 10:00. 2. Miejsce otwarcia ofert: Zarząd Mienia Komunalnego, ul. gen. J. Bema 89/1, 15-370 Białystok, sekretariat, pokój 201. Termin otwarcia ofert: 21.02.2018 r. godz. 10:05.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr 1: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy instalacji doziemnej kanalizacji deszczowej zewnętrznej odprowadzającej wody opadowe z terenu utwardzonego w otoczeniu budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy Al. Piłsudskiego 26 i 28 zlokalizowanej na dz. Gminy Białystok nr ewid. 1288/92, 1352/10, 1352/13, 1352/14, 1352/15, 1352/19.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest: Zadanie nr 1: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy instalacji doziemnej kanalizacji deszczowej zewnętrznej odprowadzającej wody opadowe z terenu utwardzonego w otoczeniu budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy Al. Piłsudskiego 26 i 28 zlokalizowanej na dz. Gminy Białystok nr ewid. 1288/92, 1352/10, 1352/13, 1352/14, 1352/15, 1352/19; Zakres planowanych robót objętych dokumentacją: 2.1 Inwentaryzacja istniejących rurociągów odprowadzających dotychczas wody opadowe z terenu przy przedmiotowych budynkach na obszarze zgodnie z zaznaczonym zakresem opracowania; 2.2 Likwidacja nieczynnych i wyeksploatowanych rurociągów, studzienek i wpustów; 2.3 Montaż nowej instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z terenu objętego opracowaniem z podłączeniem do istniejącej studni rewizyjnej na działce 1352/14 z uwzględnieniem poniższych uwag: 2.3.1 W związku z powtarzającymi się zalewaniami terenu przy budynku nr 26 od strony klatek schodowych spowodowanymi napływem nadmiernej ilości wody opadowej od strony ulic: Nowy Świat i Piotrkowskiej należy zaprojektować retencyjny podziemny zbiornik stalowy z przepompownią zlokalizowany pomiędzy budynkami nr 26 i 28 na dz. 1352/14 (pojemność zbiornika do ustalenia), który będzie przejmował nadmiar wody w okresie nawalnych opadów deszczu. Wody ze zbiornika będą pompowane rurociągiem tłocznym z zaworem zwrotnym do istniejącej studzienki rewizyjnej podanej w poz. 2.3. 2.3.2 Należy przewidzieć możliwość podłączenia rur spustowych budynków nr 26 i 28 od strony drogi osiedlowej do nowej instalacji ( przykanaliki z rur spustowych poza zakresem opracowania); 2.3.3 Istniejąca w terenie pomiędzy budynkami nr 26 i 28 sieć co niskoparametrowa jest nieczynna (własność MPEC); 2.3.4 Należy określić niezbędny zakres prac serwisowych związanych z planowanym zbiornikiem i pompownią; 2.4 Zasilanie elektryczne przepompowni wykonane na podstawie warunków technicznych zasilania (do uzyskania przez projektanta) na oddzielny licznik energetyczny; 2.5 Automatyczny układ sterowania pracą przepompowni. 2.6 Wycinka istniejących nasadzeń na terenie planowanej inwestycji z uzyskaniem koniecznego pozwolenia na wycinkę; 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1, 2 i 3 został podany w załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. 3. Wymaga się udzielenia co najmniej 36 miesięcznej rękojmi i gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia dot. zadania nr 1-3.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71321000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 90
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie projektanta specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Zadanie nr 2: Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji gazowej wewnętrznej i doziemnej zewnętrznej na potrzeby lokalu użytkowego Gminy Białystok w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. M. C. Skłodowskiej 8 na dz. nr ewid. 1248/5, 1250.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 2: Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji gazowej wewnętrznej i doziemnej zewnętrznej na potrzeby lokalu użytkowego Gminy Białystok w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. M. C. Skłodowskiej 8 na dz. nr ewid. 1248/5, 1250. Zakres planowanych robót objętych dokumentacją: • Zaprojektowanie instalacji gazowej wewnętrznej i doziemnej zewnętrznej na potrzeby lokalu użytkowego do podłączenia dwóch kuchenek gazowych o mocy odpowiednio 13 i 27 kW; • Zaprojektowanie punktu pomiarowego z gazomierzem w szafce na potrzeby lokalu – planowana lokalizacja szafki zgodnie z warunkami technicznymi z PSG; • Analiza istniejącej w lokalu wentylacji mechanicznej (odciągi z okapami nad kuchenkami) oraz wentylacji grawitacyjnej wywiewnej z określeniem możliwości jej wykorzystania w celu spełnienia warunków technicznych w zakresie budowy instalacji gazowej w lokalu oraz ewentualne zaprojektowanie dodatkowej wentylacji w tym zakresie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1, 2 i 3 został podany w załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. 3. Wymaga się udzielenia co najmniej 36 miesięcznej rękojmi i gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia dot. zadania nr 1-3.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71321000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 70
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie projektanta specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Zadanie nr 3: Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej przebudowy źródła ciepła polegającej na wykonaniu kotłowni gazowej w pomieszczeniu piwnicy oraz instalacji gazowej w budynku wpisanym do rejestru zabytków zwanym „ Arsenał” położonym przy ul. Mickiewicza 2 w Białymstoku, działka nr 1745 obręb 11, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzorów autorskich.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 3: Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej przebudowy źródła ciepła polegającej na wykonaniu kotłowni gazowej w pomieszczeniu piwnicy oraz instalacji gazowej w budynku wpisanym do rejestru zabytków zwanym „Arsenał” położonym przy ul. Mickiewicza 2 w Białymstoku, działka nr 1745 obręb 11, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzorów autorskich. Celem prac projektowych jest: Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej kotłowni gazowej zasilającej istniejącą instalację centralnego ogrzewania, zlokalizowanej w pomieszczeniu piwnicy w budynku (użyteczności publicznej) w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 2 i polegającej na: - przebudowie pomieszczenia w piwnicy budynku na potrzeby kotłowni gazowej; - budowie kotłowni gazowej na potrzeby instalacji c.o.; - budowie instalacji gazowej doziemnej i wewnętrznej zasilającej kotłownię oraz zaplecze kuchenne restauracji; - przebudowie instalacji c.o. w celu podłączenia do nowego źródła ciepła. Zakres robót obejmujący powyższe opracowanie: a) Roboty przygotowawcze: Wykonanie inwentaryzacji i ekspertyz niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia; Uzyskanie map dla celów projektowych; Uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień i warunków do opracowania dokumentacji; Dokonanie szczegółowych uzgodnień z Zamawiającym; Dokonanie bilansu zapotrzebowania ciepła budynku. b) Opracowanie dokumentacji projektowej: Do zakresu powyższego opracowania należy wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej w zakresie: - Projekt architektoniczno budowlany przebudowy pomieszczenia w piwnicy na potrzeby kotłowni gazowej; - Projekt budowy kotłowni gazowej – instalacja technologiczna kotłowni gazowej; - Projekt przebudowy instalacji centralnego ogrzewania w niezbędnym zakresie; - Projekt budowy instalacji gazowej; - Projekt budowy instalacji elektrycznej kotłowni gazowej; - Uzyskanie pozwolenia na budowę - Pełnienie nadzoru autorskiego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1, 2 i 3 został podany w załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. 3. Wymaga się udzielenia co najmniej 36 miesięcznej rękojmi i gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia dot. zadania nr 1-3.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71220000-6, 71221000-3, 71222000-0, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 195
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie zawodowe projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie regału z przewijakiem - Sokółka
 • Lokalizacja zleceniapodlaskie
 • Data dodania25-05-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie regału z przewijakiem na folię ciętą z metra. Regał powinien mieć możliwość założenia 3 rolek foli każda o wadze okolo 500 kg. Regał powinien mieć przewijak do folii. Potrzebuję dwóch takich regałów. Dodatkowe dane - szerokość w świetle /szerokość rolki foli razem z tuleją - 2,2mb - średnica zewnętrzna rolki - 0.8m - średnica wewnętrzna tuleji - wchodzi na rura 1 1/2" - rodzaj materiału grubość rolka wazy okolo 500kg. Zainteresowanych proszę o kontakt.