Wykonanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań: 1.1. Projekt przebudowy...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań: 1.1. Projekt przebudowy drogi transportu rolnego- ul. Polna w Studzionce. 1.2. Projekt przebudowy drogi transportu rolnego- ul. Sokola w Wiśle Małej. 1.3. Projekt rozbudowy ul. Jagiełły w Pszczynie w celu budowy chodników. 1.4. Projekt budowy chodnika wzdłuż ul. 11 Listopada w Ćwiklicach. 1.5. Projekt przebudowy ul. Anieli Krzywoń w Rudołtowicach. 1.6 Projekt przebudowy ul. Skłodowskiej Curie w Pszczynie w celu budowy chodników i zmiany organizacji ruchu. 1.7. Projekt budowy parkingu w Łące –PBO. 1.8. Bezpieczne Siedlice- projekt przebudowy ul. Jagiełły- PBO
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPszczyna
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2020-02-25
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyUrząd Miejski w Pszczynie
 • Data publikacji ogłoszenia2020-02-14
 • Numer ogłoszenia512464-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 512464-N-2020 z dnia 2020-02-14 r.

Urząd Miejski w Pszczynie: Wykonanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań: 1.1. Projekt przebudowy drogi transportu rolnego- ul. Polna w Studzionce. 1.2. Projekt przebudowy drogi transportu rolnego- ul. Sokola w Wiśle Małej. 1.3. Projekt rozbudowy ul. Jagiełły w Pszczynie w celu budowy chodników. 1.4. Projekt budowy chodnika wzdłuż ul. 11 Listopada w Ćwiklicach. 1.5. Projekt przebudowy ul. Anieli Krzywoń w Rudołtowicach. 1.6 Projekt przebudowy ul. Skłodowskiej Curie w Pszczynie w celu budowy chodników i zmiany organizacji ruchu. 1.7. Projekt budowy parkingu w Łące –PBO. 1.8. Bezpieczne Siedlice- projekt przebudowy ul. Jagiełły- PBO
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Pszczynie, krajowy numer identyfikacyjny 52364300000000, ul. ul. Rynek  2 , 43-200  Pszczyna, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 324 493 900, e-mail pszczyna@pszczyna.pl, faks 324 493 955.
Adres strony internetowej (URL): www.pszczyna.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.pszczyna.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Forma pisemna
Adres:
Urząd Miejski w Pszczynie ul. Rynek 2 43-200 Pszczyna

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań: 1.1. Projekt przebudowy drogi transportu rolnego- ul. Polna w Studzionce. 1.2. Projekt przebudowy drogi transportu rolnego- ul. Sokola w Wiśle Małej. 1.3. Projekt rozbudowy ul. Jagiełły w Pszczynie w celu budowy chodników. 1.4. Projekt budowy chodnika wzdłuż ul. 11 Listopada w Ćwiklicach. 1.5. Projekt przebudowy ul. Anieli Krzywoń w Rudołtowicach. 1.6 Projekt przebudowy ul. Skłodowskiej Curie w Pszczynie w celu budowy chodników i zmiany organizacji ruchu. 1.7. Projekt budowy parkingu w Łące –PBO. 1.8. Bezpieczne Siedlice- projekt przebudowy ul. Jagiełły- PBO
Numer referencyjny: IZP.271.1.0003.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań: 1.1. Projekt przebudowy drogi transportu rolnego- ul. Polna w Studzionce. 1.2. Projekt przebudowy drogi transportu rolnego- ul. Sokola w Wiśle Małej. 1.3. Projekt rozbudowy ul. Jagiełły w Pszczynie w celu budowy chodników. 1.4. Projekt budowy chodnika wzdłuż ul. 11 Listopada w Ćwiklicach. 1.5. Projekt przebudowy ul. Anieli Krzywoń w Rudołtowicach. 1.6 Projekt przebudowy ul. Skłodowskiej Curie w Pszczynie w celu budowy chodników i zmiany organizacji ruchu. 1.7. Projekt budowy parkingu w Łące –PBO. 1.8. Bezpieczne Siedlice- projekt przebudowy ul. Jagiełły- PBO Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno, kilka lub wszystkie zadania. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 71322000-1
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Dokumentację projektową należy wykonać od dnia podpisania umowy w terminie nie dłuższym niż: 1.1. Projekt przebudowy drogi transportu rolnego- ul. Polna w Studzionce do 29 maja 2020 r. 1.2. Projekt przebudowy drogi transportu rolnego- ul. Sokola w Wiśle Małej do 29 maja 2020 r. 1.3. Projekt rozbudowy ul. Jagiełły w Pszczynie w celu budowy chodników do 31 października 2020 r. 1.4. Projekt budowy chodnika wzdłuż ul. 11 Listopada w Ćwiklicach do 31 października 2020 r. 1.5. Projekt przebudowy ul. Anieli Krzywoń w Rudołtowicach do 29 maja 2020 r. 1.6 Projekt przebudowy ul. Skłodowskiej Curie w Pszczynie w celu budowy chodników i zmiany organizacji ruchu do 30 czerwca 2020 r. 1.7. Projekt budowy parkingu w Łące –PBO do 29 maja 2020 r. 1.8. Bezpieczne Siedlice- projekt przebudowy ul. Jagiełły- PBO do 29 maja 2020 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1.Doświadczenie zawodowe: W przypadku złożenia ofert na zadanie 1.1. Projekt przebudowy drogi transportu rolnego- ul. Polna w Studzionce, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej 1 zamówienie o wartości min. 25 000,00 zł brutto (słownie: dwudziesty pięciu tysięcy złotych 00/100), polegające na wykonaniu projektu budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi publicznej (w myśl ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) dla którego uzyskano zgłoszenie, pozwolenie na budowę lub polegające na wykonaniu projektu rozbudowy drogi dla którego uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. W przypadku złożenia ofert na zadanie 1.2. Projekt przebudowy drogi transportu rolnego- ul. Sokola w Wiśle Małej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej 1 zamówienie o wartości min. 15 000,00 zł brutto (słownie: piętnastu tysięcy złotych 00/100), polegające na wykonaniu projektu budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi publicznej (w myśl ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) dla którego uzyskano zgłoszenie, pozwolenie na budowę lub polegające na wykonaniu projektu rozbudowy drogi dla którego uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. W przypadku złożenia ofert na zadanie 1.3. Projekt rozbudowy ul. Jagiełły w Pszczynie w celu budowy chodników, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej 1 zamówienie o wartości min. 60 000,00 zł brutto (słownie: sześćdziesięciu tysięcy złotych 00/100), polegające na wykonaniu projektu rozbudowy drogi dla którego uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. W przypadku złożenia ofert na zadanie 1.4. Projekt budowy chodnika wzdłuż ul. 11 Listopada w Ćwiklicach, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej 1 zamówienie o wartości min. 35 000,00 zł brutto (słownie: trzydziestu pięciu tysięcy złotych 00/100), polegające na wykonaniu projektu rozbudowy drogi dla którego uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. W przypadku złożenia ofert na zadanie 1.5. Projekt przebudowy ul. Anieli Krzywoń w Rudołtowicach, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej 1 zamówienie o wartości min. 8 000,00 zł brutto (słownie: ośmiu tysięcy złotych 00/100), polegające na wykonaniu projektu budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi publicznej (w myśl ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) dla którego uzyskano zgłoszenie, pozwolenie na budowę lub polegające na wykonaniu projektu rozbudowy drogi dla którego uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. W przypadku złożenia ofert na zadanie 1.6. Projekt przebudowy ul. Skłodowskiej Curie w Pszczynie w celu budowy chodników i zmiany organizacji ruchu, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej 1 zamówienie o wartości min. 30 000,00 zł brutto (słownie: trzydziestu tysięcy złotych 00/100), polegające na wykonaniu projektu budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi publicznej (w myśl ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) dla którego uzyskano zgłoszenie, pozwolenie na budowę lub polegające na wykonaniu projektu rozbudowy drogi dla którego uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. W przypadku złożenia ofert na zadanie 1.7. Projekt budowy parkingu w Łące –PBO, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej 1 zamówienie o wartości min. 8 000,00 zł brutto (słownie: ośmiu tysięcy złotych 00/100), polegające na wykonaniu projektu budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi publicznej (w myśl ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) dla którego uzyskano zgłoszenie, pozwolenie na budowę lub polegające na wykonaniu projektu rozbudowy drogi dla którego uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej lub polegających na wykonaniu projektu budowy, przebudowy lub rozbudowy parkingu dla którego uzyskano zgłoszenie, pozwolenie na budowę. W przypadku złożenia ofert na zadanie 1.8. Bezpieczne Siedlice – projekt przebudowy ul. Jagiełły- PBO, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej 1 zamówienie o wartości min. 16 000,00 zł brutto (słownie: szesnastu tysięcy złotych 00/100), polegające na wykonaniu projektu budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi publicznej (w myśl ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) dla którego uzyskano zgłoszenie, pozwolenie na budowę lub polegające na wykonaniu projektu rozbudowy drogi dla którego uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. UWAGA: Wykonawca może wskazać że wykonał należycie te same projekty, przy składaniu ofert na różne zadania. 2. Kadra techniczna: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał dysponowanie minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub równoważne wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) zrzeszonych we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) lub spełniającej warunki, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272). Dopuszcza się uprawnienia równoważne do powyższych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. Osoba ta powinna posiadać doświadczenie zawodowe obejmujące opracowanie minimum jednego projektu budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi publicznej (w myśl ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) dla którego uzyskano zgłoszenie robót budowlanych, pozwolenie na budowę lub decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej - niezależnie od ilości zadań na które została złożona oferta.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. wykaz projektów wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te usługi zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie – potwierdzających spełnianie warunku opisanego w rozdziale IV pkt 3.2.1. W przypadku gdy projekty te były realizowane na zlecenie Zamawiającego nie wymaga się załączenia dowodów. UWAGA: Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 2. wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami - potwierdzających spełnienie warunku opisanego w rozdziale IV pkt 3.2.2.; - Załącznik nr 6 do SIWZ. 3. dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, potwierdzający spełnienie warunku określonego w rozdziale IV pkt 3.1. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu. UWAGA: W przypadku podania wartości polisy czy zrealizowanych usług w walucie innej niż zł, w celu oceny spełniania ww. warunku Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty na zł według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy (jeżeli dotyczy). 2. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 3.Potwierdzenia wniesienia wadium
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Każdy Wykonawca biorący udział w przetargu musi przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości odpowiadającej danemu zadaniu wg tabeli: 1.1. Projekt przebudowy drogi transportu rolnego- ul. Polna w Studzionce - 500 zł 1.2. Projekt przebudowy drogi transportu rolnego- ul. Sokola w Wiśle Małej - 300 zł 1.3. Projekt rozbudowy ul. Jagiełły w Pszczynie w celu budowy chodników- 1500 zł 1.4. Projekt budowy chodnika wzdłuż ul. 11 Listopada w Ćwiklicach- 800 zł 1.5. Projekt przebudowy ul. Anieli Krzywoń w Rudołtowicach - 200 zł 1.6 Projekt przebudowy ul. Skłodowskiej Curie w Pszczynie w celu budowy chodników i zmiany organizacji ruchu - 800 zł 1.7. Projekt budowy parkingu w Łące –PBO - 200 zł 1.8. Bezpieczne Siedlice- projekt przebudowy ul. Jagiełły- PBO- 300 zł

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Doświadczenie Projektanta 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Obowiązującym rodzajem wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe. 2. Zmiana postanowień umowy może być dokonana tylko w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wyniknie w rezultacie zdarzeń, których w chwili zawarcia umowy nie można było przewidzieć, którym nie można było zapobiec, ani którym nie można przeciwdziałać, a które uniemożliwiają Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zadania. Dotyczy to w szczególności: - zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, - wystąpienia urzędowej zmiany stawki podatku VAT zaistniałej po dacie zawarcia umowy, - niezależnych od stron umowy zmian organizacyjnych dotyczących osób kluczowych dla realizacji umowy (w szczególności choroby, wypadku losowego, nieprzewidzianej zmiany organizacyjnej), - przedłużającego się postępowania o uzyskanie uzgodnień branżowych 3. Przyjmuje się zasadę, że zmiana umowy w zakresie terminu musi wynikać z czynników obiektywnych, których Wykonawca nie mógł przewidzieć przyjmując ogólnie istnienie niezbędnych, zgodnych ze stanem faktycznym dokumentów i tryb ich obiegu, jak również kompletność materiałów wyjściowych i czas niezbędny na uzgodnienia z właściwymi instytucjami wraz z czynnościami administracyjnymi uprawnionych organów. 4. Zmiana postanowień umowy z uwagi na wystąpienie powyższych lub innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, może nastąpić pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego. Termin może ulec przedłużeniu o czas trwania tych okoliczności. Umotywowany wniosek wykonawcy o zmianę treści umowy w zakresie określonym niniejszym paragrafem winien być zgłoszony Zamawiającemu co najmniej 7 dni przed upływem terminu wykonania przedmiotu umowy. 5. Zmiany do umowy nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 6. Treść postanowień umownych szczegółowo określa załącznik nr 4 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-25, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: 1.1.Projekt przebudowy drogi transportu rolnego- ul. Polna w Studzionce.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dokumentacja powinna obejmować wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej na odcinku 990 mb, od skrzyżowania z ul. Powstańców Śląskich. Zakres został pokazany na rysunku nr 1.1 ul. Polna w Studzionce Dokumentacja powinna zawierać: - projekt techniczny spełniający wymogi projektu do zgłoszenia robót budowlanych opisane w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) wraz z aktualnymi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi-5 egzemplarzy - projekt czasowej oraz stałej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami niezbędnymi do zatwierdzenia- 3 egzemplarze - przedmiary robót- 4 egzemplarze - kosztorysy inwestorskie- 4 egzemplarze - tabele elementów rozliczeniowych- 2 egzemplarze - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- 2 egzemplarze - płyta CD lub DVD z powyższa dokumentacją w formacie plików *.pdf oraz w formacie plików edytowalnych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71322000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-05-29
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie projektanta 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: 1.2 Projekt przebudowy drogi transportu rolnego- ul. Sokola w Wiśle Małej.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dokumentacja powinna obejmować wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej na odcinku ok 650 mb, od istniejącego asfaltu przy Szkole Podstawowej do ul. Pawiej. Zakres został pokazany na rysunku nr 1.2 ul. Sokola w Wiśle Małej Dokumentacja powinna zawierać: - projekt techniczny spełniający wymogi projektu do zgłoszenia robót budowlanych opisane w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) wraz z aktualnymi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi-5 egzemplarzy - projekt czasowej oraz stałej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami niezbędnymi do zatwierdzenia- 3 egzemplarze - przedmiary robót- 4 egzemplarze - kosztorysy inwestorskie- 4 egzemplarze - tabele elementów rozliczeniowych- 2 egzemplarze - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- 2 egzemplarze - płyta CD lub DVD z powyższa dokumentacją w formacie plików *.pdf oraz w formacie plików edytowalnych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71322000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-05-29
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie projektanta 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: 1.3. Projekt rozbudowy ul. Jagiełły w Pszczynie w celu budowy chodników.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dokumentacja powinna obejmować: - budowę ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. W. Jagiełły po wschodniej stronie drogi, na odcinku od ul. Korfantego do ul. Bielskiej, - przebudowę chodnika wzdłuż ul. W. Jagiełły po zachodniej stronie drogi, na odcinku od istniejącego przejścia dla pieszych w rejonie garaży (włącznie) do ul. Bielskiej - przebudowę / budowę obustronnego chodnika wzdłuż ul. Bednorza, w rejonie skrzyżowania z ul. W. Jagiełły – do projektowanego zjazdu - przebudowę krawężników jezdni - przebudowę skrzyżowania ul. W. Jagiełły z ul. Bednorza - przebudowę / budowa przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych - przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej. Zakres został pokazany na rysunku nr 1.3 ul. Jagiełły w Pszczynie Zamawiający może zobowiązać Projektanta do jednego spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami. Dokumentacja powinna zawierać: - dokumentacja określona w art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.) wraz z aktualnymi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi niezbędnymi do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w tym podział działek (w ilości 10 szt.)- 5 egzemplarzy - protokół z badań geotechnicznych podłoża- 2 egzemplarze - projekt wykonawczy- 5 egzemplarzy - projekt czasowej oraz stałej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami niezbędnymi do zatwierdzenia- 3 egzemplarze - przedmiary robót- 2 egzemplarze - kosztorysy inwestorskie- 2 egzemplarze - tabele elementów rozliczeniowych- 2 egzemplarze - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- 2 egzemplarze - płyta CD lub DVD z powyższa dokumentacją w formacie plików *.pdf oraz w formacie plików edytowalnych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71322000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie projektanta 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: 1.4. Projekt budowy chodnika wzdłuż ul. 11 Listopada w Ćwiklicach.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dokumentacja powinna obejmować rozbudowę ul. 11Listopada w Ćwiklicach poprzez budowę chodnika (przy jezdni, po północnej stronie drogi) na odcinku od ul. Męczenników Oświęcimskich do ul. Strzelców Podhalańskich ok. 470 mb). Zakres został pokazany na rysunku nr 1.4 ul. 11 Listopada w Ćwiklicach Zamawiający może zobowiązać Projektanta do jednego spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami. Dokumentacja powinna zawierać: - dokumentacja określona w art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.) wraz z aktualnymi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi niezbędnymi do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej- 5 egzemplarzy - protokół z badań geotechnicznych podłoża- 2 egzemplarze - projekt wykonawczy- 5 egzemplarzy - projekt czasowej oraz stałej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami niezbędnymi do zatwierdzenia- 3 egzemplarze - przedmiary robót- 2 egzemplarze - kosztorysy inwestorskie- 2 egzemplarze - tabele elementów rozliczeniowych- 2 egzemplarze - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- 2 egzemplarze - płyta CD lub DVD z powyższa dokumentacją w formacie plików *.pdf oraz w formacie plików edytowalnych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71322000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie projektanta 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: 1.5. Projekt przebudowy ul. Anieli Krzywoń w Rudołtowicach.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dokumentacja powinna obejmować przebudowę ul. Anieli Krzywoń w Rudołtowicach – odcinek od ul. Witosa do ul. Zawadzkiego ok. 110 mb. Szerokość jezdni 3,5 m + pobocza 0,75. Projekt winien zawierać dane dotyczące remontu istniejącego odwodnienia. Zakres został pokazany na rysunku nr 1.5 ul. A. Krzywoń w Rudołtowicach. Dokumentacja powinna zawierać: - projekt techniczny spełniający wymogi projektu do zgłoszenia robót budowlanych opisane w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) wraz z aktualnymi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi-3 egzemplarze - projekt czasowej oraz stałej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami niezbędnymi do zatwierdzenia- 3 egzemplarze - przedmiary robót- 2 egzemplarze - kosztorysy inwestorskie- 2 egzemplarze - tabele elementów rozliczeniowych- 2 egzemplarze - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- 2 egzemplarze - płyta CD lub DVD z powyższa dokumentacją w formacie plików *.pdf oraz w formacie plików edytowalnych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71322000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-05-29
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie projektanta 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: 1.6 Projekt przebudowy ul. Skłodowskiej Curie w Pszczynie w celu budowy chodników i zmiany organizacji ruchu.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dokumentacja powinna obejmować przebudowę ul. Skłodowskiej-Curie w celu budowy chodników i zmiany organizacji ruchu. Projekt ma zwierać: bezpieczne dojście do przedszkola (możliwa konieczność uwzględnienia przebudowy zjazdu do przedszkola), dojście do kościoła wraz ze zmianą lokalizacji przejścia przez ulicę, przebudowę peronu przystankowego na wysokości Lidla. Dokumentacja powinna zawierać: - projekt techniczny spełniający wymogi projektu do zgłoszenia robót budowlanych opisane w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) wraz z aktualnymi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi-3 egzemplarze - projekt czasowej oraz stałej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami niezbędnymi do zatwierdzenia- 3 egzemplarze - przedmiary robót- 2 egzemplarze - kosztorysy inwestorskie- 2 egzemplarze - tabele elementów rozliczeniowych- 2 egzemplarze - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- 2 egzemplarze - płyta CD lub DVD z powyższa dokumentacją w formacie plików *.pdf oraz w formacie plików edytowalnych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71322000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie projektanta 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7 Nazwa: 1.7. Projekt budowy parkingu w Łące –PBO.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dokumentacja powinna obejmować budowę parkingu w Łące na działce nr 1690/21 (pomiędzy DW 939 a boiskiem LKS Łąka) o pow. ok. 1 000 m2, o wymiarach ok. 23 x 43 metry. W ramach dokumentacji wykonawca zobowiązany jest m. in. do uzyskania w imieniu zamawiającego decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zakres został pokazany na rysunku nr 1.7 parking Łąka. Dokumentacja powinna zawierać: - projekt techniczny spełniający wymogi projektu do uzyskania pozwolenia na budowę opisane w art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) wraz z aktualnymi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi-5 egzemplarzy - projekt czasowej oraz stałej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami niezbędnymi do zatwierdzenia- 3 egzemplarze - przedmiary robót- 2 egzemplarze - kosztorysy inwestorskie- 2 egzemplarze - tabele elementów rozliczeniowych- 2 egzemplarze - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- 2 egzemplarze - płyta CD lub DVD z powyższa dokumentacją w formacie plików *.pdf oraz w formacie plików edytowalnych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71322000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-05-29
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie projektanta 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8 Nazwa: 1.8. Bezpieczne Siedlice- projekt przebudowy ul. Jagiełły- PBO
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dokumentacja powinna obejmować: - wykonanie drogi przebudowę chodnika wzdłuż ul. W. Jagiełły po zachodniej stronie drogi, na odcinku od ul. Korfantego do istniejącego przejścia dla pieszych w rejonie garaży, długość ok 140m, do normatywnej szerokości, wraz z przebudową krawężnika jezdni - przebudowa istniejącego zjazdu – poprzez zawężenie szerokości wraz z przebudową istniejących miejsc postojowych - przebudowa kolidującej infrastruktury technicznej Zakres został pokazany na rysunku nr 1.8 PBO ul. Jagiełły Dokumentacja powinna zawierać: - projekt techniczny spełniający wymogi projektu do zgłoszenia robót budowlanych opisane w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) wraz z aktualnymi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi-3 egzemplarze - projekt czasowej oraz stałej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami niezbędnymi do zatwierdzenia- 3 egzemplarze - przedmiary robót- 2 egzemplarze - kosztorysy inwestorskie- 2 egzemplarze - tabele elementów rozliczeniowych- 2 egzemplarze - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- 2 egzemplarze - płyta CD lub DVD z powyższa dokumentacją w formacie plików *.pdf oraz w formacie plików edytowalnych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71322000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-05-29
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie projektanta 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę naprawę sterownika G-406-PO8, Rajcza
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania29-03-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam Posiadam sterownik G-406-PO8 nie załącza pompki dioda sygnalizuje, że pompka pracuje. Jak poruszam kostkę z tyłu to pompka startuje, niekiedy pracuje ok, a niekiedy wyłącza się co chwila. Przeczyściłem styki nic nie pomogło, proszę o wycenę i czas realizacji. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Gorzowie Wlkp.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Pszczyna: Remont drogi powiatowej nr 4133S tj. ul. Wiejskiej w Grzawie w km 0+370 do 1+420
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Gorzowie Wlkp.
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Budowa budynku kancelarii leśnictwa Połoski
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI