Wykonanie dokumentacji odtworzeniowej -inwentaryzacji technicznej budynku położonego...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonanie dokumentacji odtworzeniowej -inwentaryzacji technicznej budynku położonego w Warszawie w Dzielnicy Mokotów przy ul. Jadźwingów 5/7 oraz wykonanie dokumentacji technicznej w branży budowlanej (inwentaryzacji) lokali w nieruchomości (budynku) położonej przy Al. Niepodległości 73 w Warszawie w Dzielnicy Mokotów.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-08-22
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
 • Data publikacji ogłoszenia2019-08-12
 • Numer ogłoszenia585079-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 585079-N-2019 z dnia 2019-08-12 r.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy: Wykonanie dokumentacji odtworzeniowej -inwentaryzacji technicznej budynku położonego w Warszawie w Dzielnicy Mokotów przy ul. Jadźwingów 5/7 oraz wykonanie dokumentacji technicznej w branży budowlanej (inwentaryzacji) lokali w nieruchomości (budynku) położonej przy Al. Niepodległości 73 w Warszawie w Dzielnicy Mokotów.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, krajowy numer identyfikacyjny 10858407000000, ul. ul. Irysowa  19 , 02-660  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 5493727, 5493737, e-mail zamowienia@zgnmokotow.waw.pl, faks 225 493 737.
Adres strony internetowej (URL): www.zgnmokotow.waw.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zgnmokotow.waw.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zgnmokotow.waw.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy , ul. Irysowa 19, 02-660 Warszawa, pok. 21

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji odtworzeniowej -inwentaryzacji technicznej budynku położonego w Warszawie w Dzielnicy Mokotów przy ul. Jadźwingów 5/7 oraz wykonanie dokumentacji technicznej w branży budowlanej (inwentaryzacji) lokali w nieruchomości (budynku) położonej przy Al. Niepodległości 73 w Warszawie w Dzielnicy Mokotów.
Numer referencyjny: TZ-PNK.260.71.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia składa się z 2 części i obejmuje wykonanie dokumentacji odtworzeniowych w formie inwentaryzacji technicznej dla budynku przy ul. Jadźwingów 5/7 w Warszawie (część I zamówienia) zgodnie z uszczegółowieniem, które stanowi Rozdział IV SIWZ oraz wykonanie dokumentacji technicznej w branży budowlanej (inwentaryzacji) lokali m.st. Warszawy znajdujących się w budynku przy Al. Niepodległości 73 (część II zamówienia) zgodnie z uszczegółowieniem, które stanowi Rozdział V SIWZ - w wersji elektronicznej w programie AutoCAD i PDF– na płycie CD-R. 2. Szczegółowe określenie zakresu wykonania inwentaryzacji ze wskazaniem branż w jakich ma być wykonana inwentaryzacja oraz uszczegółowieniem zakresu prac inwentaryzacyjnych w określonej branży dla budynku przy ul. Jadźwingów 5/7 w Warszawie (część I zamówienia), zawiera Rozdział IV SIWZ. 3. Inwentaryzację w poszczególnych branżach dla części I zamówienia, należy wykonać w skali 1:100 w trzech egzemplarzach. 4. Dla części I zamówienia, oprócz zakresu ustalonego w Środowiskowych Zasadach Wycen Prac Projektowych 2016 r., część graficzna inwentaryzacji musi obejmować dodatkowo: 4.1. branża budowlana: 4.1.1. rzuty każdej kondygnacji łącznie z piwnicami, strychem z więźbą dachową (z wyłączeniem stropodachów nieprzełazowych), rzut połaci dachowej z naniesieniem spadków połaci, kominów, wylotów kanałów wraz ze wszystkimi elementami na połaciach (obróbki blacharskie) oraz przekrój pionowy widoku elewacji. Rzuty wszystkich pomieszczeń winny być kompletne, zwymiarowane (w tym wysokość), mieć numerację lokali zgodną z istniejącą oraz tabelaryczne zestawienia wielkości powierzchni użytkowej z podaniem numeru lokalu, pomieszczenia i jego funkcji, oznaczenie numeryczne kondygnacji, na której położone są lokale i pomieszczenia, adres nieruchomości i numer klatki schodowej. Na rzutach poszczególnych kondygnacji należy zaznaczyć kierunek północy oraz wykonać tabelaryczne zestawienie, o którym mowa wyżej, obejmujące wykaz powierzchni poszczególnych pomieszczeń zbilansowany dla każdego lokalu i całej kondygnacji. Niezależnie od tego należy wykonać bilans powierzchni dla całego budynku zawierający zestawienie wszystkich lokali i pomieszczeń, powierzchnię każdego lokalu i pomieszczenia oraz sumaryczną powierzchnię wszystkich lokali i pomieszczeń znajdujących się w budynku. Ponadto na każdym rzucie należy nanieść wszystkie wloty i kanały kominowe, do których są włączone pomieszczenia oraz przybory sanitarne i gazowe. Kominy i kanały ponumerowane wg opinii kominiarskich Administratora budynku. Wyliczenie powierzchni winno być zgodne z zasadami normy PN-70/B-02365 z zastrzeżeniem, że do obliczeń należy przyjmować rzeczywiste wymiary (bez powiększania ich o grubość tynku). W części opisowej dokumentacji należy przywołać zasady pomiaru wg PN 70/B-02365 z opisanym wyżej zastrzeżeniem. 4.1.2. zwymiarowany przekrój poprzeczny budynku podający konstrukcję nośną i wykończenie stropów, więźbę dachową, pokrycie oraz przekrój przez klatkę schodową, rzędne wysokościowe stropów i kominów, 4.1.3. w przypadku potrzeby wykonania w danym budynku inwentaryzacji branżowych Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo wykonać podkłady dla inwentaryzacji branżowych, 4.1.4. w przypadku wykonywania wyłącznie w danym budynku inwentaryzacji branżowych, Wykonawca jest zobowiązany wykonać inwentaryzację dla tych celów we własnym zakresie, 4.1.5. inwentaryzacja budynku w części opisowej musi zawierać charakterystyczne dane takie jak: powierzchnia zabudowy; kubatura wg PN 70/B-02365; całkowita powierzchnia użytkowa; opis techniczny obejmujący co najmniej: ilość kondygnacji, konstrukcję ścian, stropów, schodów, balkonów, stropodachu, więźby dachowej, informacje dotyczące wszystkich instalacji, 4.1.6. Wykonawca we własnym zakresie uzyska aktualną odbitkę zasadniczej mapy miasta przedstawiającą sytuację uzbrojenia podziemnego terenu (nakładka S+U) nieruchomości w skali 1:500, po podpisaniu umowy. Wykonawca będzie zobowiązany dołączyć kopię ww. odbitki do każdego egzemplarza wykonywanej dokumentacji, a oryginał do branży budowlanej (lub do innej, jeżeli nie jest wykonywana branża budowlana). 4.2. branża wodno – kanalizacyjna i c.c.w.: 4.2.1. na planszach graficznych w części „sytuacja” - najbliższe studzienki, przykanaliki, lokalizację przyłącza wodociągowego wraz zasuwami i zestawem wodomierzowym, numerację istniejących klatek schodowych, 4.2.2. na rzutach poszczególnych kondygnacji budynku należy nanieść piony, przewody, urządzenia i armaturę instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji, p.poż, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 4.2.3. na rzucie kondygnacji piwnicznej należy nanieść przewody, urządzenia i armaturę instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji, p.poż. oraz kanalizacji, przy czym w przypadku braku możliwości ustalenia rzeczywistego przebiegu tras kanalizacyjnych, powinny zostać zaznaczone domniemane trasy (domniemane trasy kanalizacji powinny być wyróżnione graficznie); wszystkie widoczne elementy instalacji kanalizacyjnej, takie jak: kratki podłogowe, zasuwy burzowe, studzienki schładzające i odwodnieniowe należy nanieść zgodnie z ich lokalizacją. 4.2.4. Na rzucie dachu muszą być naniesione piony deszczowe. 4.2.5. opracowanie musi zawierać całościowe rozwinięcie instalacji wymienionych w pkt. Od 3.4.2.2. do 3.4.2.4. SIWZ z jednoznacznym określeniem rodzaju materiału, średnic przewodów, lokalizacji armatury odcinającej w przypadku w instalacji wodnej oraz rewizji i elementów wywiewnych w przypadku instalacji kanalizacyjnej 5. Dla lokali m. st. Warszawy znajdujących się w nieruchomości (budynku) położonej Al. Niepodległości 73 dokumentacja winna być wykonana wg pozycji Rozdziału V SIWZ (nieruchomość adresowa jako odrębne opracowanie dokumentacji wraz z wersją elektroniczną) – II część zamówienia. 6. Dokumentacja techniczna w branży budowlanej (inwentaryzacji) winna obejmować dla lokali m. st. Warszawy znajdujących się w nieruchomości (budynku) położonej przy Al. Niepodległości 73 (II część zamówienia): 6.1. rzuty lokali, wymienionych w Rozdziale V SIWZ wraz z pomieszczeniami przynależnymi o ile są takie wskazane (w Rozdziale V SIWZ), w rozumieniu ustawy o własności lokali, w skali 1:50 z pokazaniem grubości ścian granicznych i kierunku północy, z naniesieniem wymiarów w świetle istniejących wypraw ścian mierzonych na wysokości 1 m nad podłogą, a także z naniesioną wysokością pomieszczeń (niezależnie od przeznaczenia), z ponumerowaniem pomieszczeń. 6.2. opis funkcji pomieszczeń oraz wyliczenie powierzchni lokalu (bez pomieszczeń przynależnych) wg PN 70/B-02365 z zastrzeżeniem niepowiększania rzeczywistych odległości o grubość wyprawy. Na rzucie lokalu należy nanieść piony instalacyjne, przybory, okna, drzwi oraz wszystkie wloty wentylacyjne. Ponadto należy zestawić i zsumować powierzchnie poszczególnych pomieszczeń i podać powierzchnię użytkową lokalu oraz przywołać zasady pomiaru wg PN 70/B-02365 z opisanym wyżej zastrzeżeniem. Należy zestawić i zsumować kubatury poszczególnych pomieszczeń i podać kubaturę lokalu. 6.3. uproszczony rzut kondygnacji budynku w skali 1:100 (z dopuszczeniem większej skali w przypadku budynków o znacznej długości), z naniesieniem ponumerowanych klatek schodowych oraz kierunku północy. Na rzucie należy zaznaczyć położenie danego lokalu w sposób spełniający zasady art. 2 ust. 5 ustawy o własności lokali – w tym układ ścian i pionów przedmiotowego lokalu. 6.4. skrócony opis techniczny obejmujący co najmniej charakterystykę budynku, ilość kondygnacji, konstrukcję, wyposażenie w instalacje, opis pomieszczeń gospodarczych użytkowanych wraz z lokalem i ich usytuowanie. 6.5. dokumentację należy wykonać w trzech egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w programie AutoCAD i PDF – na płycie CD-R. 6.6. na jednej karcie należy oznaczyć cały lokal samodzielny, nawet jeżeli jest obecnie podzielony i wynajmowany kilku najemcom. W przypadku, gdy są wspólne pomieszczenia sanitarne należy wykonać rzut całej kondygnacji dla tej części budynku. 7. Wyceny w ofertach muszą zostać oparte wyłącznie o cennik Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych 2016 r., przyjmując do wszystkich obiektów wyłącznie II kategorię trudności i dane z tabeli 160.2, 161.2 wyłącznie z kolumny „od”. 8. Zakres usług winien być nie mniejszy niż określony w ww. cenniku i w SIWZ. 9. Wszelkie materiały pomocnicze organizujące pracę oraz dostęp do pomieszczeń Wykonawca zobowiązany jest uzyskać własnym sumptem i staraniem. 10. Przekazany przez Wykonawcę przedmiot umowy zostanie sprawdzony przez Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi zastrzeżeń do przedmiotu umowy, w ciągu 14 dni roboczych zostanie spisany bezusterkowy protokół odbioru. W przeciwnym razie Zamawiający zgłosi Wykonawcy usterki, które Wykonawca zobowiązany będzie usunąć w ciągu 3 dni roboczych, co będzie skutkowało naliczeniem kar umownych (zgodnie zapisem z § 13 ust. 1 lit. b Istotnych postanowień umowy – Rozdział III SIWZ). 11. Wykonawca musi się zobowiązać do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % wartości oferty częściowej brutto, na zasadach określonych w pkt. 21 SIWZ. 12. Czynności, o których mowa w pkt. 3.1. SIWZ, mają być wykonane zgodnie z: 12.1. warunkami wynikającymi z przepisów technicznych i Prawa budowlanego, 12.2. wymogami wynikającymi z Polskich Norm w sposób czytelny i jednoznaczny z podaniem legendy indywidualnych oznaczeń graficznych, 12.3. zasadami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., Nr 81, poz. 462), m. in. winna być trwale oprawiona. 12.4. zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, 12.5. uszczegółowieniami określającymi zakres wykonania zawartymi w Rozdziałach IV i V SIWZ. 13. Wykonawca musi udzielić gwarancji na wykonany przez siebie przedmiot zamówienia na czas minimum 36 miesięcy od daty odbioru. Warunki gwarancji zawierają Istotne postanowienia umowy stanowiące Rozdział III SIWZ. 14. Czynności, o których mowa w pkt. 3.1. SIWZ, mają być wykonane zgodnie z warunkami wynikającymi z Istotnych postanowień umowy stanowiących Rozdział III SIWZ. 15. Cena z VAT podana w ofercie uwzględniać musi podatek VAT wg stawek obowiązujących w dacie składania oferty. 16. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 17. Wynagrodzenie ostateczne - ryczałt – za wykonany pełen zakres prac – musi obejmować łącznie wynagrodzenie podstawowe, podatek VAT oraz uzyskane przez Wykonawcę własnym kosztem i staraniem wszelkie niezbędne materiały, uzgodnienia itp. o ile będą konieczne. 18. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) Zamawiający informuje, iż: 1) administratorem danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę będzie Miasto Stołeczne Warszawa Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, ul. Irysowa 19, 02-660 Warszawa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@zgnmokotow.waw.pl, 3) udostępnione przez Wykonawcę dane osobowe przetwarzane będą w celu wyboru Wykonawcy w niniejszym postępowaniu i realizacji umowy zawartej w niniejszym postępowaniu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., jednakże dane mogą być udostępniane przez Zamawiającego podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej, a także w celu wypełnienia ciążących na Zamawiającym obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, 4) odbiorcami danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy będą podmioty uczestniczące w postępowaniu zmierzającym do wyboru Wykonawcy i zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, a następnie jej realizacji, a także podmioty upoważnione zgodnie z powołanymi w pkt 3 aktami prawnymi oraz podmioty przeprowadzające kontrolę wykonania umowy i wypełniania przez Zamawiającego jego obowiązków statutowych; 5) dane osobowe udostępnione przez Wykonawcę na podstawie złożonej oferty w niniejszym postępowaniu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów wyboru Wykonawcy oraz do celów archiwalnych w interesie publicznym, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. - dotyczy Wykonawcy, którego oferta nie zostanie wybrana. 6) dane osobowe udostępnione przez Wykonawcę na podstawie złożonej oferty w niniejszym postępowaniu i podpisanej umowy w niniejszym postępowaniu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów wyboru Wykonawcy, realizacji umowy oraz do celów archiwalnych w interesie publicznym, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. - dotyczy Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana i zostanie podpisana umowa. 7) każda osoba, której dane osobowe zostaną przez Wykonawcę udostępnione na podstawie złożonej oferty w niniejszym postępowaniu i umowy zawartej w niniejszym postępowaniu ma prawo do żądania od administratora dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawie do przenoszenia danych, 8) każda osoba, której dane osobowe zostaną przez Wykonawcę udostępnione na podstawie złożonej oferty w niniejszym postępowaniu i umowy zawartej w niniejszym postępowaniu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 9) podanie danych osobowych wynika z przepisów ustawy PZP i jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy. 18.1. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania wszystkich osób, których dane osobowe zostaną przez niego udostępnione na podstawie złożonej oferty w niniejszym postępowaniu i umowy zawartej w niniejszym postępowaniu, o celu przetwarzania tych danych oraz zobowiązany jest do uzyskania zgody tych osób na przetwarzanie ich danych osobowych oraz powierzenie ich przetwarzania na potrzeby złożenia oferty w niniejszym postępowaniu i zawarcia umowy w niniejszym postępowaniu oraz jej realizacji Zamawiającemu. 18.2. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania w swojej działalności RODO.

II.5) Główny kod CPV: 71251000-2
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 28685,93
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 60
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W celu wykazania spełnienia warunku posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca winien wykazać się posiadaniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokość sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż 20.000,00 zł.
Informacje dodatkowe W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt. 8.1.1. SIWZ zostaną spełnione wyłącznie wtedy, gdy jeden z Wykonawców będzie posiadał polisę w pełnej wysokości sumy gwarancyjnej wymaganej przez Zamawiającego w pkt. 8.1.1. SIWZ,
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W celu wykazania spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej zapewniającej wykonanie zamówienia wykonawca winien wykazać, że: 1. wykonał należycie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje (w ramach umowy lub umów) usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej lub odtworzeniowej w formie inwentaryzacji technicznej wartości nie mniejszej niż 10.000,00 zł brutto. W przypadku wykazania doświadczenia usługami wykonywanymi Zamawiający żąda, żeby Wykonawca wykazał, nie później niż na dzień składania ofert wykonanie części usług dla w/w usług o wartości 10.000,00 zł brutto. 2. dysponuje osobami do wykonania zamówienia tj. że dysponuje osobami, które posiadają doświadczenie i stosowne dla poszczególnych części zamówienia uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń i instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnej bez ograniczeń właściwej do wykonania przedmiotu zamówienia lub odpowiadające ww. w przypadku uprawnień wydanych przed dniem 30.12.1994 r., oraz aktualne zaświadczenie o wpisaniu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt. 8.1.2.1. SIWZ, zostaną spełnione wyłącznie wtedy, gdy co najmniej jeden z Wykonawców wykaże się wykonaniem wymaganych usług, zgodnie z postanowieniem pkt. 8.1.2.1. SIWZ samodzielnie. W takim przypadku będzie ten Wykonawca zobowiązany do samodzielnego wykonania przedmiotowego zamówienia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 ustawy. Dokument ten ma być złożony dla Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podwykonawców i innych podmiotów na zdolnościach których lub ich sytuacji polega Wykonawca, 2. tłumaczenia na język polski dokumentów znajdujących się w zagranicznych bezpłatnych bazach danych wskazanych przez Wykonawcę;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania, a ponadto innych oświadczeń lub dokumentów lub zobowiązań niezbędnych dla prawidłowej oceny złożonej oferty wynikające z jej treści i z treści SIWZ: 1. wykazu wykonanych usług, o których mowa w pkt. 8.1.2.1. SIWZ, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie — wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów przetargowych – odrębnie dla każdej części zamówienia, 2. dowodów, że wykazane usługi zostały wykonane należycie odrębnie dla każdej części zamówienia. Dowodami, o których mowa powyżej są: 2.1. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług referencje bądź inne dokumenty powinny być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 2.2. oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów. 3. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, o których mowa w pkt. 8.1.2.2. SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów przetargowych, odrębnie dla każdej części zamówienia, 4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. Dokument ten ma być złożony dla Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podwykonawców i innych podmiotów na zdolnościach których lub ich sytuacji polega Wykonawca. UWAGA: W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 9.3.4. i pkt. 9.6.1. SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 5. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 6. oświadczenia Wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 916.); 7. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 8. dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w pkt. 8.1.1. SIWZ; 9. tłumaczeń na język polski dokumentów znajdujących się w zagranicznych bezpłatnych bazach danych wskazanych przez Wykonawcę; 10. informacji o części zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, w przypadku gdy wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy realizacji części zamówienia - wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów przetargowych, odrębnie dla każdej części zamówienia, ; 11. inne oświadczenia lub dokumenty lub zobowiązania niezbędne dla prawidłowej oceny złożonej oferty wynikające z jej treści i z treści SIWZ; 12. w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów dokument - oryginał pisemnego zobowiązania innych podmiotów - potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, odrębnie dla każdej części zamówienia. Powyższy dokument wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów przetargowych, powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności: 12.1. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 12.2. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, 12.3. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta powinna się składać z: 1.1. wypełnionego i podpisanego formularza oferty częściowej zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Rozdział SIWZ – odrębnie dla każdej części zamówienia. 1.2. dokumentu zawierającego dane aktualne na dzień składania ofert potwierdzającego, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej). 1.3. pełnomocnictwa – jeżeli oferta jest złożona przez Wykonawców występujących wspólnie, o których mowa w pkt. 8.2. SIWZ – odrębnie dla każdej części zamówienia. 1.4. informacji określonej w pkt. 16.1.1. SIWZ w przypadku zastosowania przez wykonawcę innej niż 23% stawki podatku od towarów i usług, 1.5. dowodów, o których mowa w pkt. 14.9. SIWZ, w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą, 1.6. aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 i 2 do wzoru Formularza oferty - Rozdział II SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, 1.7. oświadczenia Wykonawcy zawierającego informację, czy złożona oferta będzie powodowała powstanie obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, a jeżeli tak, to udzielenie informacji w zakresie określonym w art. 91 ust. 3a ustawy na załączniku nr 3 do oferty. 2. W terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy - wg wzoru określonego w załączniku do materiałów przetargowych. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena z VAT 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian postanowień istotnych postanowień umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w razie: 1.1. dokonywania zmian przewidzianych w SIWZ w postaci jednoznacznych postanowień umownych, określających zakres zmian, w szczególności możliwość zmiany terminu wykonania, wynagrodzenia Wykonawcy i charakteru oraz warunków ich wprowadzenia i tak w przypadku: 1.1.1. zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy i mających wpływ na treść umowy wraz ze skutkami takiej zmiany regulacji prawnych, 1.1.2. powierzenia Podwykonawcy wykonania całości bądź części Przedmiotu zamówienia w zakresie i na warunkach wynikających z umowy między Wykonawcą a Podwykonawcą zaakceptowanej przez Zamawiającego lub zmiany Podwykonawcy w sytuacji, gdy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia z nim umowy dotyczącej wykonywania Przedmiotu zamówienia, koniecznym będzie dla prawidłowego jego wykonania posłużenie się przez Wykonawcę nowym Podwykonawcą, który będzie realizował część lub cały zakres prac powierzony uprzednio innemu Podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 a ust. 4 ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia i nie podlega wykluczeniu z postępowania; 1.1.3. zmiany zakresu części Przedmiotu zamówienia powierzonego Podwykonawcom wynikającej z aneksów do umów zawartych przez Wykonawcę z Podwykonawcami i zaakceptowanych przez Zamawiającego w przypadku wykonywania Przedmiotu zamówienia z udziałem Podwykonawców. 1.1.4. zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w następstwie wydłużających/wykraczających poza ustawowe terminy procedur administracyjnych oraz innych terminów spraw urzędowych, mających wpływ na termin realizacji przedmiotu zamówienia. 1.1.5. zmiany osób uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym warunkiem dokonania takiej zamiany jest posiadanie przez nowo wskazane osoby wymaganych uprawnień, kwalifikacji i doświadczenia zgodnego z warunkami określonymi w tym zakresie w SIWZ; 1.2. zaistnienia konieczności wykonania przez Wykonawcę usług dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym (przedmiotem zamówienia), o ile stały się niezbędne, a ponadto spełnione są łącznie następujące warunki: 1.2.1. zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego (przedmiotu zamówienia); 1.2.2. zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego; 1.2.3. wartość każdej kolejnej zmiany umowy nie przekroczy 50% wartości umowy, 1.3. gdy zmiana umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć i jednocześnie ich wartość nie przekracza 50% wartości przedmiotu zamówienia. 1.4. gdy Wykonawcę ma zastąpić inny podmiot: 1.4.1. na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt. 3.14.1.1. SIWZ, 1.4.2. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy podmiot spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; 1.4.3. w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców, o ile Wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców 1.5. zmian – niezależnie od ich wartości, jeżeli nie są one istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy; 1.6. łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy i jest mniejsza niż 10 % wartości przedmiotu zamówienia; 1.7. zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku: 1.7.1. zmiany stawki podatku od towarów i usług; 1.7.2. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu o pracę (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2008); 2. Z wyjątkiem zamian określonych w § 6 istotnych postanowień umowy -Rozdział III SIWZ, wszelkie inne zmiany umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania wymagają sporządzenia aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Dokonanie zmiany wskazanej w pkt. 3.14.1.1.4. SIWZ wymaga złożenia przez Wykonawcę na piśmie wniosku wskazującego, z jakich powodów nastąpić ma wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy i o jaki czas. Wykonawca złoży wniosek najpóźniej w ciągu 3 dni od zaistnienia okoliczności, o których mowa w zd. 1 pkt. 3.14.1.1.4. SIWZ. Wniosek złożony po terminie wskazanym w zdaniu poprzednim Zamawiający pozostawi bez rozpoznania. 4. W przypadkach, o których mowa w pkt. 3.14.1.2., 3.14.1.3. oraz 3.14.1.4.2. SIWZ Zamawiający nie wprowadzi kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadkach, o których mowa w pkt. 3.14.1.1., 3.14.1.3. i 3.14.1.6. SIWZ zmiany postanowień umowy nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. 6. Wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie usług mieszczących się w zakresie, o którym mowa w pkt. 3.14.1.2, 3.14.1.3. i 3.14.1.6. SIWZ obliczone będzie wg zasad przyjętych w umowie i kwot zawartych w ofercie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-22, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Wykonanie dokumentacji odtworzeniowej -inwentaryzacji technicznej budynku położonego w Warszawie w Dzielnicy Mokotów przy ul. Jadźwingów 5/7
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dla części I zamówienia, oprócz zakresu ustalonego w Środowiskowych Zasadach Wycen Prac Projektowych 2016 r., część graficzna inwentaryzacji musi obejmować dodatkowo: 1. branża budowlana: 1.1. rzuty każdej kondygnacji łącznie z piwnicami, strychem z więźbą dachową (z wyłączeniem stropodachów nieprzełazowych), rzut połaci dachowej z naniesieniem spadków połaci, kominów, wylotów kanałów wraz ze wszystkimi elementami na połaciach (obróbki blacharskie) oraz przekrój pionowy widoku elewacji. Rzuty wszystkich pomieszczeń winny być kompletne, zwymiarowane (w tym wysokość), mieć numerację lokali zgodną z istniejącą oraz tabelaryczne zestawienia wielkości powierzchni użytkowej z podaniem numeru lokalu, pomieszczenia i jego funkcji, oznaczenie numeryczne kondygnacji, na której położone są lokale i pomieszczenia, adres nieruchomości i numer klatki schodowej. Na rzutach poszczególnych kondygnacji należy zaznaczyć kierunek północy oraz wykonać tabelaryczne zestawienie, o którym mowa wyżej, obejmujące wykaz powierzchni poszczególnych pomieszczeń zbilansowany dla każdego lokalu i całej kondygnacji. Niezależnie od tego należy wykonać bilans powierzchni dla całego budynku zawierający zestawienie wszystkich lokali i pomieszczeń, powierzchnię każdego lokalu i pomieszczenia oraz sumaryczną powierzchnię wszystkich lokali i pomieszczeń znajdujących się w budynku. Ponadto na każdym rzucie należy nanieść wszystkie wloty i kanały kominowe, do których są włączone pomieszczenia oraz przybory sanitarne i gazowe. Kominy i kanały ponumerowane wg opinii kominiarskich Administratora budynku. Wyliczenie powierzchni winno być zgodne z zasadami normy PN-70/B-02365 z zastrzeżeniem, że do obliczeń należy przyjmować rzeczywiste wymiary (bez powiększania ich o grubość tynku). W części opisowej dokumentacji należy przywołać zasady pomiaru wg PN 70/B-02365 z opisanym wyżej zastrzeżeniem. 1.2. zwymiarowany przekrój poprzeczny budynku podający konstrukcję nośną i wykończenie stropów, więźbę dachową, pokrycie oraz przekrój przez klatkę schodową, rzędne wysokościowe stropów i kominów, 1.3. w przypadku potrzeby wykonania w danym budynku inwentaryzacji branżowych Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo wykonać podkłady dla inwentaryzacji branżowych, 1.4. w przypadku wykonywania wyłącznie w danym budynku inwentaryzacji branżowych, Wykonawca jest zobowiązany wykonać inwentaryzację dla tych celów we własnym zakresie, 1.5. inwentaryzacja budynku w części opisowej musi zawierać charakterystyczne dane takie jak: powierzchnia zabudowy; kubatura wg PN 70/B-02365; całkowita powierzchnia użytkowa; opis techniczny obejmujący co najmniej: ilość kondygnacji, konstrukcję ścian, stropów, schodów, balkonów, stropodachu, więźby dachowej, informacje dotyczące wszystkich instalacji, 1.6. Wykonawca we własnym zakresie uzyska aktualną odbitkę zasadniczej mapy miasta przedstawiającą sytuację uzbrojenia podziemnego terenu (nakładka S+U) nieruchomości w skali 1:500, po podpisaniu umowy. Wykonawca będzie zobowiązany dołączyć kopię ww. odbitki do każdego egzemplarza wykonywanej dokumentacji, a oryginał do branży budowlanej (lub do innej, jeżeli nie jest wykonywana branża budowlana). 2. branża wodno – kanalizacyjna i c.c.w.: 2.1. na planszach graficznych w części „sytuacja” - najbliższe studzienki, przykanaliki, lokalizację przyłącza wodociągowego wraz zasuwami i zestawem wodomierzowym, numerację istniejących klatek schodowych, 2.2. na rzutach poszczególnych kondygnacji budynku należy nanieść piony, przewody, urządzenia i armaturę instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji, p.poż, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 2.3. na rzucie kondygnacji piwnicznej należy nanieść przewody, urządzenia i armaturę instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji, p.poż. oraz kanalizacji, przy czym w przypadku braku możliwości ustalenia rzeczywistego przebiegu tras kanalizacyjnych, powinny zostać zaznaczone domniemane trasy (domniemane trasy kanalizacji powinny być wyróżnione graficznie); wszystkie widoczne elementy instalacji kanalizacyjnej, takie jak: kratki podłogowe, zasuwy burzowe, studzienki schładzające i odwodnieniowe należy nanieść zgodnie z ich lokalizacją. 2.4. Na rzucie dachu muszą być naniesione piony deszczowe. 2.5. opracowanie musi zawierać całościowe rozwinięcie instalacji wymienionych w pkt. Od 3.4.2.2. do 3.4.2.4. SIWZ z jednoznacznym określeniem rodzaju materiału, średnic przewodów, lokalizacji armatury odcinającej w przypadku w instalacji wodnej oraz rewizji i elementów wywiewnych w przypadku instalacji kanalizacyjnej
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71251000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 21824,51
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena z VAT 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Wykonanie dokumentacji technicznej w branży budowlanej (inwentaryzacji) lokali w nieruchomości (budynku) położonej przy Al. Niepodległości 73 w Warszawie w Dzielnicy Mokotów.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dokumentacja techniczna w branży budowlanej (inwentaryzacji) winna obejmować dla lokali m. st. Warszawy znajdujących się w nieruchomości (budynku) położonej przy Al. Niepodległości 73 (II część zamówienia): 1. rzuty lokali, wymienionych w Rozdziale V SIWZ wraz z pomieszczeniami przynależnymi o ile są takie wskazane (w Rozdziale V SIWZ), w rozumieniu ustawy o własności lokali, w skali 1:50 z pokazaniem grubości ścian granicznych i kierunku północy, z naniesieniem wymiarów w świetle istniejących wypraw ścian mierzonych na wysokości 1 m nad podłogą, a także z naniesioną wysokością pomieszczeń (niezależnie od przeznaczenia), z ponumerowaniem pomieszczeń. 2. opis funkcji pomieszczeń oraz wyliczenie powierzchni lokalu (bez pomieszczeń przynależnych) wg PN 70/B-02365 z zastrzeżeniem niepowiększania rzeczywistych odległości o grubość wyprawy. Na rzucie lokalu należy nanieść piony instalacyjne, przybory, okna, drzwi oraz wszystkie wloty wentylacyjne. Ponadto należy zestawić i zsumować powierzchnie poszczególnych pomieszczeń i podać powierzchnię użytkową lokalu oraz przywołać zasady pomiaru wg PN 70/B-02365 z opisanym wyżej zastrzeżeniem. Należy zestawić i zsumować kubatury poszczególnych pomieszczeń i podać kubaturę lokalu. 3. uproszczony rzut kondygnacji budynku w skali 1:100 (z dopuszczeniem większej skali w przypadku budynków o znacznej długości), z naniesieniem ponumerowanych klatek schodowych oraz kierunku północy. Na rzucie należy zaznaczyć położenie danego lokalu w sposób spełniający zasady art. 2 ust. 5 ustawy o własności lokali – w tym układ ścian i pionów przedmiotowego lokalu. 4. skrócony opis techniczny obejmujący co najmniej charakterystykę budynku, ilość kondygnacji, konstrukcję, wyposażenie w instalacje, opis pomieszczeń gospodarczych użytkowanych wraz z lokalem i ich usytuowanie. 5. dokumentację należy wykonać w trzech egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w programie AutoCAD i PDF – na płycie CD-R. 6. na jednej karcie należy oznaczyć cały lokal samodzielny, nawet jeżeli jest obecnie podzielony i wynajmowany kilku najemcom. W przypadku, gdy są wspólne pomieszczenia sanitarne należy wykonać rzut całej kondygnacji dla tej części budynku.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71251000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 6861,40
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena z VAT 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę pomalowanie mieszkania, Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania13-12-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, zlecę pomalowanie mieszkania ok. 40 m2. Kolor biały. Termin wykonania: 2-10 stycznia 2020. Zainteresowanych proszę o kontakt
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Warszawa: Warstwa sprzętowa oraz oprogramowanie do filtrowania danych dozorowania w PAŻP
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI