Uzupełnianie tłuczniem poboczy dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego w rejonach...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Uzupełnianie tłuczniem poboczy dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego w rejonach działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWrocław
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-06-28
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPowiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego
 • Data publikacji ogłoszenia2018-06-13
 • Numer ogłoszenia572343-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 572343-N-2018 z dnia 2018-06-13 r.

Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego: Uzupełnianie tłuczniem poboczy dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego w rejonach działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego, krajowy numer identyfikacyjny 93193481600000, ul. ul. Kościuszki  131 , 50440   Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. +48 71 72 21 700, e-mail starostwo@powiatwroclawski.pl, faks +48 71 72 21 706.
Adres strony internetowej (URL): www.powiatwroclawski.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://powiatwroclawski.ibip.wroc.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r, poz. 1529 oraz z 2015 r, poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, kuriera
Adres:
ul. Kościuszki 131, 50 – 440 Wrocław, Wydział Obsługi Klienta – na parterze budynku

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Uzupełnianie tłuczniem poboczy dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego w rejonach działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach
Numer referencyjny: SP.ZP.272.35.2018.II.DT
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac zmierzających do umocnienia istniejących poboczy gruntowych, poprawy warunków ruchu i bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach. Zakres robót wykonany będzie w istniejącym pasie drogowym na szerokości poboczy gruntowych. Prace polegać będą na wykonaniu korytowania poboczy gruntowych i wypełnieniu kruszywem wraz z jego zagęszczeniem. Zakres robót obejmuje: 1) wykonanie robót pomiarowych, 2) usunięcie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego takich jak słupki prowadzące, znaki drogowe i inne elementy, których usunięcie nie spowoduje zagrożenia tego bezpieczeństwa, a koliduje z prowadzonymi robotami, 3) wykonanie robót ziemnych – korytowanie na głębokość ok. 10-15cm z transportem ziemi do 5km, 4) oczyszczenie podłoża z zanieczyszczeń, 5) profilowanie i zagęszczenie podłoża, 6) dowóz materiału kamiennego – klińca 0-31,5mm, 7) wbudowanie mieszanki kruszywa gr. 10-15cm, 8) zagęszczenie poboczy z wyprofilowanym spadkiem poprzecznym, 9) ponowne ustawienie po wykonaniu uzupełnienia pobocza elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, 10) uporządkowanie terenu robót. UWAGA: Należy zastosować kruszywo kamienne łamane o ciągłym uziarnieniu 0-31,5mm, stabilizowane mechanicznie - odpowiadające wymogom normy PN-EN 13242+A1:2010, i wartości wskaźnika piaskowego (SE), badanego wg PN-EN 933-8+A1:2015-07 przekraczającego wartość 45. Materiałem do wykonania mieszanki z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie, powinno być kruszywo łamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i domieszek gliny. Szczegółowy zakres prac określono w kosztorysie ofertowym i opisie technicznym. Zamierzenia te mają na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi i uniemożliwić degradację konstrukcji jezdni. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Pobocza dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach, na terenie gmin: Jordanów Śląski, Mietków, Sobótka, Kobierzyce, Kąty Wrocławskie. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie pisemnych protokołów typowań ubytków przez osobę nadzorującą ze strony Zamawiającego Szacowane ilości robót: Roboty ziemne z wywozem urobku m3 900; Profilowanie i zagęszczenie podłoża m2 6000; Podbudowa z kruszywa łamanego t 1980; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres prac i sposób realizacji, zostały określone w załącznikach do SIWZ, tj.:, Załącznik 6.1. do SIWZ– Opis przedmiotu zamówienia, Załącznik 6.2. do SIWZ – Opis Technicznych, Załącznik 6.3. do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Inne (DOC, PDF) – stanowiące odrębne pliki.

II.5) Główny kod CPV: 45233142-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy P.z.p., tj. zamówienia podobnego do wysokości 50% wartości zadania podstawowego, które będzie polegało na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jak dla zadania podstawowego w przedmiotowym obiekcie budowlanym tj.: 1) wykonanie robót pomiarowych 2) usunięcie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego takich jak słupki prowadzące znaki drogowe i inne elementy, których usunięcie nie spowoduje zagrożenia tego bezpieczeństwa, a koliduje z prowadzonymi robotami 3) wykonanie robót ziemnych–korytowanie na głębokość ok. 10–15 cm z transportem ziemi do 5 km 4) oczyszczenie podłoża z zanieczyszczeń 5) profilowanie i zagęszczenie podłoża 6) dowóz materiału kamiennego – klińca 0-31,5mm 7) wbudowanie mieszanki kruszywa gr. 10 – 15 cm 8) zagęszczenie poboczy z wyprofilowanym spadkiem poprzecznym 9) ponowne ustawienie po wykonaniu uzupełnienia pobocza elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego 10) uporządkowanie terenu robót Zamawiający określa następujące warunki udziału Wykonawcy w postępowaniu, które powinien spełniać: 1) Wykonawca ma być w dobrej kondycji finansowej i jego sytuacja ekonomiczna lub finansowa pozwalać na zrealizowanie dodatkowego zamówienia z wolnej ręki w stopniu nie mniejszym niż dla zadania podstawowego 2) Wykonawca ma posiadać zdolności techniczne i zawodowe do zrealizowania zamówienia z wolnej ręki w stopniu nie mniejszym niż dla zadania podstawowego 3) Wykonawca ma dysponować, na czas określony umową, kadrą pracowniczą z odpowiednimi uprawnieniami do wykonania zamówienia z wolnej ręki, w tym co najmniej jedną osoba na stanowisku kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowalne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, mogącą się wykazać co najmniej 3 – letnim doświadczeniem zawodowym od uzyskania uprawnień budowlanych w kierowaniu robotami drogowymi. Wykonawca w formie oświadczenia potwierdza przyjęcie bez zastrzeżeń wszystkich powyższych warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt.6 ustawy PZP ewentualne zamówienie na roboty zostaną zlecane w trybie zmówienia z wolnej ręki.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 60
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
60

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że: a) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: co najmniej jedną osobą na stanowisku kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, mogącą się wykazać, co najmniej 3 – letnim doświadczeniem zawodowym w kierowaniu robotami drogowymi od momentu uzyskania uprawnień budowlanych b) dysponują sprzętem niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, tj.: b.1) ścinarka do poboczy, b.2) układarka lub równiarka do rozkładania kruszywa, b.3) koparka z łyżką skarpową, b.4) walec wibracyjny do zagęszczania grysu kamiennego - małe, b.5) płytowa zagęszczarka wibracyjna – dla miejsc niedostępnych dla walca, b.6) przewoźny zbiornik na wodę.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wystarczy by powyższy warunek spełniał jeden z Wykonawców
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o jakich stanowi art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP - Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: a) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. b) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Skrócenie terminu realizacji zamówienia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Projekt umowy stanowi załącznik 5.1 do SIWZ.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 8 % ceny brutto podanej w ofercie

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Przewidywane zmiany postanowień umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP, zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik 5.1. do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-28, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę prace dociepleniowe - Wińsko
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania22-03-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Firma poszukuje ekip do elewacji i ocieplenia budynków użyteczności publicznej. Praca na terenie: Ścinawa, Lubin oraz okolice Wińska.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Łochów
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Łochów
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Rozbiórka komina przemysłowego przy ul. Kochanowskiego 30 w Tarnowie
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI