Utworzenie otwartej strefy aktywności w Parku Miejskim w Morągu

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Utworzenie otwartej strefy aktywności w Parku Miejskim w Morągu
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoMorąg
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-04-12
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Morąg
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-04
 • Numer ogłoszenia533646-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 533646-N-2019 z dnia 2019-04-04 r.

Gmina Morąg: Utworzenie otwartej strefy aktywności w Parku Miejskim w Morągu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Morąg, krajowy numer identyfikacyjny 51074358000000, ul. ul. 11 Listopada  9 , 14-300  Morąg, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 757 22 31 w.17, e-mail p.jankowski@morag.pl, faks 89 757 21 20.
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.morag.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne http://www.bip.morag.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.bip.morag.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.morag.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ
Adres:
Urząd Miejski w Morągu, 14-300 Morąg, ul. 11 Listopada 9, pokój nr 30 (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utworzenie otwartej strefy aktywności w Parku Miejskim w Morągu
Numer referencyjny: KI.271.3.2019.PJ
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest Utworzenie otwartej strefy aktywności w Parku Miejskim w Morągu. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców „przedmiotem zamówienia”. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: Część nr: 1 Temat: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ PLACU ZABAW. Opis: 1. Zamówienie obejmuje wyposażenie placu zabaw w Morągu w zakresie określonym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 5a do SIWZ. 2. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania urządzeń fabrycznie nowych, wykonanych z materiałów posiadających wymagane atesty i certyfikaty. 3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie montażu urządzeń w tym robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy i ochrony ppoż. oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane w procesie realizacji przedmiotu umowy. 4. Inwestycja zlokalizowana jest w Parku Miejskim w Morągu na działce o nr ewidencyjnym 935/24 Obręb ewidencyjny Morąg w jednostce ewidencyjnej Morąg położonej w miejscowości Morąg. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: 1) Projekt Zagospodarowania Terenu - Utworzenie otwartej strefy aktywności w Parku Miejskim w Morągu, dz. nr ew. 935/24 - luty 2019 r. 2) PZT - UWAGA zmiany naniesione przez Zamawiającego. 3) Projekt budowlano - wykonawczy część 1. Całość stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. Część nr: 2 Temat: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ. Opis: 1. Zamówienie obejmuje urządzenie i wyposażenie siłowni zewnętrznej w Morągu w zakresie określonym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 5b do SIWZ. 2. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania urządzeń fabrycznie nowych, wykonanych z materiałów posiadających wymagane atesty i certyfikaty. 3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie montażu urządzeń w tym robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy i ochrony ppoż. oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane w procesie realizacji przedmiotu umowy. 4. Inwestycja zlokalizowana jest w Parku Miejskim w Morągu na działce o nr ewidencyjnym 935/24 Obręb ewidencyjny Morąg w jednostce ewidencyjnej Morąg położonej w miejscowości Morąg. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: 1) Projekt Zagospodarowania Terenu - Utworzenie otwartej strefy aktywności w Parku Miejskim w Morągu, dz. nr ew. 935/24 - luty 2019 r. – 1 kpl. 2) Przedmiar Robót. Całość stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 3. W ramach przedmiotu postępowania przetargowego Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostaw, w tym montażu urządzeń. 4. Oferowane materiały i urządzenia niezbędne do realizacji zamówienia muszą być fabrycznie nowe i muszą posiadać wymagane certyfikaty oraz inne dokumenty potwierdzające ich jakość i dopuszczenie do stosowania. 5. Zamawiający wymaga, by rękojmia na wykonane dostawy i montaż wynosiła min. 3 lata, licząc od dnia odbioru końcowego, licząc od dnia protokolarnego ostatecznego odbioru robót. UWAGA: Wszystkie urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu na rynku polskim. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w dokumentacji projektowej, (Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych [STWiORB], przedmiarach), SIWZ, wzorze umowy wraz załącznikami. Z uwagi na ryczałtową formę wynagrodzenia, załączone do dokumentacji technicznej przedmiary stanowią element pomocniczy, a nie podstawę wyceny. Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. Zaleca się, aby Wykonawca z uwagi na możliwy trudny teren inwestycji tj. działka zabudowaną, z możliwością występowania w gruncie głazów, kamieni i pozostałości fundamentowych w tym przeniesienie (w obrębie działki) istniejącego urządzenia - zjazdu linowego, dokonał wizji działki pod budowę placu zabaw i siłownie zewnętrznej i ich otoczenia w celu oszacowania na własną odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy. UWAGA: I. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego w związku z powyższym zaleca się dokonania wizji w terenie. 6. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na 1 lub 2 części. 7. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej (specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych STWiORB), SIWZ wraz z załącznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego oraz przedmiarami robót, a także, obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną, oraz zapewni pełną obsługę geodezyjną wraz z okresem gwarancji i rękojmi. Podstawą sporządzenia oferty jest dokumentacja projektowa, STWiORB oraz udzielone odpowiedzi na zapytania w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego, przedmiary stanowią tylko materiał pomocniczy.

II.5) Główny kod CPV: 43325000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
37535200-9
37410000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-05-20

II.9) Informacje dodatkowe: Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia - do dnia 20.05.2019 r. jest to termin zakończenia wykonanych dostaw i zgłoszenia gotowości do ich odbioru. Do upływu wskazanego terminu Wykonawca ma obowiązek wykonać wszystkie dostawy i zgłosić je do odbioru wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do jego dokonania w tym dokumentacji powykonawczej.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) doświadczenie zawodowe: dla uznania że Wykonawca spełnia warunek posiadania doświadczenia zamawiający, żąda by wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich 3 lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert wykonał, co najmniej 1 zadanie na daną część niniejszego postępowania odpowiadające swoim rodzajem dostawę stanowiącą przedmiot zamówienia, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy te zostały Wykonane. Przez „zadanie odpowiadające rodzajem dostaw stanowiących przedmiot zamówienia”, należy rozumieć: • dot. części nr 1 - dostawę polegającą na montażu urządzeń zabawowych na kwotę 200 tys. zł brutto. • dot. części nr 2 - dostawę polegającą na montażu urządzeń siłowni zewnętrznych na kwotę 50 tys. zł brutto. (w przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę na dwa zadania, musi wykazać wykonanie dostaw na każde zadanie, zgodnie z wyżej wymienionymi wymaganiami Zamawiającego na każdą z dwóch części). Wykonawca złoży także oświadczenie, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem potrzebnym do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ, o którym mowa w §VII ust. 1 pkt 1 SIWZ. Następnie na podstawie wypełnionego przez wybranego Wykonawcę załącznika nr 4 do SIWZ „Wykazu wykonanych robót”, o którym mowa w §VII ust. 8 pkt.1) SIWZ. Do przedmiotowego załącznika nr 4 należy dołączyć dowody potwierdzające, że wykazane dostawy zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że chociaż jeden z nich lub łącznie spełniają w/w warunek. b) kadra techniczna: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. c) potencjał techniczny: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu o składania ofert). 2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych pomiotów dokumentów, o których mowa w §VII ust. 8 pkt 3) SIWZ. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w § VII ust. 8 pkt 3) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w §VII ust. 8 pkt 3) SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby z zachowaniem terminów ich wystawienia, o których mowa w §VII ust. 10 pkt 1) SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy dostawy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, 2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. 4) Pisemne zobowiązania lub inne dokumenty w przypadku gdy, Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5) W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty. 6) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców- podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Stron wyrażoną, pod rygorem nieważności, na piśmie, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 2. Strony zastrzegają możliwość dokonania w uzasadnionych okolicznościach zmian postanowień umowy w stosunku do treści zobowiązania Dostawcy zawartego w ofercie. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej. 3. Zmiany, o których mowa w ust. 1, mogą obejmować zmianę każdego z postanowień umowy, w tym zmianę zakresu świadczenia Stron, o ile nie spowodują wykroczenia poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku przeprowadzenia którego została zawarta umowa. Powołane zmiany mogą w szczególności obejmować zmianę postanowień odnoszących się do terminu wykonania przedmiotu umowy, wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub zmiany zakresu odpowiedzialności Stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 4. Zmiana określenia przedmiotu zamówienia w porównaniu do postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku przeprowadzenia którego zawarto umowę, jest możliwa jedynie w przypadku, gdy prowadzi do jego ograniczenia lub zastosowania rozwiązań zamiennych, tj. takich, które nie powodując rozszerzenia określenia przedmiotu zamówienia, prowadzą do jego ulepszenia, usprawnienia jego realizacji lub do zastosowania rozwiązań równoważnych. 5. Za okoliczności uzasadniające dokonanie zmian postanowień umowy uznać należy w szczególności korzyść Zamawiającego lub obu Stron, a także przyczyny uniemożliwiające realizację umowy w jej pierwotnej treści, które nie powstały z winy Wykonawcy (np. zmiana stawki podatku VAT). 6. Każda ze Stron może wystąpić z propozycją dokonania zmian postanowień umowy. Propozycja ta musi wskazywać na okoliczności uzasadniające wprowadzenie zmian. 7. Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego. 8. Zmiany zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, lub wprowadzenie podwykonawcy, w sytuacji gdy Wykonawca wskazał w ofercie, że wykona zamówienie samodzielnie - w tych sytuacjach Wykonawca zobowiązany jest wskazać przyczynę, firmę podwykonawcy i zakres podwykonawstwa. 9. Gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-12, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. W przypadku wskazania dokumentacji projektowej, przedmiarach, SIWZ znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, a także norm, aprobat technicznych oraz systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach oraz SIWZ pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z dokumentację projektową, STWiORB, przedmiarach, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach, oraz SIWZ oraz będą zgodne pod względem: 1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych), 2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), Zamawiający nie wyraża zgody na zastąpienie elementów metalowych na drewniane lub zaproponowane z innego materiału niż metal, 4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcje itd.), 5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia materiały, elementy, systemy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz zwrócić się z zapytaniem czy Zamawiający uzna zaproponowane rozwiązania za równoważne przy współudziale autora dokumentacji projektowej. Minimalne parametry techniczne stanowiące minimalne parametry równoważności zostały przedstawione w dokumentacji projektowej, STWiORB oraz przedmiarach. Zamawiający dopuszcza możliwość wbudowania urządzeń o innych wymiarach tj. w granicach + - 5%, pod warunkiem zachowania parametrów, w tym także estetycznych, nie gorszych od parametrów urządzeń wskazanych w SIWZ. Wszystkie ewentualne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy. 2. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy Pzp wymagania, o których mowa w przywołanym przepisie, Zamawiający określił w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiących załącznik do SIWZ. W przywołanych w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w/w dokumentach. 3. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w pierwotnej dokumentacji technicznej ani do zmiany ceny zamówienia ani do naruszenia przepisów prawa. 4. Oferowanie rozwiązań równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia wymaga zatem wykazania, że oferowane rozwiązanie równoważne jest o parametrach techniczno – eksploatacyjno użytkowych nie gorszych niż wymagane przez zamawiającego. W złożonej ofercie Wykonawca powinien wykazać, że oferowane rozwiązanie równoważne posiada parametry techniczno – eksploatacyjno – użytkowe nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego. Wykazanie, że oferowane przez Wykonawcę rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego musi nastąpić w złożonej ofercie poprzez podanie szczegółowych parametrów zaproponowanych materiałów i urządzeń oraz udowodnienie równoważności oferowanych rozwiązań. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość wbudowania urządzeń o innych wymiarach tj. w granicach + - 5%, pod warunkiem zachowania parametrów, w tym także estetycznych, nie gorszych od parametrów urządzeń wskazanych w SIWZ. Zmiany takie nie mogą stanowić podstawy do zwiększenia wysokości wynagrodzenia. 6. Część nr 2 zgłoszona jest o uzyskanie dofinansowania do FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ ZADANIA INWESTYCYJNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU MAŁEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ O CHARAKTERZE WIELOPOKOLENIOWYM OSA 2019. 7. Przed zawarciem umowy wybrany wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu następujące dokumenty pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia: 1) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 200 000,00 złotych. 2) Karty techniczne urządzeń, wskazujące w jaki sposób urządzenia zostały wyprodukowane, w tym min. informacja o konstrukcji urządzenia, jego wymiarach, użytych materiałach, farbach i lakierach oraz lista zalecanych części zamiennych. 3) Instrukcje obsługi, włącznie z danymi na temat bezpiecznych odległości pomiędzy urządzeniami oraz zasadach kontroli i konserwacji. 4) Certyfikaty zgodności wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, badania i inne dokumenty potwierdzające zgodność dostarczonych i zamontowanych urządzeń z normami określonymi w dokumentacji technicznej. 5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców (umowę konsorcjum). 6) Pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ PLACU ZABAW
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:I. Przedmiotem zamówienia jest Utworzenie otwartej strefy aktywności w Parku Miejskim w Morągu. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców „przedmiotem zamówienia”. II. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: Część nr: 1 Temat: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ PLACU ZABAW. Opis: 1. Zamówienie obejmuje wyposażenie placu zabaw w Morągu w zakresie określonym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 5a do SIWZ. 2. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania urządzeń fabrycznie nowych, wykonanych z materiałów posiadających wymagane atesty i certyfikaty. 3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie montażu urządzeń w tym robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy i ochrony ppoż. oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane w procesie realizacji przedmiotu umowy. 4. Inwestycja zlokalizowana jest w Parku Miejskim w Morągu na działce o nr ewidencyjnym 935/24 Obręb ewidencyjny Morąg w jednostce ewidencyjnej Morąg położonej w miejscowości Morąg. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: 1) Projekt Zagospodarowania Terenu - Utworzenie otwartej strefy aktywności w Parku Miejskim w Morągu, dz. nr ew. 935/24 - luty 2019 r. 2) PZT - UWAGA zmiany naniesione przez Zamawiającego. 3) Projekt budowlano - wykonawczy część 1. Całość stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. III. W ramach przedmiotu postępowania przetargowego Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostaw, w tym montażu urządzeń. IV. Oferowane materiały i urządzenia niezbędne do realizacji zamówienia muszą być fabrycznie nowe i muszą posiadać wymagane certyfikaty oraz inne dokumenty potwierdzające ich jakość i dopuszczenie do stosowania. V. Zamawiający wymaga, by rękojmia na wykonane dostawy i montaż wynosiła min. 3 lata, licząc od dnia odbioru końcowego, licząc od dnia protokolarnego ostatecznego odbioru robót. UWAGA: Wszystkie urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu na rynku polskim. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w dokumentacji projektowej, (Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych [STWiORB], przedmiarach), SIWZ, wzorze umowy wraz załącznikami.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 43325000-7, 37535200-9, 37410000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-05-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:I. Przedmiotem zamówienia jest Utworzenie otwartej strefy aktywności w Parku Miejskim w Morągu. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców „przedmiotem zamówienia”. II. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: Część nr: 2 Temat: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ. Opis: 1. Zamówienie obejmuje urządzenie i wyposażenie siłowni zewnętrznej w Morągu w zakresie określonym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 5b do SIWZ. 2. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania urządzeń fabrycznie nowych, wykonanych z materiałów posiadających wymagane atesty i certyfikaty. 3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie montażu urządzeń w tym robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy i ochrony ppoż. oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane w procesie realizacji przedmiotu umowy. 4. Inwestycja zlokalizowana jest w Parku Miejskim w Morągu na działce o nr ewidencyjnym 935/24 Obręb ewidencyjny Morąg w jednostce ewidencyjnej Morąg położonej w miejscowości Morąg. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: 1) Projekt Zagospodarowania Terenu - Utworzenie otwartej strefy aktywności w Parku Miejskim w Morągu, dz. nr ew. 935/24 - luty 2019 r. – 1 kpl. 2) Przedmiar Robót. Całość stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. III. W ramach przedmiotu postępowania przetargowego Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostaw, w tym montażu urządzeń. IV. Oferowane materiały i urządzenia niezbędne do realizacji zamówienia muszą być fabrycznie nowe i muszą posiadać wymagane certyfikaty oraz inne dokumenty potwierdzające ich jakość i dopuszczenie do stosowania. V. Zamawiający wymaga, by rękojmia na wykonane dostawy i montaż wynosiła min. 3 lata, licząc od dnia odbioru końcowego, licząc od dnia protokolarnego ostatecznego odbioru robót. UWAGA: Wszystkie urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu na rynku polskim. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w dokumentacji projektowej, (Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych [STWiORB], przedmiarach), SIWZ, wzorze umowy wraz załącznikami.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 43325000-7, 37535200-9, 37410000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-05-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę położenie glazury - Kamińsk
 • Lokalizacja zleceniawarmińsko-mazurskie
 • Data dodania18-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę położenie ok. 1000 m2 glazury. Miejsce wykonywania: 11-220 Kamińsk. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Następne ogłoszenie o zamówieniu: Zakup i dostawa szczepionek
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Morąg: Budowa ulic: Tęczowa, Bursztynowa i Fiołkowa w Morągu
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI