„Utworzenie miejsc rekreacji oraz placów zabaw w miejscowości Dobiegniew” w częściach:...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Utworzenie miejsc rekreacji oraz placów zabaw w miejscowości Dobiegniew” w częściach: CZĘŚĆ I – „Utworzenie przestrzeni wspólnej rekreacji przy ul. Poznańskiej w Dobiegniewie” – I Etap, CZĘŚĆ II – „Utworzenie placu zabaw w parku miejskim w Dobiegniewie”, CZĘŚĆ III – „Utworzenie otwartej strefy rekreacyjnej przy ul. Mickiewicza w Dobiegniewie”.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoDobiegniew
 • WojewództwoLubuskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-05-07
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Dobiegniew
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-17
 • Numer ogłoszenia536713-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 536713-N-2019 z dnia 2019-04-17 r.

Gmina Dobiegniew: „Utworzenie miejsc rekreacji oraz placów zabaw w miejscowości Dobiegniew” w częściach: CZĘŚĆ I – „Utworzenie przestrzeni wspólnej rekreacji przy ul. Poznańskiej w Dobiegniewie” – I Etap, CZĘŚĆ II – „Utworzenie placu zabaw w parku miejskim w Dobiegniewie”, CZĘŚĆ III – „Utworzenie otwartej strefy rekreacyjnej przy ul. Mickiewicza w Dobiegniewie”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Ropzwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobiegniew, krajowy numer identyfikacyjny 52874100000000, ul. ul. Dembowskiego  2 , 66-520  Dobiegniew, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 611 001, e-mail inwestycje@dobiegniew.pl, faks 957 611 041.
Adres strony internetowej (URL): www.dobiegniew.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.dobiegniew.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim - osobiście, kurierem lub za pośrednictwem operatora pocztowego
Adres:
Urząd Miejski w Dobiegniewie, 66-520 Dobiegniew, ul. Dembowskiego 2 pok. nr 15 (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Utworzenie miejsc rekreacji oraz placów zabaw w miejscowości Dobiegniew” w częściach: CZĘŚĆ I – „Utworzenie przestrzeni wspólnej rekreacji przy ul. Poznańskiej w Dobiegniewie” – I Etap, CZĘŚĆ II – „Utworzenie placu zabaw w parku miejskim w Dobiegniewie”, CZĘŚĆ III – „Utworzenie otwartej strefy rekreacyjnej przy ul. Mickiewicza w Dobiegniewie”.
Numer referencyjny: RGK.271.04.2019.DD
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą: „Utworzenie miejsc rekreacji oraz placów zabaw w miejscowości Dobiegniew” w częściach: CZĘŚĆ I – „Utworzenie przestrzeni wspólnej rekreacji przy ul. Poznańskiej w Dobiegniewie” – I Etap, CZĘŚĆ II – „Utworzenie placu zabaw w parku miejskim w Dobiegniewie”, CZĘŚĆ III – „Utworzenie otwartej strefy rekreacyjnej przy ul. Mickiewicza w Dobiegniewie”. CZĘŚĆ I – „Utworzenie przestrzeni wspólnej rekreacji przy ul. Poznańskiej w Dobiegniewie” – I Etap: 1. W ramach planowanej tej części inwestycji zrealizowany zostanie następujący zakres prac: Projekt zagospodarowania terenu ujęty w dokumentacji technicznej tej części obejmuje szerszy zakres, który nie będzie realizowany w jednym postępowaniu przetargowym. Zamawiający podzielił realizację projektu na dwa etapy: Etap I – ujęty w niniejszym zamówieniu obejmuje budowę niewielkiej siłowni zewnętrznej, strefy rekreacji, wykonanie nawierzchni w strefach bezpieczeństwa urządzeń siłowni i strefy rekreacji oraz niewielki chodnik. Etap II – nie ujęty w niniejszym postępowaniu zakłada budowę parkingów, drogi dojazdowej, chodników, wymianę oświetlenia, wykonanie obudowy śmietnikowej. Przy wycenie oferty należy się posiłkować projektem technicznym oraz przedmiarem robót, który uwzględnia pozycje zakładane do realizacji w niniejszym postępowaniu. Przedmiotem tego etapu zamówienia jest montaż obiektów małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu części działki nr ewid. 473/27. W ramach inwestycji planuje się rewaloryzację terenu z przeznaczeniem na ogólnodostępną strefę aktywności fizycznej i rekreacji. Zakłada się stworzenie strefy rekreacyjnej i relaksu w formie dwóch stref. W południowo-wschodniej części działki zaplanowano niewielki plac do aktywności fizycznej (np. siłownia zewnętrzna, aerobik, taniec) z nawierzchnią trawiastą. W obrębie urządzeń sportowych (stół do ping-ponga, „piłkarzyki”, urządzenia siłowni plenerowej) należy zastosować nawierzchnię o parametrach zgodnych z normą PN-EN 1176-1. Elementy małej architektury: - Ławki młodzieżowe – 4 szt, - ławki betonowe – 4 szt, - stół betonowy z ławkami – 1 szt., - kosze na śmieci – 4 szt., - stojak rowerowy – 1 szt., - tablica informacyjna – 1 szt., - stół pingpongowy stały – 1 szt., - stół do gry w piłkarzyki -1 szt. Urządzenia siłowni zewnętrznej (plenerowej): - biegacz – 1 szt., - ławeczka – 1 szt., - - maszyna do wyciskania – 1 szt., - twister – 1 szt., - orbitrek – 1 szt., - wioślarz – 1 szt., oraz elementy zagospodarowania placu. Inwestycja nie wymaga wykonania nowych elementów infrastruktury technicznej. Przed montażem urządzeń ze strefy bezpieczeństwa wymaganej dla obiektów należy usunąć wszelkie pozostałości obiektów budowlanych, nawierzchni, kamieni. Wykonawca zobowiązany jest do wybudowania przedmiotu zamówienia z zakupionych i dostarczonych na własny koszt, fabrycznie nowych, nie regenerowanych materiałów i urządzeń, odpowiadających co do jakości wymogom określonym dla wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie (Art.10 Ustawy - Prawo budowlane). Wykonawca zobowiązany jest oddać zamawiającemu kompletny technicznie i technologicznie przedmiot zamówienia – obiekt budowlany, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą i techniczną i jest wynikiem całości robót budowlanych opisanych przez specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz projekt. 2. Zakres, sposób wykonania i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wynikający z art. 31 ustawy Pzp stanowi dokumentacja projektowa na wykonanie robót budowlanych, na którą składają się: 2.1. projekt - stanowiący załącznik do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych z dnia 28.02.2018r. - [załącznik nr 7 do SIWZ], który to dokument jest integralną częścią SIWZ, 2.2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót [załącznik nr 8 do SIWZ], który to dokument jest integralną częścią SIWZ. Powyższa dokumentacja projektowa wraz z SIWZ, opisuje przedmiot zamówienia. Na jej podstawie należy wykonać wszelkie roboty budowlane, także roboty nie ujęte w dokumentacji, a których wykonanie jest konieczne do prawidłowej realizacji kompletnego przedmiotu zamówienia opisanego w rozdziale III SIWZ. Wobec powyższego wykonawca w celu prawidłowej kalkulacji wynagrodzenia, nie może jako podstawy przyjmować danych zawartych w Przedmiarze robót. Przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy do kalkulacji ceny. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania w ramach niniejszego postępowania dokonania wizji lokalnej w terenie. CZĘŚĆ II – „Utworzenie placu zabaw w parku miejskim w Dobiegniewie”: 1. W ramach planowanej inwestycji zrealizowany zostanie następujący zakres prac: Przedmiot zamówienia obejmuje montaż obiektów małej architektury placu zabaw w parku miejskim w Dobiegniewie na działce o nr ewid. 451/2 obręb Dobiegniew przy ul. Parkowej w Dobiegniewie. W ramach inwestycji zakłada się montaż obiektów placu zabaw w formie trzech grup urządzeń. Pierwszą grupę stanowią urządzenia zabawowe dla dzieci najmłodszych, pozostałe dwie grupy złożone są z urządzeń zabawowych i sprawnościowych dla dzieci powyżej 3 roku życia. Dodatkowo w centralnej części placu zlokalizowano urządzenie linowe (piramidę). Funkcję uzupełniają siedziska i ławki przy południowej i wschodniej granicy placu zabaw. W obrębie stref bezpieczeństwa urządzeń zastosować nawierzchnię o parametrach zgodnych z normą PN-EN 1176-1. Dwie grupy urządzeń usytuowano w okręgach o średnicy 14 m z nawierzchnią o grubości minimum 30 cm z piasku o wielkości ziaren 0,2-2 mm lub żwiru o wielkości ziaren 2-8 mm; Analogiczną nawierzchnię należy wykonać w strefie bezpieczeństwa huśtawki (nr 9) oraz piramidy linowej (nr 7). Na pozostałej powierzchni wykonać nawierzchnię trawiastą. Nie przewiduje się wykonania nowego ogrodzenia terenu. Ze względu na ostre zakończenie większości segmentów istniejącego ogrodzenia (ostre pręty wypełnienia) należy je zmodyfikować poprzez usunięcie lub korektę elementów panela górnego mogących spowodować zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia dzieci. Elementy małej architektury: - urządzenie wielofunkcyjne - wielofunkcyjny zestaw o klasycznej, jednowieżowej konstrukcji z pojedynczą zjeżdżalnią z daszkiem, schodkami oraz elementami sprawnościowymi: ścianka wspinaczkowa, ścianka linowa, zjazd strażacki – 1 kpl., - tor sprawnościowy - zestaw składa się z trzech pomostów tunelowych zabudowanych i pomostu tunelowego z lin. Na początku zestawu widnieje dekoracyjna głowa węża, która jest jednocześnie wylotem tunelu - 1 kpl., - zestaw zabawowy - maszt z wciągarką do piasku, lejek do przesiewania piasku, gumowe wiaderko do piasku, 4 podesty – 1 kpl., - zestaw zabawowy w kształcie lecącego Pterodaktyla – 1 kpl., - huśtawka (siedzisko w kształcie gniazda) – 1 szt., - huśtawka (siedzisko w kształcie koszyka) – 1 szt., - zestaw sprawnościowy (elementy do przechodzenia 3 szt., drabinka pozioma stalowa, drabinka pionowa stalowa, 5 słupów konstrukcyjnych, linarium) – 1 szt., - urządzenie sprawnościowe - linarium piramida urządzenie w kształcie ostrosłupa o podstawie ośmiokąta, którego wysokość w najwyższym punkcie wynosi 3 m. Składa się ze słupa nośnego o średnicy 158 mm i grubości ścianki 4 mm oraz zestawu lin polipropylenowych na oplocie stalowym. Oprócz głównej zewnętrznej sieci urządzenie zawiera zainstalowaną wewnątrz na wysokości 1 m platformę linową – 1 szt., - urządzenie sprawnościowe - karuzela nadawanie pędu przez odpychanie się nogą – 1 szt., - jednoosobowy bujak o kształtach triceratopsa – 1 szt., - piaskownica z palisady – 1 szt., - zestaw zabawowy dla najmłodszych (schodki, podest, zjeżdżalnia) – 1 szt., - kolorowe ławki z oparciem – 3 szt., - tablica informacyjna – 1 szt. Inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w infrastrukturę techniczną. Odwodnienie nawierzchni odbywać się będzie powierzchniowo poprzez odprowadzenie wód w obrębie placu zabaw. Przed montażem urządzeń ze strefy bezpieczeństwa wymaganej dla obiektów należy usunąć wszelkie pozostałości obiektów budowlanych, nawierzchni, kamieni. Wykonawca zobowiązany jest do wybudowania przedmiotu zamówienia z zakupionych i dostarczonych na własny koszt, fabrycznie nowych, nie regenerowanych materiałów i urządzeń, odpowiadających co do jakości wymogom określonym dla wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie (art.10 Ustawy - Prawo budowlane). Wykonawca zobowiązany jest oddać zamawiającemu kompletny technicznie i technologicznie przedmiot zamówienia – obiekt budowlany, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą i techniczną i jest wynikiem całości robót budowlanych opisanych przez specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz projekt. 2. Zakres, sposób wykonania i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wynikający z art. 31 ustawy Pzp stanowi dokumentacja projektowa na wykonanie robót budowlanych, na którą składają się: 2.1. projekt - stanowiący załącznik zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych z dnia 28.02.2018 r. - [załącznik nr 7A do SIWZ], który to dokument jest integralną częścią SIWZ, 2.2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót [załącznik nr 8A do SIWZ], który to dokument jest integralną częścią SIWZ, Powyższa dokumentacja projektowa wraz z SIWZ, opisuje przedmiot zamówienia. Na jej podstawie należy wykonać wszelkie roboty budowlane, także roboty nie ujęte w dokumentacji, a których wykonanie jest konieczne do prawidłowej realizacji kompletnego przedmiotu zamówienia opisanego w rozdziale III SIWZ. Wobec powyższego wykonawca w celu prawidłowej kalkulacji wynagrodzenia, nie może jako podstawy przyjmować danych zawartych w Przedmiarze robót. Przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy do kalkulacji ceny. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania w ramach niniejszego postępowania, dokonania wizji lokalnej w terenie. CZĘŚĆ III – „Utworzenie otwartej strefy rekreacyjnej przy ul. Mickiewicza w Dobiegniewie”. W ramach planowanej inwestycji zrealizowany zostanie następujący zakres prac: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje montaż obiektów małej architektury (urządzenia placu zabaw) na działce o nr ewid. 115/9 obręb Dobiegniew przy ul. Mickiewicza w Dobiegniewie, w rejonie istniejącego placu, przed południową elewacją budynku przedszkola miejskiego oraz wymianę istniejących latarń parkowych. W obrębie stref bezpieczeństwa urządzeń zastosować nawierzchnię o parametrach zgodnych z normą PN-EN 1176-1. Dla urządzeń o wysokości upadku powyżej 1 m wymagane jest zastosowanie nawierzchni o grubości minimum 30 cm z piasku o wielkości ziaren 0,2-2 mm lub żwiru o wielkości ziaren 2-8 mm. Na pozostałej powierzchni wykonać nawierzchnię trawiastą. Elementy placu zabaw: - urządzenie wielofunkcyjne – zestaw w skład którego wchodzą: wieża z dachem czterospadowym, zjeżdżalnia, zjeżdżalnia mała, schody, pomost wysoki, pomost średni, wejście spinaczkowe, przeplotnia łukowa, drabinka pozioma, pomost z belką, pomost linowy, wieża z liną, przejście rurowe - 1 kpl., - urządzenie wielofunkcyjne – zestaw w skład którego wchodzą: wieża z dachem czterospadowym, zjeżdżalnia łączona, przeplotnia linowa, wejście łukowe, belka wejściowa potrójna – 1 kpl., - huśtawka wieloosobowa – urządzenie łączące w sobie sześć osobnych huśtawek wyposażone w 3 siedziska zwykłe i trzy w siedziska w formie opon – 1 kpl., - urządzenie wielofunkcyjne – forma nawiązująca do statku (kutra) – wielopoziomowa, kompaktowa konstrukcja z elementami wspinaczkowymi i zjeżdżalnią – 1 kpl., - huśtawka wagowa – 2 kpl., - urządzenie integracyjne – gra w kółko i krzyżyk – 1 kpl., - piaskownica – murowana o wymiarach zew. 5x5m – 1 kpl., - ławka parkowa – 5 kpl., - śmietnik – 1 kpl., - tablica regulaminowa – 1 kpl. Zakłada się wymianę 3 szt. istniejących latarń, na lampy parkowe z oprawą LED na słupie aluminiowym, anodowanym na kolor uzgodniony z zamawiającym. Zasilanie linii oświetleniowej z istniejącego przyłącza. Odwodnienie nawierzchni odbywać się będzie powierzchniowo poprzez odprowadzenie wód w obrębie placu zabaw. Przed montażem urządzeń ze strefy bezpieczeństwa wymaganej dla obiektów należy usunąć wszelkie pozostałości obiektów budowlanych, nawierzchni, kamieni. Wykonawca zobowiązany jest do wybudowania przedmiotu zamówienia z zakupionych i dostarczonych na własny koszt, fabrycznie nowych, nie regenerowanych materiałów i urządzeń, odpowiadających co do jakości wymogom określonym dla wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie (art.10 Ustawy - Prawo budowlane). Wykonawca zobowiązany jest oddać zamawiającemu kompletny technicznie i technologicznie przedmiot zamówienia – obiekt budowlany, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą i techniczną i jest wynikiem całości robót budowlanych opisanych przez specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz projekt. 2. Zakres, sposób wykonania i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wynikający z art. 31 ustawy Pzp stanowi dokumentacja projektowa na wykonanie robót budowlanych, na którą składają się: 2.1. projekt - stanowiący załącznik zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych z dnia 28.02.2018 r. - [załącznik nr 7B do SIWZ], który to dokument jest integralną częścią SIWZ, 2.2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót [załącznik nr 8B do SIWZ], który to dokument jest integralną częścią SIWZ, Powyższa dokumentacja projektowa wraz z SIWZ, opisuje przedmiot zamówienia. Na jej podstawie należy wykonać wszelkie roboty budowlane, także roboty nie ujęte w dokumentacji, a których wykonanie jest konieczne do prawidłowej realizacji kompletnego przedmiotu zamówienia opisanego w rozdziale III SIWZ. Wobec powyższego wykonawca w celu prawidłowej kalkulacji wynagrodzenia, nie może jako podstawy przyjmować danych zawartych w Przedmiarze robót. Przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy do kalkulacji ceny. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania w ramach niniejszego postępowania, dokonania wizji lokalnej w terenie.

II.5) Główny kod CPV: 43325000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45112723-9
45236210-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-07-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający informuje, że działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że: - dla CZĘŚCI I - jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 80 000 zł. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek może być spełniony łącznie. - dla CZĘŚCI II - jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek może być spełniony łącznie. - dla CZĘŚCI III - jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek może być spełniony łącznie. - w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż łączna suma wymaganych ubezpieczeń dla tych części. Przy analizie ofert pod względem spełnienia warunków udziału w postępowaniu obowiązuje zasada spełnia/ nie spełnia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: - dla CZĘŚCI I a) roboty budowlane wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Przez robotę budowlaną Zamawiający rozumie wykonanie dwóch robót budowlanych odpowiadających swym zakresem i rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, w szczególności budowie, przebudowie, remoncie terenów i przestrzeni rekreacyjnych, w tym placów zabaw, o wartości nie mniejszej niż 80 000 PLN brutto każda. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek musi być spełniony przynajmniej przez jeden podmiot. b) Osoby skierowane do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, tj.: dysponowanie minimum jedną osobą (Zamawiający dopuszcza możliwość pełnienia funkcji kierownika budowy przez jedną osobę na więcej niż jednej części przedmiotu zamówienia) posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku: Kierownik Budowy - minimalne wymagania: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. W przypadku obywateli państw Europejskich Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane (tj.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami), z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek musi wykazać dowolny z Wykonawców. - dla CZĘŚCI II a) roboty budowlane wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Przez robotę budowlaną Zamawiający rozumie wykonanie dwóch robót budowlanych odpowiadających swym zakresem i rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, w szczególności budowie, przebudowie, remoncie terenów i przestrzeni rekreacyjnych, w tym placów zabaw, o wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN brutto każda. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek musi być spełniony przynajmniej przez jeden podmiot. b) Osoby skierowane do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, tj.: dysponowanie minimum jedną osobą (Zamawiający dopuszcza możliwość pełnienia funkcji kierownika budowy przez jedną osobę na więcej niż jednej części przedmiotu zamówienia) posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku: Kierownik Budowy - minimalne wymagania: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. W przypadku obywateli państw Europejskich Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami), z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek musi wykazać dowolny z Wykonawców. - dla CZĘŚCI III a) roboty budowlane wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Przez robotę budowlaną Zamawiający rozumie wykonanie dwóch robót budowlanych odpowiadających swym zakresem i rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, w szczególności budowie, przebudowie, remoncie terenów i przestrzeni rekreacyjnych, w tym placów zabaw, o wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN brutto każda. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek musi być spełniony przynajmniej przez jeden podmiot. b) Osoby skierowane do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, tj.: dysponowanie minimum jedną osobą (Zamawiający dopuszcza możliwość pełnienia funkcji kierownika budowy przez jedną osobę na więcej niż jednej części przedmiotu zamówienia) posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku: Kierownik Budowy - minimalne wymagania: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. W przypadku obywateli państw Europejskich Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane (tj.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami), z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek musi wykazać dowolny z Wykonawców. Przy analizie ofert pod względem spełnienia warunków udziału w postępowaniu obowiązuje zasada spełnia/ nie spełnia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną potwierdzającą spełnienie warunku określonego w Dziale V pkt 2.2. SIWZ, tj.: - dla CZĘŚCI I - jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 80 000 zł. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek może być spełniony łącznie. - dla CZĘŚCI II - jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek może być spełniony łącznie. - dla CZĘŚCI III - jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek może być spełniony łącznie. - w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż łączna suma wymaganych ubezpieczeń dla tych części. 2. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – potwierdzające spełnienie warunku określonego w Dziale V pkt 2.3, tj.: - dla CZĘŚCI I - Przez robotę budowlaną Zamawiający rozumie wykonanie dwóch robót budowlanych odpowiadających swym zakresem i rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, w szczególności budowie, przebudowie, remoncie terenów i przestrzeni rekreacyjnych, o wartości nie mniejszej niż 80 000 PLN brutto każda. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek musi być spełniony przynajmniej przez jeden podmiot. - dla CZĘŚCI II - Przez robotę budowlaną Zamawiający rozumie wykonanie dwóch robót budowlanych odpowiadających swym zakresem i rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, w szczególności budowie, przebudowie, remoncie terenów i przestrzeni rekreacyjnych, w tym placów zabaw, o wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN brutto każda. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek musi być spełniony przynajmniej przez jeden podmiot. - dla CZĘŚCI III - Przez robotę budowlaną Zamawiający rozumie wykonanie dwóch robót budowlanych odpowiadających swym zakresem i rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, w szczególności budowie, przebudowie, remoncie terenów i przestrzeni rekreacyjnych, o wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN brutto każda. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek musi być spełniony przynajmniej przez jeden podmiot. Wykaz robót sporządzony dla każdej z części oddzielnie w oparciu o załącznik nr 5 do SIWZ. 3. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, tj.: - dla Części I - dysponowanie minimum jedną osobą (Zamawiający dopuszcza możliwość pełnienia funkcji kierownika budowy przez jedną osobę na więcej niż jednej części przedmiotu zamówienia) posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku:Kierownik Budowy - minimalne wymagania: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. W przypadku obywateli państw Europejskich Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane (tj.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami), z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek musi wykazać dowolny z Wykonawców. - dla Części II - dysponowanie minimum jedną osobą (Zamawiający dopuszcza możliwość pełnienia funkcji kierownika budowy przez jedną osobę na więcej niż jednej części przedmiotu zamówienia) posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku: Kierownik Budowy - minimalne wymagania: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. W przypadku obywateli państw Europejskich Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane (tj.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami), z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek musi wykazać dowolny z Wykonawców. - dla Części III - dysponowanie minimum jedną osobą (Zamawiający dopuszcza możliwość pełnienia funkcji kierownika budowy przez jedną osobę na więcej niż jednej części przedmiotu zamówienia) posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku: Kierownik Budowy - minimalne wymagania: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. W przypadku obywateli państw Europejskich Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane (tj.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami), z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek musi wykazać dowolny z Wykonawców. Wykaz osób sporządzony oddzielnie dla każdej z części w oparciu o załącznik nr 4 do SIWZ.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz oferty, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. Pzp wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 4. Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, o ile Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. 5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana niniejszej umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym art. 144 oraz określonych w niniejszej umowie. 2. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty w zakresie i na warunkach określonych poniżej: 1) w części dotyczącej terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: a) nie przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów lub informacji, do których przekazania Zamawiający był zobowiązany, b) wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych prac, udzielonych na podstawie art. 144 ustawy Pzp, których realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania prac objętych niniejszą umową, c) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, d) wystąpienia zmian przepisów prawa, które spowodują konieczność dostosowania dokumentacji do znowelizowanych przepisów, e) czasowego wstrzymania robót z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy np. wskutek decyzji administracyjnej wstrzymującej prace – o czas określony w decyzji. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy ze względu na okoliczności wymienione w literach a-e, termin ten może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności. Zaistnienie przeszkód w wykonywaniu robót powinno być potwierdzone przez Zamawiającego. W sytuacji zmiany terminu wykonania zamówienia na Wykonawcy spoczywa obowiązek przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy. 2) W części dotyczącej zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę (przy zachowaniu ceny jednostkowej netto bez zmian). 3) W przypadku zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę. 3. Żadna z ww. przesłanek do zmiany umowy nie daje Wykonawcy prawa do żądania wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany, jedynie do wystąpienia do Zamawiającego ze stosownym wnioskiem, który w uzasadnionych przypadkach może zostać zaakceptowany. 4. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w postaci kolejnych aneksów zawartych na piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-07, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi byść napisana w języku polskim. Dokumenty sporządzone w jeżyku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na jezyk polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /nazwa i adres oraz dane kontaktowe zamawiającego/ - Gmina Dobiegniew, ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew, tel. 95-761-10-01, fax. 95-761-10-41, E-mail: urzad@dobiegniew.pl; 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Dobiegniew jest możliwy pod nr telefonu 95-761-10-01, fax. 95-761-10-41, lub adresem E-mail: ido@dobiegniew.pl; 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z realizacją niniejszej umowy /dane identyfikujące, np. nazwa, numer/ pn. „Utworzenie miejsc rekreacji oraz placów zabaw w miejscowości Dobiegniew” CZĘŚĆ I – „Utworzenie przestrzeni wspólnej rekreacji przy ul. Poznańskiej w Dobiegniewie” - Etap I, CZĘŚĆ II – „Utworzenie placu zabaw w parku miejskim w Dobiegniewie”, CZĘŚĆ III – „Utworzenie otwartej strefy rekreacyjnej przy ul. Mickiewicza w Dobiegniewie”. 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. posiada Pani/Pan: • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9. nie przysługuje Pani/Panu: • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: „Utworzenie przestrzeni wspólnej rekreacji przy ul. Poznańskiej w Dobiegniewie”- I Etap
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. W ramach planowanej tej części inwestycji zrealizowany zostanie następujący zakres prac: Projekt zagospodarowania terenu ujęty w dokumentacji technicznej tej części obejmuje szerszy zakres, który nie będzie realizowany w jednym postępowaniu przetargowym. Zamawiający podzielił realizację projektu na dwa etapy: Etap I – ujęty w niniejszym zamówieniu obejmuje budowę niewielkiej siłowni zewnętrznej, strefy rekreacji, wykonanie nawierzchni w strefach bezpieczeństwa urządzeń siłowni i strefy rekreacji oraz niewielki chodnik. Etap II – nie ujęty w niniejszym postępowaniu zakłada budowę parkingów, drogi dojazdowej, chodników, wymianę oświetlenia, wykonanie obudowy śmietnikowej. Przy wycenie oferty należy się posiłkować projektem technicznym oraz przedmiarem robót, który uwzględnia pozycje zakładane do realizacji w niniejszym postępowaniu. Przedmiotem tego etapu zamówienia jest montaż obiektów małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu części działki nr ewid. 473/27. W ramach inwestycji planuje się rewaloryzację terenu z przeznaczeniem na ogólnodostępną strefę aktywności fizycznej i rekreacji. Zakłada się stworzenie strefy rekreacyjnej i relaksu w formie dwóch stref. W południowo-wschodniej części działki zaplanowano niewielki plac do aktywności fizycznej (np. siłownia zewnętrzna, aerobik, taniec) z nawierzchnią trawiastą. W obrębie urządzeń sportowych (stół do ping-ponga, „piłkarzyki”, urządzenia siłowni plenerowej) należy zastosować nawierzchnię o parametrach zgodnych z normą PN-EN 1176-1. Elementy małej architektury: - Ławki młodzieżowe – 4 szt, - ławki betonowe – 4 szt, - stół betonowy z ławkami – 1 szt., - kosze na śmieci – 4 szt., - stojak rowerowy – 1 szt., - tablica informacyjna – 1 szt., - stół pingpongowy stały – 1 szt., - stół do gry w piłkarzyki -1 szt. Urządzenia siłowni zewnętrznej (plenerowej): - biegacz – 1 szt., - ławeczka – 1 szt., - - maszyna do wyciskania – 1 szt., - twister – 1 szt., - orbitrek – 1 szt., - wioślarz – 1 szt., oraz elementy zagospodarowania placu. Inwestycja nie wymaga wykonania nowych elementów infrastruktury technicznej. Przed montażem urządzeń ze strefy bezpieczeństwa wymaganej dla obiektów należy usunąć wszelkie pozostałości obiektów budowlanych, nawierzchni, kamieni. Wykonawca zobowiązany jest do wybudowania przedmiotu zamówienia z zakupionych i dostarczonych na własny koszt, fabrycznie nowych, nie regenerowanych materiałów i urządzeń, odpowiadających co do jakości wymogom określonym dla wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie (Art.10 Ustawy - Prawo budowlane). Wykonawca zobowiązany jest oddać zamawiającemu kompletny technicznie i technologicznie przedmiot zamówienia – obiekt budowlany, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą i techniczną i jest wynikiem całości robót budowlanych opisanych przez specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz projekt. 2. Zakres, sposób wykonania i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wynikający z art. 31 ustawy Pzp stanowi dokumentacja projektowa na wykonanie robót budowlanych, na którą składają się: 2.1. projekt - stanowiący załącznik do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych z dnia 28.02.2018r. - [załącznik nr 7 do SIWZ], który to dokument jest integralną częścią SIWZ, 2.2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót [załącznik nr 8 do SIWZ], który to dokument jest integralną częścią SIWZ. Powyższa dokumentacja projektowa wraz z SIWZ, opisuje przedmiot zamówienia. Na jej podstawie należy wykonać wszelkie roboty budowlane, także roboty nie ujęte w dokumentacji, a których wykonanie jest konieczne do prawidłowej realizacji kompletnego przedmiotu zamówienia opisanego w rozdziale III SIWZ. Wobec powyższego wykonawca w celu prawidłowej kalkulacji wynagrodzenia, nie może jako podstawy przyjmować danych zawartych w Przedmiarze robót. Przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy do kalkulacji ceny. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania w ramach niniejszego postępowania dokonania wizji lokalnej w terenie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 43325000-7, 45112723-9, 45236210-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: „Utworzenie placu zabaw w parku miejskim w Dobiegniewie”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. W ramach planowanej inwestycji zrealizowany zostanie następujący zakres prac: Przedmiot zamówienia obejmuje montaż obiektów małej architektury placu zabaw w parku miejskim w Dobiegniewie na działce o nr ewid. 451/2 obręb Dobiegniew przy ul. Parkowej w Dobiegniewie. W ramach inwestycji zakłada się montaż obiektów placu zabaw w formie trzech grup urządzeń. Pierwszą grupę stanowią urządzenia zabawowe dla dzieci najmłodszych, pozostałe dwie grupy złożone są z urządzeń zabawowych i sprawnościowych dla dzieci powyżej 3 roku życia. Dodatkowo w centralnej części placu zlokalizowano urządzenie linowe (piramidę). Funkcję uzupełniają siedziska i ławki przy południowej i wschodniej granicy placu zabaw. W obrębie stref bezpieczeństwa urządzeń zastosować nawierzchnię o parametrach zgodnych z normą PN-EN 1176-1. Dwie grupy urządzeń usytuowano w okręgach o średnicy 14 m z nawierzchnią o grubości minimum 30 cm z piasku o wielkości ziaren 0,2-2 mm lub żwiru o wielkości ziaren 2-8 mm; Analogiczną nawierzchnię należy wykonać w strefie bezpieczeństwa huśtawki (nr 9) oraz piramidy linowej (nr 7). Na pozostałej powierzchni wykonać nawierzchnię trawiastą. Nie przewiduje się wykonania nowego ogrodzenia terenu. Ze względu na ostre zakończenie większości segmentów istniejącego ogrodzenia (ostre pręty wypełnienia) należy je zmodyfikować poprzez usunięcie lub korektę elementów panela górnego mogących spowodować zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia dzieci. Elementy małej architektury: - urządzenie wielofunkcyjne - wielofunkcyjny zestaw o klasycznej, jednowieżowej konstrukcji z pojedynczą zjeżdżalnią z daszkiem, schodkami oraz elementami sprawnościowymi: ścianka wspinaczkowa, ścianka linowa, zjazd strażacki – 1 kpl., - tor sprawnościowy - zestaw składa się z trzech pomostów tunelowych zabudowanych i pomostu tunelowego z lin. Na początku zestawu widnieje dekoracyjna głowa węża, która jest jednocześnie wylotem tunelu - 1 kpl., - zestaw zabawowy - maszt z wciągarką do piasku, lejek do przesiewania piasku, gumowe wiaderko do piasku, 4 podesty – 1 kpl., - zestaw zabawowy w kształcie lecącego Pterodaktyla – 1 kpl., - huśtawka (siedzisko w kształcie gniazda) – 1 szt., - huśtawka (siedzisko w kształcie koszyka) – 1 szt., - zestaw sprawnościowy (elementy do przechodzenia 3 szt., drabinka pozioma stalowa, drabinka pionowa stalowa, 5 słupów konstrukcyjnych, linarium) – 1 szt., - urządzenie sprawnościowe - linarium piramida urządzenie w kształcie ostrosłupa o podstawie ośmiokąta, którego wysokość w najwyższym punkcie wynosi 3 m. Składa się ze słupa nośnego o średnicy 158 mm i grubości ścianki 4 mm oraz zestawu lin polipropylenowych na oplocie stalowym. Oprócz głównej zewnętrznej sieci urządzenie zawiera zainstalowaną wewnątrz na wysokości 1 m platformę linową – 1 szt., - urządzenie sprawnościowe - karuzela nadawanie pędu przez odpychanie się nogą – 1 szt., - jednoosobowy bujak o kształtach triceratopsa – 1 szt., - piaskownica z palisady – 1 szt., - zestaw zabawowy dla najmłodszych (schodki, podest, zjeżdżalnia) – 1 szt., - kolorowe ławki z oparciem – 3 szt., - tablica informacyjna – 1 szt. Inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w infrastrukturę techniczną. Odwodnienie nawierzchni odbywać się będzie powierzchniowo poprzez odprowadzenie wód w obrębie placu zabaw. Przed montażem urządzeń ze strefy bezpieczeństwa wymaganej dla obiektów należy usunąć wszelkie pozostałości obiektów budowlanych, nawierzchni, kamieni. Wykonawca zobowiązany jest do wybudowania przedmiotu zamówienia z zakupionych i dostarczonych na własny koszt, fabrycznie nowych, nie regenerowanych materiałów i urządzeń, odpowiadających co do jakości wymogom określonym dla wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie (art.10 Ustawy - Prawo budowlane). Wykonawca zobowiązany jest oddać zamawiającemu kompletny technicznie i technologicznie przedmiot zamówienia – obiekt budowlany, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą i techniczną i jest wynikiem całości robót budowlanych opisanych przez specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz projekt. 2. Zakres, sposób wykonania i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wynikający z art. 31 ustawy Pzp stanowi dokumentacja projektowa na wykonanie robót budowlanych, na którą składają się: 2.1. projekt - stanowiący załącznik zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych z dnia 28.02.2018 r. - [załącznik nr 7A do SIWZ], który to dokument jest integralną częścią SIWZ, 2.2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót [załącznik nr 8A do SIWZ], który to dokument jest integralną częścią SIWZ, Powyższa dokumentacja projektowa wraz z SIWZ, opisuje przedmiot zamówienia. Na jej podstawie należy wykonać wszelkie roboty budowlane, także roboty nie ujęte w dokumentacji, a których wykonanie jest konieczne do prawidłowej realizacji kompletnego przedmiotu zamówienia opisanego w rozdziale III SIWZ. Wobec powyższego wykonawca w celu prawidłowej kalkulacji wynagrodzenia, nie może jako podstawy przyjmować danych zawartych w Przedmiarze robót. Przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy do kalkulacji ceny. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania w ramach niniejszego postępowania, dokonania wizji lokalnej w terenie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 43325000-7, 45112723-9, 45236210-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: „Utworzenie otwartej strefy rekreacyjnej przy ul. Mickiewicza w Dobiegniewie”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W ramach planowanej inwestycji zrealizowany zostanie następujący zakres prac: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje montaż obiektów małej architektury (urządzenia placu zabaw) na działce o nr ewid. 115/9 obręb Dobiegniew przy ul. Mickiewicza w Dobiegniewie, w rejonie istniejącego placu, przed południową elewacją budynku przedszkola miejskiego oraz wymianę istniejących latarń parkowych. W obrębie stref bezpieczeństwa urządzeń zastosować nawierzchnię o parametrach zgodnych z normą PN-EN 1176-1. Dla urządzeń o wysokości upadku powyżej 1 m wymagane jest zastosowanie nawierzchni o grubości minimum 30 cm z piasku o wielkości ziaren 0,2-2 mm lub żwiru o wielkości ziaren 2-8 mm. Na pozostałej powierzchni wykonać nawierzchnię trawiastą. Elementy placu zabaw: - urządzenie wielofunkcyjne – zestaw w skład którego wchodzą: wieża z dachem czterospadowym, zjeżdżalnia, zjeżdżalnia mała, schody, pomost wysoki, pomost średni, wejście spinaczkowe, przeplotnia łukowa, drabinka pozioma, pomost z belką, pomost linowy, wieża z liną, przejście rurowe - 1 kpl., - urządzenie wielofunkcyjne – zestaw w skład którego wchodzą: wieża z dachem czterospadowym, zjeżdżalnia łączona, przeplotnia linowa, wejście łukowe, belka wejściowa potrójna – 1 kpl., - huśtawka wieloosobowa – urządzenie łączące w sobie sześć osobnych huśtawek wyposażone w 3 siedziska zwykłe i trzy w siedziska w formie opon – 1 kpl., - urządzenie wielofunkcyjne – forma nawiązująca do statku (kutra) – wielopoziomowa, kompaktowa konstrukcja z elementami wspinaczkowymi i zjeżdżalnią – 1 kpl., - huśtawka wagowa – 2 kpl., - urządzenie integracyjne – gra w kółko i krzyżyk – 1 kpl., - piaskownica – murowana o wymiarach zew. 5x5m – 1 kpl., - ławka parkowa – 5 kpl., - śmietnik – 1 kpl., - tablica regulaminowa – 1 kpl. Zakłada się wymianę 3 szt. istniejących latarń, na lampy parkowe z oprawą LED na słupie aluminiowym, anodowanym na kolor uzgodniony z zamawiającym. Zasilanie linii oświetleniowej z istniejącego przyłącza. Odwodnienie nawierzchni odbywać się będzie powierzchniowo poprzez odprowadzenie wód w obrębie placu zabaw. Przed montażem urządzeń ze strefy bezpieczeństwa wymaganej dla obiektów należy usunąć wszelkie pozostałości obiektów budowlanych, nawierzchni, kamieni. Wykonawca zobowiązany jest do wybudowania przedmiotu zamówienia z zakupionych i dostarczonych na własny koszt, fabrycznie nowych, nie regenerowanych materiałów i urządzeń, odpowiadających co do jakości wymogom określonym dla wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie (art.10 Ustawy - Prawo budowlane). Wykonawca zobowiązany jest oddać zamawiającemu kompletny technicznie i technologicznie przedmiot zamówienia – obiekt budowlany, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą i techniczną i jest wynikiem całości robót budowlanych opisanych przez specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz projekt. 2. Zakres, sposób wykonania i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wynikający z art. 31 ustawy Pzp stanowi dokumentacja projektowa na wykonanie robót budowlanych, na którą składają się: 2.1. projekt - stanowiący załącznik zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych z dnia 28.02.2018 r. - [załącznik nr 7B do SIWZ], który to dokument jest integralną częścią SIWZ, 2.2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót [załącznik nr 8B do SIWZ], który to dokument jest integralną częścią SIWZ, Powyższa dokumentacja projektowa wraz z SIWZ, opisuje przedmiot zamówienia. Na jej podstawie należy wykonać wszelkie roboty budowlane, także roboty nie ujęte w dokumentacji, a których wykonanie jest konieczne do prawidłowej realizacji kompletnego przedmiotu zamówienia opisanego w rozdziale III SIWZ. Wobec powyższego wykonawca w celu prawidłowej kalkulacji wynagrodzenia, nie może jako podstawy przyjmować danych zawartych w Przedmiarze robót. Przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy do kalkulacji ceny. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania w ramach niniejszego postępowania, dokonania wizji lokalnej w terenie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 43325000-7, 45112723-9, 45236210-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę remont łazienki - Gorzów Wielkopolski
 • Lokalizacja zlecenialubuskie
 • Data dodania16-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę remont łazienki w Gorzowie Wlkp. w bloku ul. Pułaskiego, wymiana natrysku na wannę + płytki na ścianie i podłodze, możliwa też zamiana toalety na konstrukcję zabudowaną, jeśli warunki zabudowy pozwolą.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI