„UTWORZENIE INKUBATORA PRZETWÓRSTWA PRODUKTÓW PSZCZELICH W PSZCZELEJ WOLI”

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„UTWORZENIE INKUBATORA PRZETWÓRSTWA PRODUKTÓW PSZCZELICH W PSZCZELEJ WOLI”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoLublin
 • WojewództwoLubelskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-01-18
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPowiat Lubelski
 • Data publikacji ogłoszenia2019-01-03
 • Numer ogłoszenia500369-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 500369-N-2019 z dnia 2019-01-03 r.

Powiat Lubelski: „UTWORZENIE INKUBATORA PRZETWÓRSTWA PRODUKTÓW PSZCZELICH W PSZCZELEJ WOLI”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku użyteczności publicznej ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń piętra na inkubator pszczelarstwa w budynku Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli, Pszczela Wola 14, 23-107 Strzyżewice.” w ramach projektu pn. „UTWORZENIE INKUBATORA PRZETWÓRSTWA PRODUKTÓW PSZCZELICH W PSZCZELEJ WOLI” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Lubelski, krajowy numer identyfikacyjny 43102929200000, ul. ul. Spokojna  9 , 20074   Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 52 86 600, e-mail awieleba@powiat.lublin.pl, faks 81 52 86 601.
Adres strony internetowej (URL): www.splublin.bip.lubelskie.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.splublin.bip.lubelskie.pl,

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.splublin.bip.lubelskie.pl,

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
Adres:
Starostwo Powiatowe w Lublinie, ul. Spokojna 9 budynek A, Referat zamówień publicznych, pok. 102 (I piętro).

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „UTWORZENIE INKUBATORA PRZETWÓRSTWA PRODUKTÓW PSZCZELICH W PSZCZELEJ WOLI”
Numer referencyjny: IGM-ZP.272.1.2019.AW1
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku użyteczności publicznej ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń piętra na inkubator pszczelarstwa w budynku Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli, Pszczela Wola 14, 23-107 Strzyżewice.” w ramach projektu pn. „UTWORZENIE INKUBATORA PRZETWÓRSTWA PRODUKTÓW PSZCZELICH W PSZCZELEJ WOLI” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: - roboty budowlane: prace demontażowe, ścianki działowe, zamurowania i nadproża, podłogi, tynki, okładziny i sufity podwieszane, malowanie, stolarka drzwiowa i okienna, klapa PPOŻ i suchołaz, zagospodarowanie terenu: chodnik, nawierzchnia trawiasta i mała architektura, - roboty budowlane sieć wodociągowa z hydrantem: roboty ziemne, roboty instalacyjne, - roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne: instalacja kanalizacji, instalacja wody zimnej i ciepłej, instalacja hydrantowa, instalacja grzewcza, instalacja wentylacji, - roboty elektryczne: prace demontażowe, prace przygotowawcze, trasy kablowe, montaż tablic rozdzielczych, instalacja oświetlenia, instalacje siłowe, wewnętrzne linie zasilające, instalacja LAN, instalacja przyzywowa, instalacja oddymiania, pomiary. CPV: 45.00.00.00-7 - Roboty budowlane, 45.31.12.00- 2- Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 45.42.11.00-5- Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów, 45.11.12.20-6 – Roboty w zakresie usuwania gruzu, 45.43.10.00-7 - Kładzenie płytek, 45.45.00.00-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe, 45.45.30.00-7 - Roboty remontowe i renowacyjne, 45.11.13.00-1 – Roboty rozbiórkowe. 3.2 Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem zamówienia określa dokumentacja projektowa (projekt budowlany) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ. Przedmiary robót należy traktować jako materiał pomocniczy. 3.3 Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umów o pracę osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu robót ogólnobudowlanych murowych, malarskich, glazurniczych, robót elektrycznych instalacyjnych, robót sanitarnych instalacyjnych. 4. Termin wykonania zamówienia: nie krótszy niż 75 dni i nie dłuższy niż 150 dni, licząc od dnia podpisania umowy.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45311200-2
45421100-5
45453000-7
45111300-1
45450000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 150
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: nie krótszy niż 75 dni i nie dłuższy niż 150 dni, licząc od dnia podpisania umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 5.3.1. dysponowanie osobą z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w branży budowlanej pełniącą funkcję kierownika budowy – posiadającą uprawnienia w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, Uwaga: Zgodnie z zasadami określonymi we właściwych przepisach, Zamawiający dopuszcza także pełnienie ww. funkcji przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 2272). 5.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5.5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 5.5.1 warunki udziału w postępowaniu, muszą zostać spełnione przez wykonawców łącznie, 5.5.2 brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia musi zostać wykazany przez każdego z wykonawców.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia poda nazwy lub imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi dla wskazanych w ofercie zakresów zamówienia, w przypadku gdy nie są nam znane w chwili składania oferty (oświadczenie składane w ofercie).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
6.2. Oświadczenia lub dokumenty składane na wezwanie zamawiającego przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona 6.2.1 Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy: 6.2.1.1 Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami potwierdzający dysponowanie osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane (załącznik nr 4) 6.2.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt 6.2.1. winny być złożone wspólnie przez wykonawców. 6.2.3 Oświadczenie wymienione w pkt 6.2.1.1 dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy składane są w oryginale. 6.2.4 Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 6.2.3, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
6.1. Oświadczenia lub dokumenty składane wraz z ofertą. 6.1.1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: 6.1.1.1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – aktualne na dzień składania ofert (w formie pisemnej, wg załącznika nr 3). - Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w ww. oświadczeniu. - Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w ww. oświadczeniu. 6.1.1.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, dokument, musi określać w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 6.1.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 6.1.2.1. oświadczenie wymagane w pkt 6.1.1.1 winien złożyć każdy wykonawca. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 6.1.2.2. dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt 6.1.1.2 winny być złożone wspólnie przez wykonawców. 6.1.3. Oświadczenia wymienione w pkt 6.1.1.2 dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy składane są w oryginale. 6.1.4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 6.1.5. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 6.1.6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
8. Wymagania dotyczące wadium. 8.1 Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 20 000 zŁ przed upływem terminu składania ofert. 8.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. 8.3 Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 02 1160 2202 0000 0002 8307 2085 z dopiskiem „Wadium – inkubator przedsiębiorczości”. Wadium uważa się za wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W myśl art. 63 ust. 3 pkt 1 ustawy ww. ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. , polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów. 8.4 Dowód wniesienia wadium – w formie innej niż pieniężna, powinien być dołączony do oferty (w formie oryginału). Z treści dokumentu (gwarancji/poręczenia) musi jednoznacznie wynikać: 1) nazwa zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji/poręczenia) oraz adresy ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, 3) kwota gwarancji/poręczenia, 4) termin ważności gwarancji/poręczenia, obejmujący cały okres związania ofertą, począwszy od dnia wyznaczonego na dzień składania ofert, 5) bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadku wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Termin realizacji zadania 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Załącznikiem nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest wzór umowy.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 15.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie należy złożyć przed podpisaniem umowy w jednej z następujących postaci: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 15.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone przelewem należy wpłacać na konto Zamawiającego: tytułem „Zabezpieczenie umowy: „INKUBATOR PRZEDSIEBIORCZOŚCI PSZCZELA WOLA” 15.3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenie należytego wykonania umowy przelewem, za termin jego wniesienia przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Umowie wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Istotna zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy możliwa jest w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności i na warunkach określonych poniżej: 1) gdy dochowanie terminu lub warunków świadczenia usług lub robót budowlanych określonych w umowie jest niemożliwe z uwagi na Siłę Wyższą lub inne okoliczności niezależne od stron lub których strony przy zachowaniu należytej staranności nie były w stanie uniknąć lub przewidzieć, 2) wprowadzenia przez Wykonawcę lub Producenta nowego produktu, pod warunkiem, że nowy produkt odpowiada produktowi będącemu przedmiotem zamówienia i gwarantuje zamawiającemu osiągnięcie wszystkich celów założonych w umowie a łączna zmiana kosztów wynikająca z wprowadzenia nowego produktu/usługi nie przekroczy kwoty wynagrodzenia Wykonawcy przedstawionego w jego ofercie, 3) w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa, powodujących konieczność dokonania zmian w umowie, 4) w zakresie obowiązującej stawki podatku VAT, w przypadku zmian powszechnie obowiązującego prawa w tym zakresie, 5) w innych przypadkach niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, a niepozwalających na realizację zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, - w opisanych przypadkach zmianie (w tym ograniczeniu) ulec może odpowiednio zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, wynagrodzenie umowy brutto, termin wykonania przedmiotu zamówienia (nieprzekraczalny termin do 30.06.2019 r.), termin płatności, sposób realizacji przedmiotu zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-18, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> W języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
A. 13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 1) „Cena” - 60% (max 60 pkt); Lcena = (Cmin / C) x 60 pkt , gdzie: Lcena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty Cmin - cena w ofercie z najniższą ceną C - cena w ofercie ocenianej 2) Termin realizacji zadania – 40% (max 40 pkt); Uwaga: nie krótszy niż 75 dni i nie dłuższy niż 150 dni, licząc od dnia podpisania umowy Sposób oceny: Tn (oferta oceniana) = (najkrótszy oferowany termin wykonania zamówienia /termin wykonania zamówienia w ofercie ocenianej) * 40 pkt 13.4. Łączna ilość punktów otrzymanych przez wykonawcę będzie sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach. 13.5. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów. B.11.7. Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 11.8. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 11.9 Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji o której mowa w pkt 11.7, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (w formie oryginału) według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego wraz z informacją, o której mowa w pkt 11.7. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 11.10 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie, o którym mowa w pkt. 11.9. C.10. Opis sposobu przygotowania ofert. 10.1. Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty składające się na ofertę sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 10.2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w specyfikacji oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. 10.3. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. 10.4. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na adres: Starostwo Powiatowe w Lublinie, ul. Spokojna 9 budynek A, Referat zamówień publicznych, pok. 102 (I piętro). oznakowana: OFERTA – „INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” oraz opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy. 10.5. Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia: 10.5.1. Oświadczenie i dokumenty wymagane w pkt 6.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 10.5.2. Formularz ofertowy (wg załącznika nr 2) - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. 10.5.3. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). 10.5.4. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy - w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę popsuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać odpowiednio z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 10.6. Dokumenty o których mowa w pkt 10.5.1- 10.5.2 winny być składane w formie pisemnej. Dokumenty winny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, a w przypadku osób fizycznych przez wykonawcę albo przez osobę umocowaną przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez pełnomocnika. 10.7. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 10.5.3 i 10.5.4 powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej przed notariuszem.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę montaż instalacji fotowoltaicznej - Łapiguz
 • Lokalizacja zlecenialubelskie
 • Data dodania19-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę montaż instalacji fotowoltaicznej. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI