Utrzymanie i uzupełnianie oznakowania pionowego i poziomego na drogach, ulicach,

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Utrzymanie i uzupełnianie oznakowania pionowego i poziomego na drogach, ulicach, chodnikach i parkingach zarządzanych przez Prezydenta Miasta Oświęcim oraz na drogach powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Oświęcim w 2019 roku.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOświęcim
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-11-16
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMiasto Oświęcim
 • Data publikacji ogłoszenia2018-10-31
 • Numer ogłoszenia643244-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 643244-N-2018 z dnia 2018-10-31 r.

Miasto Oświęcim: Utrzymanie i uzupełnianie oznakowania pionowego i poziomego na drogach, ulicach, chodnikach i parkingach zarządzanych przez Prezydenta Miasta Oświęcim oraz na drogach powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Oświęcim w 2019 roku.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Oświęcim, krajowy numer identyfikacyjny 072181787, ul. Zaborska  2 , 32-600  Oświęcim, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48338429311, e-mail zp@um.oswiecim.pl, faks +48338429361.
Adres strony internetowej (URL): www.oswiecim.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
http://bip.oswiecim.um.gov.pl/BIP.aspx?Sel=5604

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://bip.oswiecim.um.gov.pl/BIP.aspx?Sel=5604

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, podpisane własnoręcznym podpisem. Oferta powinna zostać złożona w Urzędzie Miasta Oświęcim:
Adres:
Urząd Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim, pok. 1 (dziennik podawczy)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie i uzupełnianie oznakowania pionowego i poziomego na drogach, ulicach, chodnikach i parkingach zarządzanych przez Prezydenta Miasta Oświęcim oraz na drogach powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Oświęcim w 2019 roku.
Numer referencyjny: ZP.271.43.2018-II
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie i uzupełnianie oznakowania pionowego i poziomego na drogach, ulicach, chodnikach i parkingach zarządzanych przez Prezydenta Miasta Oświęcim oraz na drogach powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Oświęcim w 2019 roku. 2) Wybrany wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. robót zlecanych przez Zamawiającego na drogach, ścieżkach, parkingach i chodnikach wykazanych przez Zamawiającego. 3) Rodzaje robót, o których mowa w pkt. 2, określone zostały w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 4) Ilości robót określone w formularzu cenowym, o którym mowa w pkt. 3, nie odzwierciedlają rzeczywistego zakresu robót objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, a ich wskazanie ilościowe służy wyłącznie dla obliczenia ceny ofertowej. 5) Terytorialny zakres przedmiotu niniejszego zamówienia określony został w Wykazie dróg stanowiącym załącznik do SIWZ (załącznik A do SIWZ). 6) Znaki oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu (ich wzór, kształt, kolorystyka, wielkość, wymiary, wysokość i odległość zabudowy itp.) powinny być wykonane i montowane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 7) Znaki oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu powinny być dobrze widoczne o każdej porze doby, mieć odpowiednią kolorystykę, liternictwo i symbole. Powinny posiadać wymagane aktualne atesty, aprobaty i certyfikaty, które zostaną przedstawione Zamawiającemu na jego prośbę. 8) Przedmiot zamówienia obejmuje: a) utrzymanie oznakowania pionowego stałego i czasowego tj. wykonanie, montaż, naprawa (poprawianie, odnawianie, czyszczenie i mycie) oraz demontaż starego lub zniszczonego, b) utrzymanie oznakowania poziomego stałego barwy białej i niebieskiej oraz tymczasowego barwy żółtej, tj. malowanie nowego i odnowa starego, c) utrzymanie wybranych urządzeń bezpieczeństwa ruchu tj. wykonanie, montaż, naprawa (poprawianie, odnawianie, czyszczenie i mycie) oraz demontaż starego lub zniszczonego, d) montaż, utrzymanie oraz demontaż pionowego oznakowania czasowych organizacji ruchu na drogach gminnych oraz na drogach powiatowych, w szczególności na okres Wszystkich Świętych tj. okolice Cmentarza Komunalnego przy ul. Wiklinowej i okolice Cmentarza Parafialnego przy ul. Dąbrowskiego, a także na okres imprez okolicznościowych (ok. trzech w roku) np. w okolicach Rynku Głównego, Al. Tysiąclecia (Eko-Majówka) lub ul. Bulwary. 9) Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje także prace, czynności i procedury nieokreślone i niewymienione wprost w SIWZ i w dokumentacji do niej dołączonej, a niezbędne dla właściwego i należytego wykonania zamówienia, takie jak np. udostępnienie oznakowania, transport wraz z załadunkiem i rozładunkiem, właściwe postępowanie z wytworzonymi odpadami, itp.

II.5) Główny kod CPV: 45233221-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233270-2
45233290-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-01-01   lub zakończenia: 2019-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-01-01 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w zakresie dotyczącym kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w zakresie dotyczącym sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej. W zakresie warunków dotyczących zdolności technicznej i zawodowej o udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a  jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali jedną  robotę budowlaną o wartości min. 70 000,00 zł brutto polegającą na utrzymaniu oznakowania pionowego i poziomego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: 1. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niezbędne jest wykazanie spełnienia warunku względem tego z podmiotów, który będzie wykonywał czynności z danym warunkiem związane. 2. Zgodnie z brzmieniem art. 22a ust. 1 ustawy Pzp wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, należy złożyć wraz z ofertą. Wzór zobowiązania stanowi załącznik do SIWZ. 4. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: • zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; • sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; • zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; • czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą 5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu. 6. W odniesieniu do warunku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w  wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, tj. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument taki powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3. 3. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz bark podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570). W związku z powyższym, w odniesieniu do dokumentu, o którym mowa w pkt. 1, tj. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, Zamawiający Zamawiający odszuka wykonawcę (przedsiębiorcę) w bezpłatnej i ogólnodostępnej bazie danych, tj. Krajowym Rejestrze Sądowym lub w Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzonymi w systemie informatycznym, wykorzystując w tym celu wyszukiwarkę dostępną na właściwych stronach internetowych (KRS: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t, CEIDG: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx). 4. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt.1 w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W związku z powyższym wykonawcy, o których mowa w pkt. 2, tj. mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zobowiązani są wskazać w ofercie adresy internetowe ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych właściwe dokumentom. Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 5. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1, tj. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w  wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu wykaz robót budowlanych winien potwierdzać wykonanie jednej  roboty budowlanej o wartości min. 70 000,00 zł brutto polegającej na utrzymaniu oznakowania pionowego i poziomego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Zatorze Nr 47 8136 0000 0031 0008 2000 0080. 4. Oryginały dokumentów potwierdzające wniesienie wadium w formach określonych w ust. 2 pkt 2 - 5 winny być zdeponowane w kasie Urzędu Miasta Oświęcim. 5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 6. Pożądanym jest dołączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. W związku z powyższym do ofert należy dołączyć: 1) w przypadku wniesienia wadium w formie, o której mowa w ust. 2 pkt. 1, tj. w pieniądzu – potwierdzenie przelewu; 2) w przypadku wniesienia wadium w formie, o której mowa w ust. 2 pkt. 2 - 5 – potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub poręczenia.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena ofertowa brutto: 60,00
Czas wykonania pilnych robót: 20,00
Okres rękojmi: 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, za wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszej SIWZ, w tym m.in.: 1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub rozliczenie wynagrodzenia, np. zmiana wysokości podatku VAT; 2) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach. Strony za okoliczności siły wyższej uznają: powódź, trzęsienie ziemi, huragany, deszcze nawalne, upadek statku powietrznego, działania wojenne lub ogłoszenie stanu wojennego, strajk ogólnokrajowy lub ogłoszony stan klęski żywiołowej; 3) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron; 4) zmian w zakresie podwykonawstwa, jeżeli wskazany podwykonawca jest podmiotem na zasoby którego powołuje się wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 6) zmiana określonego w umowie szacunkowego wynagrodzenia wykonawcy w związku z ilościową zmianą zakresu przedmiotu zamówienia, 7) zmiany wielkości środków przeznaczonych na finansowanie niniejsze zamówienie publicznego lub jego części, 8) zmiany początkowego terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku przedłużającej się procedury udzielenia przedmiotu zamówienia - w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w zdaniu wyżej termin realizacji przedmiotu zamówienia będzie obowiązywał od daty podpisania umowy. 9) zmian przewidzianych zapisami niniejszej SIWZ inne niż określone w pkt. 1-8; 10) zmian przewidzianych przepisami ustawy Pzp. 2. Zmiana wynagrodzenia należnego wykonawcy na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 10, winna odpowiadać kwotowo zmianie kosztów wykonania zamówienia następującej na skutek wystąpienia tych okoliczności. 3. Zmiana terminu wykonania zamówienia na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 10, winna odpowiadać okresowi, w którym występowały okoliczności uniemożliwiające realizowanie zamówienia. 4. Zmiany umowy, o których mowa w pkt. 1, dokonywane mogą być na wniosek wykonawcy. Do wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wykonawca winien dołączyć stosowne uzasadnienie wnioskowanych zmian wraz z opisem okoliczności powodujących te zmiany oraz przedstawić stosowne obliczenia odnoszące się do wnioskowanych zmian. Zamawiający może zwolnić wykonawcę z obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli zmiana umowy ma nastąpić na skutek okoliczności bezsprzecznych i oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia, a ich wpływ na zmianę umowy jest możliwy do wyliczenia na podstawie danych posiadanych przez Zamawiającego. 5. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej a ich wprowadzenie nastąpi na drodze obustronnie zawartego aneksu do niniejszej umowy. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 14, w sytuacji gdy zmiany do umowy wprowadzane tymże aneksem są wynikiem świadomych i celowych działań wykonawcy nakierowanych na zwiększenie wynagrodzenia umownego a nie popartych okolicznościami faktycznymi lub prawnymi, lub zmiany takie są następstwem okoliczności zawinionych przez wykonawcę lub za które wykonawca ponosi odpowiedzialność. 7. Nie stanowią zmiany umowy dokonywane w zakresie danych teleadresowych i danych rejestrowych wskazanych w umowie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-16, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam brygady do prac wykończeniowych - Kraków
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania15-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam brygady do prac wykończeniowych. Prace związane z budową hali z biurem w Krakowie.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI