„Utrzymanie dróg w Nadleśnictwie Żednia w roku 2018”

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Utrzymanie dróg w Nadleśnictwie Żednia w roku 2018”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoMichałowo
 • WojewództwoPodlaskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-07-26
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyNadleśnictwo Żednia
 • Data publikacji ogłoszenia2018-07-11
 • Numer ogłoszenia587186-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 587186-N-2018 z dnia 2018-07-11 r.

Nadleśnictwo Żednia: „Utrzymanie dróg w Nadleśnictwie Żednia w roku 2018”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Żednia, krajowy numer identyfikacyjny 5002654900000, ul. Żednia  5 , 16050   Michałowo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 085 7175251, 7175252, e-mail zednia.biuro@bialystok.lasy.gov.pl, faks 857 175 252.
Adres strony internetowej (URL): http://www.zednia.bialystok.lasy.gov.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Jednostka organizacyjna Skarbu Państwa nieposiadająca osobowości prawnej - Lasy Państwowe.
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_zednia/zamowienia_publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_zednia/zamowienia_publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Nadleśnictwo Żednia, Żednia 5, 16-050 Michałowo.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Utrzymanie dróg w Nadleśnictwie Żednia w roku 2018”
Numer referencyjny: SA.270.09.2018.AS
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest remont trzech dróg leśnych w leśnictwie Kozi Las oraz Nowa Wola. Roboty budowlane będą prowadzone po istniejącym śladzie drogi. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy Pakiety (zadania): Pakiet nr 1 – Leśnictwo Kozi Las (KL1). W ramach utrzymania dróg należy wykonać następujące czynności: W celu poprawienia przejezdności drogi planuje się zdjęcie humusu na długości całego odcinka. Konieczne jest także ścięcie powypychanych poboczy uniemożliwiających prawidłowe odprowadzenie wody z nawierzchni drogi oraz przeczyszczenie istniejących odcinków rowów przydrożnych (transport urobku w miejsce wskazanego przez leśniczego). W przypadku, gdy trasa przebiega w wykopie należy wyprofilować ściek krawędziowy. Na odcinku od km 0+000 do km 0+050 oraz na odcinku od km 0+150 do km 0+320 należy także dosyć 30 cm żwiru. Natomiast na odcinku od km 0+050 do km 0+150 oraz na odcinku od km0+320 do km 0+456 z uwagi na pogorszenie stanu drogi należy zwiększyć grubość warstwy żwiru do 50cm. Zbiorcze zestawienie robót: Kilometraż: 0 + 000 -> 0 + 050 - Grubość warstwy żwiru: 30 cm; Kilometraż: 0 + 050 -> 0 + 150 - Grubość warstwy żwiru: 50 cm; Kilometraż: 0 + 150 -> 0 + 320 - Grubość warstwy żwiru: 30 cm; Kilometraż: 0 + 320 -> 0 + 456 - Grubość warstwy żwiru: 50 cm; Ogólne zalecenia: Zdjąć warstwę humusu, ściąć powypychane pobocza oraz wyprofilować ściek krawędziowy. Pakiet nr 2 – Leśnictwo Kozi Las (KL2). W ramach utrzymania dróg należy wykonać następujące czynności: W celu poprawienia przejezdności drogi planuje się zdjęcie humusu na długości całego odcinka. Konieczne jest także ścięcie powypychanych poboczy uniemożliwiających prawidłowe odprowadzenie wody z nawierzchni drogi oraz przeczyszczenie istniejących odcinków rowów przydrożnych (transport urobku w miejsce wskazane przez leśniczego). W przypadku, gdy trasa przebiega w wykopie należy wyprofilować ściek krawędziowy. Na odcinku od km 0+000 do km 0+100 oraz na odcinku od km 0+230 do km 0+568 należy także dosypać 35cm żwiru. Natomiast na odcinku od km 0+100 do km 0+230 z uwagi na pogorszenie stanu drogi należy zwiększyć warstwy żwiru do 40cm. Dodatkowo w km 0+291 planuje się wykonanie rowu retencyjno-odparowującego po lewej stronie trasy (objętość rowu ok. 3,5 m3, głębokość ok. 0,40 m, pozostałe wymiary powinny być dostosowane do warunków w terenie). Zbiorcze zestawienie robót: Kilometraż: 0 + 000 -> 0 + 100 - Grubość warstwy żwiru: 30 cm; Kilometraż: 0 + 100 -> 0 + 230 - Grubość warstwy żwiru: 50 cm; Kilometraż: 0 + 230 -> 0 + 568 - Grubość warstwy żwiru: 30 cm; Ogólne zalecenia: Zdjąć warstwę humusu, ściąć powypychane pobocza oraz wyprofilować ściek krawędziowy. W km 0+291 wykonać rów retencyjno-odparowujący. Pakiet nr 3 – Leśnictwo Nowa Wola (NW1). W ramach utrzymania dróg należy wykonać następujące czynności: W celu poprawienia przejezdności drogi planuje się zdjęcie humusu na długości całego odcinka. Konieczne jest także ścięcie powypychanych poboczy uniemożliwiających prawidłowe odprowadzenie wody z nawierzchni drogi oraz przeczyszczenie istniejących odcinków rowów przydrożnych (transport urobku w miejsce wskazane przez leśniczego). W przypadku, gdy trasa przebiega w wykopie należy wyprofilować ściek krawędziowy. Na odcinku od km 0+000 do km 0+143 należy także dosypać 40 cm żwiru. W miejscu istniejącego skrzyżowania (km 0+068) konieczne jest dosypanie dodatkowych 20m3 kruszywa oraz wykopanie po prawej stronie trasy rowu retencyjno-odparowującego (objętość rowu ok. 3,5 m3, głębokość ok. 0,40 m, pozostałe wymiary rowu powinny być dostosowane do warunków w terenie). Przedmiotowe skrzyżowanie (km 0+068) należy również ukształtować poprzez doziarnienie wszystkich istniejących wlotów na min. 10 m oraz wyprofilowanie i wyokrąglenie łuków o promieniu min. R=15 m (zgodnie z dokumentacją projektową). Dodatkowo na końcu trasy należy przewidzieć dodatkowe 30 m3 na zasypanie istniejącej jamy (km 0+143). Zbiorcze zestawienie robót: Kilometraż: 0 + 000 -> 0 + 143 - Grubość warstwy żwiru: 40 cm; Ogólne zalecenia: Zdjąć warstwę humusu, ściąć powypychane pobocza oraz wyprofilować ściek krawędziowy. W km 0 + 068 doziarnienie skrzyżowania oraz wykonanie rowu retencyjno-odparowującego. Na końcu trasy w km 0 + 143 zasypanie jamy. Schemat 1. Istniejące skrzyżowanie trójwlotowe NW1 km 0+068 zamieszczono w rozdziale nr 3 str. 4 SIWZ. 4. Obowiązki wykonawcy: 1) Wykonać kosztorys ofertowy metodą uproszczoną, 2) Stała współpraca z przedstawicielami Zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotu umowy, 3) Przejęcie od Zamawiającego terenu budowy oraz odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody powstałe na terenie budowy od dnia jego protokolarnego odbioru do dnia przeprowadzenia skutecznego odbioru końcowego robót budowlanych, 4) Prowadzenie budowy zgodnie z przekazaną dokumentacją, wymogami sztuki budowlanej, odpowiednimi przepisami prawa oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 5) Zapewnić personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą, 6) Zapewnić warunki bezpieczeństwa w trakcie wykonywania robót budowlanych poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń przed dostępem osób trzecich, 7) Zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji przedmiotu umowy, 8) Zabezpieczenie znajdujących się na terenie budowy materiałów przed kradzieżą, uszkodzeniem i zniszczeniem, 9) Przestrzeganie przepisów BHP i ppoż., 10) Zabezpieczenie maszyn i urządzeń oraz dostaw materiałów spełniających wymogi określone w dokumentacji projektowej, 11) Usuwanie wad i usterek stwierdzonych w okresie realizacji umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi za wady, 12) Dopełnienie obowiązków związanych z końcowym odbiorem przedmiotu umowy, 13) Zapewnienie na czas wykonywania robót na własny koszt i ryzyko właściwych kontenerów lub pojemników na odpady oraz ich usunięcie wraz z zawartością najpóźniej do dnia odbioru końcowego robót, 14) Uprzątnięcie po zakończeniu robót budowlanych placu budowy oraz pozostawienie całego terenu budowy w stanie normalnego i prawidłowego funkcjonowania, 15) Naprawienie na własny koszt szkód i zniszczeń wyrządzonych osobom trzecim oraz Zamawiającemu w wyniku prowadzonych robót, 16) Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości co najmniej równej cenie ofertowej Wykonawcy objętej przedmiotem umowy nie mniejszą niż ………………………….. zł. Wykonawca zobowiązany jest aktualizować (przedłużać) umowy ubezpieczenia nie później niż na 5 dni przed upływem terminu ich ważności (obowiązywania) przedstawiając w tym terminie dokumenty to potwierdzające, 17) Koordynowanie prac realizowanych przez podwykonawców, 18) Zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie robót i w jego bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót stanowiących przedmiot umowy, 19) Traktowanie wszystkich napotkanych, niezainwentaryzowanych instalacji jako czynnych i powiadomienie o ich odkryciu Zamawiającego i użytkowników, 20) Usuwanie z dróg dojazdowych do terenu budowy zanieczyszczeń spowodowanych przez samochody i sprzęt ciężki, z których korzysta Wykonawca, oraz ponoszenie odpowiedzialności wobec zarządcy drogi i innych podmiotów za zdarzenia drogowe wynikłe na skutek tychże zanieczyszczeń, 21) Wstrzymanie wykonywania robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu oraz Zamawiającego, a także wstrzymanie robót budowlanych na żądanie Zamawiającego, zgłoszone na piśmie wraz z uzasadnieniem, 22) Zapewnienie w okresie gwarancji pełnego i nieodpłatnego (w zakresie wynikającym z gwarancji jakości) serwisu gwarancyjnego. 5. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna stanowiąca Załącznik nr 8 do SIWZ oraz Wzór umowy jako Załącznik nr 2 do SIWZ. 6. Rozwiązania równoważne: - W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia bądź w załącznikach do SIWZ, Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wskazane wyżej określenie przedmiotu zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych parametrów technicznych oczekiwanych materiałów i urządzeń. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w SIWZ. - W przypadku, gdyby Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust., 1-3 ustawy Pzp należy rozumieć je jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. - Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 PZP musi wykazać, że oferowane dostawy, usługi, roboty budowlane spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SIWZ, co winno zostać wykazane na etapie składania ofert zawierających produkty równoważne. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w dokumentacji projektowej. 7. Warunki dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę określono w Rozdziale 25 SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233140-2
45233141-9
45233142-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 374458,85
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-09-28
2018-09-28
2018-08-30

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin wykonania zamówienia (odbiór końcowy): Pakiet nr 1 do dnia 28.09.2018 r. Pakiet nr 2 do dnia 28.09.2018 r. Pakiet nr 3 do dnia 30.08.2018 r. 2. Tak określone terminy realizacji zamówienia mogą ulec zmianie na zasadach określonych w umowie.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż: Pakiet nr 1 - 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych); Pakiet nr 2 - 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych); Pakiet nr 3 - 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych); Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Ocena warunku nastąpi na zasadzie kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte we wstępnym oświadczeniu informacyjnym, a następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona. 8. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 9. Jeżeli sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żądać będzie, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w Rozdziale 5 pkt 1 SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował co najmniej dwie odrębne roboty budowlane obejmujące swoim zakresem roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie drogi, każda o wartości co najmniej: Pakiet nr 1 - 70 000,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) Pakiet nr 2 - 80 000,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych), Pakiet nr 3 – 30 000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). Uwaga! Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej. Warunek w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: dysponuje osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej (bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie) oraz 3-letnie doświadczenie zawodowe liczone od daty otrzymania uprawnień. Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza uprawnienia wydane na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących aktów prawnych. Dopuszcza się również odpowiadające im uprawnienia, wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz.U z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65) Ocena spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte we wstępnym oświadczeniu informacyjnym, następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców, których oferty zostaną ocenione najwyżej. 2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie na zasadach określonych w art. 23 PZP wykonawcy muszą łącznie wykazać spełnianie warunków uczestnictwa, o których mowa w Rozdziale 5 punkt 1 SIWZ. Przesłanki wykluczenia wykazuje każdy podmiot odrębnie. 4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żądać będzie, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w Rozdziale 5 pkt 1 SIWZ. 10. Na podstawie art. 22 d ust. 2 PZP Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
2) Potwierdzających brak podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; b) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (wzór oświadczenia do wykorzystania stanowi załącznik nr 5 do SIWZ). 9. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale 7 punkt 8 ppkt. 2 litera a) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 9 podpunkt 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa w punkcie 9 podpunkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 10. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający będzie żądał dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 11. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale 7 punkt 8 ppkt. 2 litera a) SIWZ. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów o których mowa w Rozdziale 7 pkt 8 ppkt. 2 litera a) SIWZ dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem na którego zdolnościach lub sytuacji polega na zasadach określonych w art. 22a. 12. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale 7 punkt 8 ppkt. 1 i 2 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 13. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale 7 punkt 8 SIWZ, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 14. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych Wykonawców lub Wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w Rozdziale 7 punkt 8 SIWZ. 15. Do oferty wykonawca załącza stosowne pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli uprawnienie do podpisania ofert nie wynika z dokumentów rejestrowych, a w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo do podpisania oferty lub pełnomocnictwo do podpisania oferty i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Potwierdzających spełnianie warunków uczestnictwa a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą” tj. inny dokument który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; (wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ). c) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ). d) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy; (wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
9. Na ofertę składają się: a) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. b) Kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o przedmiary - metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale nr 13 SIWZ oraz w punkcie 16. c) Informacja o części zamówienia jaką Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy na formularzu oferty. Stosownie do dyspozycji art. 36 b ust. 1 Pzp Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę nazw firm podwykonawców. d) Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale 7 pkt. 1., 2., 3 SIWZ. e) W przypadku powoływania się na zasoby podmiotów trzecich zobowiązanie tych podmiotów. f) Oświadczenie umożliwiające dokonanie oceny ofert w kryterium okres gwarancji na formularzu oferty. g) Oświadczenie umożliwiające dokonanie oceny ofert w kryterium terminu płatności na formularzu oferty. h) Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. i) Oświadczenie w zakresie RODO. j) Zaleca się dołączyć potwierdzenie wniesienia wadium. k) Jeżeli wykonawca oferuje rozwiązania (materiały) równoważne przedkłada wraz z ofertą dokumenty, o których mowa w rozdziale 3 pkt. 8 SIWZ (opis przedmiotu zamówienia). 10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: Pakiet nr 1 – 3 400,00 zł, Pakiet nr 2 – 4 100,00 zł, Pakiet nr 3 – 1 500,00 zł. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami). 3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Białystoku nr rachunku: 75 2030 0045 1110 0000 0101 5800 z dopiskiem: „Wadium przetargowe" „Utrzymanie dróg w Nadleśnictwie Żednia w roku 2018” – Pakiet nr ………”. 4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli najpóźniej do terminu składania ofert zaliczone zostanie na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz musi zostać złożone najpóźniej do terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 12). Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie odrzucony na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7 b). 6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP . 7. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; a) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 8. Zwrot wadium a) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. c) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. d) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. e) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. f) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. g) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 30,00
Termin płatności 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony mają prawo do przedłużenia wykonania przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: 1) Jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą: a) Następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, trwającego dłużej niż 7 dni po upływie terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt 1, b) Wstrzymania wykonania robót na wyraźne żądanie Zamawiającego trwające dłużej niż 7 dni. W zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót. Zmiana terminu realizacji umowy nie będzie miała wpływu na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. 2. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecać Wykonawcy na piśmie dokonanie zmiany kolejności wykonania robót. Wydane przez Zamawiającego polecenia nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakończenia robót. 3. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót budowlanych w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych umową, normami lub innymi przepisami wymagającymi odpowiednich warunków jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Za niekorzystne warunki atmosferyczne należy rozumieć: intensywne opady deszczu trwające dłużej niż 7 dni, gradobicie, opady śniegu o pokrywie co najmniej 10 cm lub gradu, panujące ujemne temperatury poniżej minus 15 stopni Celsjusza utrzymujące się co najmniej przez 7 dni, co spowodowałoby rozmiękczenie gruntu, uniemożliwiające wykonywanie prac lub zamarznięcie gruntu, a w konsekwencji konieczność przerwania robót. Zmiana terminu nie spowoduje zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 4. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, lub udzielenia zamówień dodatkowych na zasadach określonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. Zmiany w tym zakresie mogą spowodować zmianę wynagrodzenia Wykonawcy oraz termin realizacji zamówienia. Wynagrodzenie wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z § 15 Umowy. 5. W przypadku opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej do których są zobowiązane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. W takim przypadku wydłużenie terminu nastąpi o okres faktycznego opóźnienia. 6. W przypadku wystąpienia opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Zmiany w tym zakresie mogą spowodować wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy. 7. W przypadku wystąpienia niemożności wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. W takim przypadku wydłużenie terminu nastąpi o okres faktycznego opóźnienia. 8. W przypadku wystąpienia „siły wyższej” na zasadach określonych w § 16, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. O ewentualnym uznaniu przedłużenia terminu wykonania robót z powodu „siły wyższej”, będzie decydował Zamawiający w trakcie realizacji robot, po złożeniu pisemnego wniosku Wykonawcy. 9. W przypadku powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony. Zmiana w tym zakresie nie spowoduje przesunięcia terminu oraz zmiany wynagrodzenia wykonawcy. 10. W przypadkach opisanych w § 15 umowy. 11. Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca nie zadeklarował w ofercie realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawcy. W takim przypadku Wykonawca będzie zobligowany do udowodnienia, że podwykonawca posiada zdolności techniczne lub zawodowe odpowiadające, proporcjonalnie, co najmniej zdolnościom technicznym i zawodowym wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją umowy (w zakresie dotyczącym podwykonawstwa) oraz dysponuje personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy (w zakresie dotyczącym podwykonawstwa). Dokumenty potwierdzające zdolność techniczną lub zawodową podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy o podwykonawstwo. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy przedstawienia dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia dotyczących podwykonawcy w takim zakresie jakim były żądane w SIWZ. W przypadku wprowadzenia podwykonawcy zastosowanie będą miały pozostałe postanowienia umowy dotyczące podwykonawstwa uregulowane w umowie. 12. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: 1) Konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 2) Wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych uniemożliwiających należyte prowadzenie robót, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 3) Wystąpienia warunków terenu budowy uniemożliwiających prawidłowe prowadzenie robót budowlanych, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 4) Wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 13. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót, zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy, zmiany wynagrodzenia lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 16. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do umowy Strona zainteresowana przekazuje drugiej Stronie wniosek na piśmie. 17. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. W dniu złożenia wniosku Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 18. Wniosek, o którym mowa w ust. 17 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 19. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych dokumentów wymaganych umową i informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany, w tym propozycji rozliczenia. 20. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 21. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony (bez dokonywania oceny zasadności wniosku, o którym mowa w ust. 20), do kontroli dokumentacji i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany. 22. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. 23. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: 1) Danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 2) Danych teleadresowych, 3) Danych rejestrowych. 24. Poza przypadkami określonymi w innych paragrafach umowy, Strony przewidują możliwość dokonania skrócenia terminu wykonania umowy lub jej poszczególnych elementów w przypadku skutecznego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 25. Strony przewidują możliwość zmniejszenia wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części robót. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie obniżone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. 26. Wszystkie postanowienia określone w § 11 mogą stanowić katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, tj. mają charakter fakultatywny, tym samym nie stanowią zobowiązania do wyrażenia takiej zgody przez Zamawiającego i dokonania zmiany umowy. 27. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 1) Zainteresowana Strona przekazuje drugiej stronie wniosek w formie pisemnej. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach - notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności, itp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-26, godzina: 09:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający będzie żądał zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie na dany pakiet. 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Nadleśnictwo Żednia, Żednia 5, 16-050 Michałowo, tel. 85 717 52 51, dane kontaktowe: tel. 85 717 52 51 (sekretariat), fax. 85 717 52 52, poczta elektroniczna: zednia@bialystok.lasy.gov.pl; - inspektorem ochrony danych osobowych w Nadleśnictwie Żednia jest Pan/Pani – nie powołano. - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego / dane identyfikujące postępowanie, „Utrzymanie dróg w Nadleśnictwie Żednia w roku 2018”; Nr postępowania: SA.270.09.2018.AS; prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; - posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; - nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. UWAGA ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: „Utrzymanie dróg w Nadleśnictwie Żednia w roku 2018” - Pakiet nr 1 – Leśnictwo Kozi Las (KL1).
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W ramach utrzymania dróg należy wykonać następujące czynności: W celu poprawienia przejezdności drogi planuje się zdjęcie humusu na długości całego odcinka. Konieczne jest także ścięcie powypychanych poboczy uniemożliwiających prawidłowe odprowadzenie wody z nawierzchni drogi oraz przeczyszczenie istniejących odcinków rowów przydrożnych (transport urobku w miejsce wskazanego przez leśniczego). W przypadku, gdy trasa przebiega w wykopie należy wyprofilować ściek krawędziowy. Na odcinku od km 0+000 do km 0+050 oraz na odcinku od km 0+150 do km 0+320 należy także dosyć 30 cm żwiru. Natomiast na odcinku od km 0+050 do km 0+150 oraz na odcinku od km0+320 do km 0+456 z uwagi na pogorszenie stanu drogi należy zwiększyć grubość warstwy żwiru do 50cm. Zbiorcze zestawienie robót: Kilometraż: 0 + 000 -> 0 + 050 - Grubość warstwy żwiru: 30 cm; Kilometraż: 0 + 050 -> 0 + 150 - Grubość warstwy żwiru: 50 cm; Kilometraż: 0 + 150 -> 0 + 320 - Grubość warstwy żwiru: 30 cm; Kilometraż: 0 + 320 -> 0 + 456 - Grubość warstwy żwiru: 50 cm; Ogólne zalecenia: Zdjąć warstwę humusu, ściąć powypychane pobocza oraz wyprofilować ściek krawędziowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45233140-2, 45233141-9, 45233142-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 142025,21
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 30,00
Termin płatności 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: „Utrzymanie dróg w Nadleśnictwie Żednia w roku 2018” - Pakiet nr 2 – Leśnictwo Kozi Las (KL2).
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W ramach utrzymania dróg należy wykonać następujące czynności: W celu poprawienia przejezdności drogi planuje się zdjęcie humusu na długości całego odcinka. Konieczne jest także ścięcie powypychanych poboczy uniemożliwiających prawidłowe odprowadzenie wody z nawierzchni drogi oraz przeczyszczenie istniejących odcinków rowów przydrożnych (transport urobku w miejsce wskazane przez leśniczego). W przypadku, gdy trasa przebiega w wykopie należy wyprofilować ściek krawędziowy. Na odcinku od km 0+000 do km 0+100 oraz na odcinku od km 0+230 do km 0+568 należy także dosypać 35cm żwiru. Natomiast na odcinku od km 0+100 do km 0+230 z uwagi na pogorszenie stanu drogi należy zwiększyć warstwy żwiru do 40cm. Dodatkowo w km 0+291 planuje się wykonanie rowu retencyjno-odparowującego po lewej stronie trasy (objętość rowu ok. 3,5 m3, głębokość ok. 0,40 m, pozostałe wymiary powinny być dostosowane do warunków w terenie). Zbiorcze zestawienie robót: Kilometraż: 0 + 000 -> 0 + 100 - Grubość warstwy żwiru: 30 cm; Kilometraż: 0 + 100 -> 0 + 230 - Grubość warstwy żwiru: 50 cm; Kilometraż: 0 + 230 -> 0 + 568 - Grubość warstwy żwiru: 30 cm; Ogólne zalecenia: Zdjąć warstwę humusu, ściąć powypychane pobocza oraz wyprofilować ściek krawędziowy. W km 0+291 wykonać rów retencyjno-odparowujący.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45233140-2, 45233141-9, 45233142-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 170941,80
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 30,00
Termin płatności 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: „Utrzymanie dróg w Nadleśnictwie Żednia w roku 2018” - Pakiet nr 3 – Leśnictwo Nowa Wola (NW1).
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W ramach utrzymania dróg należy wykonać następujące czynności: W celu poprawienia przejezdności drogi planuje się zdjęcie humusu na długości całego odcinka. Konieczne jest także ścięcie powypychanych poboczy uniemożliwiających prawidłowe odprowadzenie wody z nawierzchni drogi oraz przeczyszczenie istniejących odcinków rowów przydrożnych (transport urobku w miejsce wskazane przez leśniczego). W przypadku, gdy trasa przebiega w wykopie należy wyprofilować ściek krawędziowy. Na odcinku od km 0+000 do km 0+143 należy także dosypać 40 cm żwiru. W miejscu istniejącego skrzyżowania (km 0+068) konieczne jest dosypanie dodatkowych 20m3 kruszywa oraz wykopanie po prawej stronie trasy rowu retencyjno-odparowującego (objętość rowu ok. 3,5 m3, głębokość ok. 0,40 m, pozostałe wymiary rowu powinny być dostosowane do warunków w terenie). Przedmiotowe skrzyżowanie (km 0+068) należy również ukształtować poprzez doziarnienie wszystkich istniejących wlotów na min. 10 m oraz wyprofilowanie i wyokrąglenie łuków o promieniu min. R=15 m (zgodnie z dokumentacją projektową). Dodatkowo na końcu trasy należy przewidzieć dodatkowe 30 m3 na zasypanie istniejącej jamy (km 0+143). Zbiorcze zestawienie robót: Kilometraż: 0 + 000 -> 0 + 143 - Grubość warstwy żwiru: 40 cm; Ogólne zalecenia: Zdjąć warstwę humusu, ściąć powypychane pobocza oraz wyprofilować ściek krawędziowy. W km 0 + 068 doziarnienie skrzyżowania oraz wykonanie rowu retencyjno-odparowującego. Na końcu trasy w km 0 + 143 zasypanie jamy. Schemat 1. Istniejące skrzyżowanie trójwlotowe NW1 km 0+068 zamieszczono w rozdziale nr 3 str. 4 SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45233140-2, 45233141-9, 45233142-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 61491,84
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 30,00
Termin płatności 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę renowację parkietu - Białystok
 • Lokalizacja zleceniapodlaskie
 • Data dodania21-03-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę renowację parkietu. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI