Usługi dotyczące wynajmu pojazdów transportowych i maszyn budowlanych wraz z obsługą...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Usługi dotyczące wynajmu pojazdów transportowych i maszyn budowlanych wraz z obsługą operatorską na potrzeby Gminy Kobylnica 2018-2020 bez możliwości składania ofert częściowych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKobylnica
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-06-21
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyCentrum Usług Wspólnych
 • Data publikacji ogłoszenia2018-06-13
 • Numer ogłoszenia572501-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 572501-N-2018 z dnia 2018-06-13 r.

Centrum Usług Wspólnych : Usługi dotyczące wynajmu pojazdów transportowych i maszyn budowlanych wraz z obsługą operatorską na potrzeby Gminy Kobylnica 2018-2020 bez możliwości składania ofert częściowych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Usług Wspólnych , krajowy numer identyfikacyjny 365696881, ul. Wodna  20/2 , 76-251   Kobylnica, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 59 841 59 12, e-mail cuw@kobylnica.pl, faks 59 841 59 15.
Adres strony internetowej (URL): bip.cuwkobylnica.tensoft.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
bip.cuwkobylnica.tensoft.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.cuwkobylnica.tensoft.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania oferty oraz innych dokumentów i oświadczeń w formie elektronicznej. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej odczytanie zawartości bez uszkodzenia opakowania.
Adres:
sekretariat Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy ul. Wodna 20/2 76-251 Kobylnica

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi dotyczące wynajmu pojazdów transportowych i maszyn budowlanych wraz z obsługą operatorską na potrzeby Gminy Kobylnica 2018-2020 bez możliwości składania ofert częściowych
Numer referencyjny: CUW-DOR.271.9.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ 3 SIWZ 3.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa na wynajem pojazdów transportowych i maszyn budowlanych wraz z obsługą operatorską na potrzeby Gminy Kobylnica w latach 2016 – 2018, w tym: 1) jednego samochodu ciężarowego o napędzie 4x4 i ładowności min. 12 ton, 2) jednego ciągnika o mocy min. 80 KM z przyczepą o ładowności min. 12 ton, 3) jednej ładowarko – spycharki o pojemności łyżki min. 1,3 m3, 4) jednej minikoparki na gąsienicach, 5) jednego spychacza gąsienicowego o mocy silnika min. 90 kW, 6) jednej koparki gąsienicowej o mocy silnika min. 120 kW o pojemności łyżki min. 1,3 m3 i łyżką skarpową o szerokości min. 2 m, 7) jednej koparki kołowej o mocy silnika min. 99 kW o pojemności łyżki min. 0,8 m3 i łyżką skarpową o szerokości min. 2 m wraz z kierowcą i obsługą operatorską, 8) ciągnik o mocy w przedziale od 30 do 40 KM/oraz od 25,8- do 30 KW, z kosiarką bijakową o szerokości koszenia min. 800 mm, zasięgu koszenia min. 3 m wraz z kierowcą i obsługą operatorską, 9) ciągnik o mocy 95 KW (120 KM) z kosiarką bijakową przystosowany do koszenia rowów i poboczy o szerokości roboczej min.1,20 m wraz z kierowcą i obsługą operatorską. 3.2 Kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 45.50.00.00-2. 3.3 Szacunkowy obmiar pracy pojazdów transportowych i maszyn budowlanych określonych w pkt. 3.1 SIWZ (zwanych dalej „Sprzętem”) wynosi odpowiednio dla: 1) samochodu ciężarowego o napędzie 4x4 i ładowności min. 12 ton: 1 600 godzin, 2) ciągnika o mocy min. 80 KM z przyczepą o ładowności min. 12 ton: 1 600 godzin, 3) ładowarko – spycharki o pojemności łyżki min. 1,3 m3: 1 600 godzin, 4) minikoparki na gąsienicach: 300 godzin, 5) spychacza gąsienicowego o mocy silnika min. 90 kW: 300 godzin, 6) koparki gąsienicowej o mocy silnika min. 120 kW o pojemności łyżki min. 1,3 m3 i łyżką skarpową o szerokości min. 2 m: 300 godzin, 7) koparki kołowej o mocy silnika min. 99 kW o pojemności łyżki min. 0,8 m3 i łyżką skarpową o szerokości min. 2 m: 300 godzin, 8) ciągnik o mocy w przedziale od 30 do 40 KM/oraz od 25,8- do 30 KW, z kosiarką bijakową o szerokości koszenia min. 800 mm, zasięgu koszenia min. 3 m: 250 godzin, 9) ciągnik o mocy 95 kW (120 KM) z kosiarką bijakową przystosowany do koszenia rowów i poboczy o szerokości roboczej min. 1,20 m: 500 godzin. 3.4 Określone ilości godzin pracy Sprzętu wskazanego w pkt. 3.3 SIWZ są ilościami szacunkowymi, ustalonymi w celu wyliczenia ceny oferty w niniejszym postępowaniu. 3.5 W toku realizacji umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania Zamawiający rozliczać się będzie z Wykonawcą za faktycznie wykonane usługi w oparciu o potwierdzone raporty pracy Sprzętu i ceny jednostkowe zadeklarowane w ofercie. 3.6 Określona w SIWZ i ogłoszeniu wielkość zamówienia nie może być podstawą do roszczeń ze strony Wykonawcy, co do faktycznej ilości godzin pracy jednostek Sprzętu, w toku realizacji umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania. 3.7 Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania pełnego zakresu godzinowego usługi, wskazanego w Formularzu oferty- Załączniku Nr 1 do SIWZ do 50%. 3.8 Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia niezbędnej ilości Sprzętu potrzebnego do realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 3.1 SIWZ, zgodnie z terminem podanym w pkt I ppkt 2 formularza oferty, stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ (nie później niż 24 godziny od przekazania zlecenia pisemnie, faksem, drogą elektroniczną lub telefonicznie). 3.9 Zamawiający zastrzega, możliwość dokonywania przesunięć godzinowych pracy Sprzętu w stosunku do ilości wskazanych w Załączniku Nr 1 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że łączna wartość umowy nie ulegnie zwiększeniu. 3.10 Sprzęt wynajmowany przez Zamawiającego powinien spełniać warunki techniczne dopuszczające do ruchu po drogach publicznych i inne przepisy szczegółowe, natomiast kierowcy oraz operatorzy powinni posiadać aktualne uprawnienia do prowadzenia/obsługi danego typu pojazdu/maszyny. W przypadku stwierdzenia, że usługi wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami m.in. ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy z naliczeniem kary umownej. 3.11 Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określone są we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 9 do SIWZ. 3.12 Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiający wymaga od Wykonawcy i podwykonawców zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących następujące czynności w ramach realizacji przedmiotu zamówienia tj.: kierowanie i obsługa samochodem ciężarowym oraz ładowarko- spycharką, o ile mieszczą się one w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, który brzmi: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”. 3.13 Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do przedłożenia wykazu osób, o których mowa w pkt 3. 12, sporządzonego według Załącznik Nr 9 do SIWZ, wraz z: 1) oświadczeniem tych osób, że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu niezbędnym dla realizacji niniejszego zamówienia (umowy), sporządzonego według Załącznik Nr 10 do SIWZ, 2) oświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie osób na umowę o pracę, sporządzonego według Załącznik Nr 9 do SIWZ. 3.14 Niezłożenie oświadczeń i wykazu w terminie wskazanym w pkt 3. 13 niniejszego rozdziału, skutkować będzie nie zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3.15 Na każde żądanie Zamawiającego zobowiązuje się Wykonawcę do przedłożenia w/w wykazu z oświadczeniami wymienionymi powyżej wraz z oświadczeniem o niezaleganiu z wypłatą wynagrodzenia na dzień złożenia oświadczenia. 3.16 Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo żądania udowodnienia przez wykonawcę faktu zatrudnienia osoby na umowę o pracę. 3.17 Wykonawca do realizacji zamówienia powinien zatrudniać lub zatrudnić osoby, których dane osobowe ma prawo przetwarzać na podstawie odrębnych przepisów oraz które wyrażą zgodę na dostęp przez Zamawiającego do ich danych osobowych. Osoby, które takiej zgody nie wyrażają nie mogą brać udziału w realizacji zamówienia. 3.18 Wykonawca oświadczy w formularzu oferty Załącznik Nr 1 do SIWZ, iż zatrudnia lub zatrudni osoby, o której mowa w pkt 3. 12.

II.5) Główny kod CPV: 45500000-2
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 751005,00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy zł 00/100)
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że: 1. w zakresie wykonania usług odpowiadających usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. wykonał lub wykonuje w okresie trzech ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną lub dwie usługi w zakresie wynajmu pojazdów transportowych lub maszyn budowlanych, której wartość brutto jest nie mniejsza niż 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy zł 00/100) (przez jedną usługę rozumie się usługę wykonaną lub wykonywaną na podstawie 1 umowy), 2. dysponuje osobą/osobami lub będzie dysponował na etapie realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia tj.: a) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania samochodem ciężarowym o ładowności min. 12 ton, b) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania ciągnikiem o mocy min. 80 KM z przyczepą o ładowności min. 12 ton, c) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do obsługi operatorskiej ładowarko – spycharki o pojemności łyżki min. 1,3 m3, d) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do obsługi operatorskiej minikoparki na gąsienicach, e) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do obsługi operatorskiej koparki klasy drugiej, f) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do obsługi spycharki i ciągnika gąsienicowego o mocy do 150 KM klasy trzeciej, g) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do obsługi ciągnika o mocy w przedziale od 30 do 40 KM/oraz od 25,8- do 30 KW, z kosiarką bijakową o szerokości koszenia min. 800 mm, zasięgu koszenia min. 3 m, h) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania i obsługi operatorskiej ciągnika o mocy 95 kW(120 KM) z kosiarką bijakową przystosowanego do koszenia rowów i poboczy o szerokości roboczej min.1,20 m. 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, tj.: a) co najmniej jednym samochodem ciężarowym o napędzie 4x4 i ładowności min. 12 ton, b) co najmniej jednym ciągnikiem o mocy min. 80 KM z przyczepą o ładowności min. 12 ton, c) co najmniej jedną ładowarko – spycharką o pojemności łyżki min. 1,3 m3, d) co najmniej jedną minikoparką na gąsienicach, e) co najmniej jednym spychaczem gąsienicowym o mocy silnika min. 90 KW, f) co najmniej jedną koparką gąsienicową o mocy silnika min. 120 KW o pojemności łyżki min. 1,3 m3 i łyżką skarpową o szerokości min. 2 m, g) co najmniej jedną koparką kołową o mocy silnika min. 99 kW o pojemności łyżki min. 0,8 m3 i łyżką skarpową o szerokości min. 2 m, h) co najmniej jednym ciągnikiem o mocy w przedziale od 30 do 40 KM/oraz od 25,8- do 30 KW, z kosiarką bijakową o szerokości koszenia min. 800 mm, zasięgu koszenia min. 3 m, i) co najmniej jednym ciągnikiem o mocy 95 KW(120 KM) z kosiarką bijakową przystosowanego do koszenia rowów i poboczy o szerokości roboczej min.1,20 m.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego przedstawi następujące dokumenty: 1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego przedstawi następujące oświadczenia i dokumenty: 1) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnienia warunek opisany w pkt 8.3 ppkt 2) SIWZ, 2) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - sporządzonego według Załącznika Nr 5 do SIWZ - wraz z załączeniem dowodów, o których mowa powyżej, na spełnienia warunku opisanego w pkt 8.3 ppkt 3.1) SIWZ, 3) wykazu osób, wskazanych w pkt 8.3 ppkt 3.2) SIWZ, sporządzony według Załącznika Nr 6 do SIWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, 4) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy – treść oświadczenia zawarto w załączniku nr 6 do SIWZ, 5) wykazu potencjału technicznego dostępnego Wykonawcy w celu realizacji zamówienia, sporządzonego według Załącznika Nr 7 do SIWZ, na spełnienia warunku opisanego w pkt 8.3 ppkt 3.3) SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na swojej stronie internetowej bip.cuwkobylnica.tensoft.pl informacji dotyczących między innymi nazw (firm) oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, tj. wobec wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Wraz ze złożeniem oświadczenia, sporządzonego według Załącznika Nr 4 do SIWZ, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - (grupa kapitałowa w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, to przedsiębiorcy, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę). 3. Inne dokumenty: 1) pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisuje ustanowiony pełnomocnik, 2) zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia sporządzone według Załącznika Nr 8 do SIWZ, 3) w przypadku ustanowienia pełnomocnika do pełnomocnictwa należy dołączyć dokument, z którego wynikają zasady reprezentacji obowiązujące u danego Wykonawcy. 4) formularz oferty
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Czas reakcji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych umową zmiany treści umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemnej. 2. Zmiana postanowień zawartej umowy jest możliwa w przypadkach opisanych poniżej, z zastrzeżeniem, iż zmiany te nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 umowy oraz Strony umowy wyraziły zgodę na wprowadzenie zmian, tj.: 1) konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 2) zmiana w zakresie podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, za uprzednią zgodą Zamawiającego, 3) zmiany podmiotów trzecich na etapie realizacji zamówienia, na zasobach których Wykonawca opierał się wskazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że spełnione są warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ, 4) zmiany są konieczne w związku ze zmianą przepisów prawa mających związek z realizacją Umowy, 5) zmiany dotyczą terminów płatności i sposobu rozliczenia, 6) w przypadku wystąpienia innych przeszkód uniemożliwiających wykonanie umowy, 7) w przypadku zlecenia wykonania usług w trybie art. 144 ust. 1 pkt 6 PZP, 8) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e) PZP. 3. Zmiany dokonywane są poprzez złożenie wniosku o zmianę w formie pisemnej przez jedną ze Stron wraz z określeniem zmiany, podaniem uzasadnienia, czasu wykonania zmiany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-21, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy ul. Wodna 20/2 76 - 251 Kobylnica tel.: 59 841-59-12 faks: 59 841-59-15 e-mail: cuw@kobylnica.pl; bip.cuwkobylnica.tensoft.pl, 2) Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Kobylnica, z którym może się Pan/Pani kontaktować pod adresem e-mail: j.mielczarek@kobylnica.eu, tel. 59 842 90 70 w. 259/ , 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługi dotyczące wynajmu pojazdów transportowych i maszyn budowlanych wraz z obsługą operatorską na potrzeby Gminy Kobylnica 2018-2020” nr referencyjny: CUW-DOR.271.9.2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz obowiązkami ciążących na zamawiającym, a wynikającymi z przepisów prawa, 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp” oraz podmioty świadczące obsługę w tym prawną na rzecz zamawiajacego, 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, do czasu zakończenia procesu o udzielenie zamówieni, czas realizacji zamówienia i obowiązującego nas okresu archiwizacji, 6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych może być odrzucenie oferty, 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, 8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych , c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO , d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Informujemy również, że: Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie sufitu podwieszanego - Pomorze
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania22-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie sufitu podwieszanego GK. Praca na terenie Pomorza.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI