Usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztorysową...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztorysową oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego podczas trwania robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji dla zadania polegającego na modernizacji okablowania strukturalnego oraz montażu zespołów spalinowo - elektrycznych na terenie kompleksu w Wieniotowie - Ustroniu Morskim.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSzczecin
 • WojewództwoZachodniopomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-05-06
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyRejonowy Zarząd Infrastruktury
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-05
 • Numer ogłoszenia534527-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 534527-N-2019 z dnia 2019-04-05 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury: Usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztorysową oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego podczas trwania robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji dla zadania polegającego na modernizacji okablowania strukturalnego oraz montażu zespołów spalinowo - elektrycznych na terenie kompleksu w Wieniotowie - Ustroniu Morskim.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, krajowy numer identyfikacyjny 81006093700000, ul. Narutowicza  17B , 70-240  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 26 1452026, e-mail rziszczecin.przetargi@ron.mil.pl, faks 26 1452024.
Adres strony internetowej (URL): http://www.rziszczecin.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Jednostka Organizacyjna MON
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.rziszczecin.wp.mil.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej - za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
RZI Szczecin, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin, budynek 22, Kancelaria pok. 4.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztorysową oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego podczas trwania robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji dla zadania polegającego na modernizacji okablowania strukturalnego oraz montażu zespołów spalinowo - elektrycznych na terenie kompleksu w Wieniotowie - Ustroniu Morskim.
Numer referencyjny: 27/UPT/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztorysową oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego podczas trwania robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji dla zadania polegającego na modernizacji okablowania strukturalnego oraz montażu zespołów spalinowo - elektrycznych na terenie kompleksu w Wieniotowie - Ustroniu Morskim. 2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 4 do SIWZ. 3. Realizacja przedmiotu zamówienia wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE. Wykonawca ubiegający się o realizację zadania, na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 412) jest zobowiązany do ochrony tych informacji.

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71248000-8
71240000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 67462,00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 150
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonywania zamówienia: 150 dni od daty zawarcia umowy, w tym: • Termin przekazania Zamawiającemu inwentaryzacji budowlanej i instalacyjnej uzgodnionej w formie pisemnej przez Komendanta 17 WOG w Koszalinie oraz ekspertyzy z oceną stanu technicznego urządzeń, obiektów i sieci podlegających przebudowie – 30 dni od daty zawarcia umowy • Termin dostarczenia dokumentacji projektowej wraz z dowodami nadania (przesłania) dokumentacji do wszystkich stron uzgadniających dokumentację projektową do przeprowadzenia posiedzenia KOPI - 80 dni od daty zawarcia umowy • Czas na weryfikację, uzyskanie uzgodnień i zwołanie KOPI - 21 dni od daty dostarczenia dokumentacji projektowej do RZI wraz z dowodami nadania (przesłania) dokumentacji do wszystkich stron uzgadniających dokumentację projektową do zaopiniowania • Czas na poprawienie i uzupełnienie dokumentacji o uwagi KOPI - 7 dni od daty posiedzenia KOPI • Termin dostarczenia decyzji o pozwoleniu na budowę lub skutecznego zgłoszenia robót - 150 dni od daty zawarcia umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Spełnieniem warunku będzie posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej w zakresie pozwalającym na realizację zamówienia, tj.: a) posiadanie opracowanej zgodnie z art. 43 ust. 5 ustawy z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 412) instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE określającej zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Spełnieniem warunku będzie: 1. posiadanie własnego systemu teleinformatycznego umożliwiającego przetwarzanie informacji niejawnych o klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE – spełniającym wymagania określone w ustawie z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 412) oraz w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U. Nr 159, poz. 948); 2. posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia - warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu tego warunku; 3. dysponowanie odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – odpowiedzialnymi za wykonanie usługi, tj.: 1) osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz przynależą do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadają: a) uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej - min. 1 osoba, b) uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - min. 1 osoba, c) uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - min. 1 osoba, d) uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych - min. 1 osoba, f) uprawnienia geodezyjne - min. 1 osoba; 2) osobami odpowiedzialnymi za przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych, tj.: a) pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych, b) osobą lub komórką organizacyjną odpowiedzialną za ewidencjonowanie materiałów i dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej ZASTRZEŻONE. Kierownik jednostki organizacyjnej i wszyscy w/w pracownicy muszą posiadać ważne dokumenty, upoważniające do dostępu do materiałów niejawnych o klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE (pisemne upoważnienia wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej lub poświadczenia bezpieczeństwa) oraz aktualne zaświadczenia stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. W przypadku, gdy Wykonawca nie dysponuje wszystkimi pracownikami określonymi w pkt 3. ppkt. 1) to może zaangażować pracowników spoza firmy, ale pod warunkiem, że posiadają wszystkie wymagane uprawnienia, a ponadto na czas realizacji zadania musi ich związać z firmą umowami o pracę.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku: 1) Ustanawiają Lidera – pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy. 2) Wszystkie firmy ubiegające się wspólnie o zamówienie muszą spełniać wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych na poziomie co najmniej ZASTRZEŻONE. 3) Wszyscy pracownicy przewidziani do realizacji zadań z dostępem do informacji niejawnych muszą posiadać uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych na poziomie co najmniej ZASTRZEŻONE. 4) Lider jest odpowiedzialny za całokształt prac związanych z dostępem do informacji niejawnych. 5) Wszystkie elementy zadania związanego z dostępem do informacji niejawnych wykonują pracownicy w przystosowanych pomieszczeniach Lidera. 6) W składanej ofercie Lider wykazuje imiennie wszystkie osoby, które będą wykonywały poszczególne prace związane z dostępem do informacji niejawnych. 7) W terminie określonym przez Zamawiającego Lider dostarczy umowę, w której dokonany będzie podział zadań ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do informacji niejawnych oraz określony sposób i warunki realizacji umowy.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, należy wraz z ofertą przedłożyć: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej; 2) wykaz osób wraz z oświadczeniem o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i ich przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa – zgodnie z ust. 1 pkt. 1.2.3 oraz ich przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa (wzór zał. nr 5 do SIWZ). 3) Dokumenty dopuszczające do pracy w zakresie wykonania tego zamówienia z dostępem do informacji niejawnych (wzór zał. nr 7 do SIWZ), tj. oświadczenie o posiadaniu: a) własnego systemu teleinformatycznego umożliwiającego przetwarzanie informacji niejawnych o klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE, spełniającego wymagania określone w ustawie z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 412) oraz w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U. Nr 159, poz. 948), b) opracowanej, zgodnie z art. 43 ust. 5 ustawy z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 412) instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE oraz określającej zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony, c) pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, d) pracowników przewidzianych do realizacji zadania, określonych w części V ust. 1 pkt. 1.2.3 ppkt 1) SIWZ; e) osoby lub komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za ewidencjonowanie materiałów i dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE; f) ważnych dokumentów upoważniających do dostępu do informacji niejawnych do klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE (upoważnienia lub poświadczenia bezpieczeństwa) oraz aktualnych zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych przez: pracowników wymienionych w części VII SIWZ ust. 1 pkt. 1.2.3 ppkt 1), kierownika firmy, pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych oraz osobę odpowiedzialną za ewidencjonowanie materiałów i dokumentów niejawnych. 4) Pisemne oświadczenie wykonawcy (wzór zał. nr 6 do SIWZ): a) w przedmiocie posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia b) w przedmiocie niezalegania w opłatach podatkowych oraz opłatach z zakresu ubezpieczeń społecznych; c) w przedmiocie niepopełnienia przestępstw związanych udzielaniem zamówień publicznych, przestępstw przekupstwa, przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu lub innych przestępstw popełnianych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; d) w przedmiocie zapoznania się z warunkami przetargu i posiadania własnych sił niezbędnych do terminowej realizacji zamówienia; e) o braku podstaw do wykluczenia z uwagi na niewykonanie lub nienależyte wykonanie z winy Wykonawcy zamówienia w okresie ostatnich 3 lat. 5) Nie złożenie choćby jednego żądanego oświadczenia lub złożenie oświadczenia nieprawdziwego będzie skutkowało wykluczeniem wykonawcy z postępowania i nierozpatrywaniem jego oferty. Dokumenty powinny być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 6) Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” na podstawie informacji zawartych w oświadczeniach lub dokumentach wyszczególnionych w Części V ust. 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać czy wykonawca spełnił ww. warunki.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakres zmian, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian zostały określone we wzorze umowy będącej załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-06, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 90 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca ma obowiązek przestrzegania zakazu nieuprawnionego utrwalania obrazu i dźwięku oraz różnego rodzaju sprzętu niezbędnego do realizacji umowy bez uzgodnień z Zamawiającym: jak telefon komórkowy, tablet, i-phone, BSP-aparatów latających, aparatów jeżdżących oraz pływających na terenach kompleksów wojskowych przez własnych pracowników, jak również podwykonawców pod rygorem odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 2. Zamawiający żąda od Wykonawcy z którym podpisze umowę wniesienia Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (ZNWU) w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 3. Załącznikiem do umowy będą Szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE. 4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rejonowy Zarząd Infrastruktury z siedzibą przy ul. Narutowicza 17B, 70-240 Szczecin, tel. 261 45 20 00, kontakt z inspektorem danych w Rejonowym Zarząd Infrastruktury możliwy jest pod nr tel. 261 45 20 32 lub adresem email: rziszczecin@ron.mil.pl;  inspektorem ochrony danych osobowych w Rejonowym Zarząd Infrastruktury z siedzibą przy ul. Narutowicza 17B, 70-240 Szczecin jest Pani Marika Aramowicz, kontakt: nr tel. 261 45 20 32 lub adresem email: rziszczecin@ron.mil.pl;  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Nr sprawy: 24/UPT/19 na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztorysową oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego podczas trwania robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji dla zadania polegającego na modernizacji okablowania strukturalnego oraz montażu zespołów spalinowo - elektrycznych na terenie kompleksu w Wieniotowie - Ustroniu Morskim, prowadzonym w trybie przetargu otwartego;  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie ogrodzenia i ułożenie kostki brukowej - 300m2. Szczecin
 • Lokalizacja zleceniazachodniopomorskie
 • Data dodania19-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie ogrodzenia i ułożenie kostki brukowej, miejsca parkingowe ponad 300m2. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI