Usługa opracowania aktualizacji i wzorcowej dokumentacji techniczno-technologicznej...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługa opracowania aktualizacji i wzorcowej dokumentacji techniczno-technologicznej dla składników umundurowania funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wraz z wykonaniem wzorcowych składników umundurowania- postępowanie II
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoZielona Góra
 • WojewództwoLubuskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja rządowa terenowa
 • Termin składania wniosków2019-03-07
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyIzba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
 • Data publikacji ogłoszenia2019-02-27
 • Numer ogłoszenia517572-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 517572-N-2019 z dnia 2019-02-27 r.

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze: Usługa opracowania aktualizacji i wzorcowej dokumentacji techniczno-technologicznej dla składników umundurowania funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wraz z wykonaniem wzorcowych składników umundurowania- postępowanie II
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, krajowy numer identyfikacyjny 00102088400000, ul. ul. Generała Władysława Sikorskiego  2 , 65-454  Zielona Góra, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. +48 68 4560700, e-mail is@lu.mofnet.gov.pl, przetargi@lu.mofnet.gov.pl, faks 68 456 07 01.
Adres strony internetowej (URL): http://www.lubuskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-zielonej-gorze/ogloszenia/zamowienia-publiczne ; https://platformazakupowa.pl/pn/lubuskie.kas/proceedings
Adres profilu nabywcy: nie dotyczy
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://platformazakupowa.pl/pn/lubuskie.kas/proceedings

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://platformazakupowa.pl/pn/lubuskie.kas/proceedings

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
https://platformazakupowa.pl/pn/lubuskie.kas/proceedings

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa opracowania aktualizacji i wzorcowej dokumentacji techniczno-technologicznej dla składników umundurowania funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wraz z wykonaniem wzorcowych składników umundurowania- postępowanie II
Numer referencyjny: 0801-ILZ.260.7.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie zmian, opracowanie aktualizacji i wzorcowej dokumentacji techniczno-technologicznej dla składników umundurowania funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej oraz wykonanie wzorcowych składników umundurowania. Zamówienie zostaje podzielone na 2 (dwie) części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, Każdy wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybrane części zamówienia tj. ofertę można składać w odniesieniu do jednej lub wszystkich części zamówienia. Przedmiotem zamówienia podstawowego w ramach nw. części: Część 1 – Opracowanie aktualizacji i wzorcowej dokumentacji techniczno-technologicznej dla składników umundurowania funkcjonariuszy służby celno-skarbowej wraz z wykonaniem wzorcowych składników umundurowania (Odzież), Część 2 - Opracowanie aktualizacji i wzorcowej dokumentacji techniczno-technologicznej dla składników umundurowania funkcjonariuszy służby celno-skarbowej wraz z wykonaniem wzorcowych składników umundurowania (Obuwie) jest: 1) opracowanie aktualizacji dokumentacji techniczno-technologicznej będącej własnością Zamawiającego dla składników umundurowania służbowego, oraz wyjściowego funkcjonariuszy służby celno-skarbowej, zwanej w treści niniejszej specyfikacji „dokumentacją”, 2) modyfikacja/przeszycie wzorów składników umundurowania stanowiących własność Zamawiającego w celu uzyskania gotowego składnika umundurowania i/lub uszycie gotowego składnika, którego będzie dotyczyć aktualizowana dokumentacja 3) opracowanie wzorcowej dokumentacji techniczno-technologicznej dla składników umundurowania służbowego oraz wyjściowego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, 4) wykonanie wzorcowych, gotowych składników umundurowania przypisanych dla aktualizowanej oraz nowej dokumentacji techniczno-technologicznej; 5) wykonanie, zatwierdzonej przez Zamawiającego, dokumentacji w formie papierowej - 3 egzemplarze oraz w wersji elektronicznej- 3 egzemplarze na płytach CD (pliki pdf ) i edytowalnej (pliki doc. lub rtf) . 6) przy czym wszystkie składniki mundurowe muszą być przystosowane do nowych emblematów i znaków. Wszystkie części dokumentacji winny zostać połączone w jeden spójny dokument. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wymagany sposób wykonania zamówienia ) dla Część 1 i 2 przedstawia : 1) Projekt umowy – do którego podpisania będzie zobowiązany Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ; 2) Wykaz minimalnych zagadnień będących przedmiotem dokumentacji techniczno-technologicznej – stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ oraz 3) Wykaz sortów/składników mundurowych (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zamówienie podstawowe, zamówienie uruchamiane w ramach prawa opcji) – stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający oprócz zamówienia podstawowego przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji. Prawo opcji dotyczy wyłącznie składników umundurowania zaznaczonych w tabeli – Załącznik nr 4 do SIWZ. W ramach usługi uruchamianej w ramach prawa opcji Wykonawca zobowiązany będzie do : 1) opracowania nowej wzorcowej dokumentacji techniczno-technologicznej dla składników umundurowania; 2) wykonania wzorcowych składników umundurowania, 3) wykonania, zatwierdzonej przez Zamawiającego, dokumentacji techniczno-technologicznej w formie papierowej - 3 egzemplarze oraz w wersji elektronicznej (pliki pdf ) i edytowalnej (pliki doc. lub rtf) - 3 egzemplarze na płytach CD. Wszystkie części dokumentacji winny zostać połączone w jeden spójny dokument. Skorzystanie z opcji jest uprawnieniem Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje prawo domagania się realizacji zamówienia w zakresie poszerzonym, jeżeli Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji. Uruchomienie opcji uzależnione jest od możliwości finansowych Zamawiającego. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o tym, czy i w jakim zakresie skorzysta z opcji, jednak nie później niż do dnia 10 grudnia 2019 r. Realizacja zakresu zamówienia objętego opcją nie powoduje zmiany umowy. Warunkiem uruchomienia zamówienia objętego opcją jest złożenie przez Zamawiającego Zlecenia w formie pisemnej (określającego w szczególności zakres zamówienia oraz dokładną datę realizacji), przy czym Wykonawca zobowiązany jest do jego wykonania. Opcja ma charakter fakultatywny, co oznacza, iż w razie nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie tego zakresu zamówienia. Brak złożenia przez Zamawiającego pisemnego zlecenia powoduje, że Wykonawca zwolniony jest z wykonania zamówienia opcjonalnego. Dodatkowe informacje. 1) Dokumentacja techniczna dla poszczególnych składników umundurowania powinna być opracowana w taki sposób, aby każdy z potencjalnych producentów otrzymał dokument zawierający zbiór informacji o ich konstrukcji, składzie surowcowym, kolorystyce, wymaganych parametrach i metodyce ich oceny oraz sposobach użytkowania, pakowania, przechowywania i transportu. Dodatkowo składniki umundurowania muszą być uszyte/wykonane w oparciu o opisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 września 2018 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1856), w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej oraz zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczno-technologiczną oraz poglądowymi wzorami. 2) Zamawiający posiada wzory składników umundurowania, które z uwagi na dokonywanie zmian w dokumentacji techniczno-technologicznej mają jedynie charakter poglądowy. Jeżeli wykonawca wyrazi zainteresowanie obejrzeniem tych wzorów, zamawiający umożliwi mu to, do dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert, w siedzibie Centralnego Magazynu Mundurowego, po uprzednim, telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty, z przedstawicielem zamawiającego Izabelą Grabarek – tel. 723 981 904. 3) Zamawiający przewiduje wprowadzenie drobnych zmian w wyglądzie niektórych składników umundurowania. Zmiany te związane będą z doprecyzowaniem opisów materiałów, a także zmian związanych z poprawą cech użytkowych poszczególnych składników umundurowania. 4) Zamawiający przewiduje częściowe płatności za każdą przyjętą bez zastrzeżeń część dokumentacji opracowanej dla poszczególnego składnika umundurowania. Płatności będą dokonywane zgodnie z cenami zaproponowanymi przez Wykonawcę dla danego składnika w „Formularzu ofertowym” stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 71350000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
79421200-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Przedmiotem zamówień,o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp będzie zaprojektowanie zmian, opracowanie aktualizacji i wzorcowej dokumentacji techniczno-technologicznej dla składników umundurowania funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej oraz wykonanie wzorcowych składników umundurowania w przedmiocie opracowanie aktualizacji i/lub opracowanie nowej wzorcowej dokumentacji techniczno-technologicznej dla składników umundurowania funkcjonariuszy służby celno-skarbowej wraz z wykonaniem wzorcowych składników umundurowania (Odzież). Opracowanie aktualizacji i/lub opracowanie nowej wzorcowej dokumentacji techniczno-technologicznej dla składników umundurowania funkcjonariuszy służby celno-skarbowej wraz z wykonaniem wzorcowych składników umundurowania (Obuwie). Przedmiot zamówienia będzie realizowany na zasadach określonych we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Zakres zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 nie będzie większy niż 50 % zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-10

II.9) Informacje dodatkowe: Dodatkowe wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: 1) Zamawiający wymaga, aby wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza lub wskazany przez tego wykonawcę podwykonawca usługi, zatrudniał w trakcie realizacji zamówienia wszystkie osoby na podstawie umowy o pracę, które w trakcie realizacji zamówienia będą wykonywały na rzecz Zamawiającego czynności bezpośrednio związane z procesem produkcji, tj. szycia bądź wykonywania składników umundurowania. 2) Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę powstaje, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1964 r. – Kodeks pracy ( t.j. Dz.U.2018, poz. 917 ze zm.). 3) Przywołany w pkt 2 przepis dotyczy pracy: - określonego rodzaju na rzecz pracodawcy (wykonawcy lub podwykonawcy) a) pod kierownictwem pracodawcy b) w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę c) za wynagrodzeniem. 4) Szczegółowy opis w zakresie kontroli zatrudnienia zawiera § 4 projektu umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony gdy Wykonawca wykaże się wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, - do części 1– wykonania co najmniej jednej usługi wykonania/opracowania dokumentacji techniczno-technologiczną na element/y składników ubioru wraz z ich uszyciem, na wartość co najmniej 10.000,00 zł brutto. Zamawiający dopuszcza również wykazanie się sumą 2 tożsamych usług na kwotę łączną kwotę co najmniej 10.000,00 zł brutto. - do części 2– wykonania co najmniej jednej usługi wykonania/opracowania dokumentacji techniczno-technologiczną na wykonanie uszycie obuwia wraz z ich wykonaniem, na wartość co najmniej 5.000,00 zł brutto. Zamawiający dopuszcza również wykazanie się sumą 2 tożsamych usług na kwotę łączną kwotę co najmniej 5.000,00 zł brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oferty nw. oświadczeń lub dokumentów: - wykaz wykonanych usług o których mowa w części ust 5.2.2 pkt 3, (Załącznik nr 6 do SIWZ), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączenia dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Każdy z Wykonawców, który złoży ofertę w postępowaniu zobowiązany będzie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp), samodzielnie, bez wezwania Zamawiającego, złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wzór stanowi Załącznik 7 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena ofertowa 60,00
Termin realizacji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Projekt umowy, do której podpisania zobowiązany będzie Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy na podstawie art. 144 ust 1 pkt 1 w zakresie przedłużenia terminu, o którym mowa w § 5 Umowy - na uzasadniony wniosek wykonawcy. Zamawiający musi wyrazić zgodę na dokonanie zmiany w umowie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-07, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia na podst. art. 93 ust. 1 a uPzp, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Opracowanie aktualizacji i wzorcowej dokumentacji techniczno-technologicznej dla składników umundurowania funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wraz z wykonaniem wzorcowych składników umundurowania (Odzież),
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) opracowanie aktualizacji dokumentacji techniczno-technologicznej będącej własnością Zamawiającego dla składników umundurowania służbowego, oraz wyjściowego funkcjonariuszy służby celno-skarbowej, zwanej w treści niniejszej specyfikacji „dokumentacją”, 2) modyfikacja/przeszycie wzorów składników umundurowania stanowiących własność Zamawiającego w celu uzyskania gotowego składnika umundurowania i/lub uszycie gotowego składnika, którego będzie dotyczyć aktualizowana dokumentacja 3) opracowanie wzorcowej dokumentacji techniczno-technologicznej dla składników umundurowania służbowego oraz wyjściowego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, 4) wykonanie wzorcowych, gotowych składników umundurowania przypisanych dla aktualizowanej oraz nowej dokumentacji techniczno-technologicznej; 5) wykonanie, zatwierdzonej przez Zamawiającego, dokumentacji w formie papierowej - 3 egzemplarze oraz w wersji elektronicznej- 3 egzemplarze na płytach CD (pliki pdf ) i edytowalnej (pliki doc. lub rtf) . 6) przy czym wszystkie składniki mundurowe muszą być przystosowane do nowych emblematów i znaków. Wszystkie części dokumentacji winny zostać połączone w jeden spójny dokument. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wymagany sposób wykonania zamówienia ) dla Część 1 i 2 przedstawia : 1) Projekt umowy – do którego podpisania zostanie zobowiązany będzie Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ; 2) Wykaz minimalnych zagadnień będących przedmiotem dokumentacji techniczno-technologicznej – stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ oraz 3) Wykaz sortów/składników mundurowych (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 i 2, zamówienie podstawowe, zamówienie uruchamiane w ramach prawa opcji) – stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71350000-6, 79421200-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-10
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena ofertowa 60,00
termin realizacji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający oprócz zamówienia podstawowego przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji. Prawo opcji dotyczy wyłącznie składników umundurowania zaznaczonych w tabeli – Załącznik nr 4 do SIWZ. W ramach usługi uruchamianej w ramach prawa opcji Wykonawca zobowiązany będzie do : 1) opracowania nowej wzorcowej dokumentacji techniczno-technologicznej dla składników umundurowania; 2) wykonanie wzorcowych składników umundurowania, 3) wykonanie, zatwierdzonej przez Zamawiającego, dokumentacji w formie papierowej - 3 egzemplarze oraz w wersji elektronicznej (pliki pdf ) i edytowalnej (pliki doc. lub rtf) - 3 egzemplarze na płytach CD. Wszystkie części dokumentacji winny zostać połączone w jeden spójny dokument. Skorzystanie z opcji jest uprawnieniem Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje prawo domagania się realizacji zamówienia w zakresie poszerzonym, jeżeli Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji. Uruchomienie opcji uzależnione jest od możliwości finansowych Zamawiającego. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o tym, czy i w jakim zakresie skorzysta z opcji, jednak nie później niż do dnia 10 grudnia 2019 r. Realizacja zakresu zamówienia objętego opcją nie powoduje zmiany umowy. Warunkiem uruchomienia zamówienia objętego opcją jest złożenie przez Zamawiającego Zlecenia w formie pisemnej (określającego w szczególności zakres zamówienia oraz dokładną datę realizacji), przy czym Wykonawca zobowiązany jest do jego wykonania. Opcja ma charakter fakultatywny, co oznacza, iż w razie nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie tego zakresu zamówienia. Brak złożenia przez Zamawiającego pisemnego zlecenia powoduje, że Wykonawca zwolniony jest z wykonania zamówienia opcjonalnego


Część nr: 2 Nazwa: Opracowanie aktualizacji i wzorcowej dokumentacji techniczno-technologicznej dla składników umundurowania funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wraz z wykonaniem wzorcowych składników umundurowania (Obuwie)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) opracowanie aktualizacji dokumentacji techniczno-technologicznej będącej własnością Zamawiającego dla składników umundurowania służbowego, oraz wyjściowego funkcjonariuszy służby celno-skarbowej, zwanej w treści niniejszej specyfikacji „dokumentacją”, 2) modyfikacja/przeszycie wzorów składników umundurowania stanowiących własność Zamawiającego w celu uzyskania gotowego składnika umundurowania i/lub uszycie gotowego składnika, którego będzie dotyczyć aktualizowana dokumentacja 3) opracowanie wzorcowej dokumentacji techniczno-technologicznej dla składników umundurowania służbowego oraz wyjściowego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, 4) wykonanie wzorcowych, gotowych składników umundurowania przypisanych dla aktualizowanej oraz nowej dokumentacji techniczno-technologicznej; 5) wykonanie, zatwierdzonej przez Zamawiającego, dokumentacji w formie papierowej - 3 egzemplarze oraz w wersji elektronicznej- 3 egzemplarze na płytach CD (pliki pdf ) i edytowalnej (pliki doc. lub rtf) . 6) przy czym wszystkie składniki mundurowe muszą być przystosowane do nowych emblematów i znaków. Wszystkie części dokumentacji winny zostać połączone w jeden spójny dokument. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wymagany sposób wykonania zamówienia ) dla Część 1 i 2 przedstawia : 1) Projekt umowy – do którego podpisania zostanie zobowiązany będzie Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ; 2) Wykaz minimalnych zagadnień będących przedmiotem dokumentacji techniczno-technologicznej – stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ oraz 3) Wykaz sortów/składników mundurowych (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 i 2, zamówienie podstawowe, zamówienie uruchamiane w ramach prawa opcji) – stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71350000-6, 79421200-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-10
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena ofertowa 60,00
termin realizacji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający oprócz zamówienia podstawowego przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji. Prawo opcji dotyczy wyłącznie składników umundurowania zaznaczonych w tabeli – Załącznik nr 4 do SIWZ. W ramach usługi uruchamianej w ramach prawa opcji Wykonawca zobowiązany będzie do : 1) opracowania nowej wzorcowej dokumentacji techniczno-technologicznej dla składników umundurowania; 2) wykonanie wzorcowych składników umundurowania, 3) wykonanie, zatwierdzonej przez Zamawiającego, dokumentacji w formie papierowej - 3 egzemplarze oraz w wersji elektronicznej (pliki pdf ) i edytowalnej (pliki doc. lub rtf) - 3 egzemplarze na płytach CD. Wszystkie części dokumentacji winny zostać połączone w jeden spójny dokument. 3.5 Skorzystanie z opcji jest uprawnieniem Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje prawo domagania się realizacji zamówienia w zakresie poszerzonym, jeżeli Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji. Uruchomienie opcji uzależnione jest od możliwości finansowych Zamawiającego. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o tym, czy i w jakim zakresie skorzysta z opcji, jednak nie później niż do dnia 10 grudnia 2019 r. Realizacja zakresu zamówienia objętego opcją nie powoduje zmiany umowy. Warunkiem uruchomienia zamówienia objętego opcją jest złożenie przez Zamawiającego Zlecenia w formie pisemnej (określającego w szczególności zakres zamówienia oraz dokładną datę realizacji), przy czym Wykonawca zobowiązany jest do jego wykonania. Opcja ma charakter fakultatywny, co oznacza, iż w razie nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie tego zakresu zamówienia. Brak złożenia przez Zamawiającego pisemnego zlecenia powoduje, że Wykonawca zwolniony jest z wykonania zamówienia opcjonalnego.


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę sprzątanie domu - Słubice
 • Lokalizacja zlecenialubuskie
 • Data dodania19-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę sprzątanie domu. Praca regularna - raz w tygodniu, tylko na długi czas. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI