Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ryczywół - przebudowa

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ryczywół - przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ninino wraz z wyposażeniem i remontem budynku w układ podnoszenia ciśnienia wody
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoRyczywół
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający udzielający zamówień sektorowych
 • Termin składania wniosków2017-11-29
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPrzedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o.o.
 • Data publikacji ogłoszenia2017-11-13
 • Numer ogłoszenia614826-N-2017
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 614826-N-2017 z dnia 2017-11-13 r.

Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o.o.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ryczywół - przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ninino wraz z wyposażeniem i remontem budynku w układ podnoszenia ciśnienia wody
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 363266863, ul. Mickiewicza  14 , 64-630  Ryczywół, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. +48 517403178, e-mail h.brzezinska@pkryczywol.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): http://pkryczywol.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający udzielający zamówień sektorowych
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://pkryczywol.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://pkryczywol.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 14, 64-630 Ryczywół

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ryczywół - przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ninino wraz z wyposażeniem i remontem budynku w układ podnoszenia ciśnienia wody
Numer referencyjny: ZS.PN.03.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule ”zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ryczywół - przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ninino wraz z wyposażeniem i remontem budynku w układ podnoszenia ciśnienia wody” od etapu opracowania dokumentacji projektowej do wykonania zaprojektowanych robót budowlanych, zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym, stanowiącym załącznik niniejszego opisu. Zakres przedmiotu zamówienia: 1. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnienie kompleksowego nadzoru autorskiego jednostki projektowej nad realizacją zamówienia. 2. Wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Ninino wraz z wyposażeniem i remontem budynku w układ podnoszenia ciśnienia wody. Zakres opracowania dokumentacji projektowej winien uwzględniać uzyskanie wszelkich pozwoleń, uzgodnień, sprawdzeń i opinii, w zależności od wymagań. Realizacja całego zakresu zamówienia wymaga zaprojektowania następujących elementów: 1) przebudowa stalowej sieci wodociągowej DN 80 w m. Ninino poprzez budowę: i) nowego odcinka sieci DN 110 o długości ok. 463 mb ii) nowego odcinka sieci DN 32 o długości 71 mb iii) nowych przyłączy wodociągowych w ilości 10 szt. iv) nowych węzłów hydrantowych - 4 szt, 2) wyposażenia budynku w układ podnoszenia ciśnienia wody o wydajności min. 80 m3/h (trzy pompy połączone równolegle, każda z wbudowanym przetwornikiem częstotliwości) wraz z przyłączeniem do sieci istniejącej (ok. 50 mb DN 160), 3) wyposażenia budynku w agregat prądotwórczy wraz z systemem automatyki SZR o mocy ciągłej min. 40 kVA. 4) przebudowa budynku stacji o wym. 1550 cm na 660 cm i wys. 350 cm, poprzez jego ocieplenie, zamurowanie otworów okiennych, docieplenie stropodachu, wykonanie obróbek dekarskich, wymianę stolarki drzwiowej, wymalowanie wnętrza, opłotowanie terenu, wykonanie wentylacji (zmiana sposobu użytkowania z SUW na budynek techniczny), 5) montaż systemu monitoringu i wizualizacji układu podnoszenia ciśnienia. Wykonawca opracuje pełną dokumentację powykonawczą, w tym geodezyjną. Wykonawca ma obowiązek zorganizować cykl projektowy w taki sposób, by nie opóźniać rozpoczęcia realizacji robót. Wszelkie czynności poprzedzające uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę należy odpowiednio wcześniej procedować, celem terminowej realizacji inwestycji. Roboty budowlane: Zakres realizacji zadania obejmuje: I. Wyposażenie obiektu w układ podnoszenia ciśnienia wody. Orientacyjny zakres projektu: 1. Wykonanie nowego bajpasu i podejść do budynku stacji z rur PE zgrzewane DN 160 - ok. 30 mb. 2. Wykonanie nowej instalacji wewnątrz budynku ze stali nierdzewnej - DN 160 - ok. 20 mb. 3. Montaż zasuwy elektromagnetycznej, przepływomierza i układów monitorujących ciśnienie i wydajności sieci (zasilanie i powrót). 4. Montaż układu monitoringu i sterowania siecią wodociągową oraz stacją podnoszenia ciśnienia. 5. Montaż układu podnoszenia ciśnienia wody opartego na trzech pompach wyposażonych w niezależne przetworniki o łącznej min. wydajności 80 m3/h. 6. Wyposażenia budynku w agregat prądotwórczy wraz z systemem automatyki SZR o mocy ciągłej min. 40 kVA. II. Przebudowa sieci wodociągowej w m. Ninino. Orientacyjny zakres projektu: 1. Przebudowa sieci wodociągowej poprzez budowę nowej sieci o średnicy PE DN 110 - 463 mb. 2. Przebudowa węzłów wodociągowych - 4 szt. 3. Przebudowa przyłączy wodociągowych (do granicy posesji) - 71 mb. 4. Montaż naziemnych studni wodomierzowych zlokalizowanych w granicy posesji - 10 szt. 5. Przebudowa naziemnych układów hydrantowych DN 80 - 4 szt. III. Przebudowa budynku stacji podnoszenia ciśnienia. Orientacyjny zakres projektu: 1. Wykonanie docieplenia budynku o wym. 15,5*6,6 m i wys. 3,5 m styropianem o grubości 10 cm wraz z wykonaniem elewacji w systemie dociepleniowym - ok. 155 m2. 2. Wykonanie docieplenia i izolacji ścian fundamentowych budynku o wym. 15,5*6,6 m i wys. 3,5 m styropianem o grubości 10 cm. - ok. 45 m2. 3. Wykonanie nowych obróbek blacharskich i nowego orynnowania. 4. Wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej (podwójnie kładzionej) wraz z ociepleniem ze styropianu grubości 20 cm. i obróbkami - ok. 105 m2. 5. Demontaż starej stolarki okiennej i zamurowanie otworów okiennych o łącznej powierzchni - ok. 11,34 m2. 6. Demontaż starej stolarki drzwiowej i montaż nowej aluminiowej (ciepłej) o łącznej powierzchni - 7,3 m2. 7. Wykonanie dwukrotnego malowania pomieszczeń stacji podnoszenia - ok. 230 m2. 8. Wykonanie wentylacji mechanicznej budynku. 9. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej budynku wraz z oświetleniem zewnętrznym i wewnętrznym obiektu. 10. Wykonanie ogrodzenia budynku i najbliższego terenu płotem z siatki powlekanej i słupkami stalowymi malowanymi proszkowo wraz z montażem bramy panelowej o szer. 3 m. - łącznie ok. 120 mb. 11. Wykonanie opaski z kostki brukowej wokół budynku i łącznej powierzchni - 30 m2. 12. Przebudowa nawierzchni: wykonanie dojścia od bramy do obiektu w technologii z kostki betonowej gr. 8 cm, na podbudowie betonowej o grubości 20 cm i łącznej powierzchni 50 m2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówieniu zawarty został w załączonym Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45231300-8
71000000-8
71300000-1
71320000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Przedmiotem niniejszych zamówień będą usługi lub roboty budowlane podobne do usług lub robót wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia (programie funkcjonalno-użytkowym, dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych). 2. Wielkość / zakres ww. zamówień nie przekroczy 50 % wartości szacunkowej zamówienia podstawowego. 3. Zamówienia będą mogły zostać udzielone na następujących warunkach: 1) zostaną udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, 2) zamówienia muszą być zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, 3) zamówienia zostaną udzielone po dokonaniu negocjacji z wykonawcą na podstawie odrębnie zawartej umowy/zlecenia.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-05-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-05-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: zamawiający uzna, że wykonawca spełnia niniejszy warunek wówczas, jeżeli wykaże, że: a) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedno zamówienie obejmujące wykonanie sieci wodociągowej o wartości każdej z robót minimum 200 tyś. zł brutto, a) dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Kierownik budowy - osoba posiadająca następujące kwalifikacje:  uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,  minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi (liczone od daty uzyskania uprawnień). Przez uprawnienia budowlane należy rozumieć: uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednie kwalifikacje zdobyte za granicą, uznane w Polsce na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w niniejszym ustępie.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów dotyczących czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 IDW). 2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 IDW).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykaz innych dokumentów składanych przez wykonawcę do oferty: 1) Formularz ofertowy (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 IDW). 2) (jeżeli dotyczy) Zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku gdy wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 IDW) lub inne dokumenty udowadniające, że wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów tj. zawierające następujące informacje: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 3) (jeżeli dotyczy) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (w przypadku składania oferty wspólnej lub gdy reprezentant wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa). 2. Oświadczenie przekazywane przez wykonawcę w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacji z otwarcia ofert): 1) Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 IDW).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji i rękojmi 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Poza przypadkami umożliwiającymi zmianę umowy, o których mowa w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza się wprowadzenie istotnych zmian treści umowy za zgodą Zamawiającego w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie. 2. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 3. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą dotyczyć: 1) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, 2) zmiany materiałów budowlanych, urządzeń lub wyposażenia, 3) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych, 4) zmiany terminów określonych w § 7 umowy, 5) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (w tym podatku VAT), 6) zmiany osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy. 5. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 4 wymaga zmiany dokumentacji projektowej, Wykonawca przedstawia projekt zamienny (zatwierdzony przez organ architektoniczno-budowlany – jeżeli wymagają tego przepisy prawa budowlanego) zawierający opis proponowanych zmian i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. 6. Zmiany, o których mowa w ust. 4 mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzą i są ich uzasadnieniem niżej wymienione okoliczności: 1) rezygnacja przez Zamawiającego z wykonania części robót, 2) obniżenie kosztu wykonania robót (wynagrodzenia Wykonawcy) lub kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu, 3) poprawa wartości lub podniesienie sprawności ukończonych robót budowlanych, 4) zmiany obowiązujących przepisów prawnych, 5) podniesienie wydajności urządzeń, 6) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót, 7) usprawnienia lub podniesienie walorów zdrowotnych i bezpieczeństwa w trakcie użytkowania obiektu, 8) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót powstałe w wyniku: a) przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub gestorów sieci infrastruktury technicznej, których działania są niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, b) wystąpienia warunków pogodowych lub gruntowych uniemożliwiających realizację umowy zgodnie z przyjętą technologią, potwierdzonych przez inspektora nadzoru budowlanego poprzez odpowiedni wpis do Dziennika Budowy, c) realizacji robót powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania robót i uwzględnienia wzajemnych powiązań, w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, d) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, e) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót, f) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, - w takiej sytuacji minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju. 9) zaistnienie nieprzewidzialnych w umowie warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach. 7. Podstawę obliczenia kosztów zmian, o których mowa w ust. 4 pkt 1-3 w związku z pkt 6 stanowi zaakceptowany przez Zamawiającego kosztorys opracowany przez Wykonawcę na podstawie cen jednostkowych nie wyższych niż aktualne średnie ceny materiałów, sprzętu i transportu publikowane w wydawnictwie ORGBUD-SERWIS dla województwa wielkopolskiego oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych - zaakceptowanych przez Zamawiającego. 8. Zakazuje się zmiany umowy, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę. W takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca. 9. Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 4 pkt 1-5 wymaga zawarcia aneksu do umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmian określonych w ust. 4 pkt 5 w zw. z ust. 6 pkt 1 umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-11-29, godzina: 13:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę budowę domów jednorodzinnych - Kórnik
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania23-05-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę budowę domów jednorodzinnych przez cały rok na terenie Kórnika. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI