Termomodernizacja oraz remont i modernizacja budynku warsztatów szkolnych Centrum...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Termomodernizacja oraz remont i modernizacja budynku warsztatów szkolnych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoMiędzyrzecz
 • WojewództwoLubuskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-03-15
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPowiat Międzyrzecki - Zarząd Powiatu
 • Data publikacji ogłoszenia2019-02-27
 • Numer ogłoszenia519013-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 519013-N-2019 z dnia 2019-02-27 r.

Powiat Międzyrzecki - Zarząd Powiatu: Termomodernizacja oraz remont i modernizacja budynku warsztatów szkolnych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020. Działanie 3.2. Efektywność energetyczna Poddziałanie 3.2.1. Efektywność energetyczna. Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020. Działanie 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej dla Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Międzyrzecki - Zarząd Powiatu, krajowy numer identyfikacyjny 21046694800000, ul. ul. Przemysłowa  2 , 66-300  Międzyrzecz, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 428 410, e-mail p.lachowicz@powiat-miedzyrzecki.pl, faks 957 428 411.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.powiat-miedzyrzecki.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.powiat-miedzyrzecki.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.powiat-miedzyrzecki.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferty w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego
Adres:
Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu przy ul. Przemysłowej 2, 66-300 Międzyrzecz, pokój nr 106 – sekretariat – I piętro.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja oraz remont i modernizacja budynku warsztatów szkolnych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu.
Numer referencyjny: OR.272.05.2019.PL
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest Termomodernizacja pięciu budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu wraz z poprawą warunków edukacyjnych w budynku warsztatów szkolnych poprzez wykonanie prac remontowo modernizacyjnych pracowni zawodowych, korytarzy, pomieszczeń socjalno-sanitarnych i sportowych wraz z pracami towarzyszącymi. Realizację inwestycji przewidziano w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zadanie inwestycyjne realizowane przy udziale Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego -Lubuskie 2020 – Działanie 3.2. Efektywność energetyczna oraz Działanie 9.3. Rozwój infrastruktury edukacyjnej. Zakres rzeczowy zadania składa się z dwóch części i obejmuje: Część 1. Zamówienia: W zakresie dokumentacji projektowej: - opracowanie dokumentacji projektowej – uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (jeżeli taka konieczność będzie wynikała z zakresu prac objętych przedmiotem umowy) oraz wszelkich opinii, uzgodnień, oświadczeń i decyzji niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia dla termomodernizacji budynku warsztatów szkolnych przy ul. Marcinkowskiego 26 w Międzyrzeczu. W zakresie robót budowlano-instalacyjnych: - termomodernizację budynku – docieplenie ścian wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej fundamentów i ścian fundamentowych, docieplenie stropodachów, - wymianę wszystkich drzwi wejściowych do budynku, - wymianę okien stalowych, - modernizację instalacji C.O. i C.W.U. Parametry techniczne: - powierzchnia netto budynku warsztatów szkolnych 1 428,7 m2 – kubatura części ogrzewanej 6 520,80 m3. Część 2. Zamówienia: W zakresie dokumentacji projektowej: - opracowanie dokumentacji projektowej – uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (jeżeli taka konieczność będzie wynikała z zakresu prac objętych przedmiotem umowy) oraz wszelkich opinii, uzgodnień, oświadczeń i decyzji niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia dla budynku warsztatów szkolnych. W zakresie robót budowlano-instalacyjnych: - roboty demontażowe i budowlane w następującym zakresie: roboty demontażowe i rozbiórkowe, wykonanie ścian, zamurowań, ścianek działowych, przymurowań, uzupełnień, wykonanie sufitów podwieszanych, wykonanie izolacji przeciwwilgoci, cieplnych oraz przeciw dźwiękowych, wykonanie przegród wewnętrznych oraz wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i wewnętrznych naświetli, wykonanie tynków, wypraw, sztablatur, wykonanie okładzin i oblicowań, wykonanie robót malarskich, wykonanie podłoża, wykonanie podłóg i posadzek, wykonanie elementów ślusarsko-kowalskich, wykonanie innych robót wykończeniowych wewnętrznych, wykonanie robót zewnętrznych w zakresie rozbiórki podjazdów do warsztatów, - roboty elektryczne – przebudowę i modernizację instalacji elektrycznej w następującym zakresie: montaż tablic rozdzielczych, wykonanie instalacji oświetlenia oraz instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, wykonanie instalacji: gniazd wtyczkowych, multimedialnych, monitoringu, siłowych, - roboty sanitarne w następującym zakresie: wykonanie instalacji: wodociągowej i c.w.u., p.poż, kanalizacji sanitarnej, wentylacji i chłodzenia, - wykonanie instalacji i urządzeń specyficznych (techniki spawalnicze - system do odsysania zanieczyszczeń, wydzielenie boksów w pracowniach, zbiornik ciepłej wody użytkowej). UWAGA: Budynek warsztatów szkolnych zostanie poddany pracom termomodernizacyjnym w ramach Części 1 zamówienia. Parametry techniczne: powierzchnia warsztatów podlegająca modernizacji/remontowi 1263,11 m2. Szczegółowy opis zamówienia dla całości zadania zawarto w Rozdziale 2 SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami). Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia: 1. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia wymienione w pkt. 2.15 SIWZ, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy. 2. Sposób i okres wymaganego zatrudnienia osób realizujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga, aby wskazane niżej osoby, realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, tj. pracownicy fizyczni oraz operatorzy sprzętu wykonujący czynności wymienione w pkt. 2.15 SIWZ, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 3. Szczegółowe informacje w powyższym zakresie zawarto we wzorze umowy, w szczególności: 1) sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, 2) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, 3) rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71320000-7
71000000-8
71313430-8
45000000-7
45223000-6
45261215-4
45300000-0
45310000-3
45330000-9
45331000-6
45262100-2
45312311-0
45311200-2
45315700-5
45311100-1
45314320-0
45317000-2
45311100-1
45261900-3
45324000-4
45421100-5
42511110-5
45232140-5
45232142-9
45332200-5
45331100-7
45453000-7
45111399-1
45232460-4
45400000-1
45262500-6
45410000-4
45111291-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: O udzielenie postępowania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1. Zdolności zawodowej (w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia). Warunek, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje: 1) Kierownikiem budowy posiadającym: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji kierownika budowy w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, - co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy, w tym dwoma robotami polegającymi na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku o kubaturze nie mniejszej niż 1000,00 m3. 2) Kierownikiem Robót Instalacyjnych posiadającym: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji kierownika robót instalacyjnych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, - co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi, jako kierownik robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 3) Kierownikiem Robót Elektrycznych posiadającym: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji kierownika robót elektrycznych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, - co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi, jako kierownik robót Instalacyjnych w zakresie sieci i instalacji elektrycznych. 4) Projektantem branży architektonicznej posiadającym: - uprawnienia do projektowania w branży architektonicznej, - co najmniej 2-letnie doświadczenie w sprawowaniu funkcji projektanta branży architektonicznej. 5) Projektantem branży konstrukcyjno-budowlanej posiadającym: - uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w co najmniej ograniczonym zakresie, - co najmniej 2-letnie doświadczenie w sprawowaniu funkcji projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej. 6) Projektantem branży sanitarnej posiadającym: - uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, i kanalizacyjnych, - co najmniej 2-letnie doświadczenie w sprawowaniu funkcji projektanta. 7) Projektantem branży elektrycznej posiadającym: - uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - co najmniej 2-letnie doświadczenie w sprawowaniu funkcji projektanta, - doświadczenie w zaprojektowaniu jednej instalacji fotowoltaicznej oraz zaprojektowaniu jednego systemu zarządzania energią i monitorowaniem zużycia mediów. Poprzez uprawnienia rozumie się uprawnienia budowlane wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane w innych państwach członkowskich UE, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). Zamawiający dopuszcza łączenie poszczególnych funkcji przez osoby skierowane do realizacji zamówienia jeżeli osoby te posiadają uprawnienia opisane w zakresie pkt. 1) – 7). Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu tych osób. 2. Zdolności technicznej (w zakresie doświadczenia). Warunek w zakresie zdolności technicznej (w zakresie doświadczenia) zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał: a) jedno zadanie w zakresie wykonania termomodernizacji budynku o min. Kubaturze 1000m3 w zakres którego, wchodziła wymiana okien, drzwi, docieplenie ścian; b) jedno zadanie polegające na montażu (wykonaniu) instalacji fotowoltaicznych o min. mocy 10 kW; c) jedno zadanie polegające na wykonaniu robót budowlanych związanych z przebudową, budową lub remontem budynku o min. kubaturze 1000m3 ; Powyższe roboty muszą być potwierdzone dowodami wystawionymi przez podmiot, na rzecz którego były wykonywane określającymi, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności wskazującymi, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. UWAGA: - Zamawiający dopuszcza wykonanie poszczególnych rodzajów robót w ramach jednej inwestycji. oraz Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał: d) jedno zadanie w zakresie projektowania termomodernizacji budynku o min. kubaturze 1000 m3; e) jedno zadanie w zakresie projektowania instalacji fotowoltaicznych o min. mocy 10 kW; f) jedno zadanie w zakresie przebudowy, budowy lub remontu budynku o min. kubaturze 1000 m3 (obejmującej branżę: architektoniczną, konstrukcyjno-budowlaną, sanitarną i elektryczną) g) jedno zadanie w zakresie sporządzania audytów energetycznych na potrzeby termomodernizacji budynku. UWAGA: Zamawiający dopuszcza również łączenie zadań opisanych w pkt. a-g wykonanych w trybie ,,zaprojektuj-wybuduj”. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 5.3 SIWZ wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu: a) wykazu robót budowlanych (załącznik nr 5 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te prace zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy prace zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego prace były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. b) wykazu usług projektowych (załącznik nr 6 do SIWZ), wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. c) wykazu osób (załącznik Nr 7 do SIWZ) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 2. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 4. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z póżń zm.). 5. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale 5 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Do oferty Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępne potwierdzające, że nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, oraz że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 4.1 i 4.2. SIWZ tj. 1. oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy pzp, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, 2. oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy pzp, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 5.1.1. SIWZ. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r., poz. 359). 3. Wadium wnoszone w formie pieniądza należy wnieść przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: nr Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Międzyrzeczu 70 83670000 0021 0210 6000 0005 z dopiskiem: ,,Wadium dla postępowania Nr OR.272.05.2019.PL”. Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. 4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 8.3 przed upływem terminu składania ofert, tj. (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia - do dnia", d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości umieszczenia w treści gwarancji klauzuli dotyczącej pośrednictwa podmiotów trzecich. 6. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą w osobnej kopercie oryginału dokumentu oraz kopii dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia) w ofercie. 7. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji i rękojmi 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Strony dopuszczają możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 1) w przypadku stwierdzenia przez zamawiającego braku konieczności wykonania części przedmiotu umowy – w takim przypadku zmiana dotyczyć będzie zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy oraz obniżenia wysokości należnego wykonawcy wynagrodzenia, o wartość tej części przedmiotu umowy ustaloną na podstawie kosztorysu zadania inwestycyjnego - wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia, w tym prawo do odszkodowania, 2) w zakresie terminu wykonania umowy lub jej części w przypadku konieczności przedłużenia terminu wykonania umowy lub jej części ze względu na: a) w przypadku wystąpienia okoliczności, których przyczyny leżą po stronie Zamawiającego (w szczególności uniemożliwienie rozpoczęcia realizacji prac lub wstrzymanie prac przez Zamawiającego), a których wystąpienia nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy, b) opóźnienie w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie wynikają z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, c) wstrzymanie budowy przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez wykonawcę np. odkrycie niewypałów i niewybuchów, zagrożenie wybuchem, odkryć archeologicznych, d) opóźnienie w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie wynikają z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, e) zmiany w trakcie wykonywania umowy warunków projektowania, z powodu zmiany przepisów, norm lub normatywów mających zastosowanie do przedmiotu umowy lub w przypadku otrzymania decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii, itp., które skutkują koniecznością zmian założeń projektowych określony w opisie przedmiotu umowy, f) wystąpienie w trakcie umowy nie zinwentaryzowanego istniejącego uzbrojenia podziemnego, kolizji technicznych, g) siłę wyższą, przez którą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnych od obu stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy i którego nie można było uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności (np. pożar, powódź, inne klęski żywiołowe, promieniowanie lub skażenie, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne), których wystąpienie zostało potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zostało zaakceptowane przez zamawiającego, h) zlecenia wykonania zamówienia dodatkowego, którego wykonanie ma wpływ na zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy objętego niniejszą umową, i) zlecenia wykonania robót zamiennych wynikających ze zmiany technologii lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, o ile ich wykonanie powoduje konieczność przedłużenia terminu wykonania robót objętych niniejszą umową, j) zlecenia zamówienia o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, k) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych ze względu na wysokie temperatury lub intensywne opady deszczu: przez intensywne opady deszczu należy rozumieć opady deszczu przekraczające 6 godzin na dobę lub w ilości przekraczającej 10mm/dobę stwierdzone na podstawie stosownych dokumentów wydanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, l) przedłużenia się procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego poprzez środki ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawców lub inne przedmioty, m) wystąpienia powszechnej niedostępności surowców bądź materiałów, n) wykrycie błędów w dokumentacji projektowej, nie zależnych od wykonawcy (np. powstałych w wyniku niezgodności opisu przedmiotu zamówienia ze stanem faktycznym lub normami obowiązującymi w momencie realizacji przedmiotu umowy). Przedłużenie terminu wykonania umowy lub jej części, może nastąpić o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych przyczyn. Podstawą do żądania przez wykonawcę zmiany terminu wykonania robót budowlanych są stosowne wpisy zamieszczone w dzienniku budowy w ciągu 3 dni roboczych, licząc od daty zaistnienia okoliczności, o których mowa wyżej. 2. Strony zobowiązują się dokonać zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany ustawowej zmiany stawki podatku VAT – w takim przypadku wynagrodzenie należne wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikającym ze zmienionej stawki podatku od towarów i usług (VAT), zmiana wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowo – finansowym, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. Wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 3. Strony zobowiązują się dokonać zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym zmiany wynagrodzenia w przypadku: a) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 2017 r., poz. 847 z późn. zm.), b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez wykonawcę, c) zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku niezrealizowania w pełni przedmiotu umowy, a także na podstawie protokołu konieczności robót zaniechanych określającego zakres rzeczowo-finansowy robót zaniechanych lub niewykonanych, d) zmiana wynagrodzenia wykonawcy w przypadku konieczności zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy ze względu na błędy w dokumentacji projektowej, które ujawniły się w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, koniecznego do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej – jeżeli ta zmiana ma wpływ na wysokość kosztów wykonania Przedmiotu Umowy, e) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku konieczności wykonania prac lub zastosowania materiałów nieobjętych opisem przedmiotu zamówienia ze względu na błędy w dokumentacji projektowej, które ujawniły się w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, koniecznych do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej - jeżeli ta zmiana ma wpływ na wysokość kosztów wykonania Przedmiotu Umowy, f) jeżeli w trakcie realizacji prac zaistnieje konieczność realizacji robót nie objętych zamówieniem podstawowym, a niezbędnych do wykonania, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Inspektora Nadzoru kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana. Zmiana wysokości wynagrodzenia będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W przypadku zmiany, o której mowa w lit. a, wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników realizujących roboty budowlane do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników realizujących roboty budowlane, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. W przypadku zmiany, o której mowa w lit. b, wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom realizującym roboty budowlane. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników realizujących roboty budowlane, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. W celu zawarcia aneksu, wykonawca może wystąpić do zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy. Wykonawca, jest zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności: pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących roboty budowlane, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w lit. a, lub pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących roboty budowlane, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w lit. b. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, zamawiający przekaże wykonawcy informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o nie zatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 4. Możliwa jest zmiana wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy jeżeli Zamawiający udzieli zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. W takiej sytuacji podstawą do ich obliczenia będą ceny jednostkowe wynikające, z opracowanych kosztorysów. 5. W przypadku jeżeli nie da się ustalić wartości robót, w sposób o którym mowa powyżej w ust. 4, wartość będzie ustalana w następujący sposób: 1) na podstawie kosztorysu różnicowego sporządzonego przez Wykonawcę i przedstawionego, Branżowemu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego który dokona jego weryfikacji. 2) w kosztorysie różnicowym rozliczenie należy wykonać w oparciu o następujące założenia: a. należy wskazać cenę roboty, technologii ,,pierwotnej” w postaci kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową wykonanego na podstawie czynników cenotwórczych przyjętych do sporządzenia oferty, b. należy wyliczyć cenę roboty, technologii ,,zamiennej” w postaci kosztorysu szczegółowego, c. należy wyliczyć różnicę między cenami pkt. a i b. 3) wyliczeń ceny ,,zamiennej” należy dokonać w oparciu o następujące założenia: a. ceny jednostkowe robót, technologii zostaną przyjęte ceny średnie dla województwa lubuskiego z zeszytów SEKOCENBUD z ostatniego kwartału poprzedzającego wydanie polecenia zmian umowy opisanych w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, b. podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w kNR-ach zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego. 4) Kosztorys ,,różnicowy” po weryfikacji przez Branżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji. Zamawiający może wnieść uwagi i sugestie, które zostaną uwzględnione w kosztorysie, a Wykonawca w ciągu 5 dni poprawi kosztorys. 5) Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 1), 2) i 3), Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach. 6) Dla wyliczonych kosztów opracowanych zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 1), 2) i 3) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 6. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie zmiany osób realizujących przedmiot umowy. Zmiana osoby może być dokonana: a) na żądanie zamawiającego w przypadku nienależytego wykonywania powierzonych prac przez daną osobę, b) na wniosek wykonawcy w przypadku: - śmierci, choroby lub innego zdarzenia losowego, - nienależytego wykonywania powierzonych prac, - innych obiektywnych okoliczności niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji). Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pod warunkiem, że udowodni (przedkładając odpowiednie dokumenty), że osoba proponowana posiada kwalifikacje oraz doświadczenie nie gorsze niż określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej postępowania, w wyniku którego została zawarta niniejsza umowa. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa wyżej. 7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym zmiany podwykonawcy lub zwiększenia lub zmniejszenia zakresu robót budowlanych, które wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców. 8. Przedłużenie terminu wykonania umowy dopuszczalne jest tylko z wcześniejszym przedłużeniem okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub wniesieniem nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na przedłużony termin wykonania zamówienia i uznania go przez zamawiającego za należycie wykonane, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 9. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie zmiany zakresu i sposobu wykonania przedmiotu Umowy w następujących przypadkach: a) wystąpienia konieczności realizowania Przedmiotu Umowy w inny sposób niż zastosowany ze względu na zmianę obowiązującego prawa, b) ograniczenia zakresu przedmiotowego Umowy z uwagi na ograniczenie zakresu robót spowodowanego uwarunkowaniami techniczno-eksploatacyjnymi, c) zastosowania nowych lub innych technologii, jeżeli zmiana jest korzystna z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszty ponoszone przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie Przedmiotu Umowy bądź zwiększających użyteczność Przedmiotu Umowy, d) wynikających z wykonania robót o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, e) wynikających z wykonania zamówień dodatkowych lub z wykonania robót zamiennych, f) wykrycie błędów w dokumentacji projektowej. 10. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w zakresie niedotyczącym istotnych postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, a w szczególności: a) zmian redakcyjnych Umowy, b) zmian będących następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa pełni praw i obowiązków dotyczących którejkolwiek ze Stron, c) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych. 11. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-15, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę sprzątanie domu - Słubice
 • Lokalizacja zlecenialubuskie
 • Data dodania19-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę sprzątanie domu. Praca regularna - raz w tygodniu, tylko na długi czas. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI