Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej oraz sali sportowej w Garkach w ramach...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej oraz sali sportowej w Garkach w ramach realizacji projektu Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów wraz z montażem OZE nr RPWP.03.02.04 - 30 - 0003/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014-2020
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOdolanów
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-03-02
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina i Miasto Odolanów
 • Data publikacji ogłoszenia2018-02-13
 • Numer ogłoszenia517719-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 517719-N-2018 z dnia 2018-02-13 r.

Gmina i Miasto Odolanów: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej oraz sali sportowej w Garkach w ramach realizacji projektu Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów wraz z montażem OZE nr RPWP.03.02.04 - 30 - 0003/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014-2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej oraz sali sportowej w Garkach realizowana jest w ramach projektu Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów wraz z montażem Odnawianych Źródeł Energii nr RPWP.03.02.04 - 30 - 0003/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Program Operacyjny na lata 2014-2020 Działanie 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Poddziałanie 3.2.4 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Odolanów, krajowy numer identyfikacyjny 25085512700000, ul. Rynek  11 , 63430   Odolanów, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 62 733 15 81, e-mail zp@odolanow.pl, faks 62 733 38 92.
Adres strony internetowej (URL): www.odolanow.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.odolanow.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.odolanow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.odolanow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie na adres wskazany poniżej
Adres:
Gmina i Miasto Odolanów Rynek 11 63-430 Odolanów Polska

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej oraz sali sportowej w Garkach w ramach realizacji projektu Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów wraz z montażem OZE nr RPWP.03.02.04 - 30 - 0003/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014-2020
Numer referencyjny: ZP.271.2.12.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej oraz sali sportowej w Garkach realizowana jest w ramach projektu Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów wraz z montażem Odnawianych Źródeł Energii nr RPWP.03.02.04 - 30 - 0003/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Program Operacyjny na lata 2014-2020 Działanie 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Poddziałanie 3.2.4 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO. 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej oraz wykonanie termomodernizacji budynków oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów wraz z montażem Odnawianych Źródeł Energii. Zamówienie zostaje ogłoszone w formule Zaprojektuj i wybuduj", w związku z tym opisane zostało w wypisie i wyrysie z MPZP, programie Funkcjonalno - Użytkowym (PFU) oraz audycie energetycznym i oświetleniowym, stanowiącymi załączniki do SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 2.1. Zad. Nr 1. Opracowanie dokumentacji techniczno - budowlanej: 1) Sporządzenie kompletnej pełnobranżowej (branża konstrukcyjno - budowlana, branża elektryczna, branża sanitarna) dokumentacji projektowej i wykonawczej dla inwestycji wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień rzeczoznawców, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi w tym prawa budowlanego niezbędnych do uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych, wykonania, a następnie użytkowania budynku, zgodnie z zapisami decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, zapisami Programu Funkcjonalno - Użytkowego i przy użyciu materiałów budowlanych określonych w audycie energetycznym oraz audycie oświetleniowym, 2) Projekty budowlane i wykonawcze należy sporządzić z podziałem na branże: architektoniczną, sanitarną, elektryczną, 3) Projekt architektoniczny w zakresie: elewacje wraz z kolorystyką, przekroje i rzuty, zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej, detale architektoniczno-budowlane, inne wymagania zakresem opracowania, 4) Projekt instalacji sanitarnych w zakresie: kotłownia, inst. C.O, inst. ciepłej wody użytkowej, wody cyrkulacyjnej, inne wymagania zakresem opracowania, 5) Projekt instalacji elektrycznej w zakresie: instalacja elektryczna w zakresie opraw oświetleniowych wraz z osprzętem, wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne źródła LED, wymiana osprzętu elektrycznego, demontaż nieużytkowanego osprzętu i wypustów, inne wymagania zakresem opracowania, 6) Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 7) Pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji. Zamawiający wymaga akceptacji dokumentacji projektowej przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych. Zad. Nr 2. Wykonanie robót budowlanych: 2.2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej oraz sali sportowej w Garkach obejmuje w szczególności wykonanie nw. prac budowlanych: 2.2.a Budynek Szkoły Podstawowej: 1) Ocieplenie stropu z płyt kanałowych pod nieogrzewanym poddaszem nowej części budynku szkoły poprzez ułożenie płyt z wełny mineralnej o grubości 20,0 cm i współczynniku przewodzenia ciepła 0,036 W/mK z kolejnym ułożenie podłogi z płyt o wiórach orientowanych OSB na stelażu z drewna. Do wykonania 50,00 m2 ocieplenia, 2) Modernizacja systemu c.w.u. z rurociągami (np. Uponor lub równoważne) z izolacją termiczną, montaż nowej armatury i uzbrojenia. Montaż nowego pojemnościowego podgrzewacza o pojemności 300,0 dm3 wraz z połączeniem systemowym do nowego źródła ciepła które stanowi kondensacyjny kocioł grzewczy na paliwo gazowe, 3) Ocieplenie drewnianego stropu pod nieogrzewanym poddaszem nowego budynku poprzez ułożenie płyt z wełny mineralnej o grubości 18,00 cm i współczynniku przewodzenia ciepła 0,036 W/mK. Do wykonania 90,00 m2 ocieplenia, 4) Ocieplenie wewnętrznej ściany na poddaszu budynku styropianem o grubości 8,00 cm i współczynniku przewodzenia ciepła 0,036 W/mK. Do wykonania 130,00 m2 ocieplenia, 5) Ocieplenie drewnianego stropu pod nieogrzewanym poddaszem starej części budynku poprzez ułożenie płyt z wełny mineralnej o grubości 20,00 cm i współczynniku przewodzenia ciepła 0,036 W/mK z kolejnym ułożeniem podłogi z płyt o wiórach orientowanych OSB na stelażu z drewna. Do wykonania 240,00 m2 ocieplenia, 6) Ocieplenie ścian zewnętrznych starej części budynku mających grubość 56,0 cm, styropianem o grubości 15,00 cm i współczynniku przewodzenia ciepła 0,036 W/mK, oraz ościeży okiennych i drzwiowych styropianem o grubości 2-3 cm. Do wykonania 493,65 m2 ocieplenia ścian oraz 48,01 m2 ocieplenia ościeży, 7) Wykonanie nowych tynków zewnętrznych, 8) Wykonanie nowych obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych i instalacji odgromowej, 9) Montażu podokienników zewnętrznych, 10) Modernizacja wewnętrznego oświetlenia w budynku polegająca na zastąpieniu obecnych żarowych i fluorescencyjnych źródeł światła nowymi, energooszczędnymi Modułami LED z diodami elektroluminescencyjnymi ( np. Light Emitting Diode lub równoważne ), 11) Montaż systemu paneli fotowoltaicznych przetwarzających energię promieniowania słonecznego na energie elektryczną i po odpowiednim jej przetransformowaniu dostarczenie jej do elektrycznej instalacji wewnętrznej budynku. Montaż obejmuje kolejno: montaż paneli na konstrukcjach wsporczych, montaż falownika, połączeń kablowych instalacji, rozdzielaczy systemu oraz monitoringu ilości wyprodukowanej energii, 12) Wymiana starych okien w pomieszczeniach ogrzewanych w budynku na okna nowe z ciepłych profili PCV o współczynniku przenikania ciepła dla całego okna U = 0,90 W/m2*K. Do wykonania wymiana 69,0 sztuk o powierzchni 146,10 m2. Wymiana starych drzwi zewnętrznych w budynku na nowe o współczynniku przenikania ciepła U = 1,30 W/m2K, do wymiany 3,0 sztuki drzwi o powierzchni 8,68 m2, 13) Ocieplenie stropodachu nad łącznikiem starej i nowej części budynku poprzez wykonanie nowego pokrycia z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym o grubości 15,00 cm i współczynniku przewodzenia ciepła 0,025 W/mK po uprzednim demontażu istniejących warstw dachu do poziomu stropu, 14) Ocieplenie ścian zewnętrznych nowej części budynku mających grubość 48,0 cm, styropianem o grubości 15,00 cm i współczynniku przewodzenia ciepła 0,040 W/mK, oraz ościeży okiennych i drzwiowych styropianem o grubości 2-3 cm. Do wykonania 291,05 m2 ocieplenia ścian oraz 39,75 m2 ocieplenia ościeży, 15) Modernizacja układu grzewczego z montażem nowej kotłowni wyposażonej w kondensacyjny kocioł grzewczy na paliwo gazowe, wykonanie instalacji gazowej i systemu odprowadzenia spalin, montaż nowej instalacji wewnętrznej z rur i kształtek miedzianych o średnicach 15,0 - 28,0 mm w otulinie termicznej, montaż nowych grzejników stalowych jedno i dwupłytowych w ilości 51,0 sztuk z zaworami i głowicami termostatycznymi w ilości 51,0 sztuk, regulacja hydrauliczna instalacji celem dostosowania jej do projektowanego zapotrzebowania na ciepło. 2.2.b Budynek sali sportowej: 1) Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem - podwieszany sufit sali sportowej poprzez ułożenie na istniejącej podsufitce mat z wełny mineralnej o grubości 15,0 cm i współczynniku przewodzenia ciepła 0,036 W/mK. Do wykonania 86,50 m2 ocieplenia, 2) Modernizacja systemu c.w.u. poprzez montaż nowego systemu z nowymi przewodami w izolacji termicznej, montaż nowej armatury i uzbrojenia, w oparciu o nowe źródło ciepła które stanowi kondensacyjny kocioł grzewczy na paliwo gazowe zamontowany w kotłowni budynku szkoły, 3) Modernizacja wewnętrznego oświetlenia w budynku polegająca na zastąpieniu obecnych żarowych i fluorescencyjnych źródeł światła nowymi, energooszczędnymi Modułami LED z diodami elektroluminescencyjnymi (np. Light Emitting Diode lub równoważny ), 4) Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku sali sportowej mających grubość 48,0 cm, styropianem o grubości 15,00 cm i współczynniku przewodzenia ciepła 0,036 W/mK, oraz ościeży okiennych i drzwiowych styropianem o grubości 2-3 cm. Do wykonania 136,33 m2 ocieplenia ścian oraz 6,78 m2 ocieplenia ościeży, 5) Wymiana starych okien w pomieszczeniach ogrzewanych w budynku na okna nowe z ciepłych profili PCV o współczynniku U dla całego okna 0,90 W/m2*K. Do wykonania wymiana 5,0 sztuk o powierzchni 11,10 m2. Wymiana starych drzwi zewnętrznych w budynku na nowe o współczynniku U = 1,30 W/m2K, do wymiany 1 sztuka drzwi o powierzchni 2,02 m2, 6) Wykonanie nowych tynków zewnętrznych, 7) Wykonanie nowych obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych i instalacji odgromowej, 8) Montażu podokienników zewnętrznych, 9) Montaż nowej instalacji wewnętrznej (w systemie zamkniętym o parametrach Tz/Tp=55/450C) z rur i kształtek miedzianych z otuliną termiczną, montaż nowych grzejników stalowych dwupłytowych w ilości 5,0 sztuk z zaworami i głowicami termostatycznymi, regulacja hydrauliczna instalacji celem dostosowania jej do projektowanego zapotrzebowania na ciepło. System w oparciu o nowe źródło ciepła które stanowi kondensacyjny kocioł grzewczy na paliwo gazowe zamontowany w kotłowni budynku szkoły.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45200000-9
45260000-7
45261900-3
45300000-0
45320000-6
45321000-3
45400000-1
45410000-4
45420000-7
45421100-5
45450000-6
45453000-7
71220000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-21

II.9) Informacje dodatkowe: 5.1. Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: data zakończenia: Zad. Nr 1 (Opracowanie dokumentacji) - do dnia 01.07.2018 r. Zad. Nr 2 (Roboty budowlane) - do dnia 21.12.2018 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca posiada potencjał ekonomiczny i finansowy, tj.: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 150 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 1.Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobami, zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności: a) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń o specjalności konstrukcyjno - budowlanej (zgodnie z rozporządzeniem ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz. 578) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. b) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika robót elektrycznych posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. c) co najmniej jedną osobą, pełniącą funkcję Kierownika robót instalacji sanitarnej posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania budową i robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów do kierowania budową i robotami budowlanymi przynajmniej w zakresie sieci kanalizacyjnych. 2.Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zadanie polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku, o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument "Informacja z Krajowego Rejestru Karnego" składa dokument "Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument", w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
19 000.00 zł

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 0
Maksymalna liczba wykonawców   0
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
22.2 Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach: a) wydłużenie terminu realizacji umowy, jeżeli panowały warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza poniżej 0 st. C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi; b) wydłużenie terminu realizacji umowy, jeżeli z powodu warunków realizacji umowy, wykonawca zmuszony jest przerwać realizację robót lub nie jest w stanie ich realizować w normalnym trybie czynności, a nie jest możliwe w tym czasie wykonywanie innych prac. W takiej sytuacji termin realizacji umowy ulega wydłużeniu o uzasadniony powyższymi okolicznościami okres; c) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: - wstrzymanie robót przez Zamawiającego, - konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, - konieczność realizacji zamówień zamiennych d) termin wykonania umowy, w przypadku przedłużających się procedur administracyjnych, które mają wpływ na termin wykonania zadania. W takim wypadku Zamawiający po wpłynięciu wniosku Wykonawcy oceni zasadność jego wniosku, e) w przypadku wystąpienia dodatkowych robót budowlanych, wydłużeniu ulegnie odpowiednio termin wykonania zadania, f) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac . W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt a - f termin wykonania urnowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności; g) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia: 1) Zmiany technologiczne, w szczególności: A. konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu (w tym roboty zamienne); B. konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; C. Zmiany wskazywane w lit B. będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom; D. Każda ze wskazywanych w lit A -B zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach określonych przez Strony. 2) Zmiany osobowe: zmiana osób, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a także SIWZ, będzie wymagała również zaakceptowania przez zamawiającego. h) Zmiana obowiązującej stawki VAT: 1) jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez wykonawcę, 2) jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez wykonawcę. i) Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Wymienione powyższe możliwości wprowadzenia zmian są uprawnieniem a nie obowiązkiem zamawiającego. 22.3. Zakazuje się zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: a) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego b. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego c. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej b) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć b. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej c) wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy d) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane - jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie 22.4. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli: a) zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu b) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: a. zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści b. zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-03-02, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> pl
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2018-03-31 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę budowę domu jednorodzinnego - Poznań
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania21-01-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę budowę domu jednorodzinnego dwulokalowego dwukondygnacyjnego wraz z poddaszem nieużytkowym (bliźniak ze wspólną ścianą między lokalami). Interesują mnie dwie możliwości realizacji budynku przez Państwa firmę: a) do stanu deweloperskiego - najlepsze rozwiązanie b) stan surowy otwarty I. Lokalizacja: Poznań, Szczepankowo, ul. Dereniowa Termin: prace można rozpocząć w I-II kwartale 2019 r. II. Parametry budynku: Prosta konstrukcja budynku na kształcie prostokąta bez zbędnych udziwnień. powierzchnia zabudowy 127,05 m2, powierzchnia użytkowa 210,64 m2, kubatura 995,78 m3. Długość: 10,18 m Szerokość: 12,48 m Wysokość 9,625 m III. Wszelkie kwestie formalne związane z realizacją inwestycji są po stronie Inwestora - pozwolenie na budowę, uzbrojenie działki, zakończenie budowy, kierownik budowy itp.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI