Termomodernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kraśnickiej 51 oraz

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Termomodernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kraśnickiej 51 oraz budynku mieszkalno-usługowego z biblioteką gminną przy ul. Kraśnickiej 53 w Niedrzwicy Dużej.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoNiedrzwica Duża
 • WojewództwoLubelskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-06-13
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Niedrzwica Duża
 • Data publikacji ogłoszenia2019-05-24
 • Numer ogłoszenia551657-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 551657-N-2019 z dnia 2019-05-24 r.

Gmina Niedrzwica Duża: Termomodernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kraśnickiej 51 oraz budynku mieszkalno-usługowego z biblioteką gminną przy ul. Kraśnickiej 53 w Niedrzwicy Dużej.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 r. Nazwa projektu - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Niedrzwica Duża.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Niedrzwica Duża, krajowy numer identyfikacyjny 54052900000000, ul. Lubelska  30 , 24-220  Niedrzwica Duża, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 815 175 085, , e-mail przetargi@niedrzwicaduza.pl, , faks 815 175 085.
Adres strony internetowej (URL): http://www.niedrzwicaduza.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne https://ugniedrzwicaduza.bip.lubelskie.pl/index.php?id=81
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://ugniedrzwicaduza.bip.lubelskie.pl/index.php?id=81

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://ugniedrzwicaduza.bip.lubelskie.pl/index.php?id=81

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie
Adres:
Urząd Gminy Niedrzwica Duża ul. Lubelska 30 24-220 Niedrzwica Duża

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kraśnickiej 51 oraz budynku mieszkalno-usługowego z biblioteką gminną przy ul. Kraśnickiej 53 w Niedrzwicy Dużej.
Numer referencyjny: Zp.271.1.18.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym, którego definicję określa art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego. Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszystkich kosztów. 2. Dotyczy części I przedmiotu zamówienia: rozliczenie za wykonanie umowy nastąpi fakturami częściowymi po każdorazowo dokonanym przez Zamawiającego odbiorze wykonanych elementów składających się na przedmiot zamówienia: a) pierwszy odbiór: wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych – Wykonawca wystawi fakturę na kwotę 20% ceny brutto wynikającej ze złożonej oferty; b) drugi odbiór: modernizacja oświetlenia, wykonanie robót instalacyjnych w budynku, dostawa i montaż kolektorów słonecznych– Wykonawca wystawi fakturę na kwotę 20% ceny brutto wynikającej ze złożonej oferty; c) trzeci odbiór: wykonanie pozostałych elementów objętych zamówieniem– Wykonawca wystawi fakturę na kwotę 60% ceny brutto wynikającej ze złożonej oferty; na zasadach określonych w umowie, której wzór stanowi załącznik do SIWZ. Wykonawca do każdej za faktur przedłoży zatwierdzony przez Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego protokół odbioru. 3. Dotyczy części II przedmiotu zamówienia: rozliczenie za wykonanie umowy nastąpi jednorazowo po dokonanym przez Zamawiającego odbiorze końcowym przedmiotu umowy na zasadach określonych w umowie, której wzór stanowi załącznik do SIWZ. Wykonawca do faktury przedłoży zatwierdzony przez Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego protokół odbioru. 4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kosztorys uproszczony, którego wartość będzie zgodna z ceną podaną w ofercie należną za wykonanie robót budowlanych. Przez pojęcie kosztorys uproszczony należy rozumieć kosztorys zawierający podstawę wyceny (KNR, kalkulacja indywidualna, analogia, itp.), jednostki miary, ilość, ceny jednostkowe, wartość. Kosztorys musi uwzględniać cały zakres prac potrzebnych do realizacji umowy. Kosztorys musi zawierać odpowiednio dla części I przedmiotu zamówienia roboty wymienione w pkt. 8 niniejszego rozdziału, dla części II przedmiotu zamówienia roboty wymienione w pkt 9 niniejszego rozdziału. Załączone przedmiary robót mają charakter informacyjny i nie są podstawą do wyceny oferty. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za braki materiałowe, ilościowe oraz roboty budowlane nie wykazane w przedmiarze. Dane z kosztorysu będą podstawą do rozliczenia za wykonanie części umowy, sporządzenia wyceny ewentualnych robót dodatkowych, zaniechanych, czy zamiennych (tj. robót wykonanych w miejsce robót zaniechanych). Dane z kosztorysu będą także podstawą do obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy należnego mu z tytułu wykonania części przedmiotu zamówienia w sytuacji odstąpienia od umowy, jak również wynagrodzenia za ewentualne zabezpieczenie przerwanych robót. 5. Szczegółowy zakres zamówienia w zakresie części I i II przedmiotu zamówienia określa dokumentacja budowlana – stanowiąca załącznik nr 8 i 9 do SIWZ. 6. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności (dla części I przedmiotu zamówienia): 1. Zakres prac obejmuje wykonanie: a. termomodernizacji budynku zgodnie z projektem budowlanym - załącznikiem nr 1, b. pochylni dla niepełnosprawnych wraz ze schodami zewnętrznymi, podestem i barierką zgodnie z projektem technicznym- załącznik nr 2 c. wzmocnienie ścian zewnętrznych zgodnie z ekspertyzą techniczną- załącznik nr 3 d. instalacji kolektorów słonecznych zgodnie projektem budowlanym – załącznik nr 4 wraz z remontem instalacji ciepłej wody użytkowej (c.w. i cyr.) – załącznik nr 5 e. wymiany oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne typu LED - załącznik nr 6. 2. Informacje uzupełniające dotyczące: a. termomodernizacji- Zamawiający poprzez termomodernizację wskazuje, że w zakresie robót do wykonania przez Wykonawcę mieści się także wykonanie prac :  docieplenie kominów na dachu  demontaż i ponowny montaż elementów znajdujących się na elewacji wraz z dostosowaniem ich do grubości izolacji ścian (m.in. kraty okienne, elementy oświetlenia, elementy klimatyzacji, PRP w szafce gazowej wraz z przewodem gazowym zasilającym kotłownię itp.),  czyszczenie, odtłuszczanie i malowanie przewodu gazowego prowadzonego po ścianie zewnętrznej budynku oraz szafki gazowej,  demontaż starych i montaż nowych drzwi wejściowych wraz z futryną na zachodniej ścianie o wymiarach szer. 90,0 cm wys. 200 cm- drzwi zewnętrzne stalowe pełne, 2 zamki- przed zamówieniem należy sprawdzić wymiary  demontaż i ponowny montaż wraz z dostosowaniem do docieplenia barierki na ścianie zachodniej, na tarasie  montaż nowych zawiesi grzejnikowych oraz czyszczenie i malowanie 14 szt. istniejących grzejników w budynku- farbą akrylową przeznaczoną do malowania grzejników, kolor biały,  montaż w piwnicy 1 szt grzejnika pochodzącego z demontażu wraz z kpl. zawiesi i rur przyłączeniowych- rury stalowe o średnicy DN 15 dł 1,5 m, zawór termostatyczny,  montaż w wymienianym oknie w piwnicy nawiewnika okiennego – szt. 1,  wykonanie odpowietrzenia pionu c.o. na klatce schodowej poprzez zastosowanie automatycznego zaworu odpowietrzającego,  wykonanie: i montaż 1 szt skrzynki półotwartej typu P dla kopciuszka, 2 szt skrzynek lęgowych typu A dla wróbla i mazurka zgodnie z ekspertyzą ornitologiczną oraz chiropterologiczną (załącznik nr 7) b. instalacji kolektorów słonecznych- Zamawiający poprzez wykonanie instalacji kolektorów słonecznych wraz z remontem instalacji ciepłej wody wskazuje, że w zakresie robót do wykonania przez Wykonawcę mieści się także wykonanie prac :  wykonanie instalacji ciepłej wody z rur PeX wielowarstwowych, w izolacji cieplnej z zastosowaniem armatury odcinającej i regulującej. Przewody należy rozprowadzać w korytkach instalacyjnych. Zimną i ciepłą wodę należy doprowadzić do baterii umywalkowych stojących i podłączyć je za pomocą wężyków elastycznych. Podstawowe zestawienie materiałów: - rura PeX dn 25, dn 20, dn 15 wraz z izolacją - korytka instalacyjne maskujące instalację prowadzoną natynkowo  przebicia przez ściany, stropy, przejścia instalacyjne, wszelkie roboty budowlane towarzyszące, montaż korytek instalacyjnych, demontaż elektrycznych podgrzewaczy wody (szt. 3), uzupełnienie tynków, malowanie ścian po demontażu elektrycznych podgrzewaczy wody,  należy uwzględnić ilość rur instalacji mając na uwadze, że podgrzewacz ciepłej wody zlokalizowany będzie w pomieszczeniu piwnicy  kolektory montować na konstrukcji wsporczej, konstrukcja wsporcza systemowa c. pochylnia dla niepełnosprawnych:  powierzchnia pochylni antypoślizgowa  do montażu można zastosować kotwy stalowe inne niż określone w projekcie uwzględniając docieplenie ścian budynku  przy lokalizacji pochylni uwzględnić grubość docieplenia ścian styropianem 3. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z pełną realizacją przedmiotu zamówienia przez wykonawcę. Niezależnie od zakresu robót wg załączników i niniejszą SIWZ, wynagrodzenie ma zawierać wszelkie koszty związane z: a) organizacją placu budowy, b) zabezpieczeniem placu budowy przez dostępem osób trzecich, c) doprowadzeniem terenu prac i terenu przyległego do prowadzonych robót po wykonaniu robót do porządku oraz rekompensatą ewentualnych szkód dla osób trzecich w wynikłych z niewłaściwego prowadzenia prac, d) usuwaniem kolizji i wykonania napraw wynikłych z niewłaściwego prowadzenia prac przy realizacji inwestycji przez Wykonawcę, e) wykonaniem czynności objętych zamówieniem zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska, BHP, p.poż., w sposób nieuciążliwy dla ludzi i środowiska i zapewniający bezpieczeństwo osób oraz mienia, f) materiały z rozbiórki, gruz itp. ( m.in. kocioł, rury) Wykonawca wywiezie i zagospodaruje we własnym zakresie i na własny koszt postępując zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami w tym hierarchią postępowania z odpadami, g) zabezpieczeniem terenu robót przez wywiewaniem styropianu, h) pracą rusztowań - Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dostarczy i zmontuje rusztowania niezbędne do wykonania prac, i) zabezpieczeniem stolarki przed uszkodzeniem i zabrudzeniem w trakcie robót, 4. Informacje dodatkowe dla Wykonawcy: a. Termomodernizacja budynku:  współczynnik przenikania ciepła ściany zewnętrznej nie większy niż 0,2 W/m2K, max. grubość płyty styropianowej 18,0 cm,  współczynnik przenikania ciepła stropu nad ostatnią kondygnacją nie większy niż 0,15 W/m2K, max. grubość styropapy 22,0 cm,  współczynnik przenikania ciepła drzwi zewnętrznych nie większy niż 1,3 W/m2K,  współczynnik przenikania ciepła okien zewnętrznych nie większy niż 0,9 W/m2K,  kolor stolarki do uzgodnienia z Zamawiającym,  kolor elewacji - do uzgodnienia z Zamawiającym, b. Poniżej wymienione urządzenia muszą posiadać parametry techniczne nie gorsze niż:  kocioł o parametrach ujętych w projekcie: naścienny, jednofunkcyjny, gazowy, kondensacyjny o mocy 7,0-38,0 kW z zamkniętą komorą spalania, ciśnienie zasilania gazem: 20/25 mbar, wyposażony w klapę spalin jako zabezpieczenie przed brakiem ciągu, wyposażony w palnik gazowy ze wstępnym zmieszaniem wykonany ze stali nierdzewnej i wentylator z tłumikiem zasysania powietrza, dostarczany z odpowietrznikiem automatycznym oraz syfonem i wężem pierścieniowym odprowadzającym skropliny. Roczna sprawność eksploatacyjna do 110 %. Wewnętrzne oświetlenie kotła. Konsola sterownicza w komplecie (czujnik zewnętrzny oraz czujnik pokojowy w dostawie). Zasilanie elektryczne 230 V/50 Hz. Stopień ochrony: IPX4D. System spalania powinien być kompatybilny z kotłem. Dodatkowe wyposażenie kotła: zestaw podłączenia hydraulicznego (zawór zasilania c.o. zawierający zawór napełniania i zawór powrotu z c.o. z zaworem bezpieczeństwa i redukcja do podłączania naczynia wzbiorczego opróżniania) i zawór gazowy, pokrywa zestawu przyłączeniowego, termostaty spalin. Dodatkowe wyposażenie m.in.: wspornik/taśma do montażu naściennego, złącze odcinające, zespół przyłączy, zawór kulowy kołpakowy,  membranowy zawór bezpieczeństwa dn 20 i ciśnieniu otwarcia 3 bary o maksymalnej temperaturze pracy do 140°C,  przeponowe naczynie wzbiorcze do instalacji grzewczych o poj. 18 l i ciśnieniu roboczym 3,0 bar, o konstrukcji zgodnej z EN 13831, parametry techniczne: dop. ciśnienie pracy: 6 bar, dop. temp. pracy naczynia: 120 °C, dop. temp. pracy membrany: 70 °C, ciśnienie wstępne: 1,5 bar,  pompa obiegowa do zastosowania w ciepłownictwie o wydajności 1,9 m3/h i wysokości podnoszenia 1600 mm sł H2O. c. Modernizacja oświetlenia:  lampa- żarówka typu LED: napięcie znamionowe 230V, temperatura barwowa 2700K, żywotność min. 40000h, strumień świetlny - 700-900 lm, współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości- min. 70%, rodzaj trzonka- E27, barwa- ciepła biała, współczynnik oddania barw- min. 80, warunki eksploatacji- od -20ºC do +40 ºC, temperatura obudowy- maks 60ºC, kąt świecenia - 250 stopni, pobór mocy - 10W,  panel LED –natynkowy wąski panel LED z opalizowanym kloszem odpornym na promienie UV, co najwyżej wymiary 60cmx60cmx11cm, żywotność min. 36000 h, strumień świetlny min 3400 lm, moc oprawy - 40 W, współczynnik oddawania barw- min. 80, temperatura barwowa - 4000K w komplecie z zawiesiami. d. Zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził na obiekcie wizję lokalną i zapoznał się ze stanem faktycznym oraz posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją. e. W celu prawidłowej wyceny zadania Wykonawca powinien dokonać pomiarów kontrolnych obiektu, na którym realizowane będą roboty. f. Wykonawca obowiązkowo zapewni możliwość użytkowania obiektu w czasie prowadzenia prac, nie dopuszcza się zamknięcia obiektu. Prace wykonywane wewnątrz budynku takie jak montaż ekranów grzejnikowych, demontaż i montaż grzejników, zaworów termostatycznych, wymianę oświetlenia należy wykonywać w czasie godzin pracy biura. g. Wykonawca przedłuży atesty i certyfikaty i inne wymagane dokumenty na wbudowane/zastosowane materiały i urządzenia oraz niezbędne badania laboratoryjne przed wykonaniem prac do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. h. Zamawiający zastrzega by w razie konieczności odbywała się narada koordynacyjna w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Niedrzwica Duża, w której musi uczestniczyć przedstawiciel Zamawiającego, Inspektorzy nadzoru inwestorskiego oraz Kierownicy budów (których dotyczy zakres wykonywanych robót). i. Załączone przedmiary robót (załącznik nr 8) mają charakter informacyjny i nie są podstawą do wyceny oferty. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za braki materiałowe, ilościowe oraz roboty budowlane nie wykazane w przedmiarze. j. W dniu podpisania protokołu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu zestawienie zawierające:  dziennika budowy,  oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu robót i wykonaniu ich zgodnie z dokumentacją projektową oraz pozwoleniem budowlanym i przepisami prawa,  oświadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,  inwentaryzację geodezyjną wykonanych robót,,  dokumenty zainstalowanych urządzeń wraz z kartami gwarancyjnymi i instrukcjami użytkowania, atestami i dopuszczeniami,  wyników pomiarów kontrolnych, prób oraz badań zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, normami oraz przepisami prawa protokołów i sprawdzeń branżowych,  protokoły rozruchu urządzeń,  kosztorysu powykonawczego.  kosztorys powykonawczy  wyżej wymienione dokumenty mają być traktowane jako wzajemnie uzupełniające się. 7. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności (dla części II przedmiotu zamówienia): Zakres prac obejmuje wykonanie zgodnie z załącznikami: a) roboty rozbiórkowe i demontażowe b) docieplenie ścian zewnętrznych ( wraz z glifami i kominami ) ponad poziomem terenu ( załącznik nr 1a i 1b- kolorem zielonym zaznaczono ściany do docieplenia ) - pkt 8.8 opisu projektu budowlanego, budynek należy ocieplić styropianem grubości zgodnym z opisem technicznym a nie rysunkami- styropianem o grubości 20 cm. Należy dobrać styropian o takiej izolacyjności, by współczynnik przenikania ciepła ścian ocieplonych styropianem grub. 20 cm nie był większy niż 0,19 W/m2K c) malowanie wszystkich ścian zewnętrznych farbą elewacyjną całego budynku ( wraz z glifami i kominami ) - pkt 8.8 opisu projektu budowlanego- d) docieplenie ścian zewnętrznych pod poziomem terenu ( załącznik nr 2- kolorem niebieskim ujęto ściany do docieplenia ) - pkt 8.8. i 8.17 opisu projektu budowlanego, budynek należy ocieplić styropianem grubości zgodnym z opisem technicznym a nie rysunkami e) docieplenie stropów nad częścią mieszkalną i częścią biblioteczną ( załącznik nr 3- kolorem czerwonym zaznaczono stropy do docieplenia ) – pkt. 8.17 opisu projektu budowlanego, budynek należy ocieplić styropianem grubości zgodnym z opisem technicznym a nie rysunkami f) rozebranie starej i wykonanie nowej opaski wokół budynku ( załącznik nr 4- kolorem fioletowym ujęto wykonanie opaski ) - pkt. 8,19 opisu projektu budowlanego , część dotycząca opaski kapilarnej ( w cenę należy wliczyć prace przed wejściem do części mieszkalnej): - wymianę kostki na nową w ilości ok. 8,0 m2 i obrzeży w ilości ok. 10 mb - wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej o pow. ok. 3,0 m2 na podbudowie z chudego betonu o wytrzymałości 2,5 MPa grub. 10 cm g) wykonanie obróbek blacharskich – parapetów , rur spustowych- pkt. 8,16 opisu projektu budowlanego, h) wykonanie instalacji odgromowej- pkt. 3.9.2 opisu projektu budowlanego branży elektrycznej i) wykonanie wszystkich robót towarzyszących ( np. demontaż i ponowny montaż elementów znajdujących się na elewacji wraz z dostosowaniem do docieplenia ścian, obrobienie tynkiem 3 szt. wnęk na wysokości gruntu znajdujących się przy ścianach,) Informacje uzupełniające: Zamawiający poprzez termomodernizację wskazuje, że w zakresie robót do wykonania przez Wykonawcę mieści się także wykonanie prac: a) rozbiórka daszku nad wejściem do części mieszkalnej wymiarach. ok. 150 x 60 cm z betonu i wykonanie nowego daszku o wymiarach 270 x 150 cm z poliwęglanu na konstrukcji z kształtowników stalowych wraz z wykonaniem rynien i rur spustowych odprowadzających wodę z daszku b) przedrukowanie kostki betonowej z podniesieniem wysokości na pow. 4,8 m2, 3 m palisady, dobudowanie 0,7 m palisady- przedrukowanie na podbudowie z chudego betonu grub. 10 cm c) zasypanie nieczynnego zsypu na węgiel o obj. ok. 5 m3, zasypanie piaskiem obj. ok. 4,5 m3, pozostała część zasypanie gruntem stabilizowanym cementem ( ok. 0,5 m3 ) wraz z rozbiórką elementów betonowych o obj. ok. 0,25 m3 i zamurowaniem otworu o pow. 0,5 m2, wyczyszczenie zsypu z nieczystości i gruzu d) z uwagi na brak wejścia na poddasze nad częścią publiczną należy doliczyć wykonanie otworów technologicznych i ich zamurowanie w celu docieplenia stropu nad biblioteką Dotyczy instalacji odgromowej: a) Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego rozwiązania wykonania instalacji odgromowej niż ujęta w projekcie, jednak wymaga aby po wykonaniu, pomiary elektryczne instalacji zapewniały bezpieczeństwo użytkowania budynku. Oferent winien tak wycenić ofertę, by ująć w niej wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania instalacji odgromowej b) W przypadku wykonania instalacji odgromowej zgodnie z projektem należy doliczyć rozbiórkę i ponowne ułożenie kostki na dł. ok. 21 mb Informacje dodatkowe dla Wykonawcy: a) Zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził na obiekcie wizję lokalną i zapoznał się ze stanem faktycznym oraz posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją. b) W celu prawidłowej wyceny zadania zaleca się dokonanie przez Wykonawcę pomiarów kontrolnych obiektu, na którym realizowane będą roboty. c) Wykonawca obowiązkowo zapewni możliwość użytkowania obiektu w czasie prowadzenia prac, nie dopuszcza się zamknięcia obiektu. d) Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt wykona ewentualne przepięcie zasilania. Nie dopuszcza się by budynek nie posiadał zasilenia w energię elektryczną w trakcie robót. e) Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dostarczy i zmontuje rusztowania niezbędne do wykonania prac f) Kolor elewacji i rodzaj faktury tynku Wykonawca uzgodni z Zamawiającym przed wbudowaniem g) Wykonawca przedłuży atesty i certyfikaty i inne wymagane dokumenty na wbudowane/zastosowane materiały i urządzenia oraz niezbędne badania laboratoryjne przed wykonaniem prac do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. h) Zamawiający zastrzega by w razie konieczności odbywała się narada koordynacyjna w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Niedrzwica Duża, w której musi uczestniczyć przedstawiciel Zamawiającego, Inspektorzy nadzoru inwestorskiego oraz Kierownicy budów (których dotyczy zakres wykonywanych robót). i) Załączone przedmiary robót (załącznik nr 7) mają charakter informacyjny i nie są podstawą do wyceny oferty. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za braki materiałowe, ilościowe oraz roboty budowlane nie wykazane w przedmiarze. j) Kosztorys ofertowy ma zawierać wszystkie roboty związane z wykonaniem przedmiotu umowy (ujęte w projektach oraz zapisane w SIWZ). k) Kosztorys ofertowy będzie wymagany przy podpisywaniu umowy. l) W dniu podpisania protokołu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą:  dziennika budowy,  dokumentację powykonawczą,  oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu robót i wykonaniu ich zgodnie z dokumentacją projektową oraz pozwoleniem budowlanym i przepisami prawa,  oświadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,  inwentaryzację geodezyjną wykonanych robót,- jeśli jest wymagana,  wyników pomiarów kontrolnych, prób oraz badań zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, normami oraz przepisami prawa protokołów i sprawdzeń branżowych,  protokoły robót zanikających oraz ulegających zakryciu,  kosztorysu powykonawczego. wyżej wymienione dokumenty mają być traktowane jako wzajemnie uzupełniające się. Oryginały w/w dokumentów zostaną przekazane Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu końcowego odbioru robót. 8. Zamawiający żąda udzielenia na wykonany przedmiot zamówienia gwarancji jakości na minimalny okres 36 miesięcy. Gwarancja musi obejmować także wszelkie urządzenia, materiały, które wchodzą w skład realizowanej inwestycji. Bieg okresu gwarancji jakości rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu końcowego odbioru robót. 9. Zamawiający informuje, iż przed rozpoczęciem prac nad opracowaniem oferty oraz określeniem jej ceny zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną przyszłego terenu budowy w celu zapoznania się z warunkami realizacji robót oraz ewentualnymi utrudnieniami i uwarunkowaniami logistycznymi mającymi wpływ na cenę oferty. Zaleca się również dokonanie pomiarów kontrolnych obiektu. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zaniechanie tych czynności przez Wykonawcę i nie może być to powód do wysuwania roszczeń i żądania zwiększenia wynagrodzenia dla Wykonawcy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za różnice pomiędzy projektem budowlanych a stanem faktycznym. 10. Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów i urządzeń gwarantujących odpowiednią jakość o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w dokumentacji budowlanej. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, deklaracje techniczne producenta, świadectwa jakości lub inne dokumenty równoważne), które zostaną dostarczone Zamawiającemu po wykonaniu prac. 11. Jeżeli w trakcie prowadzonych robót ze strony Wykonawcy wynikną błędy lub zaniedbania to prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia i w terminach wskazanych przez Zamawiającego. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót nie ujętych w dokumentacji projektowej a niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania Wykonawca musi je realizować w uzgodnieniu z Zamawiającym. Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru i kierownika budowy będą w tym zakresie bezskuteczne. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o zaistniałej sytuacji w celu określenia rodzaju i sposobu wykonania prac. 12. Wykonawca obowiązkowo zapewni możliwość użytkowania obiektu w czasie prowadzenia prac, nie dopuszcza się zamknięcia obiektu. 13. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z pełną realizacją przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. Niezależnie od zakresu robót objętych projektem budowlanym wynagrodzenie ma zawierać wszelkie koszty związane m. in. z: a) uzyskaniem dokumentów niezbędnych do realizacji umowy, b) organizacją ruchu oraz umieszczeniem i utrzymaniem oznakowania przez czas prowadzenia robót, c) doprowadzeniem terenu robót oraz terenu przyległego do prowadzonych robót po ich wykonaniu do stanu pierwotnego, d) rekompensatą ewentualnych szkód osobom trzecim, w związku z niewłaściwym wykonywaniem robót lub błędów Wykonawcy, e) usuwaniem kolizji z istniejącą infrastrukturą wynikłych przy realizacji zamówienia w związku z niewłaściwym wykonywaniem robót lub błędów Wykonawcy, f) organizacją placu budowy oraz organizacją i utrzymaniem jego zaplecza, w tym ponoszenie kosztów za media niezbędne do prowadzenia robót, g) wykonaniem czynności objętych zakresem zadania zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska, BHP, p.poż., w sposób nieuciążliwy dla ludzi i środowiska i zapewniający bezpieczeństwo osób oraz mienia, h) wywiezieniem i zagospodarowaniem we własnym zakresie i na własny koszt gruzu, elementów znajdujących się na terenie objętym pracami, materiałów z rozbiórki po wykonaniu prac zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami, i) pracą rusztowań - Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dostarczy i zmontuje rusztowania niezbędne do wykonania prac, j) zabezpieczeniem stolarki przed uszkodzeniem i zabrudzeniem w trakcie robót.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45320000-6
45400000-1
45321000-3
45324000-4
45311200-2
45330000-9
45331000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-10-30

II.9) Informacje dodatkowe: Za datę wykonania przedmiotu zamówienia, należy rozumieć datę zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu umowy. Nie przewiduje się możliwości wydłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, poza wystąpieniem okoliczności, opisanych w Rozdziale XX SIWZ.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Część I przedmiotu zamówienia: - w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie dokonuje opisu minimalnych wymagań; Część II przedmiotu zamówienia: - w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie dokonuje opisu minimalnych wymagań;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Część I przedmiotu zamówienia: - w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie dokonuje opisu minimalnych wymagań; Część II przedmiotu zamówienia: - w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie dokonuje opisu minimalnych wymagań;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Część I przedmiotu zamówienia: - Zamawiający określa minimalne warunki dotyczące: a) doświadczenia: Wykonawca spełni ten warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej co najmniej jedno zadanie, które polegało na termomodernizacji budynku o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto. (Dla robót budowlanych rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 100 000,00 zł brutto według średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów). b) kwalifikacji zawodowych: Wykonawca spełni ten warunek, jeśli wykaże, że dysponuje: - co najmniej jedną osobą zdolną do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych na stanowisku kierownika budowy posiadającego aktualne uprawnienia zapewniające prawidłową realizacje inwestycji w specjalności konstrukcyjno – budowlanej; - co najmniej jedną osobą zdolną do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych na stanowisku kierownika budowy posiadającego aktualne uprawnienia zapewniające prawidłową realizacje inwestycji w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; - co najmniej jedną osobą zdolną do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych na stanowisku kierownika budowy posiadającego aktualne uprawnienia zapewniające prawidłową realizacje inwestycji w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energoelektrycznych; Uwaga: a) Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). b) W stosunku do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 ze zm.) uprawnienia budowlane oznaczają również odpowiednie, równoważne kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, odpowiadające swoim zakresem uprawnieniom, o których mowa w ustawie Prawo budowlane. Część II przedmiotu zamówienia: - Zamawiający określa minimalne warunki dotyczące: a) doświadczenia: Wykonawca spełni ten warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej co najmniej jedno zadanie, które polegało na termomodernizacji budynku o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto. (Dla robót budowlanych rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 50 000,00 zł brutto według średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów). c) kwalifikacji zawodowych: Wykonawca spełni ten warunek, jeśli wykaże, że dysponuje: - co najmniej jedną osobą zdolną do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych na stanowisku kierownika budowy posiadającego aktualne uprawnienia zapewniające prawidłową realizacje inwestycji w specjalności konstrukcyjno – budowlanej; - co najmniej jedną osobą zdolną do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych na stanowisku kierownika budowy posiadającego aktualne uprawnienia zapewniające prawidłową realizacje inwestycji w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energoelektrycznych; Uwaga: c) Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). d) W stosunku do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 ze zm.) uprawnienia budowlane oznaczają również odpowiednie, równoważne kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, odpowiadające swoim zakresem uprawnieniom, o których mowa w ustawie Prawo budowlane.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz robót budowlanych (wzór stanowiący załącznik do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, 2) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy (oświadczenie uwzględnione w wykazie osób stanowiącym załącznik do SIWZ) 3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór stanowiący załącznik do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie: a) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy, b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu zgodnie z art. 23 Pzp. 4) Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji na wykonane roboty, która obejmuje także wszelkie urządzenia i materiały, które wchodzą w skład realizowanej inwestycji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
zgodnie z załącznikiem nr 10.Wzór umowy część I przedmiotu zamówienia i 10a. Wzór umowy część II przedmiotu zamówienia;

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 3% ceny całkowitej podanej w ofercie. 2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 p. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa powyżej. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 4. Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również: a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. W trakcie realizacji umowy za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa powyżej. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 5. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie poręczenia lub gwarancji, dokument ten powinien być sporządzony zgodnie obowiązującym prawem. Z dokumentu gwarancji/poręczenia winno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności z ustanowionego zabezpieczenia w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego. Dokument winien zawierać w swej treści: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (dokładne określenie nazwy zamówienia), c) kwotę zobowiązania, d) termin ważności gwarancji, e) zobowiązanie do zapłaty kwoty gwarancji niezwłocznie od dnia przekazania żądania wypłaty, f) zapis, że gwarancja/poręczenie stanowi zabezpieczenie należytego wykonania umowy i dotyczy pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności zapłaty kar umownych oraz ewentualnie roszczeń z tytułu rękojmi, g) zapisy, że gwarancja jest „nieodwołalna”, „bezwarunkowa”, „płatna na żądanie Zamawiającego”, h) zobowiązanie gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na każde pisemne żądanie Zamawiającego. 6. Oryginał dokumentu zabezpieczenia należy złożyć Zamawiającemu najpóźniej przed podpisaniem umowy, przy czym jego treść musi uzyskać wcześniejszą akceptację Zamawiającego. 7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 26 8687 0009 2001 0000 0130 0002. 8. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. 9. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 10. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 11. Zamawiający zwraca zabezpieczenie: a) w przypadku należytego wykonania robót – 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy potwierdzającym jego należyte wykonanie, b) pozostała część tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi liczonego od daty odbioru końcowego. 12. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Istotne postanowienia umowy zawiera wzór umów stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ. 2. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mających na celu prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, w następujących przypadkach: a) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy – w zakresie objętym zmianą, w szczególności w zakresie zmiany stawki podatku VAT czy zmiany wynagrodzenia przy zmianie ustawowej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę – o wartość wynikającą z tych zmian; b) sytuacji, gdy materiały budowlane lub urządzenia określone w SIWZ lub umowie, przestały być produkowane i są niedostępne, co będzie potwierdzone stosownym dokumentem, Wykonawca może zaproponować inny materiał lub urządzenia o parametrach nie gorszych od podanych w SIWZ, spełniające warunki określone w SIWZ, za cenę określoną w ofercie i umowie; c) dopuszcza się zmianę osób sprawujących funkcje inspektora nadzoru oraz kierownika budowy, z zastrzeżeniem, iż osoby te muszą zostać zamienione na inne osoby o uprawnieniach nie gorszych niż posiadane przez osoby wskazane w niniejszej umowie; d) gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i będą leżały w interesie publicznym; e) dopuszcza się zmianę formy zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia; f) dopuszcza się poprawę omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; g) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy; h) dopuszcza się zmianę podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu; i) dopuszcza się zmianę Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy na innego legitymującego się takimi samymi kwalifikacjami/doświadczeniem zawodowym po uprzedniej akceptacji Zamawiającego, j)zmiany treści umowy poprzez aktualizację rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, zmian obowiązujących przepisów, warunków uniemożliwiających prowadzenie robót, bezpieczeństwa pracy, a także zmian wynikających z innych nieprzewidywalnych istotnych okoliczności, zmian rozwiązań technologicznych wykonania robót wyszczególnionych w dokumentacji przetargowej polegających na zmianie sposobu wykonania robót, których wprowadzenie będzie korzystne dla Zamawiającego, Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na zastosowanie innych rozwiązań; k)rezygnacji z wykonania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy – tzw. roboty zaniechane, l)powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treść umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony; m)dopuszcza się zmianę terminu wykonania umowy, który może ulec zmianie w przypadkach: działania siły wyższej – termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania okoliczności; udokumentowania niezależnej od Zamawiającego i Wykonawcy przewlekłości postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji umowy – termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania okoliczności; konieczności dokonania zmiany w dokumentacji projektowej, w tym wstąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej – termin umowny może zostać wydłużony o czas niezbędny na usunięcie wad w projekcie lub dokonania zmian w dokumentacji projektowej; wystąpienia konieczności wykonania prac zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych mających wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy – termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania okoliczności; wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego – termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania okoliczności; wystąpienia przeszkód w gruncie, w tym w szczególności: niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne – termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania okoliczności;
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-13, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Termomodernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kraśnickiej;
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:8. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności (dla części I przedmiotu zamówienia): 1. Zakres prac obejmuje wykonanie: a. termomodernizacji budynku zgodnie z projektem budowlanym - załącznikiem nr 1, b. pochylni dla niepełnosprawnych wraz ze schodami zewnętrznymi, podestem i barierką zgodnie z projektem technicznym- załącznik nr 2 c. wzmocnienie ścian zewnętrznych zgodnie z ekspertyzą techniczną- załącznik nr 3 d. instalacji kolektorów słonecznych zgodnie projektem budowlanym – załącznik nr 4 wraz z remontem instalacji ciepłej wody użytkowej (c.w. i cyr.) – załącznik nr 5 e. wymiany oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne typu LED - załącznik nr 6. 2. Informacje uzupełniające dotyczące: a. termomodernizacji- Zamawiający poprzez termomodernizację wskazuje, że w zakresie robót do wykonania przez Wykonawcę mieści się także wykonanie prac : docieplenie kominów na dachu demontaż i ponowny montaż elementów znajdujących się na elewacji wraz z dostosowaniem ich do grubości izolacji ścian (m.in. kraty okienne, elementy oświetlenia, elementy klimatyzacji, PRP w szafce gazowej wraz z przewodem gazowym zasilającym kotłownię itp.), czyszczenie, odtłuszczanie i malowanie przewodu gazowego prowadzonego po ścianie zewnętrznej budynku oraz szafki gazowej, demontaż starych i montaż nowych drzwi wejściowych wraz z futryną na zachodniej ścianie o wymiarach szer. 90,0 cm wys. 200 cm- drzwi zewnętrzne stalowe pełne, 2 zamki- przed zamówieniem należy sprawdzić wymiary demontaż i ponowny montaż wraz z dostosowaniem do docieplenia barierki na ścianie zachodniej, na tarasie montaż nowych zawiesi grzejnikowych oraz czyszczenie i malowanie 14 szt. istniejących grzejników w budynku- farbą akrylową przeznaczoną do malowania grzejników, kolor biały, montaż w piwnicy 1 szt grzejnika pochodzącego z demontażu wraz z kpl. zawiesi i rur przyłączeniowych- rury stalowe o średnicy DN 15 dł 1,5 m, zawór termostatyczny, montaż w wymienianym oknie w piwnicy nawiewnika okiennego – szt. 1, wykonanie odpowietrzenia pionu c.o. na klatce schodowej poprzez zastosowanie automatycznego zaworu odpowietrzającego, wykonanie: i montaż 1 szt skrzynki półotwartej typu P dla kopciuszka, 2 szt skrzynek lęgowych typu A dla wróbla i mazurka zgodnie z ekspertyzą ornitologiczną oraz chiropterologiczną (załącznik nr 7) b. instalacji kolektorów słonecznych- Zamawiający poprzez wykonanie instalacji kolektorów słonecznych wraz z remontem instalacji ciepłej wody wskazuje, że w zakresie robót do wykonania przez Wykonawcę mieści się także wykonanie prac : wykonanie instalacji ciepłej wody z rur PeX wielowarstwowych, w izolacji cieplnej z zastosowaniem armatury odcinającej i regulującej. Przewody należy rozprowadzać w korytkach instalacyjnych. Zimną i ciepłą wodę należy doprowadzić do baterii umywalkowych stojących i podłączyć je za pomocą wężyków elastycznych. Podstawowe zestawienie materiałów: - rura PeX dn 25, dn 20, dn 15 wraz z izolacją - korytka instalacyjne maskujące instalację prowadzoną natynkowo przebicia przez ściany, stropy, przejścia instalacyjne, wszelkie roboty budowlane towarzyszące, montaż korytek instalacyjnych, demontaż elektrycznych podgrzewaczy wody (szt. 3), uzupełnienie tynków, malowanie ścian po demontażu elektrycznych podgrzewaczy wody, należy uwzględnić ilość rur instalacji mając na uwadze, że podgrzewacz ciepłej wody zlokalizowany będzie w pomieszczeniu piwnicy kolektory montować na konstrukcji wsporczej, konstrukcja wsporcza systemowa c. pochylnia dla niepełnosprawnych: powierzchnia pochylni antypoślizgowa do montażu można zastosować kotwy stalowe inne niż określone w projekcie uwzględniając docieplenie ścian budynku przy lokalizacji pochylni uwzględnić grubość docieplenia ścian styropianem 3. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z pełną realizacją przedmiotu zamówienia przez wykonawcę. Niezależnie od zakresu robót wg załączników i niniejszą SIWZ, wynagrodzenie ma zawierać wszelkie koszty związane z: a) organizacją placu budowy, b) zabezpieczeniem placu budowy przez dostępem osób trzecich, c) doprowadzeniem terenu prac i terenu przyległego do prowadzonych robót po wykonaniu robót do porządku oraz rekompensatą ewentualnych szkód dla osób trzecich w wynikłych z niewłaściwego prowadzenia prac, d) usuwaniem kolizji i wykonania napraw wynikłych z niewłaściwego prowadzenia prac przy realizacji inwestycji przez Wykonawcę, e) wykonaniem czynności objętych zamówieniem zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska, BHP, p.poż., w sposób nieuciążliwy dla ludzi i środowiska i zapewniający bezpieczeństwo osób oraz mienia, f) materiały z rozbiórki, gruz itp. ( m.in. kocioł, rury) Wykonawca wywiezie i zagospodaruje we własnym zakresie i na własny koszt postępując zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami w tym hierarchią postępowania z odpadami, g) zabezpieczeniem terenu robót przez wywiewaniem styropianu, h) pracą rusztowań - Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dostarczy i zmontuje rusztowania niezbędne do wykonania prac, i) zabezpieczeniem stolarki przed uszkodzeniem i zabrudzeniem w trakcie robót, 4. Informacje dodatkowe dla Wykonawcy: a. Termomodernizacja budynku: współczynnik przenikania ciepła ściany zewnętrznej nie większy niż 0,2 W/m2K, max. grubość płyty styropianowej 18,0 cm, współczynnik przenikania ciepła stropu nad ostatnią kondygnacją nie większy niż 0,15 W/m2K, max. grubość styropapy 22,0 cm, współczynnik przenikania ciepła drzwi zewnętrznych nie większy niż 1,3 W/m2K, współczynnik przenikania ciepła okien zewnętrznych nie większy niż 0,9 W/m2K, kolor stolarki do uzgodnienia z Zamawiającym, kolor elewacji - do uzgodnienia z Zamawiającym, b. Poniżej wymienione urządzenia muszą posiadać parametry techniczne nie gorsze niż: kocioł o parametrach ujętych w projekcie: naścienny, jednofunkcyjny, gazowy, kondensacyjny o mocy 7,0-38,0 kW z zamkniętą komorą spalania, ciśnienie zasilania gazem: 20/25 mbar, wyposażony w klapę spalin jako zabezpieczenie przed brakiem ciągu, wyposażony w palnik gazowy ze wstępnym zmieszaniem wykonany ze stali nierdzewnej i wentylator z tłumikiem zasysania powietrza, dostarczany z odpowietrznikiem automatycznym oraz syfonem i wężem pierścieniowym odprowadzającym skropliny. Roczna sprawność eksploatacyjna do 110 %. Wewnętrzne oświetlenie kotła. Konsola sterownicza w komplecie (czujnik zewnętrzny oraz czujnik pokojowy w dostawie). Zasilanie elektryczne 230 V/50 Hz. Stopień ochrony: IPX4D. System spalania powinien być kompatybilny z kotłem. Dodatkowe wyposażenie kotła: zestaw podłączenia hydraulicznego (zawór zasilania c.o. zawierający zawór napełniania i zawór powrotu z c.o. z zaworem bezpieczeństwa i redukcja do podłączania naczynia wzbiorczego opróżniania) i zawór gazowy, pokrywa zestawu przyłączeniowego, termostaty spalin. Dodatkowe wyposażenie m.in.: wspornik/taśma do montażu naściennego, złącze odcinające, zespół przyłączy, zawór kulowy kołpakowy, membranowy zawór bezpieczeństwa dn 20 i ciśnieniu otwarcia 3 bary o maksymalnej temperaturze pracy do 140°C, przeponowe naczynie wzbiorcze do instalacji grzewczych o poj. 18 l i ciśnieniu roboczym 3,0 bar, o konstrukcji zgodnej z EN 13831, parametry techniczne: dop. ciśnienie pracy: 6 bar, dop. temp. pracy naczynia: 120 °C, dop. temp. pracy membrany: 70 °C, ciśnienie wstępne: 1,5 bar, pompa obiegowa do zastosowania w ciepłownictwie o wydajności 1,9 m3/h i wysokości podnoszenia 1600 mm sł H2O. c. Modernizacja oświetlenia: lampa- żarówka typu LED: napięcie znamionowe 230V, temperatura barwowa 2700K, żywotność min. 40000h, strumień świetlny - 700-900 lm, współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości- min. 70%, rodzaj trzonka- E27, barwa- ciepła biała, współczynnik oddania barw- min. 80, warunki eksploatacji- od -20ºC do +40 ºC, temperatura obudowy- maks 60ºC, kąt świecenia - 250 stopni, pobór mocy - 10W, panel LED –natynkowy wąski panel LED z opalizowanym kloszem odpornym na promienie UV, co najwyżej wymiary 60cmx60cmx11cm, żywotność min. 36000 h, strumień świetlny min 3400 lm, moc oprawy - 40 W, współczynnik oddawania barw- min. 80, temperatura barwowa - 4000K w komplecie z zawiesiami. d. Zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził na obiekcie wizję lokalną i zapoznał się ze stanem faktycznym oraz posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją. e. W celu prawidłowej wyceny zadania Wykonawca powinien dokonać pomiarów kontrolnych obiektu, na którym realizowane będą roboty. f. Wykonawca obowiązkowo zapewni możliwość użytkowania obiektu w czasie prowadzenia prac, nie dopuszcza się zamknięcia obiektu. Prace wykonywane wewnątrz budynku takie jak montaż ekranów grzejnikowych, demontaż i montaż grzejników, zaworów termostatycznych, wymianę oświetlenia należy wykonywać w czasie godzin pracy biura. g. Wykonawca przedłuży atesty i certyfikaty i inne wymagane dokumenty na wbudowane/zastosowane materiały i urządzenia oraz niezbędne badania laboratoryjne przed wykonaniem prac do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. h. Zamawiający zastrzega by w razie konieczności odbywała się narada koordynacyjna w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Niedrzwica Duża, w której musi uczestniczyć przedstawiciel Zamawiającego, Inspektorzy nadzoru inwestorskiego oraz Kierownicy budów (których dotyczy zakres wykonywanych robót). i. Załączone przedmiary robót (załącznik nr 8) mają charakter informacyjny i nie są podstawą do wyceny oferty. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za braki materiałowe, ilościowe oraz roboty budowlane nie wykazane w przedmiarze. j. W dniu podpisania protokołu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu zestawienie zawierające: dziennika budowy, oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu robót i wykonaniu ich zgodnie z dokumentacją projektową oraz pozwoleniem budowlanym i przepisami prawa, oświadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, inwentaryzację geodezyjną wykonanych robót,, dokumenty zainstalowanych urządzeń wraz z kartami gwarancyjnymi i instrukcjami użytkowania, atestami i dopuszczeniami, wyników pomiarów kontrolnych, prób oraz badań zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, normami oraz przepisami prawa protokołów i sprawdzeń branżowych, protokoły rozruchu urządzeń, kosztorysu powykonawczego. kosztorys powykonawczy wyżej wymienione dokumenty mają być traktowane jako wzajemnie uzupełniające się.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45100000-8, 45320000-6, 45400000-1, 45321000-3, 45324000-4, 45311200-2, 45330000-9, 45331000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji na wykonane roboty, która obejmuje także wszelkie urządzenia i materiały, które wchodzą w skład realizowanej inwestycji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:4. Dotyczy części I przedmiotu zamówienia: rozliczenie za wykonanie umowy nastąpi fakturami częściowymi po każdorazowo dokonanym przez Zamawiającego odbiorze wykonanych elementów składających się na przedmiot zamówienia: a) pierwszy odbiór: wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych – Wykonawca wystawi fakturę na kwotę 20% ceny brutto wynikającej ze złożonej oferty; b) drugi odbiór: modernizacja oświetlenia, wykonanie robót instalacyjnych w budynku, dostawa i montaż kolektorów słonecznych– Wykonawca wystawi fakturę na kwotę 20% ceny brutto wynikającej ze złożonej oferty; c) trzeci odbiór: wykonanie pozostałych elementów objętych zamówieniem– Wykonawca wystawi fakturę na kwotę 60% ceny brutto wynikającej ze złożonej oferty; na zasadach określonych w umowie, której wzór stanowi załącznik do SIWZ. Wykonawca do każdej za faktur przedłoży zatwierdzony przez Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego protokół odbioru.


Część nr: 2 Nazwa: bTermomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego z biblioteką gminną przy ul. Kraśnickiej 53 w Niedrzwicy Dużej.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres prac obejmuje wykonanie zgodnie z załącznikami: a) roboty rozbiórkowe i demontażowe b) docieplenie ścian zewnętrznych ( wraz z glifami i kominami ) ponad poziomem terenu ( załącznik nr 1a i 1b- kolorem zielonym zaznaczono ściany do docieplenia ) - pkt 8.8 opisu projektu budowlanego, budynek należy ocieplić styropianem grubości zgodnym z opisem technicznym a nie rysunkami- styropianem o grubości 20 cm. Należy dobrać styropian o takiej izolacyjności, by współczynnik przenikania ciepła ścian ocieplonych styropianem grub. 20 cm nie był większy niż 0,19 W/m2K c) malowanie wszystkich ścian zewnętrznych farbą elewacyjną całego budynku ( wraz z glifami i kominami ) - pkt 8.8 opisu projektu budowlanego- d) docieplenie ścian zewnętrznych pod poziomem terenu ( załącznik nr 2- kolorem niebieskim ujęto ściany do docieplenia ) - pkt 8.8. i 8.17 opisu projektu budowlanego, budynek należy ocieplić styropianem grubości zgodnym z opisem technicznym a nie rysunkami e) docieplenie stropów nad częścią mieszkalną i częścią biblioteczną ( załącznik nr 3- kolorem czerwonym zaznaczono stropy do docieplenia ) – pkt. 8.17 opisu projektu budowlanego, budynek należy ocieplić styropianem grubości zgodnym z opisem technicznym a nie rysunkami f) rozebranie starej i wykonanie nowej opaski wokół budynku ( załącznik nr 4- kolorem fioletowym ujęto wykonanie opaski ) - pkt. 8,19 opisu projektu budowlanego , część dotycząca opaski kapilarnej ( w cenę należy wliczyć prace przed wejściem do części mieszkalnej): - wymianę kostki na nową w ilości ok. 8,0 m2 i obrzeży w ilości ok. 10 mb - wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej o pow. ok. 3,0 m2 na podbudowie z chudego betonu o wytrzymałości 2,5 MPa grub. 10 cm g) wykonanie obróbek blacharskich – parapetów , rur spustowych- pkt. 8,16 opisu projektu budowlanego, h) wykonanie instalacji odgromowej- pkt. 3.9.2 opisu projektu budowlanego branży elektrycznej i) wykonanie wszystkich robót towarzyszących ( np. demontaż i ponowny montaż elementów znajdujących się na elewacji wraz z dostosowaniem do docieplenia ścian, obrobienie tynkiem 3 szt. wnęk na wysokości gruntu znajdujących się przy ścianach,) Informacje uzupełniające: Zamawiający poprzez termomodernizację wskazuje, że w zakresie robót do wykonania przez Wykonawcę mieści się także wykonanie prac: a) rozbiórka daszku nad wejściem do części mieszkalnej wymiarach. ok. 150 x 60 cm z betonu i wykonanie nowego daszku o wymiarach 270 x 150 cm z poliwęglanu na konstrukcji z kształtowników stalowych wraz z wykonaniem rynien i rur spustowych odprowadzających wodę z daszku b) przedrukowanie kostki betonowej z podniesieniem wysokości na pow. 4,8 m2, 3 m palisady, dobudowanie 0,7 m palisady- przedrukowanie na podbudowie z chudego betonu grub. 10 cm c) zasypanie nieczynnego zsypu na węgiel o obj. ok. 5 m3, zasypanie piaskiem obj. ok. 4,5 m3, pozostała część zasypanie gruntem stabilizowanym cementem ( ok. 0,5 m3 ) wraz z rozbiórką elementów betonowych o obj. ok. 0,25 m3 i zamurowaniem otworu o pow. 0,5 m2, wyczyszczenie zsypu z nieczystości i gruzu d) z uwagi na brak wejścia na poddasze nad częścią publiczną należy doliczyć wykonanie otworów technologicznych i ich zamurowanie w celu docieplenia stropu nad biblioteką Dotyczy instalacji odgromowej: a) Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego rozwiązania wykonania instalacji odgromowej niż ujęta w projekcie, jednak wymaga aby po wykonaniu, pomiary elektryczne instalacji zapewniały bezpieczeństwo użytkowania budynku. Oferent winien tak wycenić ofertę, by ująć w niej wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania instalacji odgromowej b) W przypadku wykonania instalacji odgromowej zgodnie z projektem należy doliczyć rozbiórkę i ponowne ułożenie kostki na dł. ok. 21 mb Informacje dodatkowe dla Wykonawcy: a) Zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził na obiekcie wizję lokalną i zapoznał się ze stanem faktycznym oraz posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją. b) W celu prawidłowej wyceny zadania zaleca się dokonanie przez Wykonawcę pomiarów kontrolnych obiektu, na którym realizowane będą roboty. c) Wykonawca obowiązkowo zapewni możliwość użytkowania obiektu w czasie prowadzenia prac, nie dopuszcza się zamknięcia obiektu. d) Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt wykona ewentualne przepięcie zasilania. Nie dopuszcza się by budynek nie posiadał zasilenia w energię elektryczną w trakcie robót. e) Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dostarczy i zmontuje rusztowania niezbędne do wykonania prac f) Kolor elewacji i rodzaj faktury tynku Wykonawca uzgodni z Zamawiającym przed wbudowaniem g) Wykonawca przedłuży atesty i certyfikaty i inne wymagane dokumenty na wbudowane/zastosowane materiały i urządzenia oraz niezbędne badania laboratoryjne przed wykonaniem prac do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. h) Zamawiający zastrzega by w razie konieczności odbywała się narada koordynacyjna w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Niedrzwica Duża, w której musi uczestniczyć przedstawiciel Zamawiającego, Inspektorzy nadzoru inwestorskiego oraz Kierownicy budów (których dotyczy zakres wykonywanych robót). i) Załączone przedmiary robót (załącznik nr 7) mają charakter informacyjny i nie są podstawą do wyceny oferty. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za braki materiałowe, ilościowe oraz roboty budowlane nie wykazane w przedmiarze. j) Kosztorys ofertowy ma zawierać wszystkie roboty związane z wykonaniem przedmiotu umowy (ujęte w projektach oraz zapisane w SIWZ). k) Kosztorys ofertowy będzie wymagany przy podpisywaniu umowy. l) W dniu podpisania protokołu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą: dziennika budowy, dokumentację powykonawczą, oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu robót i wykonaniu ich zgodnie z dokumentacją projektową oraz pozwoleniem budowlanym i przepisami prawa, oświadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, inwentaryzację geodezyjną wykonanych robót,- jeśli jest wymagana, wyników pomiarów kontrolnych, prób oraz badań zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, normami oraz przepisami prawa protokołów i sprawdzeń branżowych, protokoły robót zanikających oraz ulegających zakryciu, kosztorysu powykonawczego. wyżej wymienione dokumenty mają być traktowane jako wzajemnie uzupełniające się. Oryginały w/w dokumentów zostaną przekazane Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu końcowego odbioru robót.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45100000-8, 45320000-6, 45400000-1, 45321000-3, 45324000-4, 45311200-2, 45330000-9, 45331000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji na wykonane roboty, która obejmuje także wszelkie urządzenia i materiały, które wchodzą w skład realizowanej inwestycji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:5. Dotyczy części II przedmiotu zamówienia: rozliczenie za wykonanie umowy nastąpi jednorazowo po dokonanym przez Zamawiającego odbiorze końcowym przedmiotu umowy na zasadach określonych w umowie, której wzór stanowi załącznik do SIWZ. Wykonawca do faktury przedłoży zatwierdzony przez Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego protokół odbioru.


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę cyklinowanie podłóg - Radzyń Podlaski
 • Lokalizacja zlecenialubelskie
 • Data dodania19-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę cyklinowanie podłóg w mieszkaniu w bloku; podłoga to klepka bukowa. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI