Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Gdańskiego...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Gdańskiego – termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie oraz termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gdańskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.1 Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT, Poddziałania 10.1.1 Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, - ETAP III - Wykonanie termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPruszcz Gdański
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-05-09
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPowiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gdańskiego
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-17
 • Numer ogłoszenia538754-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 538754-N-2019 z dnia 2019-04-17 r.

Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gdańskiego: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Gdańskiego – termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie oraz termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gdańskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.1 Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT, Poddziałania 10.1.1 Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, - ETAP III - Wykonanie termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.1 Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT, Poddziałania 10.1.1 Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gdańskiego, krajowy numer identyfikacyjny 19168640800000, ul. ul. Wojska Polskiego  16 , 83-000  Pruszcz Gdański, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 834 999, e-mail zamowienia@powiat-gdanski, faks 586 834 899.
Adres strony internetowej (URL): www.powiat-gdanski.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://biuletyn.net/powiat-gdanski/?bip=1&cid=267

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://biuletyn.net/powiat-gdanski/?bip=1&cid=267

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej pocztą lub osobiscie do siedziby zamawiającego
Adres:
ul. Wojska Polskiego 16 83-000 Pruszcz Gdański

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Gdańskiego – termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie oraz termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gdańskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.1 Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT, Poddziałania 10.1.1 Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, - ETAP III - Wykonanie termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
Numer referencyjny: ZP.272.08.2019.PN
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Gdańskiego – termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie oraz termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gdańskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.1 Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT, Poddziałania 10.1.1 Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, - ETAP III - Wykonanie termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje następujące roboty: 1) Docieplenie ścian zewnętrznych metodą bezspoinową (BSO) w zakresie:  Ściany piwnic i cokoły budynku–projektowane wykonanie warstwy izolacyjnej ze styropianu wodoodpornego EPS 150 – 0036, gr. 12 cm do poziomu ław fundamentowych, po uprzednim wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej. Tynki cokołów skrzydła A do skucia w studzienkach piwnicznych.  Ściany nadziemia skrzydła A z cegły pełnej gr. 42 cm – docieplenie styropianem gr.14 cm,  Ściany nadziemia skrzydła B i C– ściany są docieplone styropianem gr.10 i 12 cm w dobrym stanie. Docieplenie styropianem gr. 4 cm,  Wykonanie tynków cienkowarstwowych;  Cokoły wykonać tynkami mozaikowymi drobnoziarnistymi. 2) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych:  izolacje pionowe ścian fundamentowych i piwnicznych : masami kauczukowo- asfaltowymi, 2- warstwowo. 3) Docieplenie tarasów nieużytkowych. Tarasy skrzydła A docieplić się poprzez wdmuchanie granulatu wełny mineralnej gr. 22 cm. Wykonać nowe pokrycie papowe tarasów z 2 warstw papy termozgrzewalnej z obróbkami blacharskimi z blachy ocynkowanej powlekanej 0,7 mm na styku ściana- taras. 4) Docieplenie stropodachów wentylowanych skrzydła B i C. Wykonanie uzupełnienia istniejących dociepleń ułożonych w przestrzeni konstrukcyjnej wiązarów poprzez wdmuchanie granulatu wełny mineralnej, grubości 10 cm. 5) Remont pokryć papowych Projektowane ułożenie nowych pokryć dachowych dwuwarstwowych z papy wstępnego i wierzchniego krycia na tarasach nieużytkowych i dachu skrzydła A. 6) Orynnowanie i obróbki blacharskie Projektowana wymiana rynien, rur spustowych, parapetów zewnętrznych i obróbek blacharskich na nowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej. 7) Remont kominów Tynki kominów skrzydła A do uzupełnienia i malowania. Wykonanie nowego opierzenia na styku z pokryciem papowym i czapach. 8) Ślusarka Wykonanie barierek tarasów nieużytkowych ze stali nierdzewnej, wys. 110 cm. 9) Stolarka i parapety zewnętrzne  Wymiana okien na okna zespolone w ramach PCV w kolorze białym. Współczynnik całego okna wynosić ma U≤0,9 W/(m2 K) . Parapety okienne z blachy stalowej powlekanej w kolorze szarym. Parapety wewnętrzne mdf, białe.  Drzwi wejściowe - projektowana wymiana wszystkich drzwi zewnętrznych na drzwi w ramach PCV .  Bramy garażowe – rolowane aluminiowe z napędem elektrycznym 10) Studnie naświetlające Odtworzenie betonowych studzienek naświetlających skrzydła A, po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych i termicznych ścian piwnic. 11) Zadaszenia wejść – zadaszenie szklane nad wejściem głównym do demontażu i ponownego montażu po zakończeniu prac dociepleniowych. Projektuje się wykonanie analogicznego zadaszenia nad wejściem w elewacji zachodniej. Projektowany demontaż zadaszeń nad zejściami do piwnic i kotłowni wykonanych z płyt falistych żywicznych na konstrukcjach stalowych i wykonanie nowych zadaszeń poliwęglanowych. 12) Wyposażenie instalacyjne:  wymiana wewnętrznej instalacji c.o.;  instalacja wodociągowa cwu wraz z podłączeniem do zaprojektowanego źródła ciepła;  instalacja źródła ciepła wraz z instalacją gazową ;  wymiana instalacji odgromowej; Charakterystyczne parametry techniczne budynku DPS  Powierzchnia zabudowy – 1.187,60 m²  Kubatura - 13.588,10 m³  Wysokość budynku w zakresie robót – 14,80 m Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest wykonać i dostarczyć Zamawiającemu świadectwo energetyczne budynku - sporządzone przez osobę uprawnioną na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej; UWAGA: Zamawiający informuje, iż Wykonawca podczas wyceny przedmiotu zamówienia winien wycenić i wykonać dodatkowo: 1) demontaż istniejących rolet okiennych wraz z ich ponownym montażem; 2) wkalkulować i wykonać niezbędne poszerzenia dachów do montażu obróbek blacharskich oraz wykonanie nowej warstwy papy na szerokości prowadzonych prac (ok. 50 cm), która połączy dodatkową izolację z nowymi obróbkami zapewniając szczelność pokrycia dachowego; 3. Warunki prowadzenia robót: 1. Zamówienie będzie realizowane w oparciu o harmonogram rzeczowo - finansowy robót sporządzony i dostarczony przez Wykonawcę w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy. Harmonogram winien być sporządzony w porozumieniu z Zamawiającym oraz Dyrektorem DPS w Zaskoczynie. 2. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót wewnątrz budynku w uzgodnieniu z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie. 3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót uciążliwych mogących zakłócić funkcjonowanie placówki po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym oraz Dyrektorem DPS w Zaskoczynie w terminie min. 2 dni przed ich rozpoczęciem. Do robót uciążliwych zalicza się min.: prace powodujące hałas, prace powodujące drgania, prace powodujące zapylenie i inne prace powodujące zakłócenia pracy DPS. 4. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia placu budowy w sposób uniemożliwiający przedostawanie się kurzu i zanieczyszczeń do pomieszczeń nie objętych zakresem prac. Jednocześnie Wykonawca na własny koszt uprzątnie i doprowadzi plac robót oraz inne pomieszczenia, które uległy zanieczyszczeniu do należytego porządku po każdorazowym stwierdzeniu tego faktu przez Inwestora/użytkownika lub Inspektora Nadzoru. Po zakończeniu robót objętych przedmiotem zamówienia ściany, podłogi i sufity w miejscu prowadzonych prac należy doprowadzić do stanu sprzed budowy tj. przemalować w kolorystyce istniejącej pomieszczenia, bądź w kolorze zgodnie z życzeniem Inwestora, odtworzyć terakotę i glazurę, sufity podwieszane, zabudowy i inne elementy które zostały naruszone podczas prac budowlanych. 5. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania terenu budowy i jej zaplecza (w porozumieniu z Zamawiającym i Dyrektorem DPS ), w tym wykonania - własnym staraniem i na własny koszt - tymczasowych obiektów i urządzeń na terenie budowy, w szczególności:  opomiarowanego punktu poboru energii elektrycznej,  zaplecza socjalno-magazynowego,  opomiarowanego punktu poboru wody  zamontowania rękawa do transportu gruzu oraz zabezpieczenie rusztowania siatkami osłonowymi;  uzyskania, na własny koszt, wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych. 6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałego nadzoru robót przez odpowiednich kierowników robót. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: dokumentacji projektowej, przedmiarze oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zał. nr 9 do SIWZ). UWAGA: 8. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej obiektu w celu zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania umowy. 9. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zapisami SIWZ i załączoną dokumentacją techniczną, na którą składają się:  Projekt budowlany i wykonawczy (część architektoniczna);  Projekt budowlany i wykonawczy (część elektryczna);  Projekt budowlany i wykonawczy (część sanitarna);  Branżowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;  Przedmiary; 10. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. 11. W trakcie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów BHP zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 12. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących czynności bezpośrednio związane z: - wykonywaniem robót ogólnobudowlanych ( w tym: tynkarskich, malarskich, dociepleniowych, instalacyjnych- elektrycznych i sanitarnych, dekarskich; ); z wyjątkiem osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie. Powyższy obowiązek dotyczy również podwykonawców. W związku z tym wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace ww. osób oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego i przewidziane z tego tytułu sankcje określone są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 13. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych lub zaniechanych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu zamówienia. 14. Wprowadzenie robót zamiennych lub zaniechanych jest możliwe jeśli:  stały się konieczne na skutek ujawnienia przeszkód w gruncie, istniejących obiektach budowlanych lub błędów w dokumentacji projektowej,  wystąpienia niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej,  w wyniku porozumienia stron w przypadku stwierdzenia, iż zastosowanie danego materiału będzie korzystniejsze pod względem ekonomicznym i funkcjonalnym.  w wyniku stwierdzenia iż poszczególne elementy przewidziane do wymiany są w dobrym stanie technicznym umożliwiającym dalszą eksploatację; 15. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy Pzp uwzględnił w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych i wszystkich użytkowników budynków 16. Zamawiający nie przewiduje unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 17. UWAGA: Stawka podatku VAT dla robót związanych ściśle z kubaturą budynku Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie wynosi 8 % zgodnie z ustawą o podatku VAT, natomiast dla pozostałych robót zewnętrznych (źródło ciepła – zewnętrzna instalacja gazowa wraz z przewodem grzewczym do granicy ściany budynku, zewnętrzne zasilanie elektryczne źródła ciepła), podatek VAT wynosi 23%. Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić w/w roboty i wpisać odpowiednio wartości robót w formularzu oferty.

II.5) Główny kod CPV: 45200000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45262522-6
45311100-1
45321000-3
45400000-1
45421000-4
45442100-8
45443000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający może w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego udzielić zamówienia, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp tj: a) wykonanie robót ogólnobudowlanych tj:  roboty rozbiórkowe;  wykonanie izolacji pionowej i poziomej;  wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, parapetów;  wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, stropodachów, cokołów itp;  malowanie wewnętrzne ścian i sufitów;  roboty związane z obróbką blacharską i orynnowaniem (w tym również montaż orynnowania dachów oraz podłączenie ich do kanalizacji deszczowej);  wykonywanie tynków zewnętrznych , malowanie elewacji;  remont kominów;  wykonaniem nowych pokryć papowych i innych robót dekarskich; b) wykonywanie robót sanitarnych tj.  instalacja c.o.: demontaż i wymiana instalacji c.o. tj. grzejników i przewodów oraz armatury;  montaż armatury i innego osprzętu dla źródła ciepła; c) wykonywanie robót elektrycznych:  modernizacja instalacji odgromowej;  instalacje elektryczne; Termin wykonania zamówienia i cena zostaną ustalone w drodze negocjacji, a wynegocjowana cena nie może przekroczyć kwoty 1.000.000,00 zł netto. Udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jest decyzją Zamawiającego i jest zależne od jego potrzeb..
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-10-15
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-10-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający oceni warunek za spełniony, gdy Wykonawcy ubiegający się o zamówienie posiadają dokument potwierdzający, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli: 1) co najmniej 1 zamówienie, które obejmowało swoim zakresem wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynków obejmujących m.in. docieplenie ścian zewnętrznych i stropów, wymianę stolarki okiennej o wartości równej lub wyższej 1.000.000,00 zł brutto; 2) co najmniej 2 zamówienia, które obejmowało swoim zakresem wykonanie robót sanitarnych (instalacja wewnętrzna wraz z wykonaniem źródła ciepła) – 400.000,00 zł brutto każde; 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji: a) Kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno– budowlanej bez ograniczeń oraz obowiązujące zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającego co najmniej pięcioletnią praktykę zawodową oraz doświadczenie przy kierowaniu minimum 1 robotą budowlaną związaną z termomodernizacją budynków ; b) Kierownika robót posiadającego aktualne uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz obowiązujące zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającego minimum trzyletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót dla robót elektrycznych; c) Kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz obowiązujące zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, minimum trzyletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót dla robót sanitarnych oraz doświadczenie przy kierowaniu co najmniej 1 robotą zgodną z przedmiotem zamówienia dla części sanitarnej ;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r. poz. 65). Zamawiający dopuszcza również możliwość łączenia funkcji Kierownika Budowy z Kierownikiem Robót w przypadku gdy wskazana osoba wykaże się spełnieniem jednocześnie wymagań opisanych w niniejszym rozdziale pkt.2) a)-c)
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) Dokument, o których mowa w ppkt 1) lit. a) niniejszej SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis ppkt 2) stosuje się.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; – wg wzoru na załączniku nr 6 do SIWZ potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. (zał. nr 7 do SIWZ) c) potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Dokumenty składane wraz z ofertą: 1) Wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ 2) Oświadczenia: - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pk.t 12-22 oraz z art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 3 do SIWZ 3) wykaz robót prowadzonych przez kierownika budowy – załącznik nr 7A do SIWZ, 4) zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów – załącznik nr 8 do SIWZ 5) Dowód wniesienia wadium Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (zestawienie złożonych ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,- załącznik nr 4 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) najpóźniej w dniu składania ofert przed godz. 11.30. Wadium ważne jest od dnia składania ofert na okres 30 dni związania ofertą. W przypadku jeżeli do godz. 11:30 w dniu otwarcia ofert, nie wpłynie wymagana kwota wadium na konto Zamawiającego, będzie to oznaczało, że wadium nie zostało wniesione.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie Kierownika Budowy 5,00
okres udzielonej gwarancji 20,00
termin wykonania 15,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Stosownie do treści art. 144 ust.1 pkt 1 Ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian umowy w zakresie, o charakterze oraz warunkach ich wprowadzenia opisanych niżej: 1) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT, mające wpływ na wysokość ceny brutto za świadczoną robotę. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, należne Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie ustalone z uwzględnieniem stawki podatku wynikającej z obowiązujących przepisów, przy niezmienionym wynagrodzeniu netto; 2) w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionej niżej w ppkt a-f) termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności: a) wystąpienie długotrwałych trudnych warunków atmosferycznych tj. długotrwałe opady deszczu, śniegu i innych odstępstw pogodowych powodujących brak możliwości wykonywania prac budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń oraz dokonywania odbiorów; b) wystąpienie odmiennych niż założono w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, archeologicznych lub terenowych, skutkujących przerwaniem prac budowlanych oraz koniecznością zmiany technologii wykonania przedmiotu zamówienia, c) wystąpienie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności konieczności wprowadzenia zmian bądź usunięcia błędów w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, d) wystąpienie zmian będących następstwem działania innych organów np. eksploatatorów infrastruktury, tj. przebudowy kolizji sieci zewnętrznych, e) wystąpienie zmiany warunków terenowych związanych z istnieniem niezinwentaryzowanych bądź błędnie zinwentaryzowanych sieci zewnętrznych bądź obiektów budowlanych wskutek czego wystąpi konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub wezwania odpowiednich służb, gestorów sieci, f) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac będących przedmiotem zamówienia wg założeń projektowych, g) zmiany wskazanych w umowie osób uprawnionych do działania po stronie Zamawiającego. 3) Zmiana Kierownika Budowy jest dopuszczalna, pod warunkiem, że nowy kierownik budowy zgłoszony przez Wykonawcę będzie spełniał warunki wskazane w SIWZ i posiadał doświadczenie zawodowe zgodne z ofertą Wykonawcy. 4) Zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 5) Zmiana Podwykonawcy jest dopuszczalna, pod warunkiem że nowy Podwykonawca zgłoszony przez Wykonawcę będzie spełniał wymogi wskazane w § 4 umowy. 6) Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-09, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podst. art. 39 oraz art. 24 aa ust 1, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w rozdziale VII pkt C i D do SIWZ. 3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia wg wzoru załącznik nr 8 do SIWZ. 5. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy. 6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 3, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 3. 9. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z zał. nr 2 i nr 3 do SIWZ. 10. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 11. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 12. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, (w formularzu ofertowym zał. nr 1 do SIWZ) o których mowa w § 5 i § 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 13. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 352). W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują. 14. Oświadczenia, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 15. Dokumenty, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 16. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 17. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 18. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający wymaga aby oferta wraz z załącznikami była złożona w języku polskim 19. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 20. W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów, w których jakiekolwiek kwoty podane zostały w walutach obcych, zamawiający przeliczy te kwoty na złote polskie według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 22. Zamawiający dopuszcza zatrudnienie podwykonawcy/ dalszych podwykonawców. 23. W przypadku zatrudnienia podwykonawcy/dalszych podwykonawców, w oparciu o art. 36b ust.1 Ustawy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. o ile są znane na dzień składania ofert. 24. W związku z tym, że roboty budowlane, będą wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadomi zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa powyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże informacje na temat nowych podwykonawców, którym zamierza powierzyć realizację robót budowlanych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 25. Do zawarcia umowy przez Wykonawcę z Podwykonawcami /dalszymi Podwykonawcami jest wymagana pisemna zgoda Zamawiającego pod rygorem nieważności. Wprowadzenie na budowę Podwykonawcy/ dalszych Podwykonawców bez zgody Zamawiającego może skutkować rozwiązaniem umowy z winy Wykonawcy. Umowy pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcami/ dalszymi Podwykonawcami muszą być dostarczone do Zamawiającego przed rozpoczęciem przez Podwykonawców/ dalszych Podwykonawców robót i zawierać przedmiot i zakres robót jakie wykona Podwykonawca/ dalszy Podwykonawca, ich wartość, termin płatności co najmniej o 9 dni wcześniejszy niż terminy płatności Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, wskazanie konta bankowego Podwykonawcy/ dalszych Podwykonawców, zapis o obowiązku złożenia przez podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę niezwłocznie po otrzymaniu należnego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane oświadczenia, że otrzymał należne mu wynagrodzenie za wykonane roboty (Wykonawca dostarczy oświadczenie Zamawiającemu), a w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia w terminie w całości lub części o obowiązku niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o tym fakcie wraz z kopiami niezapłaconych faktur. 26. Wykonawca zamierzający zawrzeć lub zmienić umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy. Obowiązek ten dotyczy także Podwykonawcy i dalszych Podwykonawców, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie lub zmianę umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 27. Zamawiający może zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian - w przypadkach określonych w art. 143b ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie 14 dni od przedłożenia projektu. 28. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia kopii tej umowy może zgłosić w formie pisemnej sprzeciw w przypadkach określonych w art. 143b ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Niezgłoszenie sprzeciwu w tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją umowy przez Zamawiającego. 29. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo o wartości powyżej 50 000 zł, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w każdym przypadku. 30. Niedochowanie terminu płatności na rzecz Podwykonawcy przez Wykonawcę i brak oświadczenia, spowoduje przelanie przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy na rzecz Podwykonawcy, do wysokości wynagrodzenia należnego Podwykonawcy od Wykonawcy. 31. Kwestie dotyczące podwykonawców określa wzór umowy - ( zał. nr 5 do SIWZ). 32. W trakcie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów BHP zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku, Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę prace budowlane - Ustka
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania19-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę prace budowlane - przebudowa i remont budynku. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Pruszcz Gdański: Przebudowa skrzyżowania ulicy Poprzecznej z ulicą Spacerową w Straszynie
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Pruszcz Gdański: KOSZENIE TERENÓW ZIELONYCH I PARKÓW NA TERENIE GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI W ROKU 2019
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego Broniewice 14.
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy ul. Jana Pawła II a ul. Kaliską w Poznaniu – etap I
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI