Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Brodnicy

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Brodnicy
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBrodnica
 • WojewództwoKujawsko-pomorskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-01-26
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Miasta Brodnicy
 • Data publikacji ogłoszenia2018-01-11
 • Numer ogłoszenia504375-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 504375-N-2018 z dnia 2018-01-11 r.

Gmina Miasta Brodnicy: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Brodnicy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Brodnicy, krajowy numer identyfikacyjny 87111837100000, ul. ul. Kamionka  23 , 87300   Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 564 930 300, e-mail ti@brodnica.pl, faks 564 982 626.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.brodnica.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.brodnica.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.brodnica.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie, pocztą na adres siedziby zamawiającego
Adres:
Urząd Miejski w Brodnicy, ul. Kamionka 23, 87-300 Brodnica

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Brodnicy
Numer referencyjny: GMI. 271.20.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Brodnicy. Zakres robót: Część nr I: Urząd Miejski przy ul. Kamionka 23: - docieplenie elewacji w postaci tynku ciepłochronnego, - demontaż starych i montaż nowych parapetów zewnętrznych, - demontaż i wykonanie nowych obróbek blacharskich i opierzenia z blachy, - docieplenie stropodachu, - wymiana części stolarki okiennej i 1szt. drzwi zewnętrznych, - demontaż i wymiana instalacji centralnego ogrzewania (wymiana przewodów i grzejników), - demontaż starych i montaż nowych rynien i rur spustowych, - wykonanie innych drobnych napraw i odtworzenie sufitu podwieszanego, - wymiana części opraw oświetleniowych, Część nr II: Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. 3 Maja 2: - wymiana części stolarki okiennej i stolarki drzwiowej zewnętrznej, - docieplenie dachu skośnego z wełny mineralnej, - ocieplenie stropu nad II-gim piętrem (poddasze nieużytkowe- strych), - demontaż i wymiana instalacji centralnego ogrzewania (wymiana przewodów i grzejników), - uzupełnienie ubytków i niepotrzebnych bruzd ściennych, - szpachlowanie i malowanie części ścian, z uwagi na prace instalacyjne, - wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej oraz aparatury poboru c.w.u., - wykonanie innych drobnych napraw (prac odtworzeniowych) ścian i stropów związanych z wymianą instalacji centralnego ogrzewania i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, Część nr III: Hala Sportowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 przy ul. 3 Maja 4a: - docieplenie elewacji wraz z wykonaniem tynku i kolorystyki budynków, - demontaż i ponowny montaż parapetów zewnętrznych, - docieplenie stropodachów z pokryciem dachu wierzchnią papą termozgrzewalną, - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, - wykonanie drobnych prac rozbiórkowych i napraw chodników i placów z kostki betonowej spowodowanych dociepleniem ścian znajdujących się poniżej poziomu gruntu, - demontaż starych i montaż nowych rynien wraz z rurami spustowymi oraz obróbek blacharskich i opierzeń z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej, - wykonanie innych drobnych napraw ścian i stropów związanych z montażem instalacji centralnego ogrzewania i wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, - demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej, - montaż sufitów podwieszanych oraz obudowy przewodów instalacji sanitarnych, - uzupełnianie bruzd, szpachlowanie oraz malowanie części ścian, 2. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został zgodnie z załącznikami od Nr 7 - 104 do SIWZ (przedmiary robót, przekroje, elewacje, rzuty, zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej przeznaczonej do wymiany, opisy techniczne, zagospodarowania terenu, rozdzielnica, opis elektryczny, projekt sanitarny i opis, kolorystyka elewacji, detale okien i drzwi, detal konsoli, projekty architektoniczno-budowlane, projekty elektryczne, projekty sanitarne). Dokumentacja techniczna ze szczegółowymi rozwiązaniami dostępna jest na stronie internetowej http://bip.brodnica.pl oraz do wglądu w Urzędzie Miejskim w Brodnicy, ul. Kamionka 23, pokój 304, telefon: (056) 49-30-614, 629 lub 311, w godzinach od 8:00 do 15:00.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45331100-6
45400000-1
45310000-3
45443000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-07-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada dokumenty wskazane w § 2 ust. 2 pkt 4) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tzn.: - dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości min. 900.000,00 zł dla całego zamówienia lub w wysokości 300.000 zł w przypadku składania oferty na jedną część zamówienia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: b) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada dokumenty wskazane w § 2 ust. 4 pkt 1), 9) i 10) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tzn.: - Wykonawca wykaże, przedstawiając wykaz, co najmniej trzech (3) robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Wykonawca musi wykazać, że wykonał (zakończył), co najmniej trzy (3) zadania o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia tj. w zakresie robót branży budowlanej, przy czym wartość pojedynczego zamówienia winna wynosić, co najmniej 600.000,00 PLN brutto dla całego zamówienia lub 200.000 PLN brutto - wartość pojedynczego zamówienia w przypadku składania oferty na jedną część zamówienia. Należy podać ich rodzaj i wartość oraz daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wg załącznika Nr 3 do SIWZ. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przekładania dowodów; - Wykonawca wykaże, przedstawiając wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, niezbędnych do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi: – kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - minimalne wymagania: wykształcenie wyższe – uprawnienia bez ograniczeń, posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi. – kierownik robót branży elektrycznej - minimalne wymagania: wykształcenie wyższe lub średnie, posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności, co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi. (Kierownik branży elektrycznej nie jest wymagany w przypadku składania oferty na część III zamówienia dotyczącą robót budowlanych wykonywanych w Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. 3 Maja 2). – kierownik robót branży sanitarnej - minimalne wymagania: wykształcenie wyższe lub średnie, posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych i gazowych lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności, co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi. Wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg załącznika Nr 4 do SIWZ; - Wykonawca wykaże, przedstawiając oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy, wskazanych w wykazie osób (załącznik Nr 4 do SIWZ) niezbędnych do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. c) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. d) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. e) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp: a) dokumenty wskazane w § 2 ust. 2 pkt 4) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tzn.: - dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości min. 900.000,00 zł dla całego zamówienia lub w wysokości 300.000 zł w przypadku składania oferty na jedną część zamówienia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp. b) dokumenty wskazane w § 2 ust. 4 pkt 1), 9) i 10) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tzn.: - Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wg Załącznika nr 3 do SIWZ, - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi – wg Załącznika nr 4 do SIWZ. - Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy – wskazanych w załączniku nr 4 do SIWZ,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1. Każdy Wykonawca musi dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Każdy Wykonawca musi także dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert inne oświadczenia i dokumenty: a) formularz ofertowy zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ, b) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy, c) pisemne zobowiązanie, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów – jeśli dotyczy. Uwaga: Pisemne zobowiązanie powinno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (jeśli posiada oryginał) lub podmiot trzeci. 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.brodnica.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Powyższe oświadczenie Wykonawca, który złożył ofertę – przekazuje Zamawiającemu bez wezwania – wg Załącznika nr 6 do SIWZ. 4. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Uwaga: Dokumenty i oświadczenia wymienione w: 1) rozdziale VI. 1. oraz rozdziale VI.2. pkt a, b i c SIWZ – składają wraz z ofertą wszyscy Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu – dokumenty i oświadczenia muszą być aktualne na dzień złożenia oferty, 2) rozdziale VI. 3 SIWZ, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej http://bip.brodnica.pl informacji z otwarcia ofert, składają Wykonawcy, którzy złożyli oferty, z wyjątkiem przypadku, gdy w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Parametr techniczno-jakościowy (termin udzielenia pisemnej gwarancji jakości) 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian niniejszej umowy, jeżeli zaistnieją następujące warunki: 1) konieczności zmiany umownego terminu realizacji zamówienia z powodu: a)działania siły wyższej, przez którą rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, którego nie można uniknąć, ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, b) konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych, np. nadzoru budowlanego itp., c) wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkującej koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli istotnie wstrzymują realizację określonego rodzaju robót, d) zaistnienia okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności spowodowanych problemami z jego zdolnością płatniczą lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, 2) z powodu zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron, 3) w przypadku obiektywnej konieczności wprowadzenia robót zamiennych w zakresie robót zamówienia podstawowego. Zastrzeżenie – jeżeli konieczność robót zamiennych wynika z błędów lub zaniedbań wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia, 4) w przypadku obiektywnej konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie warunki na podstawie przepisu art. 144 ust. 1 pkt 2) lit a), b) i c) ustawy Pzp. Zastrzeżenie – jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z błędów lub zaniedbań wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia, 5) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć oraz wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 6) z powodu zmiany osób i podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia, w tym zmiany wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca, w przypadku zdarzeń losowych niezależnych od wykonawcy po uzyskaniu zgody zamawiającego – zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 4) lit a), b) i c) ustawy Pzp, 7) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez zamawiającego lub wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla zamawiającego – zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp; 8) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. Postanowienia umowne muszą być zmienione na podstawie zapisów przepisu art. 144 ust 1, 1a, 1b, 1d i 1e ustawy Pzp. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien jest poinformować Zamawiającego pisemnie i natychmiast odnotować to w dzienniku budowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 2. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 3. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 4. Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Zasady udostępniania dokumentów – zgodnie z art. 8 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w ustawie. Do udostępniania dokumentów postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp, rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. poz. 1128) oraz ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2058 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Udostępnienie dokumentów zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad: 1. Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku. 2. Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów. 3. Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty. 4. Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania. 5. Koszt jednej strony protokołu lub załączników został ustalony na 0,30 zł brutto (płatne w kasie Zamawiającego). 6. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz Kodeks cywilny.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-26, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Pln
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy; 2) oświadczenia i informacje wymienione w rozdziale VI. 1, 2, 4 - 6 niniejszej SIWZ; 1.1. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(-y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 1.2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 1.3. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kamionka 23 w Brodnicy – pok. 101 do dnia 26.01.2018 r., do godziny 10:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ. 1.4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób: Gmina Miasta Brodnicy ul. Kamionka 23, 87-300 Brodnica „Oferta w postępowaniu na roboty budowlane p.n.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Brodnicy” nr sprawy: GMI.271.20.2017” Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 26.01.2018r. o godz. 10:15" i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 2. Informacje dotyczące zamówienia oraz informacje o oświadczeniach, dokumentach wymaganych od Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego można uzyskać od: w sprawach merytorycznych – Radosław Zakrzewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Miejskiej i Inwestycji – faks 056-49-82-626; w sprawach proceduralnych – Remigiusz Otremba – Stały sekretarz komisji przetargowej – faks 056-49-82-626.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Urząd Miejski przy ul. Kamionka 23
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres robót: Część nr I: Urząd Miejski przy ul. Kamionka 23: - docieplenie elewacji w postaci tynku ciepłochronnego, - demontaż starych i montaż nowych parapetów zewnętrznych, - demontaż i wykonanie nowych obróbek blacharskich i opierzenia z blachy, - docieplenie stropodachu, - wymiana części stolarki okiennej i 1szt. drzwi zewnętrznych, - demontaż i wymiana instalacji centralnego ogrzewania (wymiana przewodów i grzejników), - demontaż starych i montaż nowych rynien i rur spustowych, - wykonanie innych drobnych napraw i odtworzenie sufitu podwieszanego, - wymiana części opraw oświetleniowych,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Parametr techniczno-jakościowy (termin udzielenia pisemnej gwarancji jakości) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. 3 Maja 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część nr II: Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. 3 Maja 2: - wymiana części stolarki okiennej i stolarki drzwiowej zewnętrznej, - docieplenie dachu skośnego z wełny mineralnej, - ocieplenie stropu nad II-gim piętrem (poddasze nieużytkowe- strych), - demontaż i wymiana instalacji centralnego ogrzewania (wymiana przewodów i grzejników), - uzupełnienie ubytków i niepotrzebnych bruzd ściennych, - szpachlowanie i malowanie części ścian, z uwagi na prace instalacyjne, - wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej oraz aparatury poboru c.w.u., - wykonanie innych drobnych napraw (prac odtworzeniowych) ścian i stropów związanych z wymianą instalacji centralnego ogrzewania i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Parametr techniczno-jakościowy (termin udzielenia pisemnej gwarancji jakości) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Hala Sportowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 przy ul. 3 Maja 4a
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część nr III: Hala Sportowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 przy ul. 3 Maja 4a: - docieplenie elewacji wraz z wykonaniem tynku i kolorystyki budynków, - demontaż i ponowny montaż parapetów zewnętrznych, - docieplenie stropodachów z pokryciem dachu wierzchnią papą termozgrzewalną, - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, - wykonanie drobnych prac rozbiórkowych i napraw chodników i placów z kostki betonowej spowodowanych dociepleniem ścian znajdujących się poniżej poziomu gruntu, - demontaż starych i montaż nowych rynien wraz z rurami spustowymi oraz obróbek blacharskich i opierzeń z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej, - wykonanie innych drobnych napraw ścian i stropów związanych z montażem instalacji centralnego ogrzewania i wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, - demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej, - montaż sufitów podwieszanych oraz obudowy przewodów instalacji sanitarnych, - uzupełnianie bruzd, szpachlowanie oraz malowanie części ścian,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Parametr techniczno-jakościowy (termin udzielenia pisemnej gwarancji jakości) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie i montaż ogrodzenia i bramy - Bydgoszcz
 • Lokalizacja zleceniakujawsko-pomorskie
 • Data dodania13-12-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie i montaż ogrodzenia z siatki powlekanej - 1,5 m wysokość, ok 71,5 m długość, + brama 4 m. Miejsce montażu Bydgoszcz Fordon. Proszę o wyceny.
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Brodnica: Powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Modernizacja kanalizacji budynku M i łazienek oraz pomieszczeń na oddziale neurologii
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Przebudowa dróg gminnych – ul. Długiej i Świerkowej w Skórczu.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI