„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY ZAGNAŃSK WRAZ...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY ZAGNAŃSK WRAZ Z WYKORZYSTANIEM OZE”. „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku” ul. Spacerowa 8a, 26-050 Zagnańsk
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoZagnańsk
 • WojewództwoŚwiętokrzyskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-01-30
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Zagnańsk
 • Data publikacji ogłoszenia2018-01-11
 • Numer ogłoszenia503997-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 503997-N-2018 z dnia 2018-01-11 r.

Gmina Zagnańsk: „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY ZAGNAŃSK WRAZ Z WYKORZYSTANIEM OZE”. „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku” ul. Spacerowa 8a, 26-050 Zagnańsk
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zadanie dofinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.1 „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF Osi 6. „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zagnańsk, krajowy numer identyfikacyjny 29101086600000, ul. ul. Spacerowa  8 , 26-050   Zagnańsk, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 001 322, e-mail sekretariat@zagnansk.pl, faks 413 001 373.
Adres strony internetowej (URL): www.zagnansk.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=zagnansk/&strona=Aktualno%C5%9Bci&typ=podmenu&typmenu=13&menu=15&podmenu=15&str=1

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej pod rygorem nieważności
Adres:
Urząd Gminy w Zagnańsku; ul. Spacerowa 8; 26-050 Zagnańsk

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY ZAGNAŃSK WRAZ Z WYKORZYSTANIEM OZE”. „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku” ul. Spacerowa 8a, 26-050 Zagnańsk
Numer referencyjny: Znak: PZ.271.1.1.2018.PZZIS
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku” zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym, audytem energetycznym oraz opisem przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: Wykonanie robót budowlanych, które należy zrealizować zgodnie z zakresem objętym w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, audytem energetycznym i Szacunkowym Zestawieniu Przedmiarów. Wykonawca. Wykonawca w tym celu wykona niezbędną dokumentację projektową zgodnie z PFU, audytem energetycznym oraz z rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462 ze zmianami), a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 1129) wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji, uzgodnień lub zgłoszeń na podstawie pełnomocnictwa w zakresie umożliwiającym zrealizowanie robót budowlanych zgodnie z przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuką budowlaną. Wykonanie robót budowlanych polegających na: 1. Modernizacja c.o. (system grzewczy) - wymiana grzejników - wymiana rur instalacyjnych - kompletna modernizacja kotłowni Wymiana kotła, wymiana rur c.o., wymiana grzejników, montaż zaworów termostatycznych, montaż automatyki pogodowej, wymiana pomp obiegowych. W zakresie modernizacji istniejącej instalacji c.o. należy dokonać wymiany grzejników członowych na stalowe, panelowe, kompaktowe z montażem głowic i zaworów grzejnikowych termostatycznych z funkcjami adaptacyjną i optymalizującą, wymianę rurociągów w instalacjach c.o. na wykonane z rur stalowych zaprasowywanych, wymianę instalacji c.o. na ścianach budynku na rury stalowe instalacyjne o połączeniach gwintowanych, instalacje w otulinach termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej, montaż indywidualnych liczników ciepła i ciepłej wody użytkowej. 2. Wymiana drzwi wejściowych do budynku. 3. Wykonanie docieplenia stropodachu (zgodnie z materiałami i wymogami jakościowymi zawartymi w PFU i audycie energetycznym). 4. Wykonanie docieplenia ścian w gruncie (przygotowanie powierzchni, tynkowanie, izolacja przeciwwodna, izolacja cieplna, folia kubełkowa). 5.Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych (zgodnie z materiałami i wymogami jakościowymi zawartymi w PFU i audycie energetycznym), tynk silikatowo-silikonowy. 6.Wykonanie drenażu częściowego wokół budynku z włączeniem do istniejącego drenażu(studzienki drenarskie z osadnikiem, rury drenarskie w geowłókninie). 7. Wykonanie nowego orynnowania i wymiana rur spustowych (rury metalowe, kolor grafit). 8. Wykonanie nowych obróbek blacharskich, wymiana parapetów zewnętrznych – blacha powlekana. 9. Wykonanie wentylacji mechanicznej wraz z zasilaniem elektrycznym (rekuperatory ścienne 2 szt.). 10. Wykonanie przełożenia istniejącej instalacji kablowej pomiędzy budynkiem Gminy a GOPS (kable telekomunikacyjne, osłona pionowa przy elewacji, rura osłonowa pod ziemią, odtworzenie powierzchni z kostki brukowej). 11. Wykonanie instalacji odgromowej. 12. Wykonanie i montaż 3 nowych balustrad zewnętrznych ze stali nierdzewnej (przy schodach wejściowych do budynku i zejściu do garażu obie strony). 13. Wykonanie okładziny schodów wejściowych do budynku materiałem granitowym. 14. Wymiana starych skrzynek energetycznych na budynku na nowe (2 szt.). Opracowanie projektu budowlanego, niezbędnego do uzyskania wszelkich decyzji, zgłoszeń lub pozwoleń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zakresem opisanym w SIWZ, programie funkcjonalno-użytkowym, audytem energetycznym oraz opisie przedmiotu zamówienia w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – 5 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD. 1) Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462 ze zmianami), a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 1129) wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji i pozwoleń na budowę na podstawie udzielonego pełnomocnictwa / zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę w zakresie umożliwiającym realizację robót budowlanych. 2) Inwentaryzację obiektu komplet oraz opracowanie projektu wykonawczego wszystkich branż, przedmiarów robót zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 290 ze zm.), oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 ze zm.) – 5 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD. 3) W toku procesu projektowania: a) Udostępnienie dokumentacji projektowej, b) Przedłożenie Zamawiającemu do zatwierdzenia dokumentacji projektowej przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę / zgłoszeniem robót nie wymagających pozwolenia na budowę, 4) Opracowanie informacji BIOZ, opinii technicznych, ekspertyz i badań zgodnie z wymogami programu funkcjonalno – użytkowego oraz ewentualnych odstępstw w toku procesu projektowania na podstawie art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1332 ze zm.); 5) Opracowanie harmonogramu rzeczowo – finansowego (na kwotę ryczałtową podaną w ofercie) robót budowlanych i przedłożenie do zatwierdzenia przez Zamawiającego; 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę / zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę; 7) Opłaty za warunki, uzgodnienia oraz wszelkie dokumenty niezbędne do realizacji zadania po stronie Wykonawcy; 8) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii uwzględniając zasady uczciwej konkurencji (w przypadku określenia konkretnych materiałów, jakie projektant proponuje do zastosowania, wskazaniu terminu muszą towarzyszyć wyrazy „lub równoważne”). Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie/zgłoszenie zakończenia budowy po stronie Wykonawcy: 1) Przygotowanie dokumentów wymaganych przepisami prawa, związanych z oddaniem obiektu do użytkowania, oraz dokonanie odbiorów niezbędnych do pozwolenia na użytkowanie, decyzji UDT ( kotłownia). 2) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie / zgłoszenie zakończenia robót. 3) Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, opracowanie audytu efektywności energetycznej ex-post oraz dokumentacji powykonawczej i geodezyjnych pomiarów powykonawczych. 4) Koszty w/w formalności po stronie wykonawcy. 5) Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu zamówienia. Uwaga Wykonawca dostarczy do odbioru końcowego inwentaryzację geodezyjną powykonawczą lub szkic inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z potwierdzeniem złożenia jej do Starostwa Powiatowego w Kielcach o zaewidencjonowanie oraz audyt efektywności energetycznej ex-post spełniający wymagania założone w audycie energetycznym. Dodatkowe wymagania od Wykonawcy: 1. Zapewnienie kierownika budowy, kierowników robót wymaganych branż oraz nadzoru autorskiego projektantów, w cenie oferty. 2. Wykonawca na własny koszt zapewni media (woda, prąd, gaz i inne) niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Rozliczenie odbędzie się na podstawie podliczników, zamontowanych przez Wykonawcę. 3. Do obowiązków Wykonawcy należy utylizacja na jego koszt, wszelkich odpadów materiałowych powstałych w wyniku demontażu. 4. Zabezpieczenie obiektu na czas wykonywania robót (po stronie bezpieczeństwa pracowników, osób postronnych i mienia) przez cały okres realizacji zadania (wraz z kosztami poniesionymi w tym zakresie po stronie Wykonawcy). 5. Wszelkie użyte nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako informację uściślającą, zostały użyte wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, co do ich jakości, docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji i walorów użytkowych. 6. Wykonawca dokona we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich uzgodnień wraz z uzyskaniem stosownych decyzji wynikających z opinii Zarządców dróg, linii energetycznych, telefonicznych, sieci sanitarnych i wodociągów itp.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45220000-5
45320000-6
45331000-6
45410000-4
45420000-7
45453000-7
45333000-0
45215000-7
45310000-3
71220000-6
71320000-7
71248000-8
71420000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych i zgodnych z przedmiotem zamówienia oraz jego wartość całkowita została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. 2. Zakres robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 będą robotami podobnymi, które zostały przewidziane w niniejszym zamówieniu i opisane w zbiorczym zestawieniu przedmiarów (załącznik Nr 9). 3. Wartość zamówień dla poszczególnych zadań udzielonych na postawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, nie przekroczy 20% wartości zamówienia podstawowego. 4. W razie stwierdzenia konieczności udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, Zamawiający zaprosi Wykonawcę do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-08-20

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 1.Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 150 000,00 zł 2. Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 150 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że: Wykonał należycie co najmniej 1 robotę budowlaną w ramach których wykonano roboty budowlane w systemie zaprojektuj i wybuduj w zakresie której było wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót związanych z wymianą stolarki budowlanej, dociepleniem ścian oraz robotami związanymi z termomodernizacją dachu, budową, remontem lub modernizacją instalacji C.O., o wartości min. 150 000,00 zł brutto lub oddzielnie wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą stolarki budowlanej, dociepleniem ścian oraz robotami związanymi z termomodernizacją dachu, remontem instalacji C.O., i wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonania dokumentacji projektowej w zakresie związanym z wymianą stolarki budowlanej, dociepleniem ścian oraz robotami związanymi z termomodernizacją dachu, remontem lub modernizacji instalacji C.O O sumarycznej wartości tych robót i usług min. 150 000,00 zł. brutto OSÓB: Wykonawca musi wykazać, że będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: - w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; - instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; - dysponuje projektantem w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, posiadający uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania, - dysponuje projektantem w specjalności architektonicznej bez ograniczeń; posiadający uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert Wymagana forma – oryginał lub kopia poświadczenia za zgodność z oryginałem 2. dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną podaną w pkt 11.1.1 na poszczególne zadania. Wymagana forma – oryginał lub kopia poświadczenia za zgodność z oryginałem 3. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane – wg załącznika nr 5 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Lub / i wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; Wymagana forma: wykaz robót - oryginał referencje/inne dokumenty - oryginał lub kopia poświadczenia za zgodność z oryginałem 4. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg załącznika nr 6 SIWZ Wymagana forma – oryginał
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub należy wskazać dostępność tych dokumentów w formie elektronicznej pod wskazanym adresem internetowym; Wymagana forma – oryginał lub kopia poświadczenia za zgodność z oryginałem 2. pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 3. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 4. Oświadczenie o przynależność lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp - wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ. 5. Dowód wniesienia wadium. 6. Pisemne zobowiązanie podmiotów trzecich w sytuacji, gdy wykonawca polega na zdolnościach i zasobach innych podmiotów.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: – 5 000,00 zł; 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Samsonowie: nr 58 8512 0002 2001 0000 0143 0005 5. z dopiskiem „Wadium w postępowaniu pn.: „Tytuł postępowania: „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY ZAGNAŃSK WRAZ Z WYKORZYSTANIEM OZE”. „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku. 6. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt 4 rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 7. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji - wraz z ofertą należy złożyć oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. Uwaga! Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy, zwróci Wykonawcy oryginał dokumentu wadium, wobec tego zaleca się nie spinać w sposób trwały oryginału dokumentu wadium z ofertą. Dodatkowo wskazane jest dołączenie do oferty kopii tego dokumentu poświadczonej „za zgodność z oryginałem”. 8. Wadium musi być zabezpieczone na okres 30 dni, licząc dzień składania ofert, tj. musi obejmować termin związania ofertą. 9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiający zwróci również wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Wniosek o zwrot wadium musi być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy, oświadczeń , o których mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty 60,00
Gwarancja udzielona przez Wykonawcę 30,00
Doświadczenie kierowników i projektantów 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Istotne dla stron warunki umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, gdy zajdzie co najmniej jedna z okoliczności przewidziana we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ tj Zamawiający stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje następujące zmiany umowy: 1. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: 1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia robót, 2) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 3) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 4) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 5) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 6) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 7) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 8) w przypadku wystąpienia przeszkód w gruncie, w tym: niewybuchów, wykopaliska, niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne, a także w innych przypadkach wymienionych w art. 144 ustawy Pzp, 2. W zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: 1) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 PrBud, 2) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 3) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 4) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 5) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 3. W zakresie zmiany wynagrodzenia w przypadku rozliczenia robót zamiennych, których rozliczenie nastąpi na podstawie średnich cen z ostatniego opublikowanego cennika Sekocenbud dla woj. świętokrzyskiego lub udokumentowaną najniższą cenę z trzech porównywalnych cen z hurtowni z tymi materiałami. 4. Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku: 1) rezygnacji z części zakresu robót do wykonania w przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót dodatkowych. Wynagrodzenie zostanie pomniejszone o roboty zaniechane. 2) braku konieczności wykonania robót wynikłych z błędów stwierdzonych w dokumentacji projektowej; 3) jeżeli wartość robót zamiennych będzie mniejsza od podstawowych; oraz 4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzanie zmian w stosunku do PFU : 1) na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje PFU. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. 2) w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych wynikających z umowy Zamawiający sporządza protokół konieczności, a następnie dostarcza dokumentację na te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania, oraz 1. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do żądania przedłużenia terminu zakończenia robót, zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy lub zmiany wynagrodzenia lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1 wraz z propozycją wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, Inspektor nadzoru zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robót, i przekazania go Zamawiającemu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-30, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę termomodernizację budynku i hali - Opatów
 • Lokalizacja zleceniaświętokrzyskie
 • Data dodania13-12-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę termomodernizację budynku i hali. Zakres prac: 1. Budynek biurowy: - Ocieplenie ścian zewnętrznych podmurówki płytami styropianowymi gr. 14 cm wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej, - Ocieplenie ścian zewnętrznych drewnianych wełną mineralną gr. 15 cm wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej, - Ocieplenie dachu wełną mineralną gr. 25 cm wraz z wykonaniem zabudowy, - Ocieplenie posadzki płytami styropianowymi gr. 14 cm wraz z wykonaniem wylewki cementowej, - Demontaż starych okien drewnianych i montaż nowych okien PCV wyposażonych w nawietrzaki, - Demontaż starych okien dachowych i montaż nowych okien PCV wyposażonych w nawietrzaki, - Wykonanie instalacji CWU, - Montaż perlatorów, - Instalacja kotła kondensacyjnego zasilanego paliwem gazowym, - Instalacja komina, montaż sterownika, wykonanie instalacji gazowej (filtry, zawory odcinające, przewody, pompa) plus robocizna. 2. Hala produkcyjna: - Ocieplenie ścian zewnętrznych murowanych płytami styropianowymi gr. 16 cm wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej, - Ocieplenie ścian zewnętrznych z płyt, płytami warstwowymi gr. 12 cm, - Ocieplenie ścian wewnętrznych z płyt, płytami warstwowymi gr. 8 cm, - Ocieplenie dachu płytami warstwowymi gr. 15 cm, - Demontaż starych bram stalowych i montaż nowych bram dobrze izolowanych, - Demontaż starych okien stalowych i montaż nowych okien PCV wyposażonych w nawietrzaki, - Instalacja kaskadowa dwóch kotłów kondensacyjnych zasilanych w gaz ziemny, - Demontaż starej instalacji oraz montaż nowej instalacji z rur izolowanych (filtry, zawory odcinające, bufor gazu, sprzęgło hydrauliczne, kominy, sterownik, zawór MAG) plus robocizna. Montaż nagrzewnic, - Wymiana oświetlenia wewnętrznego, - Montaż dachowej instalacji fotowoltaicznej zbudowanej z 18 paneli 275 Wp z ogniw polikrystalicznych o łącznej mocy 4,95 kWp. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Przebudowa drogi gminnej Nr 110367E Stara Wieś – Nowa Wieś - Białocin
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Bierzące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek w 2018 roku.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI