Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad rozbudową budynku szkolnego o

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad rozbudową budynku szkolnego o salę gimnastyczną wraz z salami dydaktycznymi, przebudową sieci wodociągowej, budową budynku gospodarczego oraz zbiorników retencyjnych w Miszewie
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŻukowo
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-03-20
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Żukowo
 • Data publikacji ogłoszenia2018-03-12
 • Numer ogłoszenia529636-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 529636-N-2018 z dnia 2018-03-12 r.

Gmina Żukowo: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad rozbudową budynku szkolnego o salę gimnastyczną wraz z salami dydaktycznymi, przebudową sieci wodociągowej, budową budynku gospodarczego oraz zbiorników retencyjnych w Miszewie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żukowo, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Gdańska  52 , 83330   Żukowo, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48 58 6858300, e-mail ugzukowo@zukowo.pl, faks +48 58 6858300.
Adres strony internetowej (URL): www.zukowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.zukowo.pl/Article/id,2038.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.zukowo.pl/Article/id,2038.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej. Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie, która będzie posiadała oznaczenie „OFERTA – NADZÓR INWESTORSKI - ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO W MISZEWIE. Nr sprawy: ZP.271.7.2018” . Koperta oferty powinna uniemożliwiać odczytanie zawartości, być zamknięta i zabezpieczona w sposób uniemożliwiający jej bezśladowe otwarcie.
Adres:
Gmina Żukowo, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo. Biuro Obsługi Klienta - pok. 3.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad rozbudową budynku szkolnego o salę gimnastyczną wraz z salami dydaktycznymi, przebudową sieci wodociągowej, budową budynku gospodarczego oraz zbiorników retencyjnych w Miszewie
Numer referencyjny: ZP.271.7.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad rozbudową budynku szkolnego o salę gimnastyczną wraz z salami dydaktycznymi, przebudową sieci wodociągowej, budową budynku gospodarczego oraz zbiorników retencyjnych w Miszewie. 1. Nadzór inwestorski obejmuje branże: 1) konstrukcyjno – budowlaną, 2) sanitarną, 3) elektryczną, 4) drogową. 2. Zakres zamówienia objętego umową o wykonanie robót budowlanych: 1) budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i częścią sanitarną, 2) budowa części dydaktycznej, 3) budowa budynku gospodarczego, 4) wykonanie zagospodarowania terenu, 5) przebudowa sieci wodociągowej, 6) budowa dwóch zbiorników retencyjnych wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej, 7) budowa instalacji gazowej zewnętrznej, 8) wycinka drzew i nasadzenia zastępcze, 9) zdemontowanie istniejącego placu zabaw (usunięcie materiałów i urządzeń z demontażu), 10) odwodnienie terenu (wykopów), jeżeli będzie to niezbędne dla prowadzenia robót, 11) wykonanie wszystkich instrukcji i przeprowadzenie szkolenia z obsługi m.in. kotłowni, 12) wykonanie oznakowania p.poż. i wyposażenia nowo wybudowanych pomieszczeń w gaśnice, koce, 13) opracowanie operatu kolaudacyjnego, 14) uzyskanie decyzji – pozwolenia na użytkowanie.

II.5) Główny kod CPV: 71247000-1
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-11-30

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Realizacja usług nadzoru inwestorskiego – od dnia podpisania umowy do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 2. Termin realizacji robót budowlanych i opracowania operatu kolaudacyjnego (do dnia zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego) - do dnia 15 października 2018 r. 3. Wykonawca robót budowlanych uzyska pozwolenie na użytkowanie w terminie do dnia 30 listopada 2018 r. Wykonawca robót budowlanych przekaże zamawiającemu pozwolenie na użytkowanie w terminie do 7 dni od daty jej otrzymania. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie. 4. Termin realizacji robót budowlanych, a tym samym sprawowania nadzoru inwestorskiego, może zostać wydłużony lub skrócony, stosownie do rzeczywistego czasu realizacji zamówienia objętego umową o wykonanie robót budowlanych.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w zakresie zdolności zawodowej dysponuje osobami o kwalifikacjach zawodowych: 1) inspektor nadzoru branży konstrukcyjno – budowlanej (co najmniej 1 osoba): a) uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; b) doświadczenie w nadzorowaniu (inspektor nadzoru) / kierowaniu robotami (kierownik budowy) w zakresie branży konstrukcyjno – budowlanym podczas realizacji co najmniej dwóch odrębnych zamówień z których każde polegało na budowie od podstaw / nadbudowie / rozbudowie pojedynczego budynku wg kategorii obiektów budowlanych: IX, XI, XII, XIV, XV, XVI (zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. prawo budowlane – tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) o kubaturze nie mniejszej niż 4.500 m3, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert; 2) inspektor nadzoru branży elektrycznej (co najmniej 1 osoba): a) uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie w zakresie instalacji, sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; 3) inspektor nadzoru branży sanitarnej (co najmniej 1 osoba): a) uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i wentylacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; 4) inspektor nadzoru branży drogowej (co najmniej 1 osoba): a) uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie w zakresie dróg lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Roboty budowlane wykazane jako doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru branży konstrukcyjno - budowlanej muszą być zakończone i odebrane przez zamawiającego / inwestora. Kubatura 4.500 m3 dotyczy wyłącznie: a) części nadbudowanej, b) rozbudowy, c) budowy od podstaw. Jeżeli w ramach jednego zamówienia nadzorowanie / kierowanie robotami obejmowało więcej budynków o wymaganej kubaturze minimalnej 4.500 m3 to wykonawca może uwzględnić je tylko jako jedno zamówienie. Zamawiający nie dopuszcza sumowania kubatur kilku budynków w ramach jednego zamówienia w celu potwierdzenia spełnienia warunku. Zamówienia polegające na odbudowie, przebudowie, remoncie budynku nie zostaną uznane za spełnienie warunku w zakresie doświadczenia zawodowego. Pod pojęciem „budynek” należy rozumieć budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do w/w ustawy. Dopuszcza się ważne i odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 z późn. zm.). Inspektorzy nadzoru inwestorskiego muszą być zrzeszeni we właściwej branżowo izbie samorządu zawodowego zgodnie ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity - Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 z późn. zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt III.1.3) zostaną spełnione jeżeli w zakresie zdolności zawodowej wykonawcy wspólnie wykażą, że dysponują osobami o wymaganych przez zamawiającego kwalifikacjach. 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w w pkt III.1.3) w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3. Stosowna sytuacja wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 1) wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie (Załącznik nr 6 do SIWZ) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 2) zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5; 3) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. 4. Spółki cywilne będą traktowane jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) WYKAZ OSÓB (Załącznik nr 5.2 do SIWZ) – wykaz osób, które zostaną skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia i potwierdzający spełnienie warunku w zakresie dysponowania osobami o wymaganych kwalifikacjach zawodowych. Załącznik nr 5.1 do SIWZ wykonawca składa wraz z ofertą.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w pkt III.4) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa wyżej, wykonawca składa oświadczenie, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument dotyczy, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Oświadczenie powinno być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania. 3. Jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, zamawiający będzie żądał przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów: 1) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Postanowienia podane wyżej w pkt. 1- 2 stosuje się odpowiednio do innych podmiotów. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu, składa także oświadczenie - Załącznik nr 4 (4.1; 4.2) do SIWZ dotyczące tych podmiotów. 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie - Załącznik nr 4 (4.1; 4.2) do SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 6. Jeżeli wykonawca wskaże dostępność oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający samodzielnie pobierze wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty (Załącznik nr 3 do SIWZ). 7. Jeżeli wykonawca wskaże oświadczenia lub dokumenty, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, to zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów o ile są one aktualne (Załącznik nr 3 do SIWZ). 8. Wraz z ofertą wykonawca składa: 1) informacje dotyczące kwalifikacji i doświadczenia zawodowego inspektora nadzoru branży konstrukcyjno – budowlanej – z wykorzystaniem wzoru stanowiącego WYKAZ OSÓB - Załącznik nr 5.1 do SIWZ; 2) oświadczenia wymienione SIWZ; 3) pełnomocnictwo (o ile dotyczy); 4) zobowiązania (Załącznik nr 6 do SIWZ) innych podmiotów (o ile dotyczą).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto nr 27 8345 1029 0202 9045 2000 0003 w Banku Spółdzielczym w Tczewie O/Żukowo. Przy wnoszeniu wadium należy powołać się na oznaczenie „Nadzór inwestorski - rozbudowa budynku szkolnego w Miszewie”. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. W przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium wykonawca dołączy do oferty; 2) innej niż pieniądz – do oferty wykonawca dołączy oryginał gwarancji / poręczenia oraz jego kserokopię poświadczoną za zgodność przez upoważnionego do podpisania oferty przedstawiciela wykonawcy. Oryginał gwarancji lub poręczenia nie powinien być na trwałe połączony z ofertą.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie inspektora nadzoru 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie. 2. Zakazane są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, z wyjątkiem zmian o których mowa w art. 144 ustawy praw zamówień publicznych oraz zmian określonych w niniejszej umowie. 3. Zmiany w umowie mogą dotyczyć: 1) terminu wykonania zamówienia, 2) wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, 3) udziału osób – inspektorów nadzoru inwestorskiego. 4. Zmiana terminu wykonania zamówienia może nastąpić w przypadku: 1) przerwy w realizacji zamówienia na skutek działań podmiotów trzecich i z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 2) przedłużania odbiorów przez innych gestorów sieci i urządzeń z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę robót budowlanych, Wykonawcę, Zamawiającego, 3) rezygnacji z realizacji części zamówienia, odstąpienia od realizacji robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim, 4) wydłużenie terminu realizacji robót budowlanych i opracowania operatu kolaudacyjnego oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 5. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w przypadku: 1) zmiany ustawowej stawki podatku VAT, 2) odstąpienia (rezygnacji) od części zamówienia, 3) odstąpienia od realizacji robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim. 6. Zmiana osób – inspektorów nadzoru może nastąpić w przypadku: 1) zdarzeń losowych niezależnych od Wykonawcy, 2) konieczności czasowego zastępstwa branżowego inspektora nadzoru (np. w sytuacji choroby, wyjazdu, urlopu itp.), 2) utraty uprawnień przez wskazane przez Wykonawcę osoby, 3) wykreślenia osób z listy członków branżowej izby samorządu zawodowego. 7. W przypadku zmiany osób Wykonawca winien podać Zamawiającemu osoby, które będą świadczyły usługi nadzoru inwestorskiego, wskazane osoby muszą legitymować się niegorszymi kwalifikacjami i uprawnieniami w stosunku do osób, które zostały wskazane w ofercie Wykonawcy i spełniać wymagania opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 8. Poza przypadkami określonymi w poprzedzających paragrafach umowy i ust. 3, zmiany umowy mogą wystąpić w następujących przypadkach: 1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy, 2) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w niniejszej umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie niniejszej umowy w celu jednoznacznej interpretacji zapisów przez strony umowy, 3) wystąpią środki ochrony prawnej w postępowaniu o zamówienie publiczne uniemożliwiające wykonanie zamówienia w terminie wskazanym w postępowaniu. 9. Zmiany o których mowa w ust. 8 mogą skutkować zmianą terminu wykonania zamówienia i wynagrodzenia Wykonawcy. 10. Warunki dokonywania zmian: 1) inicjowania zmian na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, 2) uzasadnienie konieczności i wpływu zmian na realizację zamówienia, 3) w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany, 11.Zmiany zapisów umowy, które nie odnoszą się do treści oferty nie wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. Za zmiany takie uważa się np.: 1) zmianę koordynatora ze strony Zamawiającego, 2) zmiany teleadresowe i związane z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy, 3) zmiany będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy. 12.Strony zobowiązane są do powiadomienia na piśmie o zmianach o których mowa w ust. 11.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-03-20, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę pomoc w pielęgnacji ogrodu - Chwaszczyno
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania15-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Posiadam ogród ok. 800 m. Potrzebuje kogoś, kto mógłby mi pomoc w jego pielęgnacji. Zakres prac obejmowałby: przycięcie krzaków, skoszenie trawy oraz drobne prace kosmetyczne.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI