Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.„Budowa...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.„Budowa przystani kajakowych w miejscowościach Leźno, Żukowo i Borkowo w ramach projektu - „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni”: Część I – Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad budową: Przenoska w Leźnie (Lniskach); w tym wykonanie dostawa i montaż znaku wodnego (przewózka) w Niestępowie Część II – Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad budową: Przystań kajakowa i przenoska w Żukowie Cześć III - Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad budową: Przystań kajakowa w Borkowie (Rutkach).
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŻukowo
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-06-22
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Żukowo
 • Data publikacji ogłoszenia2018-06-13
 • Numer ogłoszenia572495-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 572495-N-2018 z dnia 2018-06-13 r.

Gmina Żukowo: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.„Budowa przystani kajakowych w miejscowościach Leźno, Żukowo i Borkowo w ramach projektu - „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni”: Część I – Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad budową: Przenoska w Leźnie (Lniskach); w tym wykonanie dostawa i montaż znaku wodnego (przewózka) w Niestępowie Część II – Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad budową: Przystań kajakowa i przenoska w Żukowie Cześć III - Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad budową: Przystań kajakowa w Borkowie (Rutkach).
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Konwersja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla działania nr 8.4. Wsparcie walorów atrakcyjności dziedzictwa przyrodniczego. Projekt „Pomorskie Szalki Kajakowe – Szlakiem Raduni”
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żukowo, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Gdańska  52 , 83330   Żukowo, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48 58 6858300, e-mail ugzukowo@zukowo.pl, faks +48 58 6858300.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.zukowo.pl/Article/id,2039.html
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.zukowo.pl/Article/id,2039.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.zukowo.pl/Article/id,2039.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w kopercie oznaczonej: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn: .„Budowa przystani kajakowych w miejscowościach Leźno, Żukowo i Borkowo w ramach projektu - „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni”: Część ……………………-Nr sprawy ZP.271.26.2018
Adres:
Gmina Żukowo ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.„Budowa przystani kajakowych w miejscowościach Leźno, Żukowo i Borkowo w ramach projektu - „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni”: Część I – Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad budową: Przenoska w Leźnie (Lniskach); w tym wykonanie dostawa i montaż znaku wodnego (przewózka) w Niestępowie Część II – Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad budową: Przystań kajakowa i przenoska w Żukowie Cześć III - Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad budową: Przystań kajakowa w Borkowie (Rutkach).
Numer referencyjny: ZP.271.26.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.„Budowa przystani kajakowych w miejscowościach Leźno, Żukowo i Borkowo w ramach projektu - „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni”: Część I – Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad budową: Przenoska w Leźnie (Lniskach); w tym wykonanie dostawa i montaż znaku wodnego (przewózka) w Niestępowie Część II – Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad budową: Przystań kajakowa i przenoska w Żukowie Cześć III - Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad budową: Przystań kajakowa w Borkowie (Rutkach). Szczegółowy zakres robót budowlanych, nad którymi świadczony będzie nadzór inwestorski został zamieszczony w dokumentacji przetargowej numer sprawy - ZP.271.16.2018 na stronie internetowej zamawiającego: www.bip.zukowo.pl

II.5) Główny kod CPV: 71520000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-10-04
2018-11-13
2018-10-24

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji nadzoru inwestorskiego – od dnia wprowadzenia Inspektora/Inspektorów na teren budowy do dnia zakończenia czynności odbioru końcowego robót budowlanych (po usunięciu ewentualnych usterek stwierdzonych podczas czynności odbiorowych). Planowany termin realizacji robót budowlanych wynosi odpowiednio: Część I - do dnia 4.10.2018, Część II – do dnia 13.11.2018, Część III – do dnia 24.10.2018. Planowany termin wprowadzenie Inspektora / Inspektorów na plac budowy : lipiec 2018r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osoby: część I : • inspektor nadzoru branży hydrotechnicznej posiadający uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnej funkcji w budownictwie w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. • Inspektor nadzoru w zakresie zagospodarowania terenów zielonych posiadający: a) wykształcenie kierunkowe przyrodnicze np. ogrodnictwo / architektura krajobrazu / rolnictwo itp. lub/i ukończony kurs przygotowujący do pracy na tym stanowisku; b) co najmniej 3 - letnie doświadczenie w zakresie urządzania / pielęgnacji / nadzorowania terenów zielonych część II • inspektor nadzoru branży hydrotechnicznej posiadający uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnej funkcji w budownictwie w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.. • inspektor nadzoru, posiadający uprawnienia budowlane w branży elektrycznej do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie, pozwalające na nadzorowanie robotami w zakresie instalacji, sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. • inspektor nadzoru, posiadający uprawnienia budowlane w branży sanitarnej do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie, pozwalające na nadzorowanie robotami w zakresie sieci i instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych, wentylacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. • inspektor nadzoru, posiadający uprawnienia budowlane w branży drogowej do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie, pozwalające na nadzorowanie robotami w branży drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. • Inspektor nadzoru w zakresie zagospodarowania terenów zielonych posiadający: a) wykształcenie kierunkowe przyrodnicze np. ogrodnictwo / architektura krajobrazu / rolnictwo itp. lub/i ukończony kurs przygotowujący do pracy na tym stanowisku; b) co najmniej 3 - letnie doświadczenie w zakresie urządzania / pielęgnacji / nadzorowania terenów zielonych część III • inspektor nadzoru branży hydrotechnicznej posiadający uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnej funkcji w budownictwie w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.. • inspektor nadzoru, posiadający uprawnienia budowlane w branży elektrycznej do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie, pozwalające na nadzorowanie robotami w zakresie instalacji, sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. • inspektor nadzoru, posiadający uprawnienia budowlane w branży sanitarnej do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie, pozwalające na nadzorowanie robotami w zakresie sieci i instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych, wentylacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. • inspektor nadzoru, posiadający uprawnienia budowlane w branży drogowej do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie, pozwalające na nadzorowanie robotami w branży drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. • Inspektor nadzoru w zakresie zagospodarowania terenów zielonych posiadający: a) wykształcenie kierunkowe przyrodnicze np. ogrodnictwo / architektura krajobrazu / rolnictwo itp. lub/i ukończony kurs przygotowujący do pracy na tym stanowisku; b) co najmniej 3 - letnie doświadczenie w zakresie urządzania / pielęgnacji / nadzorowania terenów zielonych W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część Zamawiający dopuszcza pełnienie nadzoru przez te same wskazane osoby w kilku częściach. W przypadku gdy wskazana osoba posiada uprawnienia w różnych branżach zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji inspektora nadzoru w różnych branżach. Wskazane osoby muszą posiadać uprawnienia budowlane zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.). Dopuszcza się ważne i odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) formularz ofertowy- załącznik nr 1; 2) pełnomocnictwa – jeśli dotyczy; 3) pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr 3 (jeśli dotyczy)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie inspektora nadzoru 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany w umowie mogą dotyczyć: 1) terminu wykonania zamówienia, 2) wysokości wynagrodzenia Inspektora Nadzoru, 3) udziału osób – inspektorów nadzoru, 4) udziału Podwykonawców przy realizacji zamówienia. 2. Zmiana terminu wykonania zamówienia może nastąpić w przypadku zmiany terminu wykonania robót budowlanych wynikających z zawartej umowy z wykonawcą robót budowlanych nad którymi będzie sprawowany nadzór. 3. Zmiana wysokości wynagrodzenia Inspektora nadzoru może nastąpić w przypadku: 1) zmiany ustawowej stawki podatku VAT, 2) odstąpienia (rezygnacji) od części zamówienia w przypadku rezygnacji(odstąpienia) przez Zamawiającego z realizacji robot budowlanych. Wynagrodzenie zostanie pomniejszone proporcjonalnie w stosunku do wartości robót, z których wykonania zrezygnowano(odstąpiono). 4. Zmiana udziału Podwykonawców może nastąpić w przypadku: 1) skorzystania z Podwykonawców w realizacji zamówienia mimo, iż w złożonej ofercie Inspektor Nadzoru nie przewidywał realizacji części zamówienia w podwykonawstwie, 2) zmiany zakresu prac realizowanych w podwykonawstwie. 5. Zmiana osób – inspektorów nadzoru może nastąpić w przypadku: 1) zdarzeń losowych niezależnych od Inspektora Nadzoru, 2) konieczności czasowego zastępstwa inspektora nadzoru (np. w sytuacji choroby, wyjazdu, urlopu itp.), 3) utraty uprawnień przez osoby wskazane jako Inspektora Nadzoru, 4) wykreślenia osób z listy członków branżowej izby samorządu zawodowego. 6. W przypadku zmiany osoby nadzorującej Inspektor Nadzoru winien przedstawić Zamawiającemu nowe osoby o nie gorszych kwalifikacjach i uprawnieniach w stosunku do osób, które zostały wskazane w ofercie Inspektora Nadzoru i spełniających wymagania opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w przypadku inspektora nadzoru branży hydrotechnicznej i Inspektor nadzoru w zakresie zagospodarowania terenów zielonych – dodatkowo o nie mniejszym doświadczeniu w stosunku do osoby, która została wskazana w ofercie Inspektora Nadzoru. 7. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Inspektora nadzoru, w zakresie określonym w art. 144 ust. 1 pkt 2, pkt 3, pkt 4, ust. 1a, ust. 1b, ust. 1c, ust. 1d, ust.1e oraz ust. 2 i ust. 3 ustawy PZP. 8. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy związanej ze zmianami prawa dotyczącego ochrony danych osobowych. 9. Warunki dokonywania zmian: 1) inicjowanie zmian na pisemny wniosek Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego, 2) uzasadnienie konieczności i wpływu zmian na realizację zamówienia, 3) w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany. 10. Zmiany zapisów umowy, które nie odnoszą się do treści oferty nie wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. Za zmiany takie uważa się np.: 1) zmianę koordynatora za strony Zamawiającego, 2) zmianę rachunku bankowego, 3) zmiany adresowe.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-22, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Tak
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Wykonawca w celu zawarcia umowy jest zobowiązany przedłożyć niżej wymienione dokumenty: 1) komplet uprawnień do pełnienia samodzielnej funkcji budownictwie i dokumentów potwierdzających przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego dla osób, które będą realizowały zamówienie, 2) umowę spółki cywilnej – jeśli dotyczy; 3) umowę konsorcjum – jeśli dotyczy; 4) dokumenty osób reprezentujących Wykonawcę potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty - jeśli dotyczy. 5) umowy z podwykonawcą (jeśli dotyczy) Zamawiający tj. Gmina Żukowo z siedzibą w Żukowie ul. Gdańska 52 zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Żukowo z siedzibą w Żukowie ul. Gdańska 52 , kod 83-330 reprezentowaną przez Burmistrza Gminy Wojciecha Kankowskiego; 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminy Żukowo jest Pani Natalia Sierakowska, kontakt: iod@zukowo.pl, tel. 58 6858325; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.26.2018 pn. Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa przystani kajakowych w miejscowościach Leźno, Żukowo i Borkowo w ramach projektu - „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z umową o dofinansowanie do 31.12.2028 roku, 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad budową: Przenoska w Leźnie (Lniskach); w tym wykonanie dostawa i montaż znaku wodnego (przewózka) w Niestępowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71520000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-04
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie inspektora nadzoru 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad budową: Przystań kajakowa i przenoska w Żukowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71520000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-13
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie inspektora nadzoru 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad budową: Przystań kajakowa w Borkowie (Rutkach)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71520000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-24
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie inspektora nadzoru 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę projekt zjazdu, Pruszcz Gdański
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania20-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, planujemy wykonać zjazd do naszej przyszłej firmy w Trąbkach Wielkich niedaleko Gdańska. Poszukuję firmy zajmującej się projektami zjazdu i organizacji ruchu wraz z uzyskaniem wszelkich opinii i zatwierdzeń. A najlepiej to całościowym wykonaniem inwestycji aż do oddania do użytkowania zjazdu. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI