Świadczenie usług transportowych i sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usług transportowych i sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg oraz bieżącego utrzymania sieci wod-kan w roku 2019
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoZaklików
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-02-12
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Zaklików
 • Data publikacji ogłoszenia2019-02-01
 • Numer ogłoszenia509746-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 509746-N-2019 z dnia 2019-02-01 r.

Gmina Zaklików: Świadczenie usług transportowych i sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg oraz bieżącego utrzymania sieci wod-kan w roku 2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zaklików, krajowy numer identyfikacyjny 83040913000000, ul. ul. Zachodnia  15 , 37470   Zaklików, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 158 738 476, e-mail sekretariat@zaklikow.pl, faks 158 738 324.
Adres strony internetowej (URL): www.zaklikow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=zaklikow/&strona=13&typ=podmenu&typmenu=13&menu=12&podmenu=157&str=1

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Tak
Urząd Miejski w Zaklikowie, ul. Zachodnia 15, 37 - 470 Zaklików, pokój nr 3

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miejski w Zaklikowie, ul. Zachodnia 15, 37 - 470 Zaklików, Sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług transportowych i sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg oraz bieżącego utrzymania sieci wod-kan w roku 2019
Numer referencyjny: ZP.271.4.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia stanowi świadczenie usług sprzętowo - transportowych w zakresie bieżącego utrzymania, remontów i przebudowy dróg oraz w zakresie bieżącej konserwacji i utrzymania sieci i obiektów wod – kan na terenie Gminy Zaklików i składa się z następujących części: 1.1. Część 1: Usługi sprzętowo – transportowe w zakresie bieżącego utrzymania dróg w roku 2019 składające się z następujących zadań : 1.1.1. Zadanie 1: Usługi sprzętowo – transportowe w zakresie bieżącego utrzymania, remontów i przebudowy dróg, ulic i placów na terenie Gminy Zaklików, w szczególności obejmujące: a) sukcesywne, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, świadczenie usług koparko – ładowarką, równiarką samojezdną, samochodem ciężarowym z samowyładunkiem lub innym, podobnym sprzętem w zakresie wykonania robót ziemnych związanych z przygotowaniem terenu pod budowę (równanie, korytowanie, profilowanie, odmulanie rowów), załadunek i rozładunek materiałów, rozplantowanie materiałów przeznaczonych do budowy dróg i placów oraz dowiezienie materiałów budowlanych na plac budowy w ramach zadań remontowo – budowlanych wykonywanych przez Gminę Zaklików. b) Szczegółowe warunki odnośnie terminów i zakresu poszczególnych robót, o których mowa w pkt. a) będą określane w każdorazowych zleceniach otrzymanych od upoważnionego przedstawiciela UM Zaklików, Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia świadczenia usług określonych w zleceniu maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych od daty jego otrzymania. Do rozliczenia czasu pracy liczona będzie rzeczywista ilość godzin pracy sprzętu (bez dojazdu do miejsca pracy i powrotu) potwierdzona przez Sołtysa miejscowości, na terenie której usługi będą świadczone lub wyznaczonego pracownika Urzędu Miasta Zaklików, potwierdzona na kartach pracy sprzętu, ewentualnie protokół odbioru jeśli specyfika wykonanych usług będzie tego wymagała. c) Zamawiający będzie dokonywał poszczególnych zleceń pisemnie, telefonicznie, faksem lub e-mailem, każdorazowo określając zakres i szacowny czas pracy sprzętu. d) Prognoza ilości usług: praca sprzętu: ok. 610 r-g 1.1.2. Zadanie 2: Usługi sprzętowo – transportowe w zakresie bieżącego utrzymania, remontów i przebudowy dróg i placów o nawierzchni gruntowej lub utwardzonej na terenie Gminy Zaklików materiałem przekazanym przez Zamawiającego w szczególności: a) Mechaniczne lub ręczne (w przypadku uzupełnienie niewielkich ubytków) rozplantowanie, wbudowanie i uzupełnienia ubytków, wraz z zagęszczeniem, kruszywem drogowym przekazanym przez Zamawiającego na odcinkach dróg wskazanych w poszczególnych zleceniach wraz z dowiezieniem powierzonego materiału na miejsce robót (skład materiału w odległości max. 10 km od miejsca wykonywania usługi). W ramach świadczonej usługi, określonej w poszczególnych zleceniach, w zależności od jej zakresu i specyfiki, Wykonawca będzie zobowiązany m.in. do wykonania prac związanych z przygotowaniem terenu (korytowanie, równanie, profilowanie nawierzchni lub skarp),wywiezieniem lub wbudowaniem w pobocza urobku, za które Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie liczone na podstawie godzin pracy sprzętu i cen zaoferowanych za realizację zadania nr 1 określonego w pkt 1.1.1 Z uwagi na powyższe podczas kalkulowania ceny na realizację zadania nr 2 określonego w pkt 1.1.2. Wykonawca powinien wycenić jedynie koszt dowozu i wbudowania (wraz z zagęszczeniem) materiału przekazanego przez Zamawiającego. b) W celu prawidłowego wykonania powierzonego zadania Wykonawca powinien dysponować odpowiednim sprzętem tj. min. równiarka samojezdna, koparko – ładowarka, zagęszczarka lub wał wibracyjny, samochód z naczepą samowyładowczą. c) Na Wykonawcy ciąży obowiązek doboru właściwego sprzętu i zastosowanie odpowiedniej technologii wykonania prac, zgodny ze sztuką budowlaną. Wykonawca każdorazowo przed rozpoczęciem prac zobowiązany jest do uzyskania zgody Zamawiającego na zastosowanie przyjętej technologii prac. d) Szczegółowe warunki odnośnie terminów i zakresu usług opisanych powyżej, będą określane w poszczególnych zleceniach otrzymanych od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia świadczenia usług, określonych w zleceniu maksymalnie w ciągu 10 dni roboczych. e) Zamawiający będzie dokonywał poszczególnych zleceń pisemnie, telefonicznie lub w formie elektronicznej faxem / e-mailem każdorazowo określając zakres i szacowaną ilość materiału, który zostanie powierzony Wykonawcy w celu wykonania zlecenia. f) Rozliczenie będzie następowało na podstawie ilości wbudowanych materiałów przekazanych przez Zamawiającego zgodnie z dokumentem WZ lub dokumentem wagowym otrzymanym przez Zamawiającego od dostawcy materiałów budowlanych ( kruszyw drogowych ) - w formularzu ofercie należy podać cenę za 1 tonę wbudowanego materiału, z uwzględnieniem postanowień określonych powyżej. g) Łączna szacowana ilość kruszyw drogowych przewidziana wbudowania w ramach świadczonych usług: 2358 Mg. 1.2. Część 2 : Usługi sprzętowo – transportowe w zakresie bieżącej konserwacji i utrzymania sieci, urządzeń, obiektów wodno - kanalizacyjnych oraz usługi koparko – ładowarką lub podobnym sprzętem w wypadku konieczności remontów, lub usunięcia awarii na sieciach wodno - kanalizacyjnych będących na utrzymaniu RGK UM Zaklików w szczególności: 1.2.1 Zadanie obejmuje świadczenie usług koparką, koparko – ładowarką lub podobnym sprzętem w zakresie: a) prac ziemnych związanych z remontem , naprawą lub usunięciem awarii na sieciach wod-kan będących na utrzymaniu RGK UM Zaklików, b) prac ziemnych związanych z bieżącą konserwacją i usuwaniem awarii na obiektach przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Zaklików, c) załadunkiem materiałów powstałych w wyniku pracy oczyszczalni ścieków 1.2.2. Szczegółowe warunki odnośnie zakresu prac ziemnych koniecznych do wykonania w celu usunięcia awarii lub przeprowadzenia remontu czy konserwacji sieci wod – kan określone będą w poszczególnych zleceniach otrzymanych od Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej UM Zaklików, oferent zobowiązany jest do rozpoczęcia świadczenia usług określonych w zleceniu, o których mowa w ust. 1.2. pkt. 1.2.1. lit. b) i lit. c) maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych od otrzymanego zlecenia. 1.2.3. W przypadku opisanym w ust. 1.2. pkt 1.2.1. lit a) z uwagi na możliwość zaistnienia sytuacji awaryjnej wymagającej natychmiastowej interwencji, oferent zobowiązany jest do rozpoczęcia świadczenia usługi w zakresie określonym przez kierownika RGK UM Zaklików w terminie maksymalnie 36 godzin od otrzymania informacji o zaistnieniu sytuacji awaryjnej. W ramach realizacji zadania określonego w niniejszym podpunkcie czas rozpoczęcia usług liczony będzie godzinowo, bez możliwości przedłużenia z uwagi na dni wolne od pracy (w tym niedziele i święta). 1.2.4. Prognoza ilości usług: praca sprzętu: ok. 208 r-g 2. Określone powyżej prognozowane ilości usług tj. wskazane prognozowane wartości godzin pracy i ilości materiałów są szacunkowe. Faktyczna ilość świadczonych usług będzie uzależniona od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na jedną lub dwie części stanowiące przedmiot zamówienia określony w ust. 1 4. Określenie przedmiotu Zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

II.5) Główny kod CPV: 45520000-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-28

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Przedmiot zamówienia ma charakter świadczenia sukcesywnych usług świadczonych w dostosowaniu do potrzeb Zamawiającego, w zakresie wskazanym w rozdziale III, które będą realizowane od dnia podpisania umowy do dnia 28.12.2019 r. 2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca rozpoczął świadczenie usług w czasie: a) W odniesieniu do części 1, zadanie nr 1 nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zlecenia od Zamawiającego (z możliwością skrócenia terminu na podstawie oferty Wykonawcy); b) W odniesieniu do części 1, zadanie nr 2 ciągu w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania zlecenia, (z możliwością skrócenia terminu na podstawie oferty Wykonawcy); c) W odniesieniu do części 2 : - w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej (opisanym w rozdziale III ust. 1.2.pkt 1.2.1. lit a) w terminie maksymalnie 36 godzin od otrzymania informacji o zaistnieniu sytuacji awaryjnej (z możliwością skrócenia terminu na podstawie oferty Wykonawcy). - w przypadkach opisanych w rozdziale III w ust. 1.2. pkt. 1.2.1. lit. b) i lit. c) w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych od otrzymanego zlecenia, (z możliwością skrócenia terminu na podstawie oferty Wykonawcy). 3. Zamawiający dopuszcza możliwość rozpoczęcia świadczenia usług w terminach późniejszych w stosunku do terminów określonych w ust. 2 w przypadku, gdy warunki atmosferyczne w dniu planowanego rozpoczęcia prac uniemożliwiają ich przeprowadzenie, co zostanie potwierdzone wnioskiem Wykonawcy, pod warunkiem jego zaakceptowania przez Zamawiającego. Powyższe nie dotyczy zadań związanych z usunięciem awarii określonych w rozdziale III ust. 1.2.pkt 1.2.1. lit a) SIWZ
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe Nie dotyczy
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę minimum: a) 80 000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych) dla części pierwszej zamówienia b) 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) dla części drugiej zamówienia. W przypadku złożenia oferty na dwie części będzie to kwota 100 000,00 zł.
Informacje dodatkowe W przypadku wykazania przez Wykonawców, wartości niezbędnych do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia, przyjmuje się średni kurs publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował: a) Dla części pierwszej zamówienia: co najmniej dwie usługi sprzętowo – transportowe w zakresie bieżącego utrzymania, remontów lub przebudowy dróg obejmujących swym zakresem profilowanie (korytowanie) nawierzchni, wbudowanie i zagęszczenie kruszyw drogowych o wartości łącznej minimum 100 000,00 zł b) Dla części drugiej: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował następującymi osobami, posiadającymi wymagane uprawnienia, skierowanymi do realizacji zamówienia: operatorem koparko – ładowarki posiadającym minimum ukończony kurs i niezbędne, wymagane prawem, uprawnienia operatora koparko – ładowarki lub ładowarki – dotyczy części pierwszej i części drugiej Zamówienia. 3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi niezbędnymi do wykonania zamówienia publicznego, w tym minimum: 3.1. Dla części pierwszej zamówienia: a) Równiarką samojezdną o mocy minimalnej 75 KM, wyposażoną w lemiesz przedni i środkowy, b) Koparko – ładowarką o minimalnych parametrach: - moc: 80 KM - łyżka przednia dzielona o pojemności 0,75 m3 - łyżka „skarpówka” szerokości min 1,5 m - ramię tylne z łyżką podsiębierną o szerokości min. 40 cm c) Środkiem transportu (samochód ciężarowy) z naczepą samowyładowczą o ładowności min. 8 ton d) Wałem wibracyjnym o wadze min. 1,5 T 3.2. Dla części drugiej zamówienia: a) Koparko – ładowarką o minimalnych parametrach: - moc: 80 KM - łyżka przednia dzielona o pojemności 0,75 m3 - łyżka „skarpówka” szerokości min 1,5 m - ramię tylne z łyżką podsiębierną o szerokości min. 40 cm lub koparką kołową o mocy min 45 KM wyposażoną w min. łyżkę „skarpówkę” szer. min. 1,5 m i łyżkę podsiębierną szer. min. 40 cm b) Środkiem transportu (samochód ciężarowy) z naczepą samowyładowczą o ładowności min. 8 ton
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 1. W przypadku wykazania przez Wykonawców, wartości niezbędnych do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia, przyjmuje się średni kurs publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany 2. W przypadku, gdy Wykonawca wykonywał w ramach jednego zlecenia, kontraktu lub zamówienia większy zakres usług, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien on wyodrębnić i podać wartość każdej z usług, o których mowa powyżej. 3. Informację na temat personelu przewidzianego przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, potwierdzającą spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić, na wezwanie Zamawiającego, w załączniku nr 8 Wykaz osób. 4. Informację na temat sprzętu przewidzianego przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, potwierdzającą spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, wraz z informacją o podstawie dysponowania tym sprzętem, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić, na wezwanie Zamawiającego, w załączniku nr 4 Wykaz sprzętu
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; - dokument należy złożyć w terminie do 5 dni liczonym od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego. 2. Dokumenty podmiotów zagranicznych: jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § VIII ust. 1: 2.1 Składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2.2 Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.1 lit a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.3 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 2.2 stosuje się. 2.4 W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu w terminie 5 dni liczonym od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego dostarczył: 1.1 Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum: 80 000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych) dla części pierwszej stanowiącej przedmiot zamówienia i 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) dla części drugiej stanowiącej przedmiot zamówienia. W przypadku złożenia oferty na dwie części będzie to kwota 100 000,00 zł. 1.2 Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy, zawierające minimum: dwie usługi sprzętowo – transportowe w zakresie bieżącego utrzymania, remontów lub przebudowy dróg obejmujących swym zakresem profilowanie (korytowanie) nawierzchni, wbudowanie i zagęszczenie kruszyw drogowych o wartości łącznej minimum 100 000,00 zł; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale V ust 1 pkt 1.2 ppkt 1.2.3.1 SIWZ – dotyczy tylko części pierwszej zamówienia 1.3 Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zawierający: operatora koparko – ładowarki posiadającego minimum ukończony kurs i niezbędne, wymagane prawem uprawnienia operatora koparko – ładowarki lub ładowarki. Stosowną informację, zawierającą w szczególności rodzaj posiadanych uprawnień – dotyczy części pierwszej i drugiej zamówienia 1.4 Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, zawierający minimum: 1.4.1 Dla części pierwszej zamówienia a) Równiarką samojezdną b) Koparko – ładowarką c) Środkiem transportu (samochód ciężarowy) z naczepą samowyładowczą d) Wał wibracyjny 1.4.2 Dla części drugiej zamówienia a) Koparko – ładowarką lub koparką kołową b) Środkiem transportu (samochód ciężarowy) z naczepą samowyładowczą
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z ofertą, łącznie z oświadczeniami, o których mowa w rozdziale VII ust. 1 (załączniki nr 1 i nr 6 do SIWZ) złożył następujące dokumenty: 1.1 Formularz oferty – załącznik nr 3 do SIWZ 1.2 Formularz cenowy – załącznik nr 3a do SIWZ 1.3 Dowód wniesienia wadium 1.4 Dokument pełnomocnictwa (w przypadku konieczności) 1.5 Deklaracja podmiotu udostępniającego swoje zasoby ze wskazaniem, w jakiej części udostępni swoje zasoby – załącznik nr 7 do SIWZ (w przypadku konieczności)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: a) Dla części pierwszej zamówienia (Usługi sprzętowo – transportowe w zakresie bieżącego utrzymania dróg w roku 2019): 3 000,00 PLN (słownie złotych: trzy tysiące 00/100). b) Dla części drugiej zamówienia (Usługi sprzętowo – transportowe w zakresie bieżącej konserwacji i utrzymania sieci, urządzeń, obiektów wodno - kanalizacyjnych oraz usługi koparko – ładowarką lub podobnym sprzętem w wypadku konieczności remontów, lub usunięcia awarii na sieciach wodno - kanalizacyjnych będących na utrzymaniu RGK): 500,00 PLN (słownie złotych: pięćset 00/100 ) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 3.1 Pieniądzu; 3.2 Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3.3 Gwarancjach bankowych; 3.4 Gwarancjach ubezpieczeniowych; 3.5 Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z póź. zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przed upływem terminu składania ofert przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Zaklikowie konto BSZK w Kraśniku o/Zaklików 07 8717 1093 2012 1200 0101 0006. Wymaga się, aby w tytule przelewu wpisane zostało jednoznacznie, że wadium dotyczy przetargu nieograniczonego na: Świadczenie usług transportowych i sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg oraz bieżącego utrzymania sieci wod-kan w roku 2019 z dopiskiem części, której oferta dotyczy (np. Część 1: Usługi sprzętowo – transportowe w zakresie bieżącego utrzymania dróg w roku 2019) 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wniesione w formie niepieniężnej (zgodnie z art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do składanej oferty. 7. Wadium wniesione w formie niepieniężnej musi zawierać klauzulę zobowiązującą do zapłaty nieodwołalnie i bezwarunkowo na rzecz Zamawiającego kwoty wadium w przypadkach określonych w ust. 12 i 13 niniejszego rozdziału. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
6.1 Zamawiający, poza zmianami dopuszczonymi w ustawie na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2-6, przewiduje także możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1. ustawy, tj. w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: a) Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wskazanych wielkości (ilości godzin pracy lub ilości wbudowanych kruszyw drogowych) w stosunku do szacowanych ilości, określonych w postępowaniu przetargowym, w granicach nie więcej niż 20 % szacowanej ilości, a co za tym idzie zmianę wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy po stawkach jednostkowych zaoferowanych w postępowaniu przetargowym w dostosowaniu do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego powstałych w trakcie realizacji umowy. b) Wystąpienia urzędowej zmiany stawki podatku VAT po dacie zawarcia umowy, tj. obniżeniu lub podwyższeniu wskutek zmiany przez władzę ustawodawczą stawki podatku VAT – odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT – względem usług, do których mają zastosowanie zmienione przepisy, c) Z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-12, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2019-03-14 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych Ofertę można złożyć na jedną lub obie części stanowiące przedmiot zamówienia. 2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia umowy ramowej. 3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa wart. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Adres poczty elektronicznej zamawiającego: sekretariat@zaklikow.pl, adres strony internetowej: www.zaklikow.pl. 6. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych. 7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 8. Zamawiający nie przewiduje dokonania zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 9. Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP. 10. Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy. 11. Zamawiający nie zastrzega konieczności wykonania całości przedmiotu zamówienia osobiście przez Wykonawcę. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na zasadach określonych w SIWZ. 12. Wymagania i dodatkowe informacje dotyczące możliwości zatrudnienia podwykonawców zawarte są w projekcie umowy. 13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, których termin wykonywania jest dłuższy niż 12 m-cy. 14. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 15. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 16. W przedmiotowym postępowaniu zastosowana zostanie procedura określona w art. 24aa ustawy. 17. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” oraz przepisy Kodeksu cywilnego
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Usługi sprzętowo – transportowe w zakresie bieżącego utrzymania dróg w roku 2019
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Usługi sprzętowo – transportowe w zakresie bieżącego utrzymania dróg w roku 2019 składające się z następujących zadań : 1.1. Zadanie 1: Usługi sprzętowo – transportowe w zakresie bieżącego utrzymania, remontów i przebudowy dróg, ulic i placów na terenie Gminy Zaklików, w szczególności obejmujące: a) sukcesywne, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, świadczenie usług koparko – ładowarką, równiarką samojezdną, samochodem ciężarowym z samowyładunkiem lub innym, podobnym sprzętem w zakresie wykonania robót ziemnych związanych z przygotowaniem terenu pod budowę (równanie, korytowanie, profilowanie, odmulanie rowów), załadunek i rozładunek materiałów, rozplantowanie materiałów przeznaczonych do budowy dróg i placów oraz dowiezienie materiałów budowlanych na plac budowy w ramach zadań remontowo – budowlanych wykonywanych przez Gminę Zaklików. b) Szczegółowe warunki odnośnie terminów i zakresu poszczególnych robót, o których mowa w pkt. a) będą określane w każdorazowych zleceniach otrzymanych od upoważnionego przedstawiciela UM Zaklików, Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia świadczenia usług określonych w zleceniu maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych od daty jego otrzymania. Do rozliczenia czasu pracy liczona będzie rzeczywista ilość godzin pracy sprzętu (bez dojazdu do miejsca pracy i powrotu) potwierdzona przez Sołtysa miejscowości, na terenie której usługi będą świadczone lub wyznaczonego pracownika Urzędu Miasta Zaklików, potwierdzona na kartach pracy sprzętu, ewentualnie protokół odbioru jeśli specyfika wykonanych usług będzie tego wymagała. c) Zamawiający będzie dokonywał poszczególnych zleceń pisemnie, telefonicznie, faksem lub e-mailem, każdorazowo określając zakres i szacowny czas pracy sprzętu. d) Prognoza ilości usług: praca sprzętu: ok. 610 r-g 1.2. Zadanie 2: Usługi sprzętowo – transportowe w zakresie bieżącego utrzymania, remontów i przebudowy dróg i placów o nawierzchni gruntowej lub utwardzonej na terenie Gminy Zaklików materiałem przekazanym przez Zamawiającego w szczególności: a) Mechaniczne lub ręczne (w przypadku uzupełnienie niewielkich ubytków) rozplantowanie, wbudowanie i uzupełnienia ubytków, wraz z zagęszczeniem, kruszywem drogowym przekazanym przez Zamawiającego na odcinkach dróg wskazanych w poszczególnych zleceniach wraz z dowiezieniem powierzonego materiału na miejsce robót (skład materiału w odległości max. 10 km od miejsca wykonywania usługi). W ramach świadczonej usługi, określonej w poszczególnych zleceniach, w zależności od jej zakresu i specyfiki, Wykonawca będzie zobowiązany m.in. do wykonania prac związanych z przygotowaniem terenu (korytowanie, równanie, profilowanie nawierzchni lub skarp),wywiezieniem lub wbudowaniem w pobocza urobku, za które Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie liczone na podstawie godzin pracy sprzętu i cen zaoferowanych za realizację zadania nr 1 określonego w pkt 1.1.1 Z uwagi na powyższe podczas kalkulowania ceny na realizację zadania nr 2 określonego w pkt 1.1.2. Wykonawca powinien wycenić jedynie koszt dowozu i wbudowania (wraz z zagęszczeniem) materiału przekazanego przez Zamawiającego. b) W celu prawidłowego wykonania powierzonego zadania Wykonawca powinien dysponować odpowiednim sprzętem tj. min. równiarka samojezdna, koparko – ładowarka, zagęszczarka lub wał wibracyjny, samochód z naczepą samowyładowczą. c) Na Wykonawcy ciąży obowiązek doboru właściwego sprzętu i zastosowanie odpowiedniej technologii wykonania prac, zgodny ze sztuką budowlaną. Wykonawca każdorazowo przed rozpoczęciem prac zobowiązany jest do uzyskania zgody Zamawiającego na zastosowanie przyjętej technologii prac. d) Szczegółowe warunki odnośnie terminów i zakresu usług opisanych powyżej, będą określane w poszczególnych zleceniach otrzymanych od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia świadczenia usług, określonych w zleceniu maksymalnie w ciągu 10 dni roboczych. e) Zamawiający będzie dokonywał poszczególnych zleceń pisemnie, telefonicznie lub w formie elektronicznej faxem / e-mailem każdorazowo określając zakres i szacowaną ilość materiału, który zostanie powierzony Wykonawcy w celu wykonania zlecenia. f) Rozliczenie będzie następowało na podstawie ilości wbudowanych materiałów przekazanych przez Zamawiającego zgodnie z dokumentem WZ lub dokumentem wagowym otrzymanym przez Zamawiającego od dostawcy materiałów budowlanych ( kruszyw drogowych ) - w formularzu ofercie należy podać cenę za 1 tonę wbudowanego materiału, z uwzględnieniem postanowień określonych powyżej. g) Łączna szacowana ilość kruszyw drogowych przewidziana wbudowania w ramach świadczonych usług: 2358 Mg.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45520000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
1. Cena ofertowa 60,00
2. Okres rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia określony w części pierwszej - zadanie nr 2 14,00
3. Termin płatności faktury 2,00
4. Termin rozpoczęcia realizacji usług w zakresie zadania 1 12,00
5. Termin rozpoczęcia realizacji usług w zakresie zadania 2 12,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Usługi sprzętowo – transportowe w zakresie bieżącej konserwacji i utrzymania sieci, urządzeń, obiektów wodno - kanalizacyjnych oraz usługi koparko – ładowarką lub podobnym sprzętem w wypadku konieczności remontów, lub usunięcia awarii na sieciach wodno - kanalizacyjnych będących na utrzymaniu RGK UM Zaklików
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Usługi sprzętowo – transportowe w zakresie bieżącej konserwacji i utrzymania sieci, urządzeń, obiektów wodno - kanalizacyjnych oraz usługi koparko – ładowarką lub podobnym sprzętem w wypadku konieczności remontów, lub usunięcia awarii na sieciach wodno - kanalizacyjnych będących na utrzymaniu RGK UM Zaklików w szczególności: 1.1. Zadanie obejmuje świadczenie usług koparką, koparko – ładowarką lub podobnym sprzętem w zakresie: a) prac ziemnych związanych z remontem , naprawą lub usunięciem awarii na sieciach wod-kan będących na utrzymaniu RGK UM Zaklików, b) prac ziemnych związanych z bieżącą konserwacją i usuwaniem awarii na obiektach przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Zaklików, c) załadunkiem materiałów powstałych w wyniku pracy oczyszczalni ścieków 1.2. Szczegółowe warunki odnośnie zakresu prac ziemnych koniecznych do wykonania w celu usunięcia awarii lub przeprowadzenia remontu czy konserwacji sieci wod – kan określone będą w poszczególnych zleceniach otrzymanych od Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej UM Zaklików, oferent zobowiązany jest do rozpoczęcia świadczenia usług określonych w zleceniu, o których mowa w ust. 1.2. pkt. 1.2.1. lit. b) i lit. c) maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych od otrzymanego zlecenia. 1.3. W przypadku opisanym w ust. 1.2. pkt 1.2.1. lit a) z uwagi na możliwość zaistnienia sytuacji awaryjnej wymagającej natychmiastowej interwencji, oferent zobowiązany jest do rozpoczęcia świadczenia usługi w zakresie określonym przez kierownika RGK UM Zaklików w terminie maksymalnie 36 godzin od otrzymania informacji o zaistnieniu sytuacji awaryjnej. W ramach realizacji zadania określonego w niniejszym podpunkcie czas rozpoczęcia usług liczony będzie godzinowo, bez możliwości przedłużenia z uwagi na dni wolne od pracy (w tym niedziele i święta). 1.4. Prognoza ilości usług: praca sprzętu: ok. 208 r-g
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45520000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
1. Cena ofertowa 60,00
2. Termin płatności faktury 2,00
3. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia 12,00
4. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia w sytuacji awaryjnej 26,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę ocieplenie elewacji - Przemyśl
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania23-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę ocieplenie elewacji budynku. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI