Świadczenie usług nadzoru i kontroli technicznej w zakresie prac geodezyjnych dotyczących...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usług nadzoru i kontroli technicznej w zakresie prac geodezyjnych dotyczących utworzenia bazy danych BDOT500
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWolsztyn
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-06-21
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPowiat Wolsztyński
 • Data publikacji ogłoszenia2018-06-13
 • Numer ogłoszenia571882-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 571882-N-2018 z dnia 2018-06-13 r.

Powiat Wolsztyński: Świadczenie usług nadzoru i kontroli technicznej w zakresie prac geodezyjnych dotyczących utworzenia bazy danych BDOT500
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Cyfryzacja geodezyjnych zasobów Powiatu Wolsztyńskiego”, zwanego dalej Projektem, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) na lata 2014-2020: Osi Priorytetowej 2: „Społeczeństwo informacyjne” Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Poddziałania 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wolsztyński, krajowy numer identyfikacyjny 41156157100000, ul. ul. 5 Stycznia  5 , 64200   Wolsztyn, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 683 845 600, e-mail powiat@powiatwolsztyn.pl, faks 683 843 538.
Adres strony internetowej (URL): www.powiatwolsztyn.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.wokiss.pl/wolsztynp/bip/przetargi-oferty-ogloszenia/przetargi/rok-20181/nadzor4.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.wokiss.pl/wolsztynp/bip/przetargi-oferty-ogloszenia/przetargi/rok-20181/nadzor4.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferte należy złożyć w formie pisemnej - osobiście lub za pomocą operatora pocztowego lub za pośrednictwem kuriera
Adres:
w siedzibie Zamawiającego Starostwo Powiatowe ul. 5 Stycznia 5, 64-200 Wolsztyn I piętro pok. nr 103 (sekretarat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług nadzoru i kontroli technicznej w zakresie prac geodezyjnych dotyczących utworzenia bazy danych BDOT500
Numer referencyjny: RI.272.19.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług nadzoru i kontroli technicznej w zakresie prac geodezyjnych, zleconych przez Zamawiającego, a obejmujących zamówienie nr: 604237 -N - 2017 z dnia 19 października 2017 roku na „Wykonanie prac geodezyjnych w zakresie utworzenia bazy danych BDOT500 dla jednostki ewidencyjnej gmina Przemęt oraz części obrębów dla jednostki ewidencyjnej gmina Wolsztyn: Karpicko, Kębłowo, Komorowo, Niałek Wielki, Nowe Tłoki, Obra, Świętno i Stary Widzim" (link: http://bip.wokiss.pl/wolsztynp/bip/przetargi-oferty-ogloszenia/przetargi/rok-20171.html ) 3.2. Zamówienie jest częścią realizowanego przez Zamawiającego projektu pn. „Cyfryzacja geodezyjnych zasobów Powiatu Wolsztyńskiego”, zwanego dalej Projektem, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) na lata 2014-2020: Osi Priorytetowej 2: „Społeczeństwo informacyjne” Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Poddziałania 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych”. 3.2.1. Zakres niniejszego zamówienia odpowiada w ramach Projektu Podzadaniu pn. „Kontrola techniczna BDOT500” realizowanego w ramach zadania pn. „Prace geodezyjne w zakresie modernizacji egib i cyfryzacji zasobu”. 3.3. Zamówienie musi być zrealizowane zgodnie z niniejszym Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz uzgodnionym przez Strony Planem Realizacji Zamówienia uwzględniając harmonogram realizacji zamówienia w podziale na następujące etapy prac: 3.3.1. Etap I - Przygotowanie organizacyjne i techniczne realizacji zamówienia; 3.3.2. Etap II – Świadczenie usług nadzoru technicznego; 3.3.3. Etap III - Przeprowadzenie Odbioru Końcowego. 3.4. Termin wykonania zamówienia usług nadzoru technicznego dla prac geodezyjnych w zakresie utworzenia bazy danych BDOT500 – nie później niż do 30 października 2018 roku. 3.5. Prace związane z realizacją zamówienia, w tym w szczególności z opracowaniem roboczej bazy danych EGiB Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przy pomocy narzędzi, które Wykonawca posiada lub pozyska we własnym zakresie oraz na swój koszt. Narzędzia te muszą spełniać wymagania dotyczące wymiany danych pomiędzy organem prowadzącym PZGiK i wykonawcą pracy geodezyjnej, jakie w tym zakresie określają przepisy prawa. 3.5.1. Dla czynności związanych z kontrolą procesu ładowanych wyników prac wykonawcy geodezyjnego z roboczej bazy danych do bazy systemu PZGiK, w tym przypadku systemu GEO-INFO 7, Zamawiający może zapewnić Wykonawcy świadczącemu usługi inspektora nadzoru technicznego dostęp do stanowiska systemu GEO-INFO 7 na miejscu w siedzibie Zamawiającego w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Wolsztynie. Zakres wykorzystania udostępnionego stanowiska pracy może być szerszy i może odnosić się również do innych czynności kontroli i nadzoru. Uzgodnienia w tym zakresie Wykonawca powinien zawrzeć z Zamawiającym w Planie Realizacji Zamówienia. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 4.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik numer 1 do umowy, który stanowi integralną część SIWZ. 4.2. Jeżeli w udostępnionych Wykonawcom dokumentach znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty, nazwy producentów pochodzenie lub źródło albo wskazany szczególny proces który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę są one wyłącznie przykładowymi nazewnictwami i Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów o równoważnych parametrach jakościowych. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust 1 i 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 5. Wykonawca zobowiązuje się przedmiot zamówienia wykonać zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami technicznymi, standardami oraz etyką zawodową. 6. Z uwagi na charakter świadczeń realizowanych przez zespół kluczowy Wykonawcy, Zamawiający na podstawie art. 29 ust 3a ustawy PZP nie określa wymogu zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 71356100-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71355000-1
72300000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-10-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych warunków, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych warunków, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 2.3.2. Wykonawca wykaże, że zrealizował, a w przypadku usług okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dwie (2) usługi, których przedmiotem było założenie lub modernizacja jednej lub kilku baz danych PZGiK lub prowadzenie czynności kontroli technicznej prac geodezyjnych dotyczących założenia lub modernizacji jednej lub kilku baz danych PZGiK, przy czym co najmniej jedna usługa musiała dotyczyć czynności kontroli bazy danych BDOT500; 2.3.3. Ocena spełniania przedmiotowego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu, na zasadzie spełnia – nie spełnia. 2.3.4. W wykazie Wykonawca jest zobowiązany podać wartości wykonanych usług, termin ich realizacji, wskazanie podmiotu na rzecz, którego usługa została wykonana wraz z załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane, a w przypadku usług okresowych lub ciągłych, że są wykonywane należycie. 2.3.5. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, którego usługi były wykonane, a w przypadku usług okresowych lub ciągłych są wykonywane. jeżeli z przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy. W przypadku usług okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług winny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2.3.5.1. Wykonawca wykaże, iż dysponuje wykwalifikowanym kluczowym personelem technicznym posiadającym wiedzę i doświadczenie, ze wskazaniem podstawy do dysponowania tymi osobami, co najmniej w następującym zakresie : 2.3.5.1.1. kierownik zespołu – jedna (1) osoba posiadająca doświadczenie z kierowania pracami zespołu wykonawcy dla co najmniej (2) dwóch zrealizowanych usług (zamówień), z czego przynajmniej jedna usługa dotyczyła realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych; 2.3.5.1.2. specjalista geodeta – co najmniej (1) jedna osoba posiadająca uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii nadane przez Głównego Geodetę Kraju w zakresie – Geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjnie i inwentaryzacyjne, minimum (3) trzy lata doświadczenia zawodowego w realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym zrealizowaną, co najmniej (1) jedną usługę dotyczącą wykonania pomiarów sytuacyjno – wysokościowych na potrzeby założenia lub modernizacji bazy danych PZGiK 3. Niezbędne informacje oraz dowody potwierdzające spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej wykonawca jest zobowiązany zawrzeć i załączyć do oferty w zakresie w jakim określa to załącznik do SIWZ nr 3 Wykaz wykonanych zamówień oraz załącznik nr 4 Wykaz osób oddelegowanych do realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym: 3.1. W załączniku nr 3 Wykaz wykonanych zamówień Wykonawca jest zobowiązany podać wartości wykonanych usług, termin ich realizacji, wskazanie podmiotu na rzecz, którego usługa została wykonana wraz z załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane, a w przypadku usług okresowych lub ciągłych, że są wykonywane należycie. 3.2. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, którego usługi były wykonane, a w przypadku usług okresowych lub ciągłych są wykonywane. jeżeli z przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy. W przypadku usług okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług winny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3.3. UWAGA: 3.3.1. Zamawiający dopuszcza łączenie roli kierownika zespołu z rolą specjalisty geodeta. Minimalny wymagany przez Zamawiającego skład zespołu to 2 osoby.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
2.1. wykaz zrealizowanych zamówień / usług stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – w zakresie wymagań określonych w SIWZ Rozdz. III, składany na wezwanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
4.1. Wypełniony formularz ofertowy podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 4.1.1. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę. 4.2. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy określające jego zakres i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia. Do pełnomocnictwa należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielania pełnomocnictwa (co można wykazać w szczególności przez załączenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z pózn. zm.) albo zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 584, ze zm.). 4.3. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy występujący wspólnie wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy PZP, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia. Do pełnomocnictwa należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoby udzielające pełnomocnictwa były upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielania pełnomocnictwa (co można wykazać w szczególności przez załączenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, ze zm.) albo zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 584, ze zm.). 4.4. Wypełniony i podpisany załącznik nr 4 Wykaz osób oddelegowanych do realizacji przedmiotu zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 0/100 groszy). 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 2.1. pieniądzu; 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3. gwarancjach bankowych; 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO O/Wolsztyn Nr 88 1020 4144 0000 6302 0007 2124 z dopiskiem: Świadczenie usług nadzoru i kontroli technicznej w zakresie prac geodezyjnych dotyczących utworzenia bazy danych BDOT500 3.1. Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium. 3.2. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach należy dołączyć do oferty jako kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. Ponadto do oferty należy dołączyć osobno oryginał tego dokumentu, którego nie należy bindować i zszywać z ofertą. 4. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Z treści gwarancji, w terminie związania ofertą, winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, po otrzymaniu pierwszego pisemnego żądania przez Zamawiającego. 5. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 6. Wadium musi być wniesione najpóźniej w dniu składania ofert. 7. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. 9. Dyspozycję w zakresie zwrotu wniesionych w pieniądzu wadium Wykonawców, Zamawiający przekaże do banku niezwłocznie: 9.1. po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy; 9.2. po unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia; 9.3. gdy upłynął termin związania ofertą; 9.4. na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13. Wadium składane przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postaci gwarancji/poręczenia musi w swojej treści wymieniać wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Dodatkowe doświadczenie zespołu Wykonawcy 20,00
Gwarancja 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Istotne postanowienia umowy określone zostały w załączniku nr 6 do niniejszej SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-21, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję kamieniarza - Niemcy
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania21-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zatrudnię kamieniarza - okolice Norymbergii. Firma budowlana zatrudni pilnie kamieniarza. Prace kamieniarskie, również przy nagrobkach i schodach. Wymagane: doświadczenie, własne auto, komunikatywna znajomość języka niemieckiego. Oferujemy: stawkę godzinową 13 euro na rękę, bezpłatne zakwaterowanie, ubezpieczenie, możliwość dłuższej współpracy. Zainteresowane osoby proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI