Świadczenie usług koparko-ładowarką oraz samochodem ciężarowym samowyładowczym w

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usług koparko-ładowarką oraz samochodem ciężarowym samowyładowczym w 16 sołectwach na terenie gminy Grybów w 2018 roku
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGrybów
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-02-21
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyWójt Gminy Grybów
 • Data publikacji ogłoszenia2018-02-13
 • Numer ogłoszenia517431-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 517431-N-2018 z dnia 2018-02-13 r.

Wójt Gminy Grybów: Świadczenie usług koparko-ładowarką oraz samochodem ciężarowym samowyładowczym w 16 sołectwach na terenie gminy Grybów w 2018 roku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Grybów, krajowy numer identyfikacyjny 49000749400000, ul. ul. Jakubowskiego  33 , 33330   Grybów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 184 450 204, e-mail ug_grybow@pro.onet.pl, faks 184 450 204.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.malopolska.pl/uggrybow
Adres profilu nabywcy: www.gminagrybow.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
http://bip.malopolska.pl/uggrybow

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.gminagrybow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług koparko-ładowarką oraz samochodem ciężarowym samowyładowczym w 16 sołectwach na terenie gminy Grybów w 2018 roku
Numer referencyjny: BiI.271.3.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
5


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dla każdej z 5 części zamówienia oddzielnie zestawem: 2x koparko-ładowarka wraz z operatorem o napędzie 4x4 i mocy co najmniej 60 kW + 1 x samochód ciężarowy samowyładowczego dwu lub trzy osiowego, z możliwością rozładunku trójstronnego o ładowności nie mniejszej niż 6 ton wraz z kierowcą, związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych w 16 sołectwach na terenie Gminy Grybów w 2018 roku

II.5) Główny kod CPV: 45520000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
60181000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie szczegółowych wymagań;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie szczegółowych wymagań;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Wykaz urządzeń technicznych (wg załącznika nr 4 do SIWZ) dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – to znaczy dla każdej z pięciu części zamówienia oddzielnie dysponują minimum: - dwoma koparko-ładowarkami ciągnikowymi o napędzie 4x4 i mocy co najmniej 60 kW wraz z załączeniem kserokopii dokumentu ważnego ubezpieczenia OC każdej koparko-ładowarki, -jednym samochodem ciężarowym samowyładowczym dwu lub trzy osiowym, z rozładunkiem trójstronnym o ładowności nie mniejszej niż 6 ton wraz z załączeniem kserokopii ważnego dowodu rejestracyjnego samochodu ciężarowego z aktualnymi badaniami technicznymi. Pojazdy mają być dopuszczone do ruchu na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r., poz.1137 ze zm.). Zamawiający nie dopuszcza oferowania tych samych pojazdów/sprzętu na więcej niż jedną część przedmiotu zamówienia pod rygorem odrzucenia oferty. 2. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (wg załącznika nr 5 do SIWZ) – dla każdej z pięciu części zamówienia dysponują 2 osobami do realizacji zamówienia z czego 1 osoba ma posiadać odpowiednie uprawnienia do obsługi koparko-ładowarki wraz z załączeniem kserokopii aktualnych uprawnień do obsługi koparko-ładowarki oraz 1 osoba - kierowca samochodów ciężarowych wraz załączeniem prawa jazdy kategorii C, wg ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.627 ze zm.). Zamawiający nie dopuszcza wykazywania tych samych osób uprawnionych do świadczenia usługi na więcej niż jedną część przedmiotu zamówienia pod rygorem odrzucenia oferty.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Wypełniony formularz oferty lub formularze oferty załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ – 5 części. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - wzór określony w załączniku nr 1 do siwz oraz oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu - wzór określony w załączniku nr 2 do siwz. Informacje zawarte w oświadczeniach mają potwierdzać brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych niniejszą siwz. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić w s t ę p n e potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. (W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie). Uwaga! Dla dokonania w s t ę p n e j oceny konieczne jest złożenie wraz z ofertą przez Wykonawcę, który powołuje się na potencjał podmiotu trzeciego zobowiązania tego podmiotu w zakresie określonym w art.22a ust.1 zgodnie z załącznikiem nr 6 do siwz. Dokumenty podmiotowe potwierdzające spełnienie konkretnego warunku udziału w postępowaniu co do oceny udostępnionego Wykonawcy potencjału podmiotu trzeciego żądane będą przez Zamawiającego od Wykonawcy w trybie art. 26 ust.1 i 2 ustawy p.z.p., ewentualnie w trybie art.26 ust. 2 f ustawy p.z.p. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg załącznika nr 7 do siwz) o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (W przypadku podmiotów występujących wspólnie informację składa każdy wykonawca (uczestnik konsorcjum). Zamawiający p r z e d udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 2. Wykaz urządzeń technicznych (wg załącznika nr 4 do SIWZ) dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – to znaczy dla każdej z pięciu części zamówienia oddzielnie dysponują minimum: - dwoma koparko-ładowarkami ciągnikowymi o napędzie 4x4 i mocy co najmniej 60 kW wraz z załączeniem kserokopii dokumentu ważnego ubezpieczenia OC każdej koparko-ładowarki, - jednym samochodem ciężarowym samowyładowczym dwu lub trzy osiowym, z rozładunkiem trójstronnym o ładowności nie mniejszej niż 6 ton wraz z załączeniem kserokopii ważnego dowodu rejestracyjnego samochodu ciężarowego z aktualnymi badaniami technicznymi. Pojazdy mają być dopuszczone do ruchu na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r., poz.1137 ze zm.). Zamawiający nie dopuszcza oferowania tych samych pojazdów/sprzętu na więcej niż jedną część przedmiotu zamówienia pod rygorem odrzucenia oferty. 3. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (wg załącznika nr 5 do SIWZ) – dla każdej z pięciu części zamówienia dysponują 2 osobami do realizacji zamówienia z czego 1 osoba ma posiadać odpowiednie uprawnienia do kierowania koparko-ładowarką wraz z załączeniem kserokopii aktualnych uprawnień do obsługi koparko-ładowarki oraz 1 osoba ma posiadać odpowiednie uprawnienia do kierowania samochodem ciężarowym wraz załączeniem prawa jazdy kategorii C, zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.627 ze zm.). Zamawiający nie dopuszcza wykazywania tych samych osób uprawnionych do świadczenia usługi na więcej niż jedną część przedmiotu zamówienia pod rygorem odrzucenia oferty. 4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. (W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokument ten składają wszyscy Wykonawcy) 5. Aktualne zaświadczenie z właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. (W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokument ten składają wszyscy Wykonawcy) 6. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. (W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokument ten składają wszyscy Wykonawcy działający na podstawie wpisu do rejestru). 7. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017r. poz. 1785) – wg własnego wzoru.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wypełniony formularz oferty lub formularze oferty załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ – 5 części. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - wzór określony w załączniku nr 1 do siwz oraz oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu - wzór określony w załączniku nr 2 do siwz. Informacje zawarte w oświadczeniach mają potwierdzać brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych niniejszą siwz. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić w s t ę p n e potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. (W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie). Uwaga! Dla dokonania w s t ę p n e j oceny konieczne jest złożenie wraz z ofertą przez Wykonawcę, który powołuje się na potencjał podmiotu trzeciego zobowiązania tego podmiotu w zakresie określonym w art.22a ust.1 zgodnie z załącznikiem nr 6 do siwz. Dokumenty podmiotowe potwierdzające spełnienie konkretnego warunku udziału w postępowaniu co do oceny udostępnionego Wykonawcy potencjału podmiotu trzeciego żądane będą przez Zamawiającego od Wykonawcy w trybie art. 26 ust.1 i 2 ustawy p.z.p., ewentualnie w trybie art.26 ust. 2 f ustawy p.z.p. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg załącznika nr 7 do siwz) o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (W przypadku podmiotów występujących wspólnie informację składa każdy wykonawca (uczestnik konsorcjum). Zamawiający p r z e d udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 2. Wykaz urządzeń technicznych (wg załącznika nr 4 do SIWZ) dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – to znaczy dla każdej z pięciu części zamówienia oddzielnie dysponują minimum: - dwoma koparko-ładowarkami ciągnikowymi o napędzie 4x4 i mocy co najmniej 60 kW wraz z załączeniem kserokopii dokumentu ważnego ubezpieczenia OC każdej koparko-ładowarki, - jednym samochodem ciężarowym samowyładowczym dwu lub trzy osiowym, z rozładunkiem trójstronnym o ładowności nie mniejszej niż 6 ton wraz z załączeniem kserokopii ważnego dowodu rejestracyjnego samochodu ciężarowego z aktualnymi badaniami technicznymi. Pojazdy mają być dopuszczone do ruchu na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r., poz.1137 ze zm.). Zamawiający nie dopuszcza oferowania tych samych pojazdów/sprzętu na więcej niż jedną część przedmiotu zamówienia pod rygorem odrzucenia oferty. 3. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (wg załącznika nr 5 do SIWZ) – dla każdej z pięciu części zamówienia dysponują 2 osobami do realizacji zamówienia z czego 1 osoba ma posiadać odpowiednie uprawnienia do kierowania koparko-ładowarką wraz z załączeniem kserokopii aktualnych uprawnień do obsługi koparko-ładowarki oraz 1 osoba ma posiadać odpowiednie uprawnienia do kierowania samochodem ciężarowym wraz załączeniem prawa jazdy kategorii C, zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.627 ze zm.). Zamawiający nie dopuszcza wykazywania tych samych osób uprawnionych do świadczenia usługi na więcej niż jedną część przedmiotu zamówienia pod rygorem odrzucenia oferty. 4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. (W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokument ten składają wszyscy Wykonawcy) 5. Aktualne zaświadczenie z właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. (W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokument ten składają wszyscy Wykonawcy) 6. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. (W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokument ten składają wszyscy Wykonawcy działający na podstawie wpisu do rejestru). 7. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017r. poz. 1785) – wg własnego wzoru.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1. Wypełniony formularz oferty lub formularze oferty załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ – 5 części. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - wzór określony w załączniku nr 1 do siwz oraz oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu - wzór określony w załączniku nr 2 do siwz. Informacje zawarte w oświadczeniach mają potwierdzać brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych niniejszą siwz. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić w s t ę p n e potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. (W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie). Uwaga! Dla dokonania w s t ę p n e j oceny konieczne jest złożenie wraz z ofertą przez Wykonawcę, który powołuje się na potencjał podmiotu trzeciego zobowiązania tego podmiotu w zakresie określonym w art.22a ust.1 zgodnie z załącznikiem nr 6 do siwz. Dokumenty podmiotowe potwierdzające spełnienie konkretnego warunku udziału w postępowaniu co do oceny udostępnionego Wykonawcy potencjału podmiotu trzeciego żądane będą przez Zamawiającego od Wykonawcy w trybie art. 26 ust.1 i 2 ustawy p.z.p., ewentualnie w trybie art.26 ust. 2 f ustawy p.z.p. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg załącznika nr 7 do siwz) o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (W przypadku podmiotów występujących wspólnie informację składa każdy wykonawca (uczestnik konsorcjum). Zamawiający p r z e d udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 2. Wykaz urządzeń technicznych (wg załącznika nr 4 do SIWZ) dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – to znaczy dla każdej z pięciu części zamówienia oddzielnie dysponują minimum: - dwoma koparko-ładowarkami ciągnikowymi o napędzie 4x4 i mocy co najmniej 60 kW wraz z załączeniem kserokopii dokumentu ważnego ubezpieczenia OC każdej koparko-ładowarki, - jednym samochodem ciężarowym samowyładowczym dwu lub trzy osiowym, z rozładunkiem trójstronnym o ładowności nie mniejszej niż 6 ton wraz z załączeniem kserokopii ważnego dowodu rejestracyjnego samochodu ciężarowego z aktualnymi badaniami technicznymi. Pojazdy mają być dopuszczone do ruchu na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r., poz.1137 ze zm.). Zamawiający nie dopuszcza oferowania tych samych pojazdów/sprzętu na więcej niż jedną część przedmiotu zamówienia pod rygorem odrzucenia oferty. 3. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (wg załącznika nr 5 do SIWZ) – dla każdej z pięciu części zamówienia dysponują 2 osobami do realizacji zamówienia z czego 1 osoba ma posiadać odpowiednie uprawnienia do kierowania koparko-ładowarką wraz z załączeniem kserokopii aktualnych uprawnień do obsługi koparko-ładowarki oraz 1 osoba ma posiadać odpowiednie uprawnienia do kierowania samochodem ciężarowym wraz załączeniem prawa jazdy kategorii C, zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.627 ze zm.). Zamawiający nie dopuszcza wykazywania tych samych osób uprawnionych do świadczenia usługi na więcej niż jedną część przedmiotu zamówienia pod rygorem odrzucenia oferty. 4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. (W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokument ten składają wszyscy Wykonawcy) 5. Aktualne zaświadczenie z właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. (W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokument ten składają wszyscy Wykonawcy) 6. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. (W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokument ten składają wszyscy Wykonawcy działający na podstawie wpisu do rejestru). 7. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017r. poz. 1785) – wg własnego wzoru.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 1.Część 1 – 1 300,00 zł. 2.Część 2 – 1 000,00 zł. 3.Część 3 – 1 000,00 zł. 4.Część 4 – 1 000,00 zł. 5.Część 5 – 1 000,00 zł.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cema 60,00
Czas reakcji 20,00
Wysokość kar umownych 15,00
Termin płatności 5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. l ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, wyłącznie w następującym zakresie: 1) terminu realizacji umowy, pod warunkiem: a) działania siły wyższej np. klęski żywiołowe, mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, b) wystąpienia takich warunków atmosferycznych, które ze względów obiektywnych uniemożliwiają wykonanie usług, c) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-21, godzina: 08:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PLN
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Remont dróg gminnych na terenie gminy Grybów w miejscowościach: Krużlowa Wyżna -Ptaszkowa -Stara Wieś
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Remont dróg gminnych na terenie gminy Grybów w miejscowościach: Krużlowa Wyżna -Ptaszkowa -Stara Wieś
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45520000-8, 60181000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Czas reakcji 20,00
Wysokośc kar umownych 15,00
Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Remont dróg gminnych na terenie gminy Grybów w miejscowościach: Krużlowa Niżna - Cieniawa -Siołkowa
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Remont dróg gminnych na terenie gminy Grybów w miejscowościach: Krużlowa Niżna - Cieniawa -Siołkowa
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45520000-8, 60181000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Czas reakcji 20,00
Wysokośc kar umownych 15,00
Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Remont dróg gminnych na terenie gminy Grybów w miejscowościach: Chodorowa - Stróże - Wyskitna
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Remont dróg gminnych na terenie gminy Grybów w miejscowościach: Chodorowa - Stróże - Wyskitna
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45520000-8, 60181000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Czas reakcji 20,00
Wysokośc kar umownych 15,00
Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Remont dróg gminnych na terenie gminy Grybów w miejscowościach: Biała Niżna - Polna - Gródek
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Remont dróg gminnych na terenie gminy Grybów w miejscowościach: Biała Niżna - Polna - Gródek
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45520000-8, 60181000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Czas reakcji 20,00
Wysokośc kar umownych 15,00
Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję wideodomofonu - Kraków
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania23-05-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam firmy zajmującej się sprzedażą wideodomofonów. Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI