Świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi: „podziału nieruchomości oraz sporządzenia...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi: „podziału nieruchomości oraz sporządzenia dokumentacji do celów prawnych”- 17 zadań
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoZakopane
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-06-25
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Miasta Zakopane
 • Data publikacji ogłoszenia2018-06-13
 • Numer ogłoszenia572132-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 572132-N-2018 z dnia 2018-06-13 r.

Gmina Miasta Zakopane: Świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi: „podziału nieruchomości oraz sporządzenia dokumentacji do celów prawnych”- 17 zadań
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Zakopane, krajowy numer identyfikacyjny 65494800000, ul. ul. T. Kościuszki  13 , 34500   Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 18 20 20 448, , e-mail przetargi@um.zakopane.pl, , faks 182 020 448.
Adres strony internetowej (URL): www.zakopane.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zakopane.eu w linku Zamówienia publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zakopane.eu w linku Zamówienia publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej - za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Biuro ds zamówień publicznych pok.8 i 7) urząd Miasta Zakopane ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi: „podziału nieruchomości oraz sporządzenia dokumentacji do celów prawnych”- 17 zadań
Numer referencyjny: BZP.271.36.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
17


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia: świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi: „podziału nieruchomości oraz sporządzenia dokumentacji do celów prawnych. 3.1.Zakres robót związanych z realizacją zamówienia na terenie Gminy Miasto Zakopane polegającej na opracowaniu dokumentacji geodezyjnej obejmuje: Zadanie 1 Sporządzenie dokumentacji do celów prawnych – wydzielenia ciał hipotecznych z działki ewid. nr 637/2 obręb 5 w Zakopanem (ul. Tetmajera). Zadanie 2 Sporządzenie dokumentacji do celów prawnych – wydzielenia ciał hipotecznych z działki ewid. nr 276 obręb 52 w Zakopanem (ul. Cyrhla). Zadanie 3 Sporządzenie dokumentacji do celów prawnych – wydzielenia ciał hipotecznych z działki ewid. nr 564 obręb 6 w Zakopanem (ul. Smrekowa). Zadanie 4 Sporządzenie dokumentacji do celów prawnych – wydzielenia ciał hipotecznych z części działki ewid. nr 143 obręb 154 w Zakopanem (Krzeptówki – poza DW 958). Zadanie 5 Sporządzenie dokumentacji do celów prawnych – wydzielenia ciał hipotecznych z działek ewid. nr 481/1, 481/2, 481/3, 481/4, 481/5 obręb 6 w Zakopanem (ul. Do Samków). Zadanie 6 Podział działki ewid. nr 372/4 obręb 4 (ul. Szkolna) do komunalizacji (bez wstępnego projektu podziału). Zadanie 7 Podział działek ewid. nr 501 i 367 obręb 7 (Droga na Szymaszkową) na podstawie prawomocnego postanowienia opiniującego. Zadanie 8 Podział działek ewid. nr 988, 991, 992, 994, 995, 996 obręb 5 pod drogę publiczną Al. 3-go Maja. Zadanie 9 Wydzielenie pasa drogowego drogi publicznej – ul. Szymony (tzw. boczna) w Zakopanem wraz z aktualizacją operatu ewidencji gruntów (tzw. „wydzielenie ciał hipotecznych”) w zakresie nieruchomości położonych w drodze publicznej. Zadanie 10 - etap 1: Podział działki ewid. nr 609/1 obręb 7 - wydzielenie działki budowlanej niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego zgodnie z art. 95 ust. 7 UGN - etap 2: Połączenie do jednego numeru działek ewid. nr 609/1 (część po podziale), 371/3, 382/3, 385/1, 386 obręb 7. Zadanie 11 Podział działki ewid. nr 26 obręb 9 na podstawie prawomocnego postanowienia opiniującego. Zadanie 12 Ustalenie linii brzegowej Chycowego Potoku w obrębie działki ewid. nr 137 obręb 6. Zadanie 13 Wykaz zmian gruntowych dla działek ewid. nr 161/1 i 161/2 obręb 11 (ul. Za Cieszynianką). Zadanie 14 - etap 1: wyznaczenie zachodniej granicy działek ewid. nr 244/1 i 244/2 obręb 9 wg stanu nieruchomości na dzień 31 grudnia 1998 r. - etap 2 (w przypadku pozytywnej weryfikacji w etapie 1): Podział działek ewid. nr 244/1, 244/2 obręb 9 pod drogę publiczną Droga do Daniela. Zadanie 15 Podział działki ewid. nr 92 obręb 51 (Rybkówka dolna) – wydzielenie drogi wewnętrznej. Zadanie 16 Wyznaczenie na gruncie przebiegu pasa drogowego ul. Stanisława Zubka wraz ze stabilizacją w punktach charakterystycznych za pomocą słupków betonowych z napisem „Pas drogowy” (ok. 100 punktów). Zadanie 17 Wyznaczenie granic działki ewid. Nr 152/1 obręb 108 (Podhalańska). Uwaga: W przypadku gdy dane ewidencyjne nieruchomości podlegających podziałowi, ujawnione w księgach wieczystych, różnią się od danych ewidencyjnych zawartych w rejestrze ewidencji gruntów, w zakres poszczególnych zadań wchodzi również sporządzenie wykazu synchronizacyjnego dla tych nieruchomości. 3.2 Forma opracowania dokumentacji geodezyjnej - dla zadań oznaczonych nr 1, 2, 3, 4, 5 – 3 egzemplarzy przyjętych do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego opracowań do celów aktualizacji ewidencji gruntów i budynków (tzw. „wydzielenia ciał hipotecznych”). - dla zadań oznaczonych nr 6, 7, 11, 15 - 5 egzemplarzy przyjętych do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego map z projektem podziału dla każdej nieruchomości. - dla zadań oznaczonych nr 8, 14 - 5 egzemplarzy przyjętych do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego map z projektem podziału dla każdej nieruchomości. Opracowanie powinno zawierać analizę dokumentacji kartograficznej przedstawiającej przebieg drogi przed 1 stycznia 1999 r. oraz kopię tej dokumentacji. Każdy egzemplarz powinien zawierać informację o podstawie prawnej dokonywanego podziału. - dla zadania oznaczonego nr 9: etap 1 - 3 egzemplarzy przyjętego do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego opracowania określającego linie graniczne pasa drogowego. etap 2 - 3 egzemplarzy przyjętych do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego opracowań do celów aktualizacji ewidencji gruntów i budynków (tzw. „wydzielenia ciał hipotecznych”). - dla zadania oznaczonego nr 10: etap 1 - 5 egzemplarzy przyjętych do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego map z projektem podziału dla nieruchomości objętej wnioskiem. etap 2 - 5 egzemplarzy przyjętych do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego opracowania do celów aktualizacji ewidencji gruntów i budynków tj. połączenia działek do jednego numeru. - dla zadania oznaczonego nr 12 - 3 egzemplarzy dokumentacji opisanej w art. 220 ust. 6 ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2017.1566 z późn. zm.). - dla zadania oznaczonego nr 13 – 5 egzemplarzy przyjętego do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego wykazu zmian gruntowych dla nieruchomości objętych wnioskiem. - dla zadania oznaczonego nr 16- protokół z wyznaczenia i zamierzenia zastabilizowanych punktów granicznych pasa drogowego wraz ze szkicem i wykazem współrzędnych punktów w ilości 2 egzemplarzy. - dla zadania oznaczonego nr 17- 1 egzemplarz przyjętego do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego protokołu wyznaczenia granic nieruchomości wraz ze szkicem granicznym 3.3.Zamawiający wymaga aby wykonawca udzielił co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na wykonane dzieło UWAGA!!! Zamawiający informuje ,że długość udzielonej gwarancji stanowi kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej o wadze 20 %. Wykonawca który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji ale nie dłuższy niż 36 miesięcy otrzyma maksymalnie 20 pkt. natomiast wykonawca który zaproponuje wymagany okres gwarancji ( 24 miesięcy ) otrzyma 0 pkt. Uwaga !!! wymogi opisane w pkt.3.6 niniejszej siwz znajdują odniesienie także do dalszych podwykonawców.

II.5) Główny kod CPV: 71354000-4
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-09-17
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-08-17
2018-09-17

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy dysponują (dotyczy każdego z zadań) -osobą zdolną do realizacji zamówienia, w tym zapewnią osobę posiadającą uprawnienia geodezyjne z zakresu II – rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych, zgodnie z art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt. 1 ustawy. Uwaga ! Jeżeli wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy, zobowiązany jest złożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokument wymieniony w ust.1
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz osób (wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do niniejszej siwz) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności osobę posiadającą uprawnienia geodezyjne z zakresu II, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Do oferty należy załączyć druk oferty sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej siwz 2.Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie: a)w przypadku podpisania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru-pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy, b)w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3.Do oferty należy załączyć zobowiązanie innego podmiotu ( na zasobach którego polega Wykonawca) do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia ( wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 8 do niniejszej siwz). Zamawiający wymaga aby dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego ( dokument ma być złożony w oryginale) wyrażał w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz wskazywać: a) jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem, d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto za całość usług danego zadania 60,00
Okres gwarancji na wykonane usługi 20,00
Skrócenie terminu wykonania zamówienia danego zadania 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany tylko i wyłącznie w przypadku, i na zasadach szczegółowo określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień Publicznych oraz w następujących przypadkach: 1) W przypadku śmierci, rezygnacji z pełnienia obowiązków, utraty uprawnień, choroby itp., Zamawiający dopuszcza zmianę uprawnionego geodety przedstawionego w umowie, na inną osobę legitymującą się, co najmniej równoważonymi uprawnieniami. 2) Zmiany terminu wykonania umowy w przypadku opóźnień, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, w szczególności spowodowanych przedłużaniem się procedur administracyjnych. 3) W przypadku ustawowych zmian stawek podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy Zamawiający dopuszcza zmianę ceny przy czym zmianie ulegną wyłącznie cen jednostkowe brutto, ceny jednostkowe netto pozostaną bez zmian.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-25, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
33. Informacja w sprawie ochrony wykonawców- osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych . Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Zakopane- Burmistrz Miasta Zakopane ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane. Kontakt poprzez adres e-mailowy: iod@zakopane.eu, telefon: 18/2020470 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie nowej instalacji klimatyzacji wraz z instalacją elektryczną w części pomieszczeń biurowych budynku Urzędu Miasta Zakopane nr BZP.271.32.2018  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Sporządzenie dokumentacji do celów prawnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3.1.Zakres robót związanych z realizacją zamówienia na terenie Gminy Miasto Zakopane polegającej na opracowaniu dokumentacji geodezyjnej obejmuje: Zadanie 1 Sporządzenie dokumentacji do celów prawnych – wydzielenia ciał hipotecznych z działki ewid. nr 637/2 obręb 5 w Zakopanem (ul. Tetmajera). Uwaga: W przypadku gdy dane ewidencyjne nieruchomości podlegających podziałowi, ujawnione w księgach wieczystych, różnią się od danych ewidencyjnych zawartych w rejestrze ewidencji gruntów, w zakres poszczególnych zadań wchodzi również sporządzenie wykazu synchronizacyjnego dla tych nieruchomości. 3.2 Forma opracowania dokumentacji geodezyjnej - 3 egzemplarze przyjętych do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego opracowań do celów aktualizacji ewidencji gruntów i budynków (tzw. „wydzielenia ciał hipotecznych”). 3.3.Zamawiający wymaga aby wykonawca udzielił co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na wykonane dzieło UWAGA!!! Zamawiający informuje ,że długość udzielonej gwarancji stanowi kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej o wadze 20 %. Wykonawca który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji ale nie dłuższy niż 36 miesięcy otrzyma maksymalnie 20 pkt. natomiast wykonawca który zaproponuje wymagany okres gwarancji ( 24 miesięcy ) otrzyma 0 pkt. Uwaga !!! wymogi opisane w pkt.3.6 niniejszej siwz znajdują odniesienie także do dalszych podwykonawców.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71354000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-17
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto za całość usług danego zadania 60,00
Okres gwarancji na wykonane usługi danego zadania 20,00
Skrócenie terminu wykonania zamówienia danego zadania 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Sporządzenie dokumentacji do celów prawnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3.1.Zakres robót związanych z realizacją zamówienia na terenie Gminy Miasto Zakopane polegającej na opracowaniu dokumentacji geodezyjnej obejmuje: Zadanie 2 Sporządzenie dokumentacji do celów prawnych – wydzielenia ciał hipotecznych z działki ewid. nr 276 obręb 52 w Zakopanem (ul. Cyrhla). Uwaga: W przypadku gdy dane ewidencyjne nieruchomości podlegających podziałowi, ujawnione w księgach wieczystych, różnią się od danych ewidencyjnych zawartych w rejestrze ewidencji gruntów, w zakres poszczególnych zadań wchodzi również sporządzenie wykazu synchronizacyjnego dla tych nieruchomości. 3 egzemplarzy przyjętych do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego opracowań do celów aktualizacji ewidencji gruntów i budynków (tzw. „wydzielenia ciał hipotecznych”). 3.3.Zamawiający wymaga aby wykonawca udzielił co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na wykonane dzieło UWAGA!!! Zamawiający informuje ,że długość udzielonej gwarancji stanowi kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej o wadze 20 %. Wykonawca który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji ale nie dłuższy niż 36 miesięcy otrzyma maksymalnie 20 pkt. natomiast wykonawca który zaproponuje wymagany okres gwarancji ( 24 miesięcy ) otrzyma 0 pkt. Uwaga !!! wymogi opisane w pkt.3.6 niniejszej siwz znajdują odniesienie także do dalszych podwykonawców.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71354000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-17
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto za całość usług danego zadania 60,00
Okres gwarancji na wykonane usługi 20,00
Skrócenie terminu wykonania zamówienia danego zadania 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Sporządzenie dokumentacji do celów prawnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3.1.Zakres robót związanych z realizacją zamówienia na terenie Gminy Miasto Zakopane polegającej na opracowaniu dokumentacji geodezyjnej obejmuje: Zadanie 3 Sporządzenie dokumentacji do celów prawnych – wydzielenia ciał hipotecznych z działki ewid. nr 564 obręb 6 w Zakopanem (ul. Smrekowa). Uwaga: W przypadku gdy dane ewidencyjne nieruchomości podlegających podziałowi, ujawnione w księgach wieczystych, różnią się od danych ewidencyjnych zawartych w rejestrze ewidencji gruntów, w zakres poszczególnych zadań wchodzi również sporządzenie wykazu synchronizacyjnego dla tych nieruchomości. 3 egzemplarzy przyjętych do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego opracowań do celów aktualizacji ewidencji gruntów i budynków (tzw. „wydzielenia ciał hipotecznych”). 3.3.Zamawiający wymaga aby wykonawca udzielił co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na wykonane dzieło UWAGA!!! Zamawiający informuje ,że długość udzielonej gwarancji stanowi kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej o wadze 20 %. Wykonawca który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji ale nie dłuższy niż 36 miesięcy otrzyma maksymalnie 20 pkt. natomiast wykonawca który zaproponuje wymagany okres gwarancji ( 24 miesięcy ) otrzyma 0 pkt. Uwaga !!! wymogi opisane w pkt.3.6 niniejszej siwz znajdują odniesienie także do dalszych podwykonawców.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71354000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-17
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto za całość usług danego zadania 60,00
Skrócenie terminu wykonania zamówienia danego zadania 20,00
Okres gwarancji na wykonane usługi 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Sporządzenie dokumentacji do celów prawnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3.1.Zakres robót związanych z realizacją zamówienia na terenie Gminy Miasto Zakopane polegającej na opracowaniu dokumentacji geodezyjnej obejmuje: Zadanie 4 Sporządzenie dokumentacji do celów prawnych – wydzielenia ciał hipotecznych z części działki ewid. nr 143 obręb 154 w Zakopanem (Krzeptówki – poza DW 958). Uwaga: W przypadku gdy dane ewidencyjne nieruchomości podlegających podziałowi, ujawnione w księgach wieczystych, różnią się od danych ewidencyjnych zawartych w rejestrze ewidencji gruntów, w zakres poszczególnych zadań wchodzi również sporządzenie wykazu synchronizacyjnego dla tych nieruchomości. 3.2 Forma opracowania dokumentacji geodezyjnej 3 egzemplarzy przyjętych do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego opracowań do celów aktualizacji ewidencji gruntów i budynków (tzw. „wydzielenia ciał hipotecznych”). 3.3.Zamawiający wymaga aby wykonawca udzielił co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na wykonane dzieło UWAGA!!! Zamawiający informuje ,że długość udzielonej gwarancji stanowi kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej o wadze 20 %. Wykonawca który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji ale nie dłuższy niż 36 miesięcy otrzyma maksymalnie 20 pkt. natomiast wykonawca który zaproponuje wymagany okres gwarancji ( 24 miesięcy ) otrzyma 0 pkt. Uwaga !!! wymogi opisane w pkt.3.6 niniejszej siwz znajdują odniesienie także do dalszych podwykonawców.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71354000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-17
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto za całość usług danego zadania 60,00
Okres gwarancji na wykonane usługi 20,00
Skrócenie terminu wykonania zamówienia danego zadania 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Sporządzenie dokumentacji do celów prawnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3.1.Zakres robót związanych z realizacją zamówienia na terenie Gminy Miasto Zakopane polegającej na opracowaniu dokumentacji geodezyjnej obejmuje: Zadanie 5 Sporządzenie dokumentacji do celów prawnych – wydzielenia ciał hipotecznych z działek ewid. nr 481/1, 481/2, 481/3, 481/4, 481/5 obręb 6 w Zakopanem (ul. Do Samków). Uwaga: W przypadku gdy dane ewidencyjne nieruchomości podlegających podziałowi, ujawnione w księgach wieczystych, różnią się od danych ewidencyjnych zawartych w rejestrze ewidencji gruntów, w zakres poszczególnych zadań wchodzi również sporządzenie wykazu synchronizacyjnego dla tych nieruchomości. 3.2 Forma opracowania dokumentacji geodezyjnej 3 egzemplarzy przyjętych do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego opracowań do celów aktualizacji ewidencji gruntów i budynków (tzw. „wydzielenia ciał hipotecznych”). 3.3.Zamawiający wymaga aby wykonawca udzielił co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na wykonane dzieło UWAGA!!! Zamawiający informuje ,że długość udzielonej gwarancji stanowi kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej o wadze 20 %. Wykonawca który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji ale nie dłuższy niż 36 miesięcy otrzyma maksymalnie 20 pkt. natomiast wykonawca który zaproponuje wymagany okres gwarancji ( 24 miesięcy ) otrzyma 0 pkt. Uwaga !!! wymogi opisane w pkt.3.6 niniejszej siwz znajdują odniesienie także do dalszych podwykonawców.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71354000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-17
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto za całość usług danego zadania 60,00
Skrócenie terminu wykonania zamówienia danego zadania 20,00
Okres gwarancji na wykonane usługi 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: Podział działki ewidencyjnej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3.1.Zakres robót związanych z realizacją zamówienia na terenie Gminy Miasto Zakopane polegającej na opracowaniu dokumentacji geodezyjnej obejmuje: Zadanie 6 Podział działki ewid. nr 372/4 obręb 4 (ul. Szkolna) do komunalizacji (bez wstępnego projektu podziału). Uwaga: W przypadku gdy dane ewidencyjne nieruchomości podlegających podziałowi, ujawnione w księgach wieczystych, różnią się od danych ewidencyjnych zawartych w rejestrze ewidencji gruntów, w zakres poszczególnych zadań wchodzi również sporządzenie wykazu synchronizacyjnego dla tych nieruchomości. 3.2 Forma opracowania dokumentacji geodezyjnej 5 egzemplarzy przyjętych do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego map z projektem podziału dla każdej nieruchomości. 3.3.Zamawiający wymaga aby wykonawca udzielił co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na wykonane dzieło UWAGA!!! Zamawiający informuje ,że długość udzielonej gwarancji stanowi kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej o wadze 20 %. Wykonawca który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji ale nie dłuższy niż 36 miesięcy otrzyma maksymalnie 20 pkt. natomiast wykonawca który zaproponuje wymagany okres gwarancji ( 24 miesięcy ) otrzyma 0 pkt. Uwaga !!! wymogi opisane w pkt.3.6 niniejszej siwz znajdują odniesienie także do dalszych podwykonawców.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71354000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-17
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto za całość usług danego zadania 60,00
Skrócenie terminu wykonania zamówienia danego zadania 20,00
Okres gwarancji na wykonane usługi 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7 Nazwa: Podział działki ewidencyjnej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3.1.Zakres robót związanych z realizacją zamówienia na terenie Gminy Miasto Zakopane polegającej na opracowaniu dokumentacji geodezyjnej obejmuje: Zadanie 7 Podział działek ewid. nr 501 i 367 obręb 7 (Droga na Szymaszkową) na podstawie prawomocnego postanowienia opiniującego. Uwaga: W przypadku gdy dane ewidencyjne nieruchomości podlegających podziałowi, ujawnione w księgach wieczystych, różnią się od danych ewidencyjnych zawartych w rejestrze ewidencji gruntów, w zakres poszczególnych zadań wchodzi również sporządzenie wykazu synchronizacyjnego dla tych nieruchomości. 3.2 Forma opracowania dokumentacji geodezyjnej 5 egzemplarzy przyjętych do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego map z projektem podziału dla każdej nieruchomości. 3.3.Zamawiający wymaga aby wykonawca udzielił co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na wykonane dzieło UWAGA!!! Zamawiający informuje ,że długość udzielonej gwarancji stanowi kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej o wadze 20 %. Wykonawca który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji ale nie dłuższy niż 36 miesięcy otrzyma maksymalnie 20 pkt. natomiast wykonawca który zaproponuje wymagany okres gwarancji ( 24 miesięcy ) otrzyma 0 pkt. Uwaga !!! wymogi opisane w pkt.3.6 niniejszej siwz znajdują odniesienie także do dalszych podwykonawców.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71354000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-17
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto za całość usług danego zadania 60,00
Skrócenie terminu wykonania zamówienia danego zadania 20,00
Okres gwarancji na wykonane usługi 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8 Nazwa: Podział działki ewidencyjnej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3.1.Zakres robót związanych z realizacją zamówienia na terenie Gminy Miasto Zakopane polegającej na opracowaniu dokumentacji geodezyjnej obejmuje: Zadanie 8 Podział działek ewid. nr 988, 991, 992, 994, 995, 996 obręb 5 pod drogę publiczną Al. 3-go Maja. Uwaga: W przypadku gdy dane ewidencyjne nieruchomości podlegających podziałowi, ujawnione w księgach wieczystych, różnią się od danych ewidencyjnych zawartych w rejestrze ewidencji gruntów, w zakres poszczególnych zadań wchodzi również sporządzenie wykazu synchronizacyjnego dla tych nieruchomości. 3.2 Forma opracowania dokumentacji geodezyjnej 5 egzemplarzy przyjętych do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego map z projektem podziału dla każdej nieruchomości. Opracowanie powinno zawierać analizę dokumentacji kartograficznej przedstawiającej przebieg drogi przed 1 stycznia 1999 r. oraz kopię tej dokumentacji. Każdy egzemplarz powinien zawierać informację o podstawie prawnej dokonywanego podziału. 3.3.Zamawiający wymaga aby wykonawca udzielił co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na wykonane dzieło UWAGA!!! Zamawiający informuje ,że długość udzielonej gwarancji stanowi kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej o wadze 20 %. Wykonawca który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji ale nie dłuższy niż 36 miesięcy otrzyma maksymalnie 20 pkt. natomiast wykonawca który zaproponuje wymagany okres gwarancji ( 24 miesięcy ) otrzyma 0 pkt. Uwaga !!! wymogi opisane w pkt.3.6 niniejszej siwz znajdują odniesienie także do dalszych podwykonawców.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71354000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-17
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Okres gwarancji na wykonane usługi 20,00
Cena brutto za całość usług danego zadania 60,00
Skrócenie terminu wykonania zamówienia danego zadania 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9 Nazwa: Wydzielenie pasa drogowego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3.1.Zakres robót związanych z realizacją zamówienia na terenie Gminy Miasto Zakopane polegającej na opracowaniu dokumentacji geodezyjnej obejmuje: Zadanie 9 Wydzielenie pasa drogowego drogi publicznej – ul. Szymony (tzw. boczna) w Zakopanem wraz z aktualizacją operatu ewidencji gruntów (tzw. „wydzielenie ciał hipotecznych”) w zakresie nieruchomości położonych w drodze publicznej. Uwaga: W przypadku gdy dane ewidencyjne nieruchomości podlegających podziałowi, ujawnione w księgach wieczystych, różnią się od danych ewidencyjnych zawartych w rejestrze ewidencji gruntów, w zakres poszczególnych zadań wchodzi również sporządzenie wykazu synchronizacyjnego dla tych nieruchomości. 3.2 Forma opracowania dokumentacji geodezyjnej - dla zadania oznaczonego nr 9: etap 1 - 3 egzemplarzy przyjętego do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego opracowania określającego linie graniczne pasa drogowego. etap 2 - 3 egzemplarzy przyjętych do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego opracowań do celów aktualizacji ewidencji gruntów i budynków (tzw. „wydzielenia ciał hipotecznych”). 3.3.Zamawiający wymaga aby wykonawca udzielił co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na wykonane dzieło UWAGA!!! Zamawiający informuje ,że długość udzielonej gwarancji stanowi kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej o wadze 20 %. Wykonawca który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji ale nie dłuższy niż 36 miesięcy otrzyma maksymalnie 20 pkt. natomiast wykonawca który zaproponuje wymagany okres gwarancji ( 24 miesięcy ) otrzyma 0 pkt. Uwaga !!! wymogi opisane w pkt.3.6 niniejszej siwz znajdują odniesienie także do dalszych podwykonawców.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71354000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-17
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto za całość usług danego zadania 60,00
Skrócenie terminu wykonania zamówienia danego zadania 20,00
Okres gwarancji na wykonane usługi 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 10 Nazwa: Podział działki ewidencyjnej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3.1.Zakres robót związanych z realizacją zamówienia na terenie Gminy Miasto Zakopane polegającej na opracowaniu dokumentacji geodezyjnej obejmuje: Zadanie 10 - etap 1: Podział działki ewid. nr 609/1 obręb 7 - wydzielenie działki budowlanej niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego zgodnie z art. 95 ust. 7 UGN - etap 2: Połączenie do jednego numeru działek ewid. nr 609/1 (część po podziale), 371/3, 382/3, 385/1, 386 obręb 7. Uwaga: W przypadku gdy dane ewidencyjne nieruchomości podlegających podziałowi, ujawnione w księgach wieczystych, różnią się od danych ewidencyjnych zawartych w rejestrze ewidencji gruntów, w zakres poszczególnych zadań wchodzi również sporządzenie wykazu synchronizacyjnego dla tych nieruchomości. 3.2 Forma opracowania dokumentacji geodezyjnej - dla zadania oznaczonego nr 10: etap 1 - 5 egzemplarzy przyjętych do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego map z projektem podziału dla nieruchomości objętej wnioskiem. etap 2 - 5 egzemplarzy przyjętych do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego opracowania do celów aktualizacji ewidencji gruntów i budynków tj. połączenia działek do jednego numeru. 3.3.Zamawiający wymaga aby wykonawca udzielił co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na wykonane dzieło UWAGA!!! Zamawiający informuje ,że długość udzielonej gwarancji stanowi kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej o wadze 20 %. Wykonawca który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji ale nie dłuższy niż 36 miesięcy otrzyma maksymalnie 20 pkt. natomiast wykonawca który zaproponuje wymagany okres gwarancji ( 24 miesięcy ) otrzyma 0 pkt. Uwaga !!! wymogi opisane w pkt.3.6 niniejszej siwz znajdują odniesienie także do dalszych podwykonawców.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71354000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-17
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto za całość usług danego zadania 60,00
Skrócenie terminu wykonania zamówienia danego zadania 20,00
Okres gwarancji na wykonane usługi 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 11 Nazwa: Podział działki ewidencyjnej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3.1.Zakres robót związanych z realizacją zamówienia na terenie Gminy Miasto Zakopane polegającej na opracowaniu dokumentacji geodezyjnej obejmuje: Zadanie 11 Podział działki ewid. nr 26 obręb 9 na podstawie prawomocnego postanowienia opiniującego. Uwaga: W przypadku gdy dane ewidencyjne nieruchomości podlegających podziałowi, ujawnione w księgach wieczystych, różnią się od danych ewidencyjnych zawartych w rejestrze ewidencji gruntów, w zakres poszczególnych zadań wchodzi również sporządzenie wykazu synchronizacyjnego dla tych nieruchomości. 3.2 Forma opracowania dokumentacji geodezyjnej 5 egzemplarzy przyjętych do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego map z projektem podziału dla każdej nieruchomości. 3.3.Zamawiający wymaga aby wykonawca udzielił co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na wykonane dzieło UWAGA!!! Zamawiający informuje ,że długość udzielonej gwarancji stanowi kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej o wadze 20 %. Wykonawca który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji ale nie dłuższy niż 36 miesięcy otrzyma maksymalnie 20 pkt. natomiast wykonawca który zaproponuje wymagany okres gwarancji ( 24 miesięcy ) otrzyma 0 pkt. Uwaga !!! wymogi opisane w pkt.3.6 niniejszej siwz znajdują odniesienie także do dalszych podwykonawców.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71354000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-17
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto za całość usług danego zadania 60,00
Skrócenie terminu wykonania zamówienia danego zadania 20,00
Okres gwarancji na wykonane usługi 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 12 Nazwa: Ustalenie linii brzegowej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3.1.Zakres robót związanych z realizacją zamówienia na terenie Gminy Miasto Zakopane polegającej na opracowaniu dokumentacji geodezyjnej obejmuje: Zadanie 12 Ustalenie linii brzegowej Chycowego Potoku w obrębie działki ewid. nr 137 obręb 6. Uwaga: W przypadku gdy dane ewidencyjne nieruchomości podlegających podziałowi, ujawnione w księgach wieczystych, różnią się od danych ewidencyjnych zawartych w rejestrze ewidencji gruntów, w zakres poszczególnych zadań wchodzi również sporządzenie wykazu synchronizacyjnego dla tych nieruchomości. 3.2 Forma opracowania dokumentacji geodezyjnej 3 egzemplarzy dokumentacji opisanej w art. 220 ust. 6 ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2017.1566 z późn. zm.). 3.3.Zamawiający wymaga aby wykonawca udzielił co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na wykonane dzieło UWAGA!!! Zamawiający informuje ,że długość udzielonej gwarancji stanowi kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej o wadze 20 %. Wykonawca który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji ale nie dłuższy niż 36 miesięcy otrzyma maksymalnie 20 pkt. natomiast wykonawca który zaproponuje wymagany okres gwarancji ( 24 miesięcy ) otrzyma 0 pkt. Uwaga !!! wymogi opisane w pkt.3.6 niniejszej siwz znajdują odniesienie także do dalszych podwykonawców.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71354000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-17
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto za całość usług danego zadania 60,00
Skrócenie terminu wykonania zamówienia danego zadania 20,00
Okres gwarancji na wykonane usługi 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 13 Nazwa: Wykaz zmian gruntowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3.1.Zakres robót związanych z realizacją zamówienia na terenie Gminy Miasto Zakopane polegającej na opracowaniu dokumentacji geodezyjnej obejmuje: Zadanie 13 Wykaz zmian gruntowych dla działek ewid. nr 161/1 i 161/2 obręb 11 (ul. Za Cieszynianką). Uwaga: W przypadku gdy dane ewidencyjne nieruchomości podlegających podziałowi, ujawnione w księgach wieczystych, różnią się od danych ewidencyjnych zawartych w rejestrze ewidencji gruntów, w zakres poszczególnych zadań wchodzi również sporządzenie wykazu synchronizacyjnego dla tych nieruchomości. 3.2 Forma opracowania dokumentacji geodezyjnej 5 egzemplarzy przyjętego do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego wykazu zmian gruntowych dla nieruchomości objętych wnioskiem. 3.3.Zamawiający wymaga aby wykonawca udzielił co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na wykonane dzieło UWAGA!!! Zamawiający informuje ,że długość udzielonej gwarancji stanowi kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej o wadze 20 %. Wykonawca który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji ale nie dłuższy niż 36 miesięcy otrzyma maksymalnie 20 pkt. natomiast wykonawca który zaproponuje wymagany okres gwarancji ( 24 miesięcy ) otrzyma 0 pkt. Uwaga !!! wymogi opisane w pkt.3.6 niniejszej siwz znajdują odniesienie także do dalszych podwykonawców.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71354000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-17
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto za całość usług danego zadania 60,00
Skrócenie terminu wykonania zamówienia danego zadania 20,00
Okres gwarancji na wykonane usługi 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 14 Nazwa: wyznaczenie granicy działek
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3.1.Zakres robót związanych z realizacją zamówienia na terenie Gminy Miasto Zakopane polegającej na opracowaniu dokumentacji geodezyjnej obejmuje: Zadanie 14 - etap 1: wyznaczenie zachodniej granicy działek ewid. nr 244/1 i 244/2 obręb 9 wg stanu nieruchomości na dzień 31 grudnia 1998 r. - etap 2 (w przypadku pozytywnej weryfikacji w etapie 1): Podział działek ewid. nr 244/1, 244/2 obręb 9 pod drogę publiczną Droga do Daniela. Uwaga: W przypadku gdy dane ewidencyjne nieruchomości podlegających podziałowi, ujawnione w księgach wieczystych, różnią się od danych ewidencyjnych zawartych w rejestrze ewidencji gruntów, w zakres poszczególnych zadań wchodzi również sporządzenie wykazu synchronizacyjnego dla tych nieruchomości. 3.2 Forma opracowania dokumentacji geodezyjnej 5 egzemplarzy przyjętych do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego map z projektem podziału dla każdej nieruchomości. Opracowanie powinno zawierać analizę dokumentacji kartograficznej przedstawiającej przebieg drogi przed 1 stycznia 1999 r. oraz kopię tej dokumentacji. Każdy egzemplarz powinien zawierać informację o podstawie prawnej dokonywanego podziału. 3.3.Zamawiający wymaga aby wykonawca udzielił co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na wykonane dzieło UWAGA!!! Zamawiający informuje ,że długość udzielonej gwarancji stanowi kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej o wadze 20 %. Wykonawca który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji ale nie dłuższy niż 36 miesięcy otrzyma maksymalnie 20 pkt. natomiast wykonawca który zaproponuje wymagany okres gwarancji ( 24 miesięcy ) otrzyma 0 pkt. Uwaga !!! wymogi opisane w pkt.3.6 niniejszej siwz znajdują odniesienie także do dalszych podwykonawców.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71354000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-17
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto za całość usług danego zadania 60,00
Skrócenie terminu wykonania zamówienia danego zadania 20,00
Okres gwarancji na wykonane usługi 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 15 Nazwa: Podział działki ewidencyjnej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3.1.Zakres robót związanych z realizacją zamówienia na terenie Gminy Miasto Zakopane polegającej na opracowaniu dokumentacji geodezyjnej obejmuje: Zadanie 15 Podział działki ewid. nr 92 obręb 51 (Rybkówka dolna) – wydzielenie drogi wewnętrznej. Uwaga: W przypadku gdy dane ewidencyjne nieruchomości podlegających podziałowi, ujawnione w księgach wieczystych, różnią się od danych ewidencyjnych zawartych w rejestrze ewidencji gruntów, w zakres poszczególnych zadań wchodzi również sporządzenie wykazu synchronizacyjnego dla tych nieruchomości. 3.2 Forma opracowania dokumentacji geodezyjnej 5 egzemplarzy przyjętych do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego map z projektem podziału dla każdej nieruchomości. 3.3.Zamawiający wymaga aby wykonawca udzielił co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na wykonane dzieło UWAGA!!! Zamawiający informuje ,że długość udzielonej gwarancji stanowi kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej o wadze 20 %. Wykonawca który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji ale nie dłuższy niż 36 miesięcy otrzyma maksymalnie 20 pkt. natomiast wykonawca który zaproponuje wymagany okres gwarancji ( 24 miesięcy ) otrzyma 0 pkt. Uwaga !!! wymogi opisane w pkt.3.6 niniejszej siwz znajdują odniesienie także do dalszych podwykonawców.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71354000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-17
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto za całość usług danego zadania 60,00
Skrócenie terminu wykonania zamówienia danego zadania 20,00
Okres gwarancji na wykonane usługi 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 16 Nazwa: Wyznaczenie na gruncie przebiegu pasa drogowego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3.1.Zakres robót związanych z realizacją zamówienia na terenie Gminy Miasto Zakopane polegającej na opracowaniu dokumentacji geodezyjnej obejmuje: Zadanie 16 Wyznaczenie na gruncie przebiegu pasa drogowego ul. Stanisława Zubka wraz ze stabilizacją w punktach charakterystycznych za pomocą słupków betonowych z napisem „Pas drogowy” (ok. 100 punktów). Uwaga: W przypadku gdy dane ewidencyjne nieruchomości podlegających podziałowi, ujawnione w księgach wieczystych, różnią się od danych ewidencyjnych zawartych w rejestrze ewidencji gruntów, w zakres poszczególnych zadań wchodzi również sporządzenie wykazu synchronizacyjnego dla tych nieruchomości. 3.2 Forma opracowania dokumentacji geodezyjnej - dla zadania oznaczonego nr 16- protokół z wyznaczenia i zamierzenia zastabilizowanych punktów granicznych pasa drogowego wraz ze szkicem i wykazem współrzędnych punktów w ilości 2 egzemplarzy. 3.3.Zamawiający wymaga aby wykonawca udzielił co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na wykonane dzieło UWAGA!!! Zamawiający informuje ,że długość udzielonej gwarancji stanowi kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej o wadze 20 %. Wykonawca który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji ale nie dłuższy niż 36 miesięcy otrzyma maksymalnie 20 pkt. natomiast wykonawca który zaproponuje wymagany okres gwarancji ( 24 miesięcy ) otrzyma 0 pkt. Uwaga !!! wymogi opisane w pkt.3.6 niniejszej siwz znajdują odniesienie także do dalszych podwykonawców.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71354000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-17
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto za całość usług danego zadania 60,00
Skrócenie terminu wykonania zamówienia danego zadania 20,00
Okres gwarancji na wykonane usługi 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 17 Nazwa: Wyznaczenie granic działki
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 17 Wyznaczenie granic działki ewid. Nr 152/1 obręb 108 (Podhalańska). Uwaga: W przypadku gdy dane ewidencyjne nieruchomości podlegających podziałowi, ujawnione w księgach wieczystych, różnią się od danych ewidencyjnych zawartych w rejestrze ewidencji gruntów, w zakres poszczególnych zadań wchodzi również sporządzenie wykazu synchronizacyjnego dla tych nieruchomości. 3.2 Forma opracowania dokumentacji geodezyjnej - dla zadania oznaczonego nr 17- 1 egzemplarz przyjętego do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego protokołu wyznaczenia granic nieruchomości wraz ze szkicem granicznym 3.3.Zamawiający wymaga aby wykonawca udzielił co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na wykonane dzieło UWAGA!!! Zamawiający informuje ,że długość udzielonej gwarancji stanowi kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej o wadze 20 %. Wykonawca który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji ale nie dłuższy niż 36 miesięcy otrzyma maksymalnie 20 pkt. natomiast wykonawca który zaproponuje wymagany okres gwarancji ( 24 miesięcy ) otrzyma 0 pkt. Uwaga !!! wymogi opisane w pkt.3.6 niniejszej siwz znajdują odniesienie także do dalszych podwykonawców.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71354000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-17
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto za całość usług danego zadania 60,00
Skrócenie terminu wykonania zamówienia danego zadania 20,00
Okres gwarancji na wykonane usługi 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie tynków cementowo-wapiennych zacieranych na gładko, Kraków
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania24-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie tynków cementowo-wapiennych zacieranych na gładko dom nowy z pustaka ceramicznego pow. tynków ok. 500m2 możliwość noclegu na budowie jest wc,woda blisko sklep.Termin rozpoczęcia od zaraz, Michałowice k/Krakowa. Zainteresowanych proszę o kontakt.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaborowo
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Zakopane: Wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną budynku Galeria Sztuki XX wieku willa „Oksza” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaborowo
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI