Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców dzielnicy „Rozbark”...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców dzielnicy „Rozbark” - II
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBytom
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-01-31
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMiejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej
 • Data publikacji ogłoszenia2018-01-15
 • Numer ogłoszenia505615-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 505615-N-2018 z dnia 2018-01-15 r.

Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej: Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców dzielnicy „Rozbark” - II
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zamawiający informuje, że ubiega się o dofinansowanie zamówienia ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, dla Osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie: 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie: 10.3.4. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI. Równocześnie Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a pkt 1 ustawy w przypadku, gdy środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie zostaną mu przyznane.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej, krajowy numer identyfikacyjny 24314786400000, ul. ul. Smolenia  35 , 41902   Bytom, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 42 07 700, e-mail zamowienia@mzzigk.bytom.pl, faks 32 42 07 701.
Adres strony internetowej (URL): http://mzzigk.magistrat.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne http://mzzigk.magistrat.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
samorządowa jednostka budżetowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://mzzigk.magistrat.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca w siedzibie Zamawiającego - Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej
Adres:
ul. Smolenia 35 (III piętro, sekretariat) 41-902 Bytom

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców dzielnicy „Rozbark” - II
Numer referencyjny: DAIR.260.1.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej i formalno – prawnej, a następnie kompleksowe wykonanie zadania pn. Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców dzielnicy „Rozbark” - II, którego zakres będzie obejmował: 1) wykonanie niwelacji terenu, założenie trawników, 2) usunięcie gruzu budowlanego, betonowego, asfaltowego, oczyszczenie terenu z odpadów, 3) budowa promenady wraz z oświetleniem oraz ułożenie instalacji światłowodowej pod monitoring, 4) wyburzenie zabudowań przy ul. Siennej/Pszczyńskiej; zagospodarowanie terenu wraz z budową placu zabaw, 5) wyburzenie zabudowań przy ul. Witczaka 40; wykonanie nawierzchni promenady pod jarmarki, 6) wyburzenie zabudowań przy ul. Musialika 1-3; zagospodarowanie terenu wraz z budową mini placu zabaw oraz ogródków ziołowo-warzywno-kwiatowych, 7) wyburzenie zabudowań przy ul. Musialika 18; zagospodarowanie terenu wraz z budową placu zabaw, 8) wyburzenie zabudowań przy ul. Alojzjanów 28 wraz z oficyną Alojzjanów 26; zagospodarowanie terenu wraz z budową mini placu zabaw oraz ogródków ziołowo-warzywno-kwiatowych, 9) budowa terenu rekreacyjno- sportowego przy ul. Kochanowskiego skwer „Szynol”: - budowa boiska do piłki ręcznej wraz z dwoma polami do mini koszykówki, - budowa zestawów do ćwiczeń Parkour, - rozbudowa istniejącej siłowni oraz plac zabaw, - budowa wiaty ogrodowej, 10) zagospodarowanie terenu przy ul. Musialika/ Alojzjanów; budowa Skateparku, 11) budowa placu zabaw ul. Reymonta/Kochanowskiego/Św. Jadwigi, 12) przebudowa placu Św. Barbary, 13) wybudowanie „ścieżki zdrowia” od ul. Alojzjanów do ul. Staffa, 14) zakup i montaż tablic historycznych oraz elementów architektonicznych np. trejaży na trasie promenady, 15) dostawa i montaż ławek parkowych, 16) dostawa i montaż koszy na śmieci

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71000000-8
45110000-1
45100000-8
45111240-2
45111291-4
45112330-7
45112710-5
45112723-9
45112720-8
45212221-1
45231100-6
45311000-0
45316100-6
45233200-1
43325000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. 2. Przedmiotem ewentualnego zamówienia, o którym mowa w pkt 1 będzie wykonanie odcinka promenady od „Żabich Dołów” do ul. Pszczyńskiej oraz odcinka promenady łączącego ul. Kochanowskiego z promenadą na działce nr 78. 3. Zamówienie może być udzielone na warunkach nie gorszych niż zaoferowane przez Wykonawcę w zamówieniu podstawowym (w szczególności w zakresie gwarancji i rękojmi, warunków płatności)
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-09-30

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania dokumentacji projektowej i złożenie do Wydziału Architektury wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia: do 12 tygodni od dnia zawarcia umowy
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY 4.1.1. Wykonawca winien wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej: 1) jedną robotę budowlaną, która obejmowała budowę chodnika lub alejki lub placu lub ścieżki z kostki betonowej lub granitowej o powierzchni min. 2 000 m2 oraz załączy dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informację o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 2) dwie roboty budowlane, z których każda obejmowała budowę placu zabaw, w skład którego wchodził montaż urządzenia wielofunkcyjnego o pow. min. 105 m2 liczonej wraz ze strefą bezpieczeństwa oraz załączy dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informację o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, 3) jedną robotę budowlaną, która obejmowała budowę siłowni zewnętrznej (plenerowej) wyposażonej w min. 6 urządzeń oraz załączy dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informację o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, 4) jedną robotę budowlaną, która obejmowała budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o min. pow. 1000 m2 oraz załączy dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informację o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, 5) jedną robotę budowlaną, która obejmowała budowę oświetlenia zewnętrznego o min. ilości 60 punktów świetlnych lub przebudowę oświetlenia zewnętrznego, która polegała na wymianie min. 60 punktów świetlnych wraz z siecią zasilającą oraz załączy dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informację o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, 4.1.2. Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał i/lub wykonuje usługi polegające na zakładaniu trawników o łącznej powierzchni 8 000 m2 oraz załączy dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 4.1.3. Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał jedną dokumentację projektową obejmującą budowę lub przebudowę terenu rekreacyjno – wypoczynkowego o wartości dokumentacji co najmniej 100 000,00 zł brutto, w skład której wchodził m.in. budowa lub przebudowa co najmniej 2 placów zabaw na tym terenie oraz załączy dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie. 4.1.4. Dla zamówień zrealizowanych w innej walucie niż PLN, Wykonawca winien dokonać przeliczenia wartości zgodnie z średnim kursem Narodowego Banku Polskiego z dnia zawarcia umowy. W przypadku braku średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy należy dokonać przeliczenia podanych kwot z waluty obcej na ich równowartość w PLN po średnim kursie NBP ostatnio obowiązującym przed dniem zawarcia umowy z podaniem daty kursu. 4.1.5 Usługi wymienione w pkt 4.1.2. mogły być wykonane w ramach jednej lub kilku, max. 4 umów na łączną powierzchnię wskazaną w danym warunku. 4.1.6. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 4.1.7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki zostaną spełnione, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców potwierdzi, że wykonał wszystkie wymagane w pkt 4.1.1. roboty lub odpowiednio roboty i usługi, o których mowa w pkt 4.1.2 i 4.1.3 albo poszczególni wykonawcy łącznie potwierdzą, że wykonali poszczególne roboty lub roboty i usługi. 4.2. KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 4.2.1 Wykonawca winien wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, tj.: 1) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń (projektant) oraz doświadczenie w zakresie wykonania co najmniej jednego projektu obejmującego budowę lub przebudowę terenu rekreacyjno – wypoczynkowego, obejmującego m.in. budowę lub przebudowę dwóch placów zabaw, o wartości dokumentacji co najmniej 100 000,00 zł brutto, a w realizacji ww. usługi osoba ta uczestniczyła pełniąc funkcję projektanta. 2) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, 3) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń 4) co najmniej jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (Kierownik budowy) oraz doświadczenia w zakresie pełnienia funkcji kierownika budowy przy co najmniej jednej robocie o wartości robót budowlanych min. 1 000 000 PLN. 5) co najmniej jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, 6) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w powyższych specjalnościach. Dopuszcza się kwalifikacje równoważne do ww. zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332). Zamawiający dopuszcza dysponowanie osobami posiadającymi połączone uprawnienia, tym samym Zamawiający nie wymaga określonej ilości osób, a jedynie dysponowanie osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia, przy czym nie dopuszcza się połączenia funkcji kierownika budowy i projektanta – należy wykazać różne osoby w tych przypadkach. W związku z warunkiem szczegółowym dotyczącym kwalifikacji zawodowych Zamawiający wymaga od Wykonawców wskazania w ofercie (w wykazie osób) imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych tych osób. POTENCJAŁ PODMIOTÓW TRZECICH 5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 4, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 6. Zamawiający informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w pkt 5 wystąpi wyłącznie w przypadku gdy: 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. W tym celu Wykonawca winien złożyć dokument/-y, który/-e określa/ -ą w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu zrealizuje roboty budowlane / usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Dokumentem, o którym mowa powyżej może być zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (można wykorzystać załącznik nr 4 do siwz) 2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. 3) w doniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 7. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 1) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, d) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1785 z późn. zm.). UWAGA: - Dokumenty, o których mowa powyżej Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć również w stosunku do każdego z podmiotów na których zdolnościach polega w odniesieniu do warunków udziału w postepowaniu, - W przypadku, gdy do przetargu przystępują Wykonawcy działający wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) dokumenty, o których mowa powyżej przedłożyć zobowiązany będzie każdy z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum (każdy ze wspólników spółki cywilnej). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast: 1) dokumentów określonych w pkt 6 ppkt 1 lit. a) składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy. 2) dokumentów określonych w pkt 6 ppkt 1 lit. b), c) i d) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby z zachowaniem terminów ich wystawienia określonych powyżej.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, b) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) formularza oferty (Załącznik nr 1 do siwz) 2) oświadczenia, o których mowa w części V pkt 1 siwz oraz jeżeli dotyczy 3) pełnomocnictwa do działania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy nie jest to osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy z mocy prawa - oryginał lub kopia poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem, 4) dokumentu potwierdzającego ustanowienie pełnomocnika zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku, gdy do przetargu przystępują Wykonawcy działają wspólnie - oryginał lub kopia poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem, Należy złożyć oryginał dokumentu/ dokumentów dot. zobowiązania podmiotu trzeciego, 5) informacji, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku, Wykonawca zobowiązany jest bez wezwania Zamawiającego przedłożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp – oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia zostanie zamieszczony wraz z ww. informacjami na stronie internetowej. UWAGA: W przypadku, gdy do przetargu przystępują Wykonawcy działający wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) oświadczenie, o którym mowa powyżej przedkłada każdy z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum (każdy z wspólników spółki cywilnej)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający winien wnieść wadium w kwocie 200 000,00 zł. 2. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 359 z późn. zm.) 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia winno zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta (Zamawiającego – tj. Gmina Bytom – Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej, 41-902 Bytom ul. Smolenia 35), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) okres ważności (nie może być krótszy niż okres związania ofertą), e) oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on nieodwołalnie do bezwarunkowej zapłaty kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: Getin Noble Bank O/Bytom: 47 1560 1049 2336 1290 4000 0003, z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła - „Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców dzielnicy „Rozbark” – II wadium” 5. Wadium wnoszone w innych dopuszczalnych formach należy w oryginale złożyć w siedzibie Zamawiającego – 41-902 Bytom, ul. Smolenia 35 (III piętro, sekretariat). 6. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi wpływ środków na rachunek Zamawiającego i uznanie środków na tym rachunku przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako termin składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji i rękojmi 10,00
Doświadczenie projektanta 15,00
Doświadczenie kierownika budowy 15,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakazuje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności. Strony przewidują możliwość: 1) zmiany strony umowy w sytuacji następstwa prawnego wynikającego z odrębnych przepisów, 2) zmiany wykonawcy: a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców, 3) zmiany osób wskazanych w § 2 ust. 15 i § 4 ust. 13 umowy w przypadku: a) ważnych zdarzeń losowych dotyczących tej osoby, b) niewywiązywania się przez tą osobę z ciążących na niej obowiązków, c) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy W przypadku zmiany, o której mowa powyżej, osoba wskazana przez Wykonawcę winna posiadać uprawnienia co najmniej takie jakich wymagano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku zastępowania projektanta lub kierownika budowy, za których Wykonawca otrzymał punkty w ramach kryterium oceny ofert, Wykonawca zobowiązuje się wskazać jako zastępującą osobę, o co najmniej takim doświadczeniu, które pozwoli uzyskać co najmniej taką samą punktację jak uzyskano na podstawie oferty. 5) zmiany w zakresie wskazanych podwykonawców, rezygnacji z podwykonawców, zmiany wskazanego zakresu podwykonawstwa, wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawców, pomimo niewskazania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa, na zasadach określonych w § 11 umowy; 6) zmiany postanowień umowy, których konieczność wprowadzenia jest wynikiem zmian obowiązującego prawa bądź działań organów państwowych, samorządowych, sądowych lub administracyjnych; 7) dokonania zmiany postanowień umownych, pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości umowy określonej pierwotnie w § 7 ust. 1 umowy, 8) wprowadzenia zmian nieistotnych, niezależnie od ich wartości, z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zamówień publicznych, 9) wprowadzenia zmian, których łączna wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i jest mniejsza od 15% wartości umowy określonej pierwotnie w § 7 ust. 1 umowy, 10) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli dochowanie terminu określonego w umowie jest niemożliwe z uwagi na: a) siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak również inne przeszkody lub utrudnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowane przez osoby trzecie, b) w przypadku przerwy w robotach spowodowanej niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, tj.: - intensywnymi opadami deszczu, ulewami, nawałnicami – o wysokości co najmniej 10 mm/m2 trwającymi w sposób ciągły powyżej 5 dni; - długotrwałymi mrozami poniżej - 15° C trwającymi łącznie powyżej 30 dni w danym okresie zimowym; W takich wypadkach termin zakończenia robót może zostać przesunięty maksymalnie o czas przerwy w robotach wykraczający poza terminy opisane powyżej jeżeli ww. okoliczności zostaną potwierdzone obiektywnymi dokumentami, a fakt braku możliwości wykonywania robót z ww. przyczyn zostanie potwierdzony przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy; c) jakiekolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu lub innemu Wykonawcy wprowadzonemu przez Zamawiającego na teren budowy, d) wykonanie robót zamiennych lub dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, maksymalnie o czas trwania tych robót budowlanych. 2. Dokonanie zmiany umowy w zakresie jw. wymaga uprzedniego złożenia na piśmie wniosku wykazującego zasadność wprowadzenia zmian i zgody stron na jej dokonanie. 3. Wszelkie zmiany nin. umowy wymagają – pod rygorem nieważności – zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-31, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zapisy dot. podwykonawców i dalszych podwykonawców. 1.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 2.Wykonawca winien wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podać nazwę (firmę) podwykonawcy/-ów. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno być wniesione przed zawarciem umowy. 3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 4. Zabezpieczenie będzie mogło być wniesione w formach przewidzianych w art. 148 ust.1 ustawy. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy. 5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego w Getin Noble Bank O/Bytom 47 1560 1049 2336 1290 4000 0003. 6. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż pieniężna, należy złożyć w oryginale w Miejskim Zarządzie Zieleni i Gospodarki Komunalnej, 41-902 Bytom ul. Smolenia 35, sekretariat, najpóźniej w dniu wyznaczonym na podpisanie umowy, przed jej zawarciem. 7. Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę Wykonawcy i jego siedzibą (adres) 2) nazwę Zamawiającego (Beneficjenta) 3) nazwę Gwaranta lub Poręczyciela 4) wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją 5) sformułowania zobowiązania Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, 6) okres ważności gwarancji lub poręczenia winien obejmować okres przewidziany na wykonanie przedmiotu umowy, z uwzględnieniem okresu rękojmi (kwota stanowiąca zabezpieczenie należytego wykonania umowy) 8. Gwarant nie może także uzależniać dokonania zapłaty od spełniania dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakichkolwiek dokumentacji poza wynikającymi z klauzuli identyfikacyjnej oraz poza wezwaniem do zapłaty 9. W przypadku przedłożenia gwarancji niezawierającej wymienionych elementów, bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia Zamawiającego uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami: 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem formy pisemnej dla oświadczeń i dokumentów uzupełnianych na wezwanie Zamawiającego. 2. Wykonawcy przekazują korespondencję na adres : Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej 41-902 Bytom, ul. Smolenia 35 Sekretariat nr faksu: 32 4207 701 adres poczty elektronicznej: sekretariat@mzzigk.bytom.pl (w temacie wiadomości należy podać tytuł zamówienia lub numer referencyjny) 3. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji. Zamawiający udzieli wyjaśnień zgodnie z art. 38 ustawy pzp. 5. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Anna Demczuk, fax. 32 4207 701 lub e-mail: sekretariat@mzzigk.bytom.pl
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam brygady do prac wykończeniowych - Jastrzębie-Zdrój
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania17-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam brygady do prac wykończeniowych. Prace związane z przebudową galerii handlowej Gwarek w Jastrzębiu Zdroju.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI