Skwer Duński jedyną strefą sportu, rekreacji i odpoczynku w Makowie Mazowieckim

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Skwer Duński jedyną strefą sportu, rekreacji i odpoczynku w Makowie Mazowieckim
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoMaków Mazowiecki
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-04-30
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMiasto Maków Mazowiecki
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-15
 • Numer ogłoszenia537868-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 537868-N-2019 z dnia 2019-04-15 r.

Miasto Maków Mazowiecki: Skwer Duński jedyną strefą sportu, rekreacji i odpoczynku w Makowie Mazowieckim
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Maków Mazowiecki, krajowy numer identyfikacyjny 55066830900000, ul. ul. Moniuszki  6 , 06-200  Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 297 171 002, e-mail urzad@makowmazowiecki.pl, faks 297 171 507.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.makowmazowiecki.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.makowmazowiecki.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.makowmazowiecki.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Skwer Duński jedyną strefą sportu, rekreacji i odpoczynku w Makowie Mazowieckim
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
6


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie Skweru Duńskiego – parku miejskiego – miejsca rekreacji i wypoczynku. Zadanie obejmuje roboty w zakresie branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej oraz związane z wyposażeniem w urządzenia sportowe i rekreacyjne dla dzieci. W wyniku realizacji zadania powstanie w parku siłownia zewnętrzna oraz plac zabaw dla dzieci z różnych grup wiekowych. Alejki parku ułożone zostaną z kostki tupu starobruk, wyposażone zostaną w ławki, kosze na śmieci i stojaki na rowery. Dopełnieniem skweru będzie urządzona zieleń obsadzona krzewami i roślinnością ozdobną. W ramach zadania przewiduje się również remont istniejącej kanalizacji deszczowej w zakresie wymiany kanału na nowy o większej średnicy oraz budowę oświetlenia parku. Zadanie dofinansowane jest z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA).

II.5) Główny kod CPV: 45112720-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45231300-8
45342000-6
45112723-9
37410000-5
37535200-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-06-28
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-06-28

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: I części zamówienia: 1) posiada doświadczenie w realizacji zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – co najmniej jedno zamówienie o wartości nie mniejszej niż 40.000,00 złotych brutto – polegające na budowie oświetlenia ulicznego/parkowego. 2) dysponuje w celu wykonania zamówienia osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania robotami. W przypadku wykonawcy zagranicznego – uprawnienia równoważne do kierowania robotami. II, III, IV, V, VI części zamówienia – Zamawiający nie precyzuje wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: I części zamówienia: 1) posiada doświadczenie w realizacji zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – co najmniej jedno zamówienie o wartości nie mniejszej niż 40.000,00 złotych brutto – polegające na budowie oświetlenia ulicznego/parkowego. 2) dysponuje w celu wykonania zamówienia osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania robotami. W przypadku wykonawcy zagranicznego – uprawnienia równoważne do kierowania robotami. II, III, IV, V, VI części zamówienia – Zamawiający nie precyzuje wymagań.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (załącznik nr 5 do SIWZ),
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 6 do SIWZ),
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena oferty 60,00
udzielona gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 2) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 3) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-30, godzina: 09:50,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: BUDOWA OŚWIETLENIA PARKOWEGO
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Do zasilenia latarni oświetlenia parkowego w energię elektryczną na terenie SKWERU DUŃSKIEGO działka ewidencyjna numer 1292 – zaprojektowano wybudowanie kablowej linii oświetleniowej nN 0,4 kV kablem typu YAKXS 4x35 mm2 o łącznej długości 66m (81m), zlokalizowanej w terenie lokalnego parku. Miejscem przyłączenia dla nowoprojektowanej linii kablowej oświetlenia parkowego, jest nowoprojektowana szafka sterowania oświetleniem SSO, obwodu „OŚWIETLENIE ULICZNE”, wyprowadzonego z szafki oświetlenia ulicznego SSO+ZK-1a+P, zasilanej z linii abonenckiej nN 0,4kV obwodu nr 11 wychodzącej ze stacji transformatorowej MAKOW KOŚCIUSZKI nr [13-1531-11]. Odgałęzienie linii kablowej wykonać w szafce SSO, zlokalizowanej na terenie działki numer 1292, za pomocą wpięcia kabla w zaciski prądowe listwy zaciskowej na odejściu obwodu. Projektowane słupy latarni parkowych należy uziemić bednarką FeZn 25x4mm. Należy także, razem z prowadzeniem kabli do zasilenia opraw parkowych przewidzieć ułożenie kabli sieciowych koloru czarnego, żelowanych, do zastosowań zewnętrznych w celu zasilenia kamer monitoringu parku, zlokalizowanych na słupach parkowych. Trasa kabla monitoringu pokrywać się będzie z trasą kabli oświetleniowych. Na potrzeby monitoringu przewiduję się montaż następujących urządzeń: - stacji nadawczo odbiorczej w paśmie 5 GHz kompatybilną z protokołem Airmax – sztuk 1 - 4 kamery IP4MPIR60 z teleobiektywem Dauha – sztuk 4 - kabel sieciowy żelowany około 150 m - rura osłonowa DVR 50 około 100 m. Należy wybudować szafkę pomiarowo – rozdzielczą SSO, którą należy usytuować na działce numer 1292, przy granicy z działką o numerze ewidencyjnym 1294, uwzględniając projektowaną niwelację terenu i usytuowanie dolnej krawędzi szafki minimum 25÷30cm nad poziomem terenu. Szafka pomiarowo – rozdzielcza do sterowania oświetleniem ulicznym wykonana z termoutwardzonego tworzywa sztucznego, wyposażoną zgodnie ze schematem (rys. E-3). Na kablu wprowadzonym do szafki należy umieścić tabliczkę kierunkową informujące o typie kabla, jego kierunku i właścicielu. Drzwiczki szafki należy przystosować do zamykania na zamek energetyczny. Zasilanie szafki wykonać kablem YAKXS 4x35 mm2, wyprowadzonym z linii abonenckiej nN 0,4kV na słupie typu P-12/ŻN nr 10. W szafce SSO przewidziano układ pomiarowy 3- fazowy bezpośredni energii czynnej (dostawa i montaż RE Ostrołęka) w ramach mocy przyłączeniowej 7 kW oraz obudowę, przystosowaną do plombowania, przewidzianą do montażu zabezpieczenia limitującego moc – wyłącznika taryfowego Z-TS25/3 z zakresem nastaw 16-25A 3P. Sterowanie systemem zapalania i gaszenia układu odbywać się będzie za pośrednictwem sterownika oświetlenia zewnętrznego (programator – zegar sterujący dwu zakresowy) typu PCZ-525. Szafka będzie wyposażona w styczniki typu Z-SCH-230-40-40 z cewką 230V. Obwody oświetlenia ulicznego będą wyposażone w wyłączniki instalacyjne nadmiarowo-prądowe typu CLS6-B oraz ogranicznik przepięć ETITEC WENT B+C klasy B+C. Dodatkowo obwody oświetlenia ulicznego będą zabezpieczone wyłącznikami instalacyjnymi nadmiarowo-prądowe typu CLS6 – B10A. Słupy – latarnie parkowe projektuje się jako słupy stalowe o zewnętrznej warstwie z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym o wysokości 6 m z dwu i trzyramiennymi wysięgnikami, zgodnie z załączonymi kartami katalogowymi i rozmieszczeniem zgodnym z planem zagospodarowania terenu, rysunek E-1 i E-2. Słup oświetleniowy parkowy o zewnętrznej warstwie z tworzywa sztucznego zbudowany jest z trzech połączonych elementów: konstrukcji stalowej, pianki poliuretanowej oraz powłoki zewnętrznej z tworzywa sztucznego. Wysokość latarni po zmontowaniu powinna wynosić około 6 m. Słupy należy zamontować na prefabrykowanych fundamentach betonowych po uprzednim wkopaniu w ziemię. Zastosowane fundamenty muszą charakteryzować się następującymi parametrami technicznymi: beton klasy B20, kosz zbrojeniowy wykonany ze stali, końce śrubowe cynkowane ogniowo, otwory boczne i otwór pionowy do wprowadzania kabli zasilających, powierzchnia fundamentu pokryta środkiem impregnującym, przekrój kwadratowy. Na projektowanych słupach parkowych należy zamontować oprawy oświetleniowe parkowe o mocy 60 W z ledowymi źródłami światła.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45316100-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena oferty 60,00
udzielona gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: REMONT KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W ramach zadania przewiduje się remont istniejącego przyłącza kanalizacji deszczowej poprzez wymianę rur kamionkowych kielichowych o średnicy nominalnej 200 mm na rury z PVC – U SDR średnicy 400 mm o łącznej długości 77,50 m oraz włączenie nowego kanału do istniejącej studni w ulicy Kościelnej o rzędnych 97,15/ 93,86 - zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231300-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-05-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena oferty 60,00
udzielona gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: PRZEBUDOWA CIĄGÓW PIESZYCH I URZĄDZENIE ZIELENI
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W ramach tej części zamówienia należy wykonać: Roboty przygotowawcze polegające na wykonaniu prac pomiarowych i karczowaniu pni o średnicy 76-100 cm – 1 sztuka). Roboty rozbiórkowe polegające na rozebraniu przęseł stalowych istniejącego ogrodzenia, rozebranie cokołu betonowego ogrodzenia, rozebranie nieczynnej studni betonowej oraz rozebranie istniejącego chodnika i obrzeży betonowych. Materiał z rozbiórek Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie. Roboty ziemne polegające na przygotowaniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne chodnika oraz równaniu terenu. Wykonanie chodnika z zastosowaniem poniższych warstw i konstrukcji: ▪ warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej STAROBRUK gr. 6 cm (kolor). ▪ podsypka cementowo - piaskowa gr. 3-5 cm ▪ podbudowa gr.10 cm z kruszywa naturalnego łamanego 0/31,5 ▪ podłoże gruntowe wyprofilowane i zagęszczone. Nawierzchnię chodnika należy ograniczyć obrzeżami betonowymi 8 x 30 cm, posadowionymi na ławie betonowej. Całość skweru ograniczyć krawężnikiem betonowym 10 x 25 cm na ławie betonowej. Wykonanie nawierzchni siłowni plenerowej, placu zabaw i terenów trawiastych: ▪ warstwa humusu z obsianiem trawą "stadionową," grubość warstwy 5 cm ▪ elastyczna siatka z włókna z rolki ▪ podłoże gruntowe wyprofilowane i zagęszczone. Strefa krzewów ozdobnych: ▪ krzewy ozdobne ▪ mata przeciw chwastowa „Agrotkanina” P90 ▪ kora iglasta sortowana, warstwa grubości 5 cm ▪ podłoże gruntowe wyprofilowane i zagęszczone. W ramach zadania nie będzie realizowana zieleń oznaczona jako: STREFA KRZEWÓW OZDOBNYCH TYP 1 oraz STREFA ZIELENI IZOLACYJNEJ. Strefa krzewów ozdobnych typ 2: 1. Róża okrywowa Rosa Heidetraum – kwiaty intensywnie różowe, utrzymujące długo barwę, atrakcyjna, zdrowa odmiana, całkowicie odporna na przemarzanie, obficie kwitnąca, sadzona w grupach, daje ładną barwną plamę. Sadzić naprzemiennie z odmianą The Fairy. Sadzonka wysokości 40-60 cm. Rozstaw 5/m2. Minimum 3 pędy szkieletowe ukształtowane 10 cm nad bryłą korzeniową – 80 sztuk. 2. Róża okrywowa The Fairy – podstawowa róża okrywowa, kwitnie długo i obficie, powtarza kwitnienie. Kwiaty jasnoróżowe, pędy przewieszające się i pokrywające podłoże. Sadzić naprzemiennie z odmianą Heidetraum. Sadzonka wysokości 40-60 cm. Rozstaw 5/m2. Minimum 3 pędy szkieletowe ukształtowane 10 cm nad bryłą korzeniową – 80 sztuk. 3. Bukszpan wiecznozielony – zimozielony, wolnorosnący, gęsty krzew. Formować w obłe kształty do wysokości 1 metra. Sadzić po kilka sztuk w grupach. Sadzonka wysokości 80-100 cm. Rozstaw 0,5 x 0,5 m. Minimum 3 pędy szkieletowe ukształtowane 10 cm nad bryłą korzeniową – 30 sztuk. 4. Kalina wonna ‘’Nana” – zaokrąglony krzew dorastający do 1 metra wysokości i 1,5 metra szerokości. Liście eliptyczne, młode brązowe, potem oliwkowozielone, jesienią purpurowe. Kwiaty drobne, różowe, po rozwinięciu białe, silnie pachnące, w niewielkich kwiatostanach. Kwitnie III-IV. Sadzić po kilka sztuk w grupach. Sadzonka wysokości 30-50 cm. Rozstaw 0,5 x 0,5 m. Minimum 3 pędy szkieletowe ukształtowane 10 cm nad bryłą korzeniową – 40 sztuk. Dostawa i montaż ogrodzenia: 1. Ogrodzenie placu zabaw (po montażu urządzeń) – ogrodzenie panelowe półokrągłe koloru zielonego z drutu stalowego o średnicy 4 - 5 mm. Oczka o wymiarze 50 x 200 mm lub 75 x 200 mm. Ogrodzenie wyposażone musi być w furtkę. Montaż wraz ze słupkami stalowymi zabetonowanymi w gruncie – 85 metrów. 2. Ogrodzenie Skweru Duńskiego – wykonane w konstrukcji zamkniętej ze stalowym pionowych prętów lub profili 14 x 14 mm lub 20 x 20 mm wewnątrz ramy z kształtownika 40 x 40 mm na słupkach stalowych 40 x 40 mm, z motywem ozdobnym, malowane proszkowo na kolor czarny – zamontowane na podmurówce – 36 metrów.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112720-8, 45112723-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena oferty 60,00
udzielona gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SIŁOWNI PLENEROWEJ
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wyposażenie siłowni plenerowej: 1. Krzesło i surfer – wymiary urządzenia: wysokość 200 cm, szerokość 81 cm, długość 225 cm. Urządzenie wykonane ze stali ocynkowanej, dwukrotnie malowanej proszkowo. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie i cynkowanie. Rączki i uchwyty wykonane z tworzywa sztucznego. Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE z otworami ułatwiającymi odpływ wody. Konstrukcję nośną stanowić powinien pylon, w postaci tablicy z instrukcją użytkowania. Mocowanie do wylewanych na miejscu fundamentów betonowych. Urządzenie przeznaczone dla młodzieży i dorosłych oraz użytkowników powyżej 140 cm wzrostu. 2. Biegacz – wymiary urządzenia: długość 139 cm, szerokość od 50 do 150 cm, wysokość 192 cm. Urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie i cynkowanie. Stopnice wykonane z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubości do 3 mm. Konstrukcję nośną stanowić powinien pylon, w postaci tablicy z instrukcją użytkowania. Mocowanie do wylewanych na miejscu fundamentów betonowych. Urządzenie przeznaczone dla młodzieży i dorosłych oraz użytkowników powyżej 140 cm wzrostu. 3. Orbitrek - wymiary urządzenia: długość 151 cm, szerokość 54 cm, wysokość 192 cm. Urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie i cynkowanie. Stopnice wykonane z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubości do 3 mm. Konstrukcję nośną stanowić powinien pylon, w postaci tablicy z instrukcją użytkowania. Mocowanie do wylewanych na miejscu fundamentów betonowych. Urządzenie przeznaczone dla młodzieży i dorosłych oraz użytkowników powyżej 140 cm wzrostu. 4. Wioślarz - wymiary urządzenia: długość 175 cm, szerokość 88 cm, wysokość 192 cm. Urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie i cynkowanie. Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE z otworami ułatwiającymi odpływ wody. Konstrukcję nośną stanowić powinien pylon, w postaci tablicy z instrukcją użytkowania. Mocowanie do wylewanych na miejscu fundamentów betonowych. Urządzenie przeznaczone dla młodzieży i dorosłych oraz użytkowników powyżej 140 cm wzrostu. 5. Koła Tai Chi – 3 koła: dwa mniejsze z jednej strony oraz jedno duże z drugiej strony pylonu, wymiary urządzenia: długość 74 cm, szerokość 100 cm, wysokość 192 cm. Urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie i cynkowanie. Rama koła wypełniona płytą aluminiową, ryflowaną. Konstrukcję nośną stanowić powinien pylon, w postaci tablicy z instrukcją użytkowania. Mocowanie do wylewanych na miejscu fundamentów betonowych. Urządzenie przeznaczone dla młodzieży i dorosłych oraz użytkowników powyżej 140 cm wzrostu. Urządzenia muszą spełniać obowiązujące normy: PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 oraz posiadać znak bezpieczeństwa ,,B”.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37410000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena oferty 60,00
udzielona gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ PLACU ZABAW
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wyposażenie placu zabaw: 1. Szachownica – stolik do gry w szachy z siedziskami. Wymiary urządzenia 1,6 x 1,6 m, wysokość 80 cm. Wykonany ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo. Blat stolika i siedziska wykonane z tworzywa HDPE lub stalowego. Montaż w gruncie za pomocą betonowego fundamentu. 2. Piramida do wspinania – wymiary: szerokość 2,20 m, długość 2,20 m, wysokość 2,90. Konstrukcja wykonana z ocynkowanej rury stalowej w kolorze szarym. Liny polipropylenowe na oplocie stalowym połączone ze sobą poprzez plastikowe łączniki. Słup konstrukcyjny wykonany z rury stalowej. Zaślepki wykonane z tworzywa sztucznego. Montaż w fundamencie. 3. Huśtawka wagowa – wymiary urządzenia: wysokość maksymalna – 75 cm, długość maksymalna – 300 cm, szerokość maksymalna - 100 cm, głębokość posadowienia - 70 cm. Huśtawka wagowa ważka z dwoma stanowiskami do zabawy, metalowymi uchwytami oraz oponami służącymi jako odbojniki. Konstrukcja huśtawki wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo. Podstawa równoważni wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo oraz malowanej proszkowo. Uchwyty wykonane z rurek stalowych ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo. Siedziska wykonane ze sklejki liściastej, wodoodpornej, grubości 15 mm, pokrytej filmem fenolowym o właściwościach antypoślizgowych. Część ruchoma równoważni wyposażona w łożyska zabezpieczone przed dostaniem się zanieczyszczeń. Dwie opony pełniące funkcję odbojników, umieszczone w gruncie pod każdym końcem belki huśtawki wagowej. 4. Urządzenie rekreacyjne ze zjeżdżalniami – zestaw składający się z dwóch wież połączonych przejściem tunelowym. Wyposażony w dwa elementy wspinaczkowe: linarium łukowe oraz pionową ścianę wspinaczkową. Dopełnieniem jest rura strażacka oraz dwie zjeżdżalnie o różnym stopniu wysokościowym. Konstrukcja urządzenia wykonana ze stali ocynkowanej. Dachy wieży wykonane z tworzywa sztucznego HDPE oraz zjeżdżalnie wykonane ze stali nierdzewnej. Wymiary urządzenia: 8,80 – 7,05 m. Przykładowy skład urządzenia: wieża trójkątna bez dachu, wysokość podestu 90 cm, wieża trójkątna bez dachu, wysokość podestu 1,36 m, wieża trójkątna z dachem, wysokość podestu 60 cm, wieża trójkątna z dachem, wysokość podestu 90 cm, wieża trójkątna z dachem, wysokość podestu 1,36 m, wieża trójkątna z dachem, wysokość podestu 2,10 m, trap wejściowy wysokość 90 cm, drabinka pionowa, ścianka wspinaczkowa pionowa wysokość 2,50 m, zjeżdżalnia 1,36 m, zjeżdżalnia 2,10 m, rura strażacka 1,36 m, łukowa przeplotnia linowa, przejście tunelowe oraz zestaw do przewrotów. Montaż w fundamencie. Nogi konstrukcyjne wykonane z rur stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo, kotwy wykonane ze stali cynkowanej, elementy połaci wykonane z płyty HDPE, podesty wykonane z wodoodpornej sklejki pokrytej warstwą antypoślizgową, uchwyty ścianki wspinaczkowej z tworzywa opartego na żywicach mocowane do sklejki wodoodpornej, liny polipropylenowe na oplocie stalowym, tunel wykonany z rury PVC oraz zaślepki z tworzywa sztucznego. 5. Karuzela – wyposażona w siedziska, konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo, malowana farbami poliestrowymi. Platforma pokryta aluminiową blachą ryflowaną. Urządzenie posiada mechanizm łożyskowy nie wymagający konserwacji. Siedziska wykonane z tworzywa HDPE. Średnica urządzenia 200 cm. Urządzenia powinny być wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176:2009.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37535200-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena oferty 60,00
udzielona gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: DOSTAWA I MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Elementy małej architektury: 1. Ławki – 10 sztuk – z oparciem. Ławka o wymiarze: długość 180 cm, szerokość 70 cm i wysokość 83 cm. Ławka wykonana z drewna krajowego, bez sękowego, impregnowanego, z 9 lub 10 sztuk listew. Elementy stalowe ocynkowane, lakierowane proszkowo. Montaż przez osadzenie w fundamencie. Kolor: Orzech lub dąb ciemny. 2. Stojak na rowery – 1 sztuka – stalowy, malowany proszkowo na kolor czarny, o wymiarach: szerokość 178 cm, wysokość 65 cm głębokość 31 cm. Szerokość stanowiska 6 cm. Grubość rurki 2 lub 3 mm. Montaż przez osadzenie w fundamencie. Ilość stanowisk: 5. 3. Kosze na śmieci – 4 sztuki – kosz z elementami drewnianymi w kolorze orzech lub dąb ciemny. Wymiary: długość 35 cm, szerokość 35 cm i wysokość 85 cm. Drewno krajowe, bez sękowe, impregnowane. Elementy stalowe ocynkowane, lakierowane proszkowo. Montaż przez osadzenie w fundamencie. Kosz 50 l. 4. Tablica z regulaminem – 2 sztuki – wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, o wymiarach: wysokość 240 cm, szerokość 88 cm, powierzchnia ekspozycyjna 125 x 80 cm. Montaż poprzez zabetonowanie w gruncie. Z nadrukiem regulaminu, który zostanie przekazany w trakcie realizacji zadania. Stal w kolorze czarnym. Rozmieszczenie elementów małej architektury następować będzie w oparciu o projekt zagospodarowania terenu, jednakże po ostatecznym zatwierdzeniu lokalizacji przez Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45342000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena oferty 60,00
udzielona gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie instalacji elektrycznej - Zuzinów
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania24-01-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie instalacji elektrycznej w domy drewnianym z bala. I. Opis zadania do wykonania: 1. Ułożenie wszystkich przewodów na ścianie. Bez korytek, peszli itp., ważna wysoka estetyka wykonania. 2. Łączna liczba punktów elektrycznych: 39, w tym: Instalacja oświetleniowa: 16 punktów Instalacja gniazdowa 230V: 19 punktów Instalacja siłowa 380V: 1 punkt Zasilania inne: wentylatory w WC (x2), pompa głębinowa (x1). 3. Montaż rozdzielni, z uwzględnieniem czynności: uzbrojenie podłączenie odbiorów podłączenie wlz. 4. Wykonanie uziomu (bednarka jest już dociągnięta do lokalizacji rozdzielni). 5. Wypełnienie protokołu pomiarowego. 6. Przygotowanie pełnej dokumentacji niezbędnej do odbioru instalacji w ZE. II. Opis budynku: dom parterowy obrys ścian zewn.: 8,4 x 6,6 m łączna liczba pomieszczeń: 5. III. Miejsce realizacji: Zuzinów k. Gostynina (09-500). IV. Termin realizacji: połowa marca/początek kwietnia 2020. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI