„Ścieżki pieszo-rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą - W ramach REGIONALNEGO...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Ścieżki pieszo-rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą - W ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoMyślenice
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-05-09
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyUrząd Miasta i Gminy Myślenice
 • Data publikacji ogłoszenia2018-04-24
 • Numer ogłoszenia548793-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 548793-N-2018 z dnia 2018-04-24 r.

Urząd Miasta i Gminy Myślenice: „Ścieżki pieszo-rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą - W ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
„Ścieżki pieszo-rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą - W ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020”
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Myślenice, krajowy numer identyfikacyjny 52549300000, ul. Rynek  42591 , 32400   Myślenice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126 392 300, e-mail info@myslenice.pl, faks 126 392 305.
Adres strony internetowej (URL): www.myslenice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
Tak

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.myslenice.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r - Prawo Pocztowe, (Dz. U. poz. 1529 oraz 2015 poz.1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Urząd Miasta i Gminy Myślenice, ul. Rynek 8/9 , 32400 Myślenice

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Ścieżki pieszo-rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą - W ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020”
Numer referencyjny: INW.271.2.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane, obejmujące zadanie pn.: „Ścieżki pieszo-rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą - W ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020”. Przedmiotem zamówienia jest budowa ścieżek pieszo- rowerowych wraz z infrastruktura towarzyszącą z podziałem na następujące części: Część zamówienia nr 1 Trasa Z01 o dł. 1 497 mb, jako ścieżki asfaltowej przeznaczonej dla rolkarzy o szer. 3 m z przewężeniami do szer. 2,5 m, która rozpoczyna się przy Centrum Sportu i Rekreacji na Zarabiu. Prowadzi z parkingu w kier.Osieczan. Trasa będzie przebiegać wzdłuż istn. obiektów sportowych: hali widowiskowo - sportowej, boisk sportowych, strzelnicy, ścieżki rowerowej; wzdłuż rz. Raba, na jej prawym brzegu. Obecnie - nieużytki i pola uprawne. Projekt obejmuje remont ciągu komunikacyjnego i położenie nakładki asfaltowej, która będzie oznakowana jako ścieżka dla rolkarzy. Na drodze projektowanej ścieżki występują dwa cieki wodne, na których planowana jest budowa kładek. Trasa biegnie wzdłuż ist. ścieżki rowerowo-biegowej i prowadzi na teren kąpieliska Dolny Jaz. Trasy 11B o dł. 148 mb i szer. 3,0 m, która będzie przebiegać drogą polną, w miejsc. Borzęta i będzie łączyć się ze ścieżką rowerową planowaną na terenie Gminy Siepraw. Zaplanowano nawierzchnię asfaltową. Na tej trasie planowana jest likwidacja słupa energetycznego Część zamówienia nr 2 Trasa nr 13 w miejsc. Borzęta o dł. 1 771 mb i szer. 2,5 ze zwężeniami do 2,3 m - kontynuacji odc. nr 12, przebiegać będzie wzniesieniem, z którego rozpościera się widok na Zb. Dobczycki. Zaplanowano częściowo nawierzchnię asfaltową, a częściowo po terenach o dużym nachyleniu i w terenach leśnych utwardzenie istniejącej drogi bitej. Trasa ta łączy się z drogą woj. nr 967 i dalej łączy się z trasą 11B. Część zamówienia nr 3 Trasa Z02 o dł. 2 691 mb i szer. 3,0 m, która będzie przebiegać w m. Myślenice - rozpoczyna się w dz. Zarabie przy drodze powiatowej, łączącej się z trasą rowerowo- biegową po drugiej stronie rzeki oraz z planowaną trasą Z01, biegnie wzdłuż lewego brzegu rz. Raba i prowadzi w stronę miejsc. Borzęta, łączy się z trasą nr 14. Trasa przebiega istn. drogą bitą, nad brzegiem rzeki, następnie wzdłuż drogi gminnej, przy uwzględnieniu przebudowy chodnika. Cały odcinek planowany jest do wykonania z betonu czesanego dwukolorowego (czerwony, szary) z oznakowaniem ścieżki rowerowej i biegowej. Zakłada się budowę alternatywnej trasy wzdłuż rz. Raby i budowę kładki nad potokiem Bysinka, trasa łączy się z trasą nr 14 i dalej biegnie w stronę miejsc. Borzęta, lewym brzegiem rzeki do korony Zb. Dobczyckiego. Trasa nr 14 Osieczany - Myślenice- Borzęta o dł. 2 135 mb. i szer. 2,6 -3,0 m, która przebiegać będzie po istn. drodze technicznej nad lewym brzegiem rz. Raby, koroną zapory bocznej Zb. Dobczyckiego w kierunku miejsc. Borzęta. Zaplanowano budowę kładki stalowej na potoku San, odcinek ścieżki wybudowany będzie z betonu o strukturze szczotkowanej. Część zamówienia nr 4 Trasa nr 15 o dł. 2 566 mb i szer. 2,5 - 3,0 m, która jest kontynuacją istn. ścieżki rowerowo-biegowej prowadzącej z dz. Zarabie w stronę miejsc. Osieczany. Przebiegać będzie prawym brzegiem rz. Raba, przy rzece i łączyć się z trasą nr 16. W ramach projektu planuje się budowę kładki stalowej nad ciekiem wodnym oraz punktu widokowego - turystycznego (wym. 600 x 670 cm, wys. 255 cm, ograniczonego balustradami, konstrukcji drewnianej belkowo – słupowej z krawędziaków drewnianych) z platformą do obserwacji ptaków oraz miejscem piknikowym - plac utwardzony kostką betonową, ławy i stoły piknikowe, kosze na śmieci, tablica informacyjna. Trasy nr 16 o dł. 1 721 mb i szer. 3,0 m ze zwężeniem do 2,5 m, która będzie biec bezpośrednio po wałach Zb. Dobczyckiego, nad jego prawym brzegiem, na odc. pomiędzy miejsc. Osieczany – Droginia i łączyć się z trasą nr 17. Nawierzchnia wykonana będzie z betonu o strukturze szczotkowanej (czerwony/szary). 8/ Trasy nr 17 o dł. 1 497 mb i szer. 3,0 m ze zwężeniami, biegnącej nad malowniczymi wodami Zb. Dobczyckiego (zapora boczna zbiornika), prawym brzegiem rz. Raba, bezpośrednio po wałach zbiornika. Nawierzchnia wykonana będzie z betonu o strukturze szczotkowanej (czerwonego/szarego). Trasa nr 16 o dł. 1 721 mb i szer. 3,0 m ze zwężeniem do 2,5 m, która będzie biec bezpośrednio po wałach Zb. Dobczyckiego, nad jego prawym brzegiem, na odc. pomiędzy miejsc. Osieczany – Droginia i łączyć się z trasą nr 17. Nawierzchnia wykonana będzie z betonu o strukturze szczotkowanej (czerwony/szary). Trasa nr 17 o dł. 1 497 mb i szer. 3,0 m ze zwężeniami, biegnącej nad malowniczymi wodami Zb. Dobczyckiego (zapora boczna zbiornika), prawym brzegiem rz. Raba, bezpośrednio po wałach zbiornika. Nawierzchnia wykonana będzie z betonu o strukturze szczotkowanej (czerwonego/szarego 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część III niniejszej SIWZ – Dokumentacja techniczna w tym: projekty, STWiORB, opinie, uzgodnienia, przedmiar robót. 3. Pożądane jest aby przed złożeniem Oferty Wykonawca przeprowadził wizję lokalną terenu, na którym zlokalizowane będą roboty objęte przedmiotem niniejszego zamówienia. Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymagają uzgodnienia z Zamawiającym. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. Dokonanie wizji lokalnej nie jest warunkiem koniecznym do złożenia Oferty w niniejszym postępowaniu. Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia należy wykonać zgodnie z: a) projektem budowlanym; b) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (STWiORB); c) przedmiarem Robót; d) zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami i standardami. 6. Zamawiający zastrzega, iż w trakcie realizacji niniejszego zamówienia Wykonawcę obciążają obowiązki szczegółowe, wskazane w zapisach Części II SIWZ – wzór umowy. 7. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących podstawowe czynności techniczne lub prace budowlane w trakcie realizacji zamówienia, kwalifikowanych jako pracownicy fizyczni, z wyłączeniem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, stosowanie do art. 12 i nast. ustawy Prawo budowlane. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny; 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów; 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 8. Szczegółowo tryb oraz sposób prowadzenia powyżej opisanej weryfikacji regulują postanowienia Wzoru umowy tj. Części II niniejszej SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45233162-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111000-8
45233250-6
45233123-7
77211400-6
77211500-7
45112723-9
45112710-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp, do wartości 50% zamówienia podstawowego w przypadku konieczności wykonania robót budowlanych podobnych do robót objętych przedmiotem zamówienia, a to w szczególności, lecz nie ograniczając się do nich, robót polegających na wykonaniu dodatkowych robót ziemnych, robót lub koniecznych dla robót dostaw związanych z wykonaniem podbudowy z kruszyw łamanych, robót lub koniecznych dla robót dostaw z zakresu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych i betonowych.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  4   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: okres podany w pkt II.8) powyżej jest terminem maksymalnym, Wykonawca może zaoferować krótszy termin realizacji zamówienia oceniany zgodnie z z zasadami wskazanymi w pkt 26 IDW (część I SIWZ).
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek, o którym mowa w punkcie 9.1.3) a dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: dla części zamówienia nr 1 - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał - co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą przedmiotowi niniejszego zamówienia, w szczególności w zakresie budowy/rozbudowy/ przebudowy/modernizacji ulicy, drogi lub ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej o wartości inwestycji co najmniej 400.000,00 zł netto. dla części zamówienia nr 2 - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał - co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą przedmiotowi niniejszego zamówienia, w szczególności w zakresie budowy/rozbudowy/ przebudowy/modernizacji ulicy, drogi lub ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej o wartości inwestycji co najmniej 1.300.000,00 zł netto. dla części zamówienia nr 3 - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał - co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą przedmiotowi niniejszego zamówienia, w szczególności w zakresie budowy/rozbudowy/ przebudowy/modernizacji ulicy, drogi lub ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej o wartości inwestycji co najmniej 1.200.000,00 zł netto. dla części zamówienia nr 4 - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał - co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą przedmiotowi niniejszego zamówienia, w szczególności w zakresie budowy/rozbudowy/ przebudowy/modernizacji ulicy, drogi lub ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej o wartości inwestycji co najmniej 1.000.000,00 zł netto. Uwaga 1: Wykonawca wybierając do realizacji więcej niż jedną część zamówienia zobowiązany jest wykazać spełnienie warunku udziału w postępowaniu, w postaci wiedzy i doświadczenia, określonego dla każdej z wybranej części z osobna. Oznacza to, że wszystkie powyższe warunki się sumują. Możliwe jest jednak wskazanie dla kilku wybranych części zamówienia jednej inwestycji polegającej budowie/rozbudowie/ przebudowie/modernizacji ulicy, drogi lub ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej jeżeli wartość tej inwestycji odpowiada sumie wartości inwestycji określonych dla każdej z wybranych przez Wykonawcę części zamówienia. Uwaga 2: W przypadku, gdy złożone przez wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż określono to w niniejszej specyfikacji, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia wszczęcia postępowania. Jeżeli w dniu wszczęcia postępowania nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem wszczęcia postępowania o zamówieniu. Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html Zamawiający będzie korzystał z Archiwum kursów średnich – tabela A. http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx 2) Warunek, o którym mowa w pkt 9.1.3) a dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.; Dla części zamówienia nr 1: Kierownik budowy – 1 osoba: Kwalifikacje i umiejętności: do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności w specjalności drogowej bez ograniczeń; Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót; w tym pełnienie funkcji kierownika budowy dla co najmniej jednej roboty budowlanej odpowiadającej przedmiotowi niniejszego zamówienia, w szczególności w zakresie budowy/rozbudowy/ przebudowy/modernizacji ulicy, drogi lub ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej o wartości inwestycji co najmniej 400.000,00 zł netto. Kierownik robót 1 – 1 osoba: Kwalifikacje i umiejętności: do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności w specjalności energetycznej bez ograniczeń; Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót. Kierownik robót 2 – 1 osoba: Kwalifikacje i umiejętności: do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności w specjalności gazowej bez ograniczeń; Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót. Dla części zamówienia nr 2: Kierownik budowy – 1 osoba: Kwalifikacje i umiejętności: do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności w specjalności drogowej bez ograniczeń; Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót; w tym pełnienie funkcji kierownika budowy dla co najmniej jednej roboty budowlanej odpowiadającej przedmiotowi niniejszego zamówienia, w szczególności w zakresie budowy/rozbudowy/ przebudowy/modernizacji ulicy, drogi lub ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej o wartości inwestycji co najmniej 1.300.000,00 zł netto. Dla części zamówienia nr 3: Kierownik budowy – 1 osoba: Kwalifikacje i umiejętności: do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności w specjalności drogowej bez ograniczeń; Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót; w tym pełnienie funkcji kierownika budowy dla co najmniej jednej roboty budowlanej odpowiadającej przedmiotowi niniejszego zamówienia, w szczególności w zakresie budowy/rozbudowy/ przebudowy/modernizacji ulicy, drogi lub ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej o wartości inwestycji co najmniej 400.000,00 zł netto. Dla części zamówienia nr 4: Kierownik budowy – 1 osoba: Kwalifikacje i umiejętności: do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności w specjalności drogowej bez ograniczeń; Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót; w tym pełnienie funkcji kierownika budowy dla co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę/rozbudowę/ przebudowę/modernizację ścieżki rowerowej lub drogio wartości inwestycji co najmniej 1.000.000,00 zł netto. Kierownik robót konstrukcyjno budowlanych – 1 osoba: Kwalifikacje i umiejętności: do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności w specjalności konstrukcyjno - budowlanejbez ograniczeń; Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót. Uwaga; Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1278). Dopuszcza się uprawnienia równoważne – dla osoby, która posiada uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, uprawnienia lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie i zachowała uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63, poz. 394 ze zm.). Wymagane w tym punkcie okresy doświadczenia zawodowego, należy liczyć do upływu terminu składania ofert. Wymagany okres 3-letniego doświadczenia zawodowego należy rozumieć jako okres trzydziestu szczęściu miesięcy wykonywania czynności w charakterze projektanta lub kierownika budowy/robót w trakcie faktycznej realizacji projektów lub robót. Dane te powinny jasno wynikać z treści ujawnianej w załączniku nr 5 do oferty Wykonawcy, dlatego wymaga się podania dat rozpoczęcia i zakończenia usług/ robót, które wykonywał/którymi kierował dany specjalista. Wykazanie różnych usług lub robót przebiegających w tym samym okresie czasu, którymi kierował dany specjalista zostanie potraktowane, jak wykonanie jednej usługi w danym okresie czasu, innymi słowy przyjmuje się, iż zdublowane okresy doświadczania zawodowego nie podlegają sumowaniu. Wszystkie wymienione powyżej, osoby winny posiadać biegłą znajomość języka polskiego. Zamawiający dopuszcza zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia, stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia, tłumacz ten winien być biegły w bezbłędnym i jednoznacznym tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych. Dopuszcza się łączenie funkcji Kierownika budowy/robót przez jedną osobę w przypadku złożenia oferty na obie części zamówienia wymienione w pkt 5 niniejszej IDW. Dopuszcza się łączenie funkcji Kierownika budowy i Kierownika robót przez jedną osobę jeśli posiada ona wymagane dla łączonych funkcji uprawnienia. 3) Zamawiający nie precyzuje warunku, o którym mowa w punkcie 9.1.2) dotyczącego sytuacji finansowej lub sytuacji ekonomicznej, a co za tym idzie nie określa w tym zakresie wymagań. 4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 5. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, warunek odnoszący się do zdolności technicznej lub zawodowej lub zdolności finansowej oceniany będzie łącznie. 6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w pkt. 6) powyżej wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy: 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór niniejszego zobowiązania stanowi złącznik nr 6 do IDW); 2) Zamawiający pozytywnie oceni, że udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust.5. 3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego (nie krótszym, niż 5 dni): 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej SIWZ, w zakresie w jakim polegał na zdolnościach udostępnianych przez podmiot trzeci. 9. Z uwagi na powyższe Zamawiający wymaga, aby w załączonym do oferty zobowiązaniu Wykonawca określił: 1) zakres dostępnych zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują usługi, których wskazane zdolności dotyczą; Z treści przedstawionego zobowiązania musi wynikać jakie zasoby podmiot udostępnia i na jakich zasadach, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia z treści zobowiązania musi wynikać deklaracja faktycznego udziału podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia. Wykonawca, poprzez treść przedstawionych dokumentów, musi wykazać realny sposób, w jaki jest przewidziane korzystanie ze zdolności innych podmiotów trzeciego tzn. realny sposób w jaki inny podmiot gwarantuje Wykonawcy rzeczywisty dostęp do swoich, udostępnianych, zdolności w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia. Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawił w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wskazane w pkt 10 niniejszej IDW.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający informuje, że przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie następujących, aktualnych na dzień złożenia; oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu z udziału w postępowaniu; 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1) ustawy pzp; 3) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3A do niniejszej IDW; 4) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3B do niniejszej IDW; 5) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1) ustawy pzp; Uwaga 1: w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w/w dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Uwaga 2: Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku podstaw ich wykluczenia składa w/w dokumenty dotyczące tych podmiotów. Uwaga 3: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania tzw. procedury odwróconej tj. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca, którego oferta w toku procedury odwróconej została oceniona jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert . Uwaga 4 Zamawiający zastrzega, że jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie mógł na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli będą zachodzić zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 3. Stosownie do treści § 7 i 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca taki zamiast dokumentów: 1) o których mowa w pkt 10.2.1) [odpowiednik informacji z KRK] składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja lub dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21, dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) o których mowa w 10.2.20 [odpowiednik odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej] składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Uwaga 1: Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub w kraju, w którym miejsce zamieszkania mają osoby, których dotyczą dokumenty, wskazane w pkt 10.2.1) i 10.2.2), nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 10.2.1) lub 20.2.2) , zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym - ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób - organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego. Uwaga 2: Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osób, które mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których dotyczą dokumenty wskazane 10.2.1), składa dokumenty, o których mowa w 10.2.1) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. W przypadku, gdy w państwie, w którym miejsce zamieszkania ma osoba której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tych osób organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego. Uwaga 3: Oświadczenia wymagane niniejszą IDW dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a pzp składane są w oryginale.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający informuje, że przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie następujących, aktualnych na dzień złożenia; oświadczeń lub dokumentów, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu niżej wymienionych dokumentów: W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w punkcie 9.1.3) dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW; Uwaga; dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowalne były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego sporządzony w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej IDW, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia oraz wykształcenia, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzony w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 5a do niniejszej IDW
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Pisemne zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej IDW, jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunku określonego w punkcie 9.1.3) polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych; oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do IDW, z zastrzeżeniem, iż zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy pzp, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca składa w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, zaznacza się, iż wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wymaga się aby kompletna oferta zawierała; formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej IDW. b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do niniejszej IDW; c) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do niniejszej IDW; d) pisemne zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej IDW, jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunku określonego w punkcie 9.1.3) polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych; e) Stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru; f) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego; g) Dokument potwierdzający wniesienie wadium, h) sporządzony przez Wykonawcę kosztorys ofertowy,
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w kwocie: dla części zamówienia nr 1 – 25.000,00 dla części zamówienia nr 2 – 20.000.00 zł dla części zamówienia nr 3 – 75.000,00 zł dla części zamówienia nr 4 – 95.000,00, zł Uwaga: Wykonawca składający ofertę dla więcej niż jednej części zamówienia zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium dla każdej wybranej części zamówienia z osobna. 2. Forma wadium. 1) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn.zm.). 2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, gwarancja i/lub poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać, między innymi następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; b) przytoczenie nazwy niniejszego postępowania; c) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/ poręczeniem; d) kwotę gwarancji/poręczenia; e) termin ważności gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż okres związania ofertą; f) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: „nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: (i) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. (ii) Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub (iii) Wykonawca, którego ofertę wybrano nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub (iv) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”. 4) gwarancja/poręczenie winno być nieodwołane i bezwarunkowe, w szczególności musi jasno opisywać warunki formalne konieczne do skutecznej realizacji uprawnień Beneficjenta z tytułu gwarancji/poręczenia; 5) Gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: Nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Wieliczce O/Myślenice Nr: 89 8619 0006 0020 0000 0071 0003 Tytuł przelewu musi wskazywać nazwę i numer postępowania w związku, z którym wnoszone jest wadium tj.: wadium w postepowaniu na roboty budowlane pn.: „Ścieżki pieszo-rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą - W ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020”, część zamówienia nr …. , nr ref. INW .271.2.2018. 2) Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiającego formach, należy złożyć w oryginale dołączonym do oferty, zaleca się złożenie oryginału w odrębnej kopercie składanej wraz z ofertą (celem bezpiecznego zdeponowania u Zamawiającego) oraz umieszczenie w ofercie kopii oryginału dokumentu wadium. 4. Termin wniesienia wadium. 1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie art. 87 ust 1 pkt 7b) ustawy Pzp. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 2) W wymienionym przypadku zaleca się dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę, ale nie jest to wystarczające do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 3) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 5. Zwrot wadium. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy Pzp. 6. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2) Wykonawca, którego Oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Ofercie; 3) Wykonawca, którego Oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 4) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
najniższa cena 60,00
czas realizacji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia dla każdej części zamówienia z osobna w wysokości 10 % ceny podanej w ofercie Wykonawcy dla danej części zamówienia. 2) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed wyznaczonym terminem podpisania Umowy. 3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu (PLN) Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Wieliczce O/Myślenice Nr: 89 8619 0006 0020 0000 0071 0003 5. W przypadku wniesienia w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia stosuje się do niej odpowiednio treść pkt.12.2.2) IDW z wyłączeniem pkt. (i) – (iv) oraz zastrzeżeniem postanowień ppkt 9 poniżej. 8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 9. Zamawiający zastrzega; - zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy obowiązywania zabezpieczenia; - w przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, wypłata taka musi nastąpić nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 10. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 ustawy Prawo zamówień publicznych. 11. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania jej przez Zamawiającego za należycie wykonaną, co zostanie potwierdzone podpisaniem ostatniego protokołu odbioru końcowego dla robót. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, iż pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę stanowiącą równowartość 30% wysokości ustanowionego zabezpieczenia. Kwota, ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana istotnych postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na zasadach wskazanych w ust. 2 – 13. 2. Zmiana może obejmować: 1) zmiany wprowadzone przez Zamawiającego polegające w szczególności na: wykonaniu rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji technicznej inwestycji, zmiana taka może być spowodowana: pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego w ramach Umowy obiektu, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót. Każdorazowo na taką zmianę musi wyrazić zgodę projektant sprawujący nadzór autorski. 2) pominięciu (rezygnacji z wykonania) jakiejkolwiek części Robót (jednak bez prawa zlecenia jej osobom trzecim); 3) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót, wymuszone okolicznościami niedającymi się wcześniej przewidzieć, w tym zmianę terminu końcowego realizacji Umowy; 5) zastąpienie zakresu planowanych do wykonania robót innym zakresem robót przy zachowaniu wymogów jakościowych oraz wymogu zgodności z celem i zasadami realizacji Umowy; 5) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zmianę zakresu robót planowanych do powierzenia podwykonawcom; 6) zmiany wynikające z innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego skutkujące niemożnością wykonywania robót przez Wykonawcę lub wykonywania innych czynności przewidzianych Umową, przykładowo spowodowane przez; - działania osób trzecich (np. właściwych instytucji, organów) - warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi realizację Umowy, stanowiącymi siłę wyższą - koniecznością podjęcia robót dodatkowych, uzupełniających (w ramach odrębnego zamówienia), niezbędnych dla prawidłowej realizacji Umowy, 7) zmiany osób wyznaczonych do kierowania albo nadzorowania budowy/ robót; 8) zmiany wysokości należnych podatków i opłat w szczególności zmiany stawki podatku VAT; 9) siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu Umowy; 10) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 Kodeksu cywilnego; 11) inną okolicznością prawną, ekonomiczną lub techniczną skutkującą niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem Umowy zgodnie z SIWZ. 3. Niezależnie od powyższych zapisów, zmiana umowy może zostać dokonana w sytuacjach i na warunkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp. 4. Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących metod: a) Wykonawca może zaproponować Zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji zmian, które zdaniem Wykonawcy w razie przyjęcia pozwolą skrócić okres realizacji umowy lub obniżą koszty realizacji umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego. b) Zamawiający może przedłożyć propozycję zmian przewidzianych w ust. 2 pkt 1), 3), 4) i 5), jeżeli ich wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji umowy, które w razie przyjęcia pozwolą skrócić okres realizacji umowy lub obniżą koszty realizacji umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego lub jeżeli konieczności ich wprowadzenia wynika ze zmiany prawa lub ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. c) Zamawiający informuje Wykonawcę o zmianach przewidzianych w ust. 2 pkt 2) przed przystąpieniem Wykonawcy do realizacji tej części robót. Postanowienie ust. 5-8 nie maja w tym przypadku zastosowania. 5. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą wymogi określone w ust. 4, wraz z tą propozycją przedłoży: 1) opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian, 2) szacunek w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na termin realizacji przedmiotu umowy oraz 3) szacunki dotyczące wpływu zmian na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz z uzasadnieniem. 4) w przypadku opisanym w ust 2 pkt 5) szczegółowe wskazanie okoliczności rzutujących na konieczność zmiany zakresu prac planowanych do powierzenia podwykonawcom wraz ze wskazaniem okoliczności powodujących, iż zmiana zakresu podwykonawstwa nie była możliwa do przewidzenia w szczególności na etapie składania ofert. 6. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający, w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru, (w zależności od przypadku) w terminie 14 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany bądź w tym terminie wystąpi do strony występującej z propozycją zmian przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmian spełniającą wymogi opisane w ust. 5. 7. W przypadku upływu terminu podanego w ust. 6, traktuje się, iż propozycja wprowadzenia zmian została odrzucona. 8. Do przesłanych zmodyfikowanych propozycji zmian mają zastosowanie postanowienia ust. 6-7. 9. W przypadku przyjęcia propozycji zmian wchodzą one w życie pod warunkiem objęcia ich pisemnym aneksem. 10. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w § 12 ust. 1, zostanie skorygowana w związku z wprowadzonymi zmianami w następujący sposób: 1) jeżeli zmiany wprowadzone na mocy postanowień niniejszej umowy polegają na pominięciu jakiejkolwiek części robót, kwota wynagrodzenia wykonawcy, o której mowa w § 14 ust. 1 zostanie zmniejszona o wartość nie wykonanych robót ustaloną na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zakończonego zawarciem niniejszej umowy. 2) jeżeli zmiany wprowadzone na mocy postanowień niniejszej umowy polegają na zastosowaniu rozwiązań zamiennych lub zastąpieniu zakresu robót innym zakresem robót, o których mowa odpowiednio w ust. 2 pkt 1) b) oraz pkt 4), kwota, o której mowa w § 14 ust. 1 podlega w pierwszej kolejności zmniejszeniu o wartość niewykonanych robót na zasadach określonych w pkt 1), a następnie zwiększeniu o wartość wykonanych robót zamiennych lub zastępczych przy zastosowaniu postanowień pkt 4) lub 5) 3) jeżeli roboty wynikające ze zmian wprowadzonych zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym, używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 14 ust. 1 Umowy. 4) jeżeli roboty wynikające ze zmian wprowadzonych postanowieniami niniejszej umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od określonych zgodnie z § 14 ust. 2 umowy oraz cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud" w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. 12. Każda zmiana umowy, z zastrzeżeniem § 11 ust. 3 Umowy, wymaga formy pisemnej i musi być dokonana poprzez podpisanie Aneksu. 13. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowień ust. 1 - 12 jest nieważna. 14. Zmiana Umowy nie może powodować zmiany ogólnego charakteru umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu. 15. Zmiana Umowy nie może prowadzić do: a) wprowadzenia warunków, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści; b) naruszenia równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie; c) znacznego rozszerzenia lub zmniejszenia zakresu świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy; d) zastąpienia wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione wskazane w art. 144 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-05-09, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Tak
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: trasa nr ZO1, trasa 11b
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Trasa Z01 o dł. 1 497 mb, jako ścieżki asfaltowej przeznaczonej dla rolkarzy o szer. 3 m z przewężeniami do szer. 2,5 m, która rozpoczyna się przy Centrum Sportu i Rekreacji na Zarabiu. Prowadzi z parkingu w kier.Osieczan. Trasa będzie przebiegać wzdłuż istn. obiektów sportowych: hali widowiskowo - sportowej, boisk sportowych, strzelnicy, ścieżki rowerowej; wzdłuż rz. Raba, na jej prawym brzegu. Obecnie - nieużytki i pola uprawne. Projekt obejmuje remont ciągu komunikacyjnego i położenie nakładki asfaltowej, która będzie oznakowana jako ścieżka dla rolkarzy. Na drodze projektowanej ścieżki występują dwa cieki wodne, na których planowana jest budowa kładek. Trasa biegnie wzdłuż ist. ścieżki rowerowo-biegowej i prowadzi na teren kąpieliska Dolny Jaz. Trasy 11B o dł. 148 mb i szer. 3,0 m, która będzie przebiegać drogą polną, w miejsc. Borzęta i będzie łączyć się ze ścieżką rowerową planowaną na terenie Gminy Siepraw. Zaplanowano nawierzchnię asfaltową. Na tej trasie planowana jest likwidacja słupa energetycznego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233162-2, 42233200-1, 45111000-8, 45233250-6, 77211400-6, 77211500-7, 45112710-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 4
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
najniższa cena 60,00
czas realizacji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Trasa nr 13
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Trasa nr 13 w miejsc. Borzęta o dł. 1 771 mb i szer. 2,5 ze zwężeniami do 2,3 m - kontynuacji odc. nr 12, przebiegać będzie wzniesieniem, z którego rozpościera się widok na Zb. Dobczycki. Zaplanowano częściowo nawierzchnię asfaltową, a częściowo po terenach o dużym nachyleniu i w terenach leśnych utwardzenie istniejącej drogi bitej. Trasa ta łączy się z drogą woj. nr 967 i dalej łączy się z trasą 11B
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233162-2, 45233200-1, 45111000-8, 45233250-6, 45233123-7, 77211400-6, 77211500-7, 45112710-5, 45233200-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
najniższa cena 60,00
czas realizacji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:okres podany w pkt 4) powyżej jest terminem maksymalnym, Wykonawca może zaoferować krótszy termin realizacji zamówienia oceniany zgodnie z z zasadami wskazanymi w pkt 26 IDW (część I SIWZ).


Część nr: 3 Nazwa: trasa nr Z02, trasa nr 14,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Trasa Z02 o dł. 2 691 mb i szer. 3,0 m, która będzie przebiegać w m. Myślenice - rozpoczyna się w dz. Zarabie przy drodze powiatowej, łączącej się z trasą rowerowo- biegową po drugiej stronie rzeki oraz z planowaną trasą Z01, biegnie wzdłuż lewego brzegu rz. Raba i prowadzi w stronę miejsc. Borzęta, łączy się z trasą nr 14. Trasa przebiega istn. drogą bitą, nad brzegiem rzeki, następnie wzdłuż drogi gminnej, przy uwzględnieniu przebudowy chodnika. Cały odcinek planowany jest do wykonania z betonu czesanego dwukolorowego (czerwony, szary) z oznakowaniem ścieżki rowerowej i biegowej. Zakłada się budowę alternatywnej trasy wzdłuż rz. Raby i budowę kładki nad potokiem Bysinka, trasa łączy się z trasą nr 14 i dalej biegnie w stronę miejsc. Borzęta, lewym brzegiem rzeki do korony Zb. Dobczyckiego. Trasa nr 14 Osieczany - Myślenice- Borzęta o dł. 2 135 mb. i szer. 2,6 -3,0 m, która przebiegać będzie po istn. drodze technicznej nad lewym brzegiem rz. Raby, koroną zapory bocznej Zb. Dobczyckiego w kierunku miejsc. Borzęta. Zaplanowano budowę kładki stalowej na potoku San, odcinek ścieżki wybudowany będzie z betonu o strukturze szczotkowanej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233162-2, 45233200-1, 45111000-8, 45233250-6, 45233123-7, 77211400-6, 77211500-7, 45112710-5, 45233200-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 4
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
najniższa cena 60,00
czas realizacji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:okres podany w pkt 4) powyżej jest terminem maksymalnym, Wykonawca może zaoferować krótszy termin realizacji zamówienia oceniany zgodnie z z zasadami wskazanymi w pkt 26 IDW (część I SIWZ).


Część nr: 4 Nazwa: trasa nr 15, trasa nr 16, trasa nr 17
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Trasa nr 15 o dł. 2 566 mb i szer. 2,5 - 3,0 m, która jest kontynuacją istn. ścieżki rowerowo-biegowej prowadzącej z dz. Zarabie w stronę miejsc. Osieczany. Przebiegać będzie prawym brzegiem rz. Raba, przy rzece i łączyć się z trasą nr 16. W ramach projektu planuje się budowę kładki stalowej nad ciekiem wodnym oraz punktu widokowego - turystycznego (wym. 600 x 670 cm, wys. 255 cm, ograniczonego balustradami, konstrukcji drewnianej belkowo – słupowej z krawędziaków drewnianych) z platformą do obserwacji ptaków oraz miejscem piknikowym - plac utwardzony kostką betonową, ławy i stoły piknikowe, kosze na śmieci, tablica informacyjna. Trasy nr 16 o dł. 1 721 mb i szer. 3,0 m ze zwężeniem do 2,5 m, która będzie biec bezpośrednio po wałach Zb. Dobczyckiego, nad jego prawym brzegiem, na odc. pomiędzy miejsc. Osieczany – Droginia i łączyć się z trasą nr 17. Nawierzchnia wykonana będzie z betonu o strukturze szczotkowanej (czerwony/szary). 8/ Trasy nr 17 o dł. 1 497 mb i szer. 3,0 m ze zwężeniami, biegnącej nad malowniczymi wodami Zb. Dobczyckiego (zapora boczna zbiornika), prawym brzegiem rz. Raba, bezpośrednio po wałach zbiornika. Nawierzchnia wykonana będzie z betonu o strukturze szczotkowanej (czerwonego/szarego). Trasa nr 16 o dł. 1 721 mb i szer. 3,0 m ze zwężeniem do 2,5 m, która będzie biec bezpośrednio po wałach Zb. Dobczyckiego, nad jego prawym brzegiem, na odc. pomiędzy miejsc. Osieczany – Droginia i łączyć się z trasą nr 17. Nawierzchnia wykonana będzie z betonu o strukturze szczotkowanej (czerwony/szary). Trasa nr 17 o dł. 1 497 mb i szer. 3,0 m ze zwężeniami, biegnącej nad malowniczymi wodami Zb. Dobczyckiego (zapora boczna zbiornika), prawym brzegiem rz. Raba, bezpośrednio po wałach zbiornika. Nawierzchnia wykonana będzie z betonu o strukturze szczotkowanej (czerwonego/szarego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233162-2, 45233200-1, 45111000-8, 45233250-6, 45233123-7, 77211400-6, 77211500-7, 45112710-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 4
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
najniższa cena 60,00
czas realizacji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:okres podany w pkt 4) powyżej jest terminem maksymalnym, Wykonawca może zaoferować krótszy termin realizacji zamówienia oceniany zgodnie z z zasadami wskazanymi w pkt 26 IDW (część I SIWZ).


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę montaż nawiewników w oknach, Kraków
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania04-04-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Potrzebuje zamontować w dwóch oknach PCV ręczne nawiewniki. Lokalizacja os. Zielone 10, Kraków. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI