Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz istniejącego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej na działkach o nr ewid. 661/4, 661/3, 661/5 w Miejscu Piastowym – Etap I.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoMiejsce Piastowe
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-02-28
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Miejsce Piastowe
 • Data publikacji ogłoszenia2018-02-13
 • Numer ogłoszenia516995-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 516995-N-2018 z dnia 2018-02-13 r.

Gmina Miejsce Piastowe: Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz istniejącego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej na działkach o nr ewid. 661/4, 661/3, 661/5 w Miejscu Piastowym – Etap I.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejsce Piastowe, krajowy numer identyfikacyjny 37044058300000, ul. ul. Dukielska  14 , 38430   Miejsce Piastowe, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 13 4353012 w. 122, e-mail lczyz@miejscepiastowe.pl, faks 134 309 799.
Adres strony internetowej (URL): www.miejscepiastowe.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
bip.miejscepiastowe.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.miejscepiastowe.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie(poczta,osobiście,za pośrednictwem posłańca)
Adres:
Urząd Gminy Miejsce Piastowe, 38- 430 Miejsce Piastowe, ul.Dukielska 14 - biuro obsługi klienta

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz istniejącego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej na działkach o nr ewid. 661/4, 661/3, 661/5 w Miejscu Piastowym – Etap I.
Numer referencyjny: GP.271.1.1.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz istniejącego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej na działkach o nr ewid. 661/4, 661/3, 661/5 w Miejscu Piastowym – Etap I. I Etap zamówienia podzielony został na dwa 2 części: Cześć I – wykonanie 30% wartości robót zadeklarowanych w ofercie płatne po odbiorze robót w roku 2018 – zakres i wartość robót zostanie określona po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonanego przez wykonawcę. Część II – wykonanie pozostałych robót wchodzących w zakres zamówienia płatne fakturami częściowymi w roku 2019. Przedmiotem planowanej inwestycji jest rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz istniejącego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym. Rozbudowa budynku planowana jest w kierunku północno-zachodnim w stronę patio. Nadbudowa polega na zagospodarowaniu przestrzeni poddasza. Budynek główny będzie budynkiem o trzech kondygnacjach nadziemnych (parter, piętro i poddasze użytkowe) wraz z podpiwniczeniem. Zarówno rozbudowa budynku jak i jego nadbudowa, będzie realizowana jako konstrukcja tradycyjna, murowana. Przestrzeń dziedzińca zewnętrznego– patio zagospodarowano jako przestrzeń otwartą, do wypoczynku. Zakres robót obejmuje : Roboty rozbiórkowe: roboty rozbiórkowe wewnętrzne GOK, Biblioteka rozbiórka dachu GOK, Biblioteka pogłębienie piwnic, GOK, Biblioteka Roboty budowlane: roboty ziemne , fundamentowe izolacja przeciwwodna i termiczna ścian fundamentowych wykonanie ścian piwnice konstrukcja konstrukcja stropy spoczniki schody konstrukcja dachu dach pokrycie elewacja stolarka zewnętrzna Zagospodarowanie terenu ramy żelbetowe, słupy, murki oporowe, plac Instalacje wodno – kanalizacyjne Instalacja wodociągowa, ppoż., wymiana pionów kanalizacji sanitarnej – GOK, Biblioteka Przebudowa odcinka sieci wodociągowej Przebudowa przyłącza wodociągowego Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej Instalacja odgromowa GOK, Biblioteka Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót zał. Nr 8, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zał. Nr 9 projekt wykonawczy zał. nr 10. 2.Dodatkowe wymagania zamawiającego w ramach wynagrodzenia za przedmiot umowy: a) obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, b) opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej po wykonaniu prac, c) wykonanie pomiarów dla wykonanych instalacji oraz dostarczenie dla Zamawiającego protokołów, d) przeprowadzenie niezbędnych odbiorów wymaganych do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie wraz z poniesieniem wszelkich opłat z tym związanych, e) opłat związanych z niezbędnymi do dopuszczeniami, wyłączeniami w związku z prowadzonymi pracami. Gwarancja: 1)Wykonawca udzieli gwarancji jakości i rękojmi za wady na cały zakres zamówienia na okres wskazany w formularzu ofertowym (zał. Nr 1) jednak nie krótszy niż minimum 36 miesięcy licząc od daty bezusterkowego protokołu odbioru. Bieg terminu gwarancji jakości i rękojmi za wady rozpoczyna się od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, a w przypadku stwierdzenia wad , od ich usunięcia i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy jako należycie wykonanego. 2) Wykonawca prowadził będzie serwis gwarancyjny oraz wykonywał będzie niezbędne przeglądy serwisowe w okresie gwarancji i rękojmi ( zakończone protokołem) tj. w okresie 36 miesięcy od bezusterkowego protokołu odbioru w ramach wynagrodzenia za przedmiot umowy, 3) Czas reakcji na zgłoszone wady lub usterki w okresie gwarancji i rękojmi ma wynosić min.12 godzin od momentu pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego, 4)Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w terminie techniczne uzasadnionym i bez zbędnego opóźnienia, jednak nie dłuższym niż 3 dni od dnia stwierdzenia usterek i wad, 5) Oferowane urządzenia oraz materiały użyte do budowy będą posiadały wymagane prawem certyfikaty i atesty. Komplet dokumentów Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w dacie odbioru końcowego, 6) Wykonawca, dokona wyceny prowadzonych czynności serwisowych niezbędnych do utrzymania warunków gwarancji i rękojmi oraz sprawności instalacji i urządzeń objętych umową na etapie ustalania ceny ofertowej za całość przedmiotu zamówienia. 3.Zamawiajacy zgodnie z art.29 ust.3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: a) wykonywanie prac fizycznych związanych z robotami budowlanymi, a w szczególności roboty: ziemne, betoniarskie, zbrojarskie, murarskie, dekarskie oraz instalacyjne tj. elektryczne i sanitarne. 1)W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 2)W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: • oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; • zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 3)Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 4)W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 4.Zamawiający wskazuje, że zgodnie z zapisami art. 29 ust. 5 oraz art. 30 ust. 8 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, wymagania dotyczące dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz uwzględniające potrzeby użytkowników zostały zawarte w opisie przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa). 5.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 6.Przedmiot zamówienia będzie wykonywany wyłącznie z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Polski i Unii Europejskiej. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazuje w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy Pzp, dopuszcza składanie produktów równoważnych. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, i podanie nazw firm, znaków towarowych, opisów, określone w dokumentacji przekazanej wykonawcom wraz z SIWZ, są przykładowe i określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały i urządzenia, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający dopuszcza jedynie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych , co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP, to Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają stawiane wymagania. Będą one podlegały ocenie autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważników” lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nierównoważności”.

II.5) Główny kod CPV: 45210000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111200-0
45111300-1
45260000-7
45443000-4
45233250-6
45231300-8
45332000-3
45311200-2
45312311-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2018-04-16   lub zakończenia: 2019-10-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1)Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże że: - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył minimum 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu robót budowlanych związanych z przedmiotem zamówienia o wartości min. 2 000 000,00 zł brutto każda, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 2) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże że: - dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: 1.konstrukcyjno-budowlanej – która pełniła będzie funkcję kierownika budowy, 2.Instalacyjnych w zakresie instalacji co i wod-kan - która pełniła będzie funkcję kierownika robót instalacyjnych. 3.Instalacji elektrycznych - która pełnił będzie funkcje kierownika robót elektrycznych. Wykonawca obowiązany jest zapewnić stały nadzór kierownika budowy (codzienna obecność) w czasie realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, że kierownicy obowiązani są posiadać uprawnienia budowlane w specjalnościach wskazanych powyżej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów a w odniesieniu do oferentów zagranicznych uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ( Dz.U. z 2016r., poz.290) i ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w/w warunki można spełniać łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.Złozyć oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art.24 ust.1 ustawy PZP – wzór oświadczenia stanowi zał. Nr 2 do SIWZ. 2.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego na stronie Zamawiającego informacji z określonych w art.86 ust.5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wzór stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ. Zgodnie z ustawą dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów przez grupę kapitałową rozumie się przez wszystkich przedsiębiorców którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawca nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3.Brak podstaw wykluczenia musi potwierdzić każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz podmioty, na zdolności których wykonawca polega w trybie art.22a Ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.Złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art.22 ust.1 ustawy PZP – wzór oświadczenia stanowi zał. Nr 3 do SIWZ. 2.Złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - wzór wykazu stanowi zał. Nr 6 do SIWZ. 3.Złożyć wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ. 4.Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Udostępnianie potencjału przez podmioty trzecie: 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji zamieszcza informacje o tych podmiotach we własnym oświadczeniu, W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art., 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z innymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności; a)zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy realizacji zamówienia publicznego, c)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d)czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie : Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowanie ich i zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia poświadczoną przez zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 1.Oświadczenia , o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art.22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 2.Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 3.Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 4.Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 5.Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający wzywa wykonawcę którzy nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1.Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych). 2.Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w sposób stosowny do jego formy. 3.Wadium może być wniesione w : a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089). 4.Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku Oddział w Miejscu Piastowym – Nr 26 8642 1041 2006 41001959 0026. 5.W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienia wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy, 38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14 pok.102, natomiast kopię należy dołączyć do oferty. 7.Wadium w zakresie zabezpieczenia zawarcia umowy musi uwzględniać wszystkie okoliczności jego zatrzymania przez Zamawiającego, wymienione w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy i zabezpieczać ofertę przez cały okres związania nią tj. 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się od upływu terminu składania ofert. Oferty wykonawców, którzy nie wnieśli wadium odpowiadającego powyższym wymaganiom odrzuca się. 8.Zamawiajacy odrzuci ofertę wykonawcy zgodnie z art.89 ust.1 pkt7b jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 9.Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zastała wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art.46 ust 4a Ustawy. 10.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (Art.46 ust.4a). 11.Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art.46 ust.1 Ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
wydłużenie okresu gwarancji 30,00
doświadczenie zawodowe kierownika budowy 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie: 1)Terminu realizacji prac objętych umową: a) W przypadku opóźnienia w wyborze wykonawcy w procedurze przetargowej – o taką ilość dni o jaką nastąpiło opóźnienie względem terminu rozpoczęcia robót i przekazania terenu budowy, b) Zawieszenia realizacji robót przez zamawiającego, c) W przypadku braku lub wad dokumentacji projektowej, d) W przypadku wykonywania zamówień dodatkowych, e)W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy na uzasadniony wniosek wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, f)Wystąpienia przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada wykonawca, g)Zmian w dokumentacji projektowej o czas niezbędny do dostosowania się wykonawcy do takiej zmiany, 2)Wynagrodzenie wykonawcy: a) zmiana stawki urzędowej podatku VAT, b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r.o minimalnym wynagrodzeniu za prace, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, b) rezygnacji z części robót, jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy – o wartość niewykonanych robót, c)zmiany obowiązujących przepisów. 3)Personelu wykonawcy na stanowiska kluczowe za uprzednią akceptacją na piśmie. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest w przypadku podpisania umowy do skierowania do pracy osoby wskazanej w wykazie. W przypadkach losowych zamawiający zaakceptuje, zmianę kierownika w przypadku, gdy kwalifikacje zawodowe proponowanego kandydata będą takie same lub wyższe niż osoby wymienionej w formularzu ofertowym , a doświadczenie podlegające punktacji będzie nie mniejsze niż określone w ofercie wykonawcy. Wymagana jest pisemna zgoda zamawiającego, po pisemnym przedłożeniu dokumentów potwierdzających doświadczenie i kwalifikacje . 4)W zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego: a) powierzenie podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie wykonawcy, b) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy na etapie realizacji robót, c) powierzenie części zamówienia podwykonawcom w trakcie realizacji zamówienia, pomimo niewskazania w postępowaniu żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa, Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiany mogą być wprowadzane na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego i wymagają formy pisemnej tj. aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-28, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie okuć murków ogrodzeniowych - Wrocanka
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania21-02-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie okuć murków ogrodzeniowych, długość ogrodzenia ponad 20 mb. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Miejsce Piastowe: Remont dróg gminnych w Gminie Miejsce Piastowe w 2018 roku.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2884D w miejscowości Stanowice
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Kożuchowie przy ul. Anny Haller
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI