Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno - Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno - Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim. Budowa sali gimnastyczno- rehabilitacyjnej OREW w Tomaszowie Lubelskim. Adaptacja poddasza w budynku Szkoły Podstawowej w Przeorsku na mieszkania treningowe.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoTomaszów Lubelski
 • WojewództwoLubelskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoInny: Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Tomaszów Lubelski
 • Kategoria zamówienia (CPV)Roboty budowlane związane z salami gimnastycznymi
 • Termin składania wniosków09/04/2010
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg ograniczony
 • ZamawiającyPolskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim
 • Data publikacji ogłoszenia2010-04-01
 • Numer ogłoszenia1/2010/75101
TREŚĆ PRZETARGU
Tomaszów Lubelski: Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno - Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim.Budowa sali gimnastyczno- rehabilitacyjnej OREW w Tomaszowie Lubelskim. Adaptacja poddasza w budynku Szkoły Podstawowej w Przeorsku na mieszkania treningowe.
Numer ogłoszenia: 75101 - 2010; data zamieszczenia: 01.04.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim , ul. Słowackiego 7B, 22-600 Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie, tel. 084 6642271, faks 084 6658903.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.psouu-tomaszow.neostrada.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Tomaszów Lubelski.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno - Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim. Budowa sali gimnastyczno- rehabilitacyjnej OREW w Tomaszowie Lubelskim. Adaptacja poddasza w budynku Szkoły Podstawowej w Przeorsku na mieszkania treningowe..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNO_REHABILITACYJNEJ OREW W TOMASZOWIE LUBELSKIM. Roboty ziemne i ściany podziemia Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej -24,050m Rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej -19,240m2 Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III) -14,352m3 Zasypywanie wykopów piaskiem o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m -9,225m3 Podkłady betonowe pod ławy i stopy z betonu B7,5 grub. 10 cm z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym -0,712m3 Ławy fundamentowe prostokątne Żelbetowe szerokości do 0.6 m - 1,170m3 Stopy fundamentowe trapezowe Żelbetowe o objętości do 1.5 m3 - 0,788m3 Ściany podziemia z cegieł pełnych na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 1 cegły -9,100m2 Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich podziemia pod izolacje- 18,200m2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -dwie warstwy 36,400m2. Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ścian fundamentowych murowanych z wyrównaniem zaprawą - 3,250m2 Ściany nadziemia Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m grubości 24cm z bloczków betonu komórkowego długości 59cm -14,995m2 Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych L 19-240 - 14,400m. Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni do 2 m2- 3,780szt. Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 -8,405m2 Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko - 7,300m Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 0,5 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych - 0,820m3 Zamurowanie otworów okiennych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - 3,193m3 Okna jednoramowe O1- 8,405m2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m - 2,000szt. Słupy Żelbetowe do przekroju 25X25 cm -0,500m3 Założenie belek stalowych NP 180 -0,356 t. Tynki wewnętrzne i malowanie Rozbiórka poziomych paneli winylowych typu Siding wraz z dociepleniem na gotowym ruszcie na ścianach - 27,485m2 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - 69,543m2 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m2 o szerokości 20 cm - 3,750m2 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach - po demontażu Sidingu - 27,485m2 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych mocowanych do podłoża -49,325m2. Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną matową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem -73,293m2 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitów podłoży gipsowych z gruntowaniem - 76,810m2. Podłoża i posadzki Podkłady z ubitych materiałów sypkich piasku grub. 30 cm na podłożu gruntowym - 14,797m3 Podkłady murarskie z gruzobetonu grub. 15 cm na podłożu gruntowym - 7,399m3 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno (dwie warstwy) - 98,65m2 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa grub. 6 cm - 49,325m2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej- 49,325m2 Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej - 49,325m2 Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x30 cm na zaprawie klejowej -26,540m Konstrukcja drewniana dachu i pokrycie Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murłaty o przekroju 10X10 cm- 0,065m3 konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murłaty o przekroju 10X10 cm mocowane do muru na kołki rozporowe-0,052m3 konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykłe o dł. ponad 4.5m i przekroju 8X 18 cm- 0,949m3 Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej - 0,044m Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - kontrłaty 40X50 mm- 55,172m2 Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - łaty 40X50mm- 55,172m2 Izolacja z folii polietylenowej dachowej zbrojonej przymocowana do konstrukcji drewnianej -55,172m2 Pokrycie dachów blachą powlekaną dachówkową na łatach -55,172m2 Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych -okapów - 6,500m Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm -10,693m2 Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej półokrągłych o śr. 12 cm - 6.500m Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okrągłych o śr. 10 cm - 4,600m. Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych - 6,500m Ruszty drewniane pod podsufitkę - 3,900m2 Podsufitka z listew drewnianych o szerokości 45-80 mm -3,900m2 Podsufitka z listew drewnianych - lakierowanie - 3,900m2 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe stropodachu z wełny mineralnej grub. 15 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa -55,172m2. Izolacja z folii polietylenowej dachowej paroizolacyjnej przymocowana do konstrukcji drewnianej - 55,172m2 Elewacja i elementy zewnętrzne Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi grub.10 cm - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. Wyprawy elew. z got. suchej mieszanki akrylowej - 14,995m2. Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z gazobetonu płytami styropianowymi grub. 2 cm - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z gotowej suchej mieszanki akrylowej - 3,690m2 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy Użyciu got. Zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. Suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - 12,300m Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy Użyciu got. Zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. Suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokołowej- 6,500m Ocieplenie ścian cokołu budynku płytami styropianowymi grub. 7 cm - przyklejenie płyt styropianowych do ścian -9,100m2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach - 9,100m2 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z mozaikowych grysowych tynków dekor. o fakturze grysowej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - 3,900m2. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej - 5,200m2 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 6,500m. Instalacje sanitarne Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm - 13,400m Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm -3,000szt Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach -7.200m. Rury przyłączne miedziane o śr. zewn. 20 mm do grzejników - 3,000kpl Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 20 mm - 3,000szt. Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm - 3,000szt. Montaż otulin termoizolacyjnych dla rurociągów o śr. 20 mm, gr. izolacji 30 mm - 3,000m Instalacje elektryczne Przewód wtynkowy - YDYp 3x1,5 mm2 układany w tynku - 69,000m. Przewód wtynkowy - YDYp 3x2,5 mm2 układany w tynku - 32,600m Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 końcowych - 4,000 szt. Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 80 mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2 - 4,000szt. Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 60 mm - 2,000szt. Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej -1,000szt. Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej - 1,000szt. Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na drewnie mocowane na wkrętach do płyt g-k - 9,000kpl Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem przykręcanych 4x20W - przelotowych -9,000kpl. Remont schodów- wejścia do budynku OREW Zerwanie okładzin z masy lastrykowej - schody wejścia głównego - 18,855m2 Uzupełnienie- wyrównanie powierzchni stopni i podestu z zaprawy cementowej - 7,875 m2 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z cegły murków bocznych - 10,980 m2 Gruntowanie podłoży preparatami UNI GRUNT -18,855m2 Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - stopnice z płyt granitowych o fakturze młotkowanej grubości 5 cm i szerokości 35 cm -7,500m Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - podstopnice z płyt granitowych szlifowanych grubości 3 cm i szerokości 15 cm -10,000m Wyłożenie podestu zewnętrznego wejścia głównego pełne z elementów prostokątnych na zaprawie cementowo-wapiennej - płyty granitowe o fakturze młotkowanej gr. 5cm - 3,750m2. Balustrady zewnętrzne okładzinowe - wyłożenie obustronne ścian balustrady płytami granitowymi szlifowanymi o grubości 3 cm -10,980m2. Okładzina cokołów zewnętrznych schodów z płyt granitowych szlifowanych grubości do 3 cm -0,350m2. Monitoring systemu oddymiania klatki schodowej. ADAPTACJA PODDASZA W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZEORSKU NA MIESZKANIA TRENINGOWE Adaptacja pomieszczeń poddasza Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 0,5 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - 15,375m2 Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2m2 - 18szt. Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych z 2XC160mm - nadproża N1,N2,N3,N4,N5,N6 - 22,920m. Ścianki działowe pełne z cegieł dziurawek grubości 0,5 cegły - 31,775m2 Ścianki działowe z płytek gazobetonowych grubości 12cm -11,644m2 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat III zaprawy cementowo-wapiennej - 99,138m2 Ościeżnice drzwiowe stalowe FD1-1000mm dla drzwi wewnątrzlokalowych - 21,00szt. Ościeżnice drzwiowe stalowe FD1-900mm dla drzwi wewnątrzlokalowych - 1,00 szt. Ościeżnice drzwiowe stalowe FD1-800mm dla drzwi wewnątrzlokalowych - 2,00 szt. Ościeżnice drzwiowe stalowe FD1-700mm dla drzwi wewnątrzlokalowych - 4,00 szt. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe sufitów poddasza z wełny mineralnej grub. 10cm z płyt układanych na sucho w konstrukcji drewnianej dachu - 91,681m2 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe sufitów poddasza z wełny mineralnej grub. 10cm poziome z płyt układanych na sucho następna warstwa - 91,681m2 Izolacja z folii polietylenowej paroizolacyjnej sufitów poddasza - 91,681m2 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na sufitach -91,681m2 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych podwójne sufitów poddasza na gotowych rusztach - 91,681m2 Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo - 21,500m2 Licowanie ścian płytkami glazurowanymi o wymiarach 20X25cm na zaprawie klejowej w łazienkach -122,460m2. Listwy narożnikowe łazienek - 70,000m. Licowanie ścian płytkami glazurowanymi o wymiarach 20X25 cm na zaprawie klejowej pomieszczeń jadalni z aneksem - 15,660m2 Listwy narożnikowe jadalni z aneksem - 15,830m Gładzie jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyk. Ręcznie na ścianach na podłożu z tynku. - 765,113 m2 Gruntowanie podłoży preparatami UNI GRUNT powierzchnie pionowe ścian - 903,233m2 Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową matową tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - 765,113m2 Gładzie jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyk. Recznie na stropach na podłożu z tynku - 373,150m2. Gruntowanie podłoży preparatami UNI GRUNT powierzchnie poziome sufitów - 373,150m2. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych tynków gładkich sufitów - 373,150m2. Zerwanie posadzek z płytki lastrykowej - 67,000m2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - 176,059m2 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - 413,600m2 Gruntowanie podłoży preparatami UNI GRUNT - powierzchnie poziome - podłoża pod posadzki - 413,600 m2 Posadzki z deszczułek na lepiku w pokojach mieszkalnych - 133,100m2 Lakierowanie posadzek i parkietów - 133,100m2 Posadzki z płytek terakotowych 30X30cm - 280,700m2 Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10X30cm na zaprawie klejowej -212,730m Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pelne D1 - 28,700m2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pelne D2 łazienkowe - 14,350m2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pelne D3 - 3,280m2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pelne D4 - 5,740m2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pelne D5 - 1,845m2 Wymiana istniejących drzwi drewnianych na drzwi D6 z PCV - 3,280m2 Wyłazy strychowe ze schodami drabiniastymi składanymi w zabudowie - 2 ,000szt. Remont schodów- wejścia do mieszkań treningowych Zerwanie okładzin z masy lastrykowej - 25,470m2 Uzupełnienie - wyrównanie powierzchni stopni i podestu z zaprawy cementowej z zatarciem na gładko - 12,450m2 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat III murków bocznych - 13,020m2 Gruntowanie podłoży preparatami UNI GRUNT powierzchnie pionowe i poziome - 25,470m2 Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - stopnice z płyt granitowych o fakturze młotkowanej grubości 5cm i szerokości 35cm - 15,000m. Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - podstopnice z płyt granitowych szlifowanych grubości 3 cm i szerokości 15cm - 18,000m. Wyłożenie podestu zewnętrznego wejścia płyty granitowe o fakturze młotkowanej gr. 5cm - 4,500m2 Balustrady zewnętrzne okładzinowe - wyłożenie obustronne ścian balustrady płytami granitowymi szlifowanymi o grubości 3cm - 13,020m2. Okładzina cokołów zewnętrznych schodów z płyt granitowych szlifowanych grubości do 3 cm - 0,450m2 Podjazd pod śmietnik i miejsca parkingowe dla samochodów Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem gr 18cm po zagęszczeniu RM=2,5MPa - 380,350m2 Nawierzchnie z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej 380,350m2 Krawężniki betonowe wystające 15X30 cm na podsypce cementowo-piaskowej -52,300m Ława pod krawężniki betonowa z oporem - 3,923m3 Humusowanie i obsianie skarp przy grubości humusu 5cm - 130,000m2. Remont instancji elektrycznej Tablice rozdzielcze TO-1, TO-2 - 2 szt. Tablice rozdzielcze T-1, T-2, T-3, T-4, T-5- 5 szt. Rury winidurowe fi 37mm - 19m Rury winidurowe fi 28 mm - 18m Przewody izolowane 1 żyłowe wciągane do rur 16mm2 - LgY10 - 95m Przewody izolowane 1 żyłowe wciągane do rur LY-6 - 90m Przewody kabelkowe układane p.t. przekrój do 7,5mm2 - 820m Przewody kabelkowe układane p.t. przekrój do 12,5mm2 - 75m Przewodu kabelkowe układane n.t. przekrój do 7,5mm2 - 60m Puszki instalacyjne podtynkowe fi 60 pojedyncze - 85 szt. Puszki instalacyjne podtynkowe fi 80 - szt. 70 Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego - szt.5 Łącznik Pt 10A, 250V 1 biegunowy - 12 szt. Łącznik Pt 6A, 250V - 5 szt. Łącznik w puszce instalacyjnej świecznikowy - 14 szt. Łącznik Pt 10A, 250V schodowy - 4 szt. Gniazda instalacyjne wtyczkowe Pt 2 -biegunowe 10A -2,5mm2 - 42 szt. Gniazda instalacyjne wtyczkowe NT 2 biegunowe 16A 2,5mm2 - 8 szt. Oprawy oświetleniowe nasufitowe świetlówkowe 4X18 - 9 kpl Oprawy oświetleniowe nasufitowe świetlówkowe 2X40W - 27 kpl Oprawy oświetleniowe nasufitowe świetlówkowe 2 X40W - 9 kpl Oprawy oświetleniowe przykręcane zwykłe - 4 kpl Wentylator sufitowy - 5 szt. Demontaż starych puszek lub odgałęźników instalacyjnych do fi 60mm - 48szt. Demontaż starych puszek i odgałęźników instalacyjnych fi ponad 60mm - 52szt. Demontaż przewodu wtynkowego - 600m Demontaż przewodów kabelkowych do 30mm2 w rurach instalacyjnych winidurowych - 48m Demontaż tablic - 6 szt. Montaż przewodów wtynkowych i kabelkowych YdYt do 7,5mm2 na podłożu innym niż betonowe - przewód YTDY 2X0,5m - 25m Puszki instalacyjne podtynkowe fi 60 -szt.1 Montaż aparatu telefonicznego - 1 szt. Remont instalacji sanitarnej Instalacja wodociągowa: Demontaż hydrantu ściennego fi 50mm - szt.1 Rurociągi z tworzyw sztucznych fi zewn. Od 20mm do 32mm - 131m Zawory przelotowe i zwrotne Dn 15mm - 4 szt. Zawory przelotowe i zwrotne Dn 20mm - 4 szt. Zawory czerpalne Dn 15mm -6 szt. Baterie umywalkowe Dn 15mm - 8 szt. Bateria natryskowa Dn 15mm -4 szt. Bateria wannowa Dn 15mm- 3 szt. Zawory hydrantowe Dn 25mm - szt.1 Szafka hydrantowa wnękowa - szt. 1 Izolacja otulinami wielowarstwowymi warstwa izolacji grubość 30mm rurociąg fi 21-38 - 4 m2 Instalacja kanalizacyjna: Rozbiórka elementów betonowych - 1,9m3 Rurociągi z PVC kanalizacyjnego Fi 75mm - 7m Rurociągi z PVC kanalizacyjnego Fi 50mm - 27m Rurociągi z PVC kanalizacyjnego Fi 110mm - 5,2m Zlewozmywak - 1 szt. Umywalki - 7 kpl Ustęp typu kompakt - 6 kpl Wanna blaszana wolnostojąca - 3 kpl Brodzik natryskowy z kabiną - 4 kpl Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego fi 50 mm - szt. 3 Instalacja centralnego ogrzewania: Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych fi 20mm - 103m Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych fi 25mm - 41m Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych fi 32mm - 17m Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych fi 40mm - 11m Grzejniki stalowe 1 płytowe długość do 1600mm - 8 szt. Grzejniki stalowe 2 płytowe długość do 1600mm - 9 szt. Grzejniki stalowe 3 płytowe długość do 1600mm - 4 szt. Grzejniki łazienkowe suszarkowe - 6 szt. Rury stalowe przyłączne do grzejników Dn 15mm - 27 kpl Zawory grzejnikowe Dn 15mm - 27 szt. Zawory grzejnikowe Dn 15 głowica termostat - 27 szt. Zawory powrotne - szt. 27 Zawór odpowietrzający automatyczny Dn 15 - 12 szt. Izolacja otulinami z wełny mineralnej, rurociągi, 1 warstwa izolacji grubość 30mm rurociąg fi 21-38mm - 22m2 Wentylatory łazienkowe - 6 szt. Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej, o średnicach otworów ssących do 400mm i masie do 90 kg wentylator wyciągowy nad okapem - 1 szt. Montaż okapu kuchennego - 1 szt. Monitoring systemu oddymiania klatek schodowych Montaż kolektorów słonecznych.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.22-8, 45.21.13.41-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie przewiduje wnoszenia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania przez Wykonawcę specjalnych uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie warunku posiadania przez Wykonawcę wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien udokumentować się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie przynajmniej jednej roboty budowlanej związanej z remontem lub budową obiektu kubaturowego o kubaturze ogólnej nie mniejszej niż 1100 m3. Wartość wykonanej roboty budowlanej nie może być mniejsza niż 510 000,00 zł brutto.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie warunku dysponowania przez Wykonawcę potencjałem technicznym do realizacji przedmiotu zamówienia wykonawcy muszą udokumentować dysponowanie następującymi narzędziami i urządzeniami technicznymi: - samochód samowyładowczy 5 ton - minimum 1 szt. - samochód skrzyniowy do 5 ton - min. 1 szt. - betoniarka wodospadowa 250l - min. 1 szt. - rusztowania stalowe - min 1 kpl. - wibrator powierzchniowy - min 1 szt. - piła do cięcia kostki - min. 1 szt. -wyciąg - min 1 szt. -żuraw okienny - min 1 szt.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie warunku dysponowania przez Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykonawcy muszą udokumentować dysponowanie następującymi osobami w ilości minimum: ośmioma robotnikami budowlanymi, dwoma kierowcami posiadającym uprawnienia do kierowania samochodami ciężarowymi, dwoma elektromonterami (elektrykami), dwoma monterami instalacji sanitarnych, jedną osobą posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie to jest posiadającą uprawnienia budowlane specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Osoba posiadająca uprawnienia budowlane musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej poświadczone przez odpowiedni organ samorządu zawodowego.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Wykonawca winien udokumentować, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 600.000,00zł. Przedmiotem ubezpieczenia ma być odpowiedzialność cywilna wykonawcy z tytułu szkód, jakie może wyrządzić osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością lub posiadaniem mienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 5.

Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

Zamawiający po dokonaniu oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zaprosi do składania ofert tych wykonawców, którzy otrzymają najwyższe oceny spełnienia warunków w podanym niżej kryterium kwalifikacyjnym: Wykonawca otrzyma punkty za doświadczenie zawodowe wykazane ponad wymagane minimum opisane w warunku nr 1 - Posiadanie wiedzy i doświadczenia a polegające na prawidłowym ukończeniu i wykonaniu zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych związanych z budową lub remontem obiektów kubaturowych o kubaturze ogólnej nie mniejszej niż 1100 m3. Wartość każdej wykonanej roboty budowlanej nie może być mniejsza niż 510 000,00 zł brutto. Zamawiający punktował będzie roboty budowlane o wartości co najmniej 510 000,00 zł brutto. Wykonawca który spełni warunki określone w ogłoszeniu to jest, udokumentuje wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej ponad wymagane minimum obejmującej remont lub budowę obiektu kubaturowego o kubaturze ogólnej nie mniejszej niż 1100 m3 i o wartości nie mniejszej niż 510 000,00 zł brutto potwierdzonej dokumentem stwierdzającym, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - otrzyma 1 punkt. Za każdą następną wykazaną robotę budowlaną porównywalną z przedmiotem zamówienia, i potwierdzoną dokumentem stwierdzającym, że robota ta została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona wykonawca otrzyma kolejny 1 punkt. Do składania ofert zamawiający zaprosi: - pierwszych 5 wykonawców, którzy spełniają wymagane warunki i osiągną najwyższą liczbę punktów przyznaną zgodnie z powyższym opisem lub - wszystkich wykonawców, którzy spełnią minimalne warunki udziału w postępowaniu, jeżeli liczba wykonawców będzie mniejsza lub równa liczbie 5. W przypadku gdy dwóch lub więcej wykonawców uzyska taka samą liczbę punktów kwalifikujących wykonawcę na 5 miejsce, o przyznaniu miejsca na liście zaproszonych do składania ofert będzie decydować sumaryczna wartość wykonanych robót spełniających warunki opisane powyżej. Zamawiający w żadnym wypadku nie będzie brał pod uwagę zamówień o wartości poniżej 510 000,00 zł brutto.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia przysługującego wykonawcy oraz zmianę jego formy w przypadku wniesienia przez Zamawiającego jako wkładu własnego w realizację inwestycji materiałów budowlanych uzyskanych od sponsorów oraz w przypadku wykonania części robót budowlanych przez pracowników zamawiającego i wolontariuszy. Wartość wniesionego wkładu własnego Zamawiającego zostanie wyliczona w oparciu o nośniki kosztów wyszczególnione w dokumencie stanowiącym załącznik do oferty przetargowej przedłożonym przez Wykonawcę to jest w Wykazie stawek i narzutów.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Tomaszów Lubelski; ul. Słowackiego 7B; 22-600 Tomaszów Lubelski.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.04.2010 godzina 16:00, miejsce: Sekretariat Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Tomaszów Lubelski; ul. Słowackiego 7B; 22-600 Tomaszów Lubelski..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno - Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim finansowany jest w ramach działania 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwo Lubelskie na lata 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie wylewki - Motycz
 • Lokalizacja zlecenialubelskie
 • Data dodania18-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie wylewki w garażu 35 m2. Zainteresowanych proszę o podanie terminów wykonania i cen.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI