Rozbudowa obiektu RCKiK w Bydgoszczy

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Rozbudowa obiektu RCKiK w Bydgoszczy
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBydgoszcz
 • WojewództwoKujawsko-pomorskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-01-22
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyRegionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
 • Data publikacji ogłoszenia2018-01-05
 • Numer ogłoszenia501598-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 501598-N-2018 z dnia 2018-01-05 r.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy: Rozbudowa obiektu RCKiK w Bydgoszczy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Ks. Markwarta  8 , 85015   Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 228 636, e-mail zaopatrzenie@rckik-bydgoszcz.com.pl, faks 523 228 636.
Adres strony internetowej (URL): www.rckik-bydgoszcz.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.rckik-bydgoszcz.com.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.rckik-bydgoszcz.com.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
ul. Ks. Markwarta 8; 85-015 Bydgoszcz

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa obiektu RCKiK w Bydgoszczy
Numer referencyjny: 1-ZP-2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania pn.„ Rozbudowa Obiektu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy”, w ramach istniejącego budynku, na podstawie Programu funkcjonalno - użytkowego (dalej PFU) oraz Koncepcji architektonicznej. 1.1. Zamówienie obejmuje: 1) opracowanie dokumentacji: a) projektowej- pozwolenie na budowę (projekt budowlany, projekty wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – dalej STWiOR) wszystkich branż, tj. ogólnobudowlanej i instalacyjnej w zakresie: centralnego ogrzewania, wody zimnej i hydrantowej, ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wentylacji, instalacji oświetleniowej, gniazd wtykowych, sygnalizacji włamania i napadu, monitoringu CCTV, okablowania strukturalnego (komputerowego i telefonicznego), systemu zabezpieczeń pożarowych - zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na dzień uzyskania pozwolenia na budowę oraz uzyskanie na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej wszelkich opinii i uzgodnień wynikających z obowiązujących przepisów prawa i niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę oraz do realizacji na podstawie opracowanego projektu wszystkich robót budowlanych, w tym m. in. w zakresie zgodności z wymaganiami sanitarno - epidemiologicznymi oraz ochrony pożarowej; b) projektowej- zgłoszenie robót budowlanych (opis zakresu robót do zgłoszenia, projekt wykonawczy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – dalej STWiOR) wszystkich branż objętych zgłoszeniem Podział dokumentacji projektowej na dokumentację objętą pozwoleniem na budowę oraz zgłoszeniem projektant określi w koncepcji z uwzględnieniem harmonogramu robót przy zachowaniu ciągłości funkcjonowania i użytkowania obiektu 2) uzyskanie pozwolenia na budowę po uzyskaniu pełnomocnictwa od Zamawiającego; 3) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej oraz STWiOR, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym* uzgodnionym z Zamawiającym; 4) sprawowanie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji robót; 5) przeprowadzenie prób, rozruchu technologicznego oraz wymaganych badań, a także przygotowanie dokumentów niezbędnych do przekazania do użytkowania obiektu powstałego w wyniku przeprowadzonych robót budowlanych, oraz udział w procesie uzyskania pozwolenia na użytkowanie; 6) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcjami obsługi wszystkich zamontowanych w budynku urządzeń i wyposażenia. * Zamawiający, przed podpisaniem umowy z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego złożonego przez wykonawcę wraz z ofertą 1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 i 1A do SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71220000-6
71223000-7
71247000-1
45100000-8
45111300-1
45215100-8
45300000-0
45330000-9
45310000-3
45400000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-02-28
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-02-28

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 4.000 000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie: a) co najmniej 2 umowy (zamówienia), na roboty budowlane polegające na budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub modernizacji obiektu, w tym minimum 1 obiektu służby zdrowia, o wartości robót budowlanych: - dla obiektu służby zdrowia - minimum 3.000.000,00 zł brutto - dla drugiego obiektu – minimum 2.500.000,00 zł brutto Każda z umów, o których mowa powyżej musi obejmować co najmniej roboty polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie czy modernizacji obiektu oraz pracach instalacyjnych oraz b) co najmniej 1 umowy (zamówienia),której przedmiotem były roboty w branży elektrycznej o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto 00/100), oraz c) co najmniej 1 umowy (zamówienia),której przedmiotem były roboty w branży sanitarnej o wartości nie mniejszej niż 40 000,00 zł brutto(słownie: czterdzieści tysięcy złotych brutto 00/100). 2 Wykonawca dysponuje osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, które spełniają następujące wymogi: a) kierownikiem budowy, który musi spełniać łącznie wszystkie następujące wymagania:  posiadać uprawnienia kierownika budowy w robotach budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej, oraz minimum 2 letnie doświadczenie  posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 t.j.), zwane dalej „ustawą – Prawo budowlane”, w specjalności konstrukcyjno–budowlanej lub architektonicznej do kierowania robotami, oraz  być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 t.j.) zwana dalej „ustawą o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa”; b) kierownikiem robót elektrycznych, który musi spełniać łącznie wszystkie następujące wymagania:  posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami, oraz  być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa; c) kierownikiem robót sanitarnych, który musi spełniać łącznie wszystkie następujące wymagania:  posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami, oraz  być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) aktualny na dzień złożenia wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonawca w wykazie ma obowiązek wskazać roboty budowlane potwierdzające spełnianie warunku określonego w rozdziale 5 ust. 2 pkt 3 ppkt 3.1 SIWZ. Dowodami potwierdzającymi czy roboty budowlane zostały wykonane należycie są: • referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, • inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o którym mowa w pkt a). Jeśli Wykonawca składa inne dokumenty, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania dokumentów, o których mowa w pkt a. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. dokumenty składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie. 2) aktualny na dzień złożenia wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień wraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. dokumenty składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie. 3) aktualny dokument potwierdzający posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. dokumenty składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie. Zgodnie z art. 26 ust. 2c ustawy Pzp, jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, określonych w pkt. 3 powyżej, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. W przypadku wskazania przez Wykonawcę ww. oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
2. Wysokość wadium wynosi: 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). 3. Wadium musi zostać wniesione na cały okres związania ofertą. 4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 6. Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie bankowe oraz poręczenia innych instytucji winny zostać złożone w formie dokumentu oryginalnego. 7. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy tj.: Bank Gospodarstwa Krajowego O/Toruń - 37 1130 1075 0002 6156 3920 0003 „WADIUM: Postępowanie nr 1/ZP/2018”

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin gwarancji 20,00
termin realizacji 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje zmiany w zawartej umowie w stosunku, do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie: a. Zmiany podwykonawcy z zastrzeżeniem, że jeśli Wykonawca w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, w wyniku, którego zawarto umową posłużył się doświadczeniem podwykonawcy, nowy podwykonawca musi również wykazać się doświadczeniem wymaganym przez Zamawiającego w procedurze o udzielenie zamówienia będącego przedmiotem umowy; b. Zmiany osób pełniących funkcję kierownika budowy – zmiana będzie możliwa na wniosek Wykonawcy, po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby spełniającej warunki zawarte w SIWZ oraz przedłożeniu dokumentów potwierdzających uprawnienia tych osób wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. c. Zmian technologiczno-materiałowych wykonania elementów robót wyłącznie w przypadkach, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie czy też system jest równorzędny lub lepszy funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt. d. Zmian z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa; e. Zmian wynagrodzenia należnego Wykonawcy: - polegających na jego zmniejszeniu w przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy. W takim przypadku z wynagrodzenia ryczałtowego wyłączone zostaną kwoty odpowiadające kosztom zmniejszonego zakresu rzeczowego i wynagrodzenie z tego tytułu ustalone zostanie na podstawie uzgodnionego przez Strony kosztorysu; - zmian wynikających ze zmian w prawie właściwym dla podatków i ceł, które podwyższą lub obniżą cenę przedmiotu umowy, co w zależności od rodzaju zmian, jakie będą miały miejsce będzie skutkowało podwyższeniem lub obniżeniem wartości przedmiotu umowy. f. Zmiany terminu, o którym mowa w § 11 ust. 1 w przypadku zmian spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi lub utrudniającymi prowadzenie robót budowlanych, dokonanie odbiorów, lub obiektywnymi utrudnieniami w budowie, niemożliwymi do stwierdzenia przed rozpoczęciem budowy, utrudnieniami w uzyskaniu pozwolenia na budowę. g. Zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego powodowanych przyczynami technicznymi lub technologicznymi lub atmosferycznymi Wykonawca jest obowiązany aktualizować opracowany harmonogram rzeczowo-finansowy w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w tym zakresie. Aktualizacja harmonogramu musi być wykonana na każde wezwanie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od przedstawienia takiego wezwania przez Zamawiającego. Harmonogram obowiązuje Strony po ich zatwierdzeniu przez Zamawiającego; h. Zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. i. Zmiany danych Wykonawcy (np.: zmiana nazwy, siedziby lub adresu) lub zmiany wynikającej z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy np.: w formie sukcesji uniwersalnej. 2. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmiany, z zastrzeżeniem art. 140 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku: a. zmiany w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz zmiana sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkująca niemożliwością realizacji przedmiotu umowy; b. powstania nadzwyczajnych okoliczności będących „siłą wyższą” skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotu umowy lub grożących rażącą stratą, których Strony nie przewidziały przy zawarciu umowy. Jako „siłę wyższą” rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od woli i intencji którejkolwiek ze Stron umowy; c. powstania nadzwyczajnych okoliczności niebędących „siłą wyższą”, grożących rażącą stratą, których Strony nie przewidziały przy zawarciu umowy; 3. Wyżej wymienione zmiany mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy i za zgodą obu Stron wprowadzone aneksem do umowy. 4. Żadna ze zmian nie może powodować wzrostu wynagrodzenia wynikającego z oferty Wykonawcy, a wskazanego w § 13 ust. 1 umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-22, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Zastosowanie w postępowaniu klauzuli społecznej: 1) Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do realizacji zamówienia zatrudnił dodatkowo co najmniej jedną osobę bezrobotną, która będzie bezpośrednio uczestniczyła w wykonywaniu zamówienia. 2) Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający określa, iż wszelkie czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia na terenie budowy, mają być wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub jego podwykonawców na podstawie umowy o pracę. 2. Zgodnie z art. 147 ustawy Pzp Zamawiający wymaga w niniejszym postępowaniu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 1,5% ceny całkowitej podanej w ofercie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie i montaż ogrodzenia i bramy - Bydgoszcz
 • Lokalizacja zleceniakujawsko-pomorskie
 • Data dodania13-12-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie i montaż ogrodzenia z siatki powlekanej - 1,5 m wysokość, ok 71,5 m długość, + brama 4 m. Miejsce montażu Bydgoszcz Fordon. Proszę o wyceny.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI