Rozbudowa o zewnętrzny szyb windowy w budynku stacji dializ w Samodzielnym Publicznym...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Rozbudowa o zewnętrzny szyb windowy w budynku stacji dializ w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym nr 1 im. N. Barlickiego UM w Łodzi
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŁódź
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-04-30
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyUniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-15
 • Numer ogłoszenia537685-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 537685-N-2019 z dnia 2019-04-15 r.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi: Rozbudowa o zewnętrzny szyb windowy w budynku stacji dializ w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym nr 1 im. N. Barlickiego UM w Łodzi
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, krajowy numer identyfikacyjny 28877400000000, ul. ul. Kopcińskiego  22 , 90-153  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 677 68 24, 42 291 95 70, e-mail dzial.zamowien.publicznych@barlicki.pl, faks 42 678 99 52.
Adres strony internetowej (URL): www.barlicki.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.barlicki.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.barlicki.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Forma pisemna
Adres:
Sekretariat Finansowo-Techniczny SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pok. 201, II piętro w budynku administracyjnym

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa o zewnętrzny szyb windowy w budynku stacji dializ w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym nr 1 im. N. Barlickiego UM w Łodzi
Numer referencyjny: 21/ZP/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: rozbudowa o zewnętrzny szyb windowy w budynku stacji dializ w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym nr 1 im. N. Barlickiego UM w Łodzi zgodnie z dokumentacją projektowo-kosztorysową stanowiącą załączniki nr 10 do SIWZ. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowo-kosztorysowej (załączniki nr 10 do SIWZ). 3. Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): CPV: 45.21.51.00-8 (Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych) CPV: 42.41.61.00.-6 (windy) 4. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 4.1 wykonanie robót budowlanych, rozbiórkowych, montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych związanych z przebudową Szpitala wraz z rozruchem technologicznym dostarczonych urządzeń i/lub wyposażenia i przekazaniem obiektu do użytkowania, 4.2 wykonanie źródeł i przyłączy mediów w części przebudowywanej budynku istniejącego dla wszystkich branż, 4.3 wykonanie koniecznych prac związanych z zagospodarowaniem terenu, 4.4 wykonanie koniecznych instrukcji i przeszkolenia personelu Zamawiającego, 4.5 uzyskanie w imieniu Zamawiającego odpowiednich opinii, pozwoleń decyzji administracyjnych w tym pozwolenia na użytkowanie. 4.7 Zamawiający zastrzega, iż w trakcie wykonywania robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia będą funkcjonowały zarówno Budynek Główny jak i pozostałe budynki znajdujące się w kompleksie szpitalnym. 5. Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy ubiegający się o zamówienie przeprowadzili wizję lokalną celem szczegółowego zapoznania się, przed złożeniem oferty, z aktualnym stanem technicznym obiektu. Zamawiający nie będzie respektował żadnych zarzutów wynikających z nieznajomości przez Wykonawców specyfiki i charakteru robót, jeśli okoliczności te możliwe były do ustalenia przy przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej. W celu ustalenia terminu wizji należy skontaktować się z p. Ireneusz Marek Renik – Kierownikiem Sekcji Administracyjno-Technicznej

II.5) Główny kod CPV: 45215100-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
42416100-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 420665,77
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli dostarczy dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna nie niższą niż 500 000,00 zł. (pięćset tysięcy złotych)
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie– w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. - co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą: rozbudowie szybu windowego lub o podobnym charakterze o wartości brutto nie mniejszej niż: 500 000,00 PLN (pięćset tysięcy złotych). b) Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada zdolności techniczne i zawodowe niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobą którą skieruje do realizacji zamówienia –co najmniej: - kierownik budowy musi posiadać: a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej b) aktualny wpis do właściwej Izby Samorządu Zawodowego c) minimum pięcioletnie udokumentowane doświadczenie na stanowiskach kierowniczych (kierownik budowy) na obiektach szpitalnych d) minimum dwuletnie pełnienie funkcji jako kierownik budowy na czynnym obiekcie szpitalnym (włącznie z odbiorem końcowym) Uwaga: Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2016r., poz. 290) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje ,nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. c) wszystkich osób, które będą wykonywać bezpośrednio przedmiot zamówienia (tj. instalatorzy, elektrycy, budowlańcy).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: A Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu: A1) Wykaz robót budowlanych (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym czasie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –inne dokumenty. Warunki zostały określone w dziele VII pkt. 1.3. a A2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowalnymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją podstawie do dysponowania tymi osobami –(wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ). Warunki zostały określone w dziale VII pkt 1.3 b A3) W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, Zamawiający żąda oświadczenie wykonawcy o posiadaniu dokumentów w dopuszczających do obrotu i używania zaoferowanego asortymentu, posiadającymi certyfikaty, atesty zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie Prawo budowlane, ustawie o wyrobach budowlanych oraz dokumentacji projektowej. Dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych pod względem parametrów technicznych i jakościowych - (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. B Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia: B.1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. w zakresie zastosowanie ma art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. B.2) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna nie niższą niż 500 000,00 zł. (pięćset tysięcy złotych) B.3) oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 22 ustawy Pzp - o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. B.4) Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, zobowiązany jest do przedłożenia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. A1), A2) i A3). B.5) Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza Rzeczypospolitej Polskiej – składanych na wezwanie Zamawiającego. a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B1) i B2) składa dokument dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. c) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt B1) i B2) SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. B.6) Zamawiający na każdym etapie postępowania może wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunku udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzi uzasadniona podstawa do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń dokumentów. B.7) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Przystępując do przetargu wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4 210,00 zł (słownie cztery tysiące dwieście dziesięć złotych 00/100 PLN ). 2. Wadium w postaci pieniężnej należy wpłacać na konto: BGK S. A. O/Łódź nr: 09 1130 1163 0014 7138 1320 0001. „Wadium – Przetarg 21/ZP/2019 - na rozbudowę o zewnętrzny szyb windowy w budynku stacji dializ w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym nr 1 im. N. Barlickiego UM w Łodzi w terminie do dnia 30.04.2019 r. do godz. 09:00 – a kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty. 3. Wadium może być wniesione zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w jednej lub kilku następujących formach: 4.1 w pieniądzu – (przelew), 4.2 w poręczeniach bankowych - (oryginał dołączony do oferty), 4.3 w poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej – (oryginał dołączony do oferty), 4.4 w gwarancjach bankowych – (oryginał dołączony do oferty), 4.5 w gwarancjach ubezpieczeniowych – (oryginał dołączony do oferty), 4.6 w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dn. 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.) 4. Wadium wniesione w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału do oferty. 5. Niedopuszczalne jest wniesienie wadium w formie pieniężnej w kasie Zamawiającego. 6. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień i godzinę wpływu środków na konto Zamawiającego lub złożenie oryginału gwarancji czy poręczenia do Zamawiającego – dołączone do oferty. 7. Wykonawca przedstawia potwierdzenie wniesienia wadium w ofercie. 8. Zarówno gwarancje jak i poręczenia muszą być udzielane do końca terminu związania ofertą oraz wykazywać okoliczności, w których Wykonawca składający ofertę traci wadium na rzecz Zamawiającego. 9. Wykonawca, którego oferta nie będzie w całości zabezpieczona akceptowana formą wadium na warunkach określonych w Ustawie zostanie wykluczony z postępowania. 10. Zamawiający zobowiązany jest zwrócić wadium na warunkach określonych w art. 46 ust. 1, 1a 2, 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 11. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego wraz z odsetkami, jeżeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Warunki gwarancji i serwisu 20,00
czas realizacji liczony w dniach 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
§20 Zmiana postanowień umowy 1. Umowa może ulec zmianie w szczególności w zakresie zapisów obejmujących: termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, zastosowane materiały i urządzenia do realizacji przedmiotu zamówienia; podmioty odpowiedzialne za wykonanie przedmiotu zamówienia, podwykonawców, wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia. 2. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 dopuszczalne są w przypadku: a. działania siły wyższej (za siłę wyższą nie uznaje się np. warunków atmosferycznych adekwatnych do strefy klimatycznej miejsca inwestycji, strajków, zmiany cen surowców i materiałów, itp.), b. utraty przez Zamawiającego źródła finansowania inwestycji w całości lub w części, c. gdy z uwagi na konieczność realizacji robót dodatkowych lub zamiennych dojdzie do konieczności wstrzymania lub opóźnienia prac na obiekcie, d. zmian po zawarciu umowy przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów prawa lub zmiany lub wprowadzenia nowej bezwzględnie obowiązującej normy powodującej konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa w odniesieniu do wynagrodzenia, e. zmian po zawarciu umowy przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów prawa lub zmiany lub wprowadzenia nowej bezwzględnie obowiązującej normy powodującej konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa w odniesieniu do przedmiotu zamówienia lub terminu zakończenia przedmiotu realizacji zamówienia, f. zmian organizacyjnych polegających w szczególności na zmianie, podwykonawców, grup wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane, za wyjątkiem zmiany osób przewidzianej. g. zmiany lidera konsorcjum Wykonawcy lub podmiotu fakturującego roboty, h. konieczności lub techniczno-ekonomicznej zasadności zastosowania nie gorszych materiałów i urządzeń, i. wydania decyzji administracyjnych lub innych aktów władzy (decyzja władz publicznych, w tym oczekiwanie na nieprzewidziane wcześniej konieczne wyniki ekspertyz, wyrok sądu itp.) jeśli ich wydanie nastąpiło na skutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy, j. wprowadzenia na rynek w trakcie trwania umowy nowych materiałów lub urządzeń o lepszych parametrach technicznych lub użytkowych, k. gdy konieczność zmiany jest spowodowana wystąpieniem niezależnych od stron okoliczności, których nie można było przy dołożeniu należytej staranności przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które uniemożliwiają prawidłową realizację przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, l. zmian o których mowa w art. 144 § ust. 1 pkt 4 a-c, pkt 2, oraz pkt. 5 i 6. 3. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 2 okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian w treści umowy, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. 4. W przypadku wystąpienia, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, konieczności realizacji robót budowlanych o których mowa w art. 144 § 1 ust. 2-3 ustawy prawo zamówień publicznych wykraczających poza przedmiot umowie, Wykonawca deklaruje gotowość przyjęcia ich do wykonania. Podstawą ich wykonania będzie udzielenie odrębnego zamówienia przy spełnieniu warunków określonych w w/w przepisach. Wszelkie inne dyspozycje (w tym inspektorów nadzoru inwestorskiego) odnośnie możliwości ich wykonywania będą prawnie bezskuteczne. O konieczności wykonania takich robót Wykonawca poinformuje Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości w tym przedmiocie w formie protokołu konieczności potwierdzającego wypełnienie przesłanek warunkujących ich zlecanie przez Zamawiającego. 5. W przypadku o którym mowa w ust. 4 powyżej Kosztorys ofertowy na roboty dodatkowe sporządzony będzie przez Wykonawcę w oparciu o przedmiar wykonany przy udziale inspektora nadzoru w oparciu o stawki, ceny oraz narzuty nie wyższe, niż w kosztorysie ofertowym. W przypadku użycia materiałów lub wykonywania robót, których nie ma w w/w kosztorysach, będą one rozliczane na podstawie kosztorysów przygotowanych przez wykonawcę, a weryfikowanych przez inspektora nadzoru i zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: a. ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte nie wyższe niż te które wynikają z kosztorysów ofertowych złożonych przez Wykonawcę, b. w przypadku gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy pod lit. a, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte nie wyższe niż te które wynikają z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania - w oparciu o ceny obowiązujące na obszarze realizacji zamówienia, c. podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy nie wyższe niż te które są zawar¬te w kosztorysach ofertowych, a w przypadku ich braku odpo¬wiednie pozycje KNR-ów; w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostaną KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego. 6. Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej przez organy uprawnione do reprezentacji Zamawiającego wykonywane mogą być je¬dynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub koniecz¬ność zapobieżenia awarii. 7. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach, spowodowanych wprowadzeniem w trakcie trwania umowy na rynek nowych materiałów lub urządzeń o lep¬szych parametrach, Zamawiający może zrezygnować z niektórych materiałów lub urządzeń przewidzianych dokumentacją określoną w § 1 ust. 2 i zastąpić je nowymi, o lepszych parame¬trach. Każdorazowo na taką zmianę musi wyrazić zgodę Zamawiający i Wykonawca. W takim przypadku Zamawiający nie będzie ponosił kosztów zakupu materiałów/urządzeń niewbudowanych, a jedynie materiałów i urządzeń wprowadzonych jako zamienne. Rozliczenie za te materiały lub urządzenia zamienne odbywać się będzie następująco: a. Zamawiający odliczy Wykonawcy z jego wynagrodzenia, na podsta¬wie kosztorysu ofertowego, cenę takiego materiału lub urządzenia, b. Zamawiający zakupi nowy materiał lub urządzenie albo, stosownie do swojego wyboru, zleci ten zakup Wykonawcy w drodze odrębnego zamówienia, stosując usta¬wę Prawo zamówień publicznych, c. Wykonawca „wbuduje" nowy materiał lub urządzenie, przy za¬stosowaniu sposobu obliczenia wynagrodzenia za to „wbudo¬wanie", przedstawionego w ustępie 2 i 3 niniejszego paragrafu. 8. Zmiana umowy powinna nastąpić z uwzględnieniem wpływu, jaki wywiera wystąpienie okoliczności uzasadniającej modyfikację na dotychczasowy kształt zobowiązania umownego. 9. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie , Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach powiadomić Zamawiającego na piśmie o fakcie ich zaistnienia. Jeżeli Wykonawca wnosi o przedłużenie terminów wskazanych w § 3 ust. 1, powinien taki wniosek wraz z podaniem uzasadniających go przyczyn zamieścić w pisemnym zawiadomieniu. 10. W przypadku niepowiadomienia Zamawiającego lub nie zgłoszenia wniosku zgodnie z § 20 ust. 9 albo dokonania tych czynności po upływie terminu określonego w tym przepisie, Wykonawca traci prawo do powoływania się na te okoliczności w przyszłości.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-30, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę prace wykończeniowe - Opoczno
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania19-11-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę ekipie prace wykończeniowe, m.in. malowanie, szpachlowanie, płyty g-k. Budynek użyteczności publicznej w Opocznie.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI