„Rozbudowa i przebudowa ul. Brygady Saperów i Ludowej w Strzelcach Kraj.” realizowana...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Rozbudowa i przebudowa ul. Brygady Saperów i Ludowej w Strzelcach Kraj.” realizowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoStrzelce Krajeńskie
 • WojewództwoLubuskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-05-10
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Strzelce Krajeńskie
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-17
 • Numer ogłoszenia538914-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 538914-N-2019 z dnia 2019-04-17 r.

Gmina Strzelce Krajeńskie: „Rozbudowa i przebudowa ul. Brygady Saperów i Ludowej w Strzelcach Kraj.” realizowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strzelce Krajeńskie, krajowy numer identyfikacyjny 21096676300000, ul. Al. Wolności  48 , 66-500  Strzelce Krajeńskie, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 95 763 11 30, , e-mail urzad@strzelce.pl, , faks 957 633 294.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.strzelce.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Miejski w Strzelcach KRaj., Aleja Wolności 48, 66-500 Strzelce Kraj., sekretariat (biuro nr 18)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Rozbudowa i przebudowa ul. Brygady Saperów i Ludowej w Strzelcach Kraj.” realizowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa ul. Brygady Saperów i Ludowej w Strzelcach Kraj.” w części I, II. Roboty obejmują: CZĘŚĆ I: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA UL. BRYGADY SAPERÓW Prace budowlane obejmują odcinek od km 0+217.806 do km 0+582.390 1) branża drogowa: • przebudowa jezdni, • przebudowa chodnika, • przebudowa parkingów, • przebudowa zjazdów, w zakresie o rozbiórki drogi, o wykonania robót ziemnych wraz z przygotowaniem koryta pod projektowane nawierzchnie, o wykonania warstw podbudów, o wykonania nawierzchni jezdni, chodników, zatok postojowych, terenów utwardzonych, zjazdów, o wykonania prac wykończeniowych – humusowanie z obsianiem (pobocza), o wykonania elementów oznakowania poziomego i pionowego • remont drogi w zakresie nawierzchni jezdni, zjazdów, parkingów, placów i dojść do posesji na działkach nr 29 oraz 259 • przebudowa drogi w zakresie nawierzchni jezdni, oraz chodników na działce nr 4/1 2) branża elektryczna: • wykonanie oświetlenia drogowego polegająca na: o demontażach, o wykonaniu linii kablowej 0,4kV o montażu słupów wraz z oprawami o geodezji o usunięciu kolizji linii SN-15kV Inn-0,4kV UWAGA: w dokumentacji projektowej widnieją oprawy sodowe – należy wykonać oprawy oświetleniowe z energooszczędnymi źródłami światła - ledowe. Przed zastosowaniem zamiennych opraw oświetleniowych należy wykonać nowe obliczenia techniczne w zakresie doboru opraw oświetleniowych. Lokalizacja projektowanych słupów oraz ich wysokość musi pozostać bez zmian i być zgodna z projektem budowlanym. 3) branża sanitarna: • budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami w zakresie wykonania robót ziemnych; robót inżynieryjnych (m.in. rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur PP łączonych kielichowo o śr. 600/630mm, 500mm, 400mm, 300/315mm, 250mm, 200mm; studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1200mm i 1500mm; studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500mm z osadnikiem bez syfonu; studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych o śr.400mm; próby szczelności; inspekcja TV kanału, osadniki podrynnowe z syfonem, rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej); robót towarzyszących • budowa sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr: 367, 824, 376/1, 81, 375, ul. Podwale Sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorem koalescencyjnym i wylotem brzegowym. Kolektor deszczowy podziemny łączący zaprojektowaną sieć kanalizacji deszczowej z separatorem koalescencyjnym i wylotem brzegowym, oraz zaprojektowany otwarty kanał deszczowy łączący projektowaną sieć kanalizacji deszczowej od wylotu brzegowego do linii brzegowej Jeziora Dolnego. Przejście pod zabytkowym murem obronnym wykonać metodą mikrotunelingu w rurze ochronnej stalowej. UWAGA: Zamawiający sugeruje rozpoczęcie robót związanych z budową kanalizacji deszczowej od wykonania wylotu brzegowego wraz z separatorem koalescencyjnym. • Grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami: Ø300 kamionka, Ø500 kamionka, Ø200 kamionka, Ø200 PVC-U, Ø160 PVC-U; studnie rewizyjne betonowe o śr.1200mm, studnie rewizyjne betonowe o śr.1500mm, studzienki z tworzyw sztucznych o śr.400mm; inspekcja TV kanału sanitarnego. UWAGA należy: - zapewnić ciągłość przepływu ścieków na czas budowy nowej kanalizacji sanitarnej poprzez przepompowywanie świeżych ścieków do istniejącego kolektora kanalizacji ogólnospławnej. - przewidzieć odprowadzenie wód deszczowych z ul. Ludowej i dalej w kierunku wylotu do jeziora. - zdemontować istniejącą sieć kanalizacji ogólnospławnej kolidującą z nowoprojektowanymi sieciami. - wykonać przełączenie istniejącego kolektora kanalizacji ogólnospławnej z ulicy Południowej do nowobudowanej kanalizacji sanitarnej na skrzyżowaniu ul. Targowej, Południowej, saperów do studni S20. Sieć wodociągowa wraz z przyłączami: rurociągi PE100 SDR17,6 o śr.110mm; rurociągi PE100 SDR17,6 o śr.90mm; przyłącza wodociągowe PE o śr.63mm; przyłącza wodociągowe PE o śr.32mm; hydranty p.poż. o śr.80mm; zasuwy żeliwne kołnierzowe o śr.100mm Wykonawca w celu opracowania oferty, zobowiązany jest do sprawdzenia zakresu prac i ilości oraz do ujęcia w cenach jednostkowych poniższych prace: 1) Materiał z rozbiórki w postaci: frezowiny asfaltowej oraz kostki chodnikowej betonowej, płytek betonowych chodnikowych, krawężników – w dobrym stanie technicznym, nadających się do ponownego wbudowania, należy ułożyć na paletach i przekazać Zamawiającemu. Materiał ten należy przewieść na teren wskazany przez Zamawiającego, tj. teren miasta Strzelce Kraj. 2) Po zakończeniu robót budowlanych, Wykonawca winien założyć Książkę Drogi (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 16 lutego 2005r. (Dz.U. Nr 67, poz.582 ze zm.), 3) Wykonawca zapewni spełnienie obowiązków warunkujących ważność decyzji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (LWKZ) nr: 1) ZA-G.5152.109.2017 z dn. 11.07.2017r. 2) ZA-G.5152.108.2017 z dn. 04.07.2017r. 3) ZA-G.5152.35.2018 z dn. 19.03.2018r. poprzez uzyskanie pozwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie ratowniczych badań archeologicznych. 4) Na czas budowy Wykonawca opracuje i uzgodni z odpowiednimi instytucjami „Czasową organizacje ruchu na czas budowy” Szczegółowy zakres robót do wykonania przedmiotu zamówienia, określa dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz inne dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w Tomie III. PRZEBUDOWA UL. LUDOWEJ: 1) branża drogowa: • rozbiórka drogi, • wykonanie robót ziemnych wraz z przygotowaniem koryta pod projektowane nawierzchnie, • wykonanie warstw podbudów, • wykonanie nawierzchni jezdni, chodników, zatok postojowych, terenów utwardzonych, zjazdów, • wykonanie elementów oznakowania poziomego i pionowego. 2) branża sanitarna: • wykonanie kanalizacji deszczowej (obejmujące roboty: ziemne, inżynieryjne, towarzyszące) • wykonanie wodociągu (obejmujące roboty: ziemne, montażowe) • remont elementów kanalizacji sanitarnej - studnie kanalizacyjne 3) branża elektryczna : • przesunięcie 5 słupów oświetleniowych w nowe miejsce oraz wymianę odcinków linii kablowej oświetleniowej, • ułożenie linii kablowej n.n. - oświetlenia ulicznego, • demontaż słupów oświetleniowych, • ponowny montaż słupów oświetleniowych, • podłączenie linii oświetleniowej do tabliczek bezpiecznikowych • wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej oświetleniowej Wykonawca w celu opracowania oferty, zobowiązany jest do sprawdzenia zakresu prac i ilości oraz ujmie w cenach jednostkowych poniższe prace: 1) Materiał z rozbiórki w postaci: frezowiny asfaltowej oraz kostki chodnikowej betonowej, płytek betonowych chodnikowych, krawężników – w dobrym stanie technicznym, nadających się do ponownego wbudowania, należy ułożyć na paletach i przekazać Zamawiającemu. Materiał ten należy przewieść na teren wskazany przez Zamawiającego, tj. teren miasta Strzelce Kraj. 2) Po zakończeniu robót budowlanych, Wykonawca winien założyć Książkę Drogi (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 16 lutego 2005r. (Dz.U. Nr 67, poz.582 ze zm.), 3) Wykonawca zapewni spełnienie obowiązków warunkujących ważność decyzji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (LWKZ) nr: ZN-G.5152.44.2018 z dn. 19.04.2018r. poprzez uzyskanie pozwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie ratowniczych badań archeologicznych. 4) Na czas budowy Wykonawca opracuje i uzgodni z odpowiednimi instytucjami „Czasową organizacje ruchu na czas budowy” Szczegółowy zakres robót do wykonania przedmiotu zamówienia, określa dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz inne dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w Tomie III. CZĘŚĆ II REMONT UL. LUDOWEJ (DROGA WEWNĘTRZNA) • remont pasa drogi gminnej w działce nr 258/1 o długości 102,93m od km 0+000,00 do km 0+102,93 po istniejącym śladzie komunikacyjnym (szerokości 3,50 m - 5,00 m), polegający na wykonaniu nawierzchni bitumicznej, • remont utwardzenia części działki budowlanej nr 254/30 polegający na wykonaniu nawierzchnia bitumicznej szerokości 4,50-5,00m i długości ok. 27,00 m, • utwardzenie części działki budowlanej nr 254/30 polegające na wykonaniu utwardzenia ciągu pieszego o szerokości 2,00m, długości ok. 39,00m i nawierzchni z betonowej kostki brukowej typu Holland w kolorze szarym, gr. 8,00cm, 1) Wykonawca zapewni spełnienie obowiązków warunkujących ważność decyzji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (LWKZ) nr: ZN-G.5152.3.2019 z dn. 12.02.2019r. poprzez uzyskanie pozwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie ratowniczych badań archeologicznych. 2) Na czas budowy Wykonawca opracuje i uzgodni z odpowiednimi instytucjami „Czasową organizacje ruchu na czas budowy” 2 Szczegółowy zakres robót do wykonania przedmiotu zamówienia, określa dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz inne dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w Tomie III. Oryginały w/w dokumentów znajdują się w siedzibie zamawiającego do wglądu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. 3 Jeżeli powyższy opis przedmiotu zamówienia wskazywałby, w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń, znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiający zgodnie z treścią art.29 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza składanie rozwiązań równoważnych. Wszelkie rozwiązania pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe lub cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczących minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów dostępne w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych lub cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów lub cech użytkowych wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach/cechach użytkowych lub lepszych. 4. Zamawiający nie przewiduje zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 Ustawy Pzp. 5. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom. 6. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986). Zamawiający wymaga aby osoby realizujące przedmiot zamówienia i wykonujące czynności związane z pracami ogólnobudowlanymi, robotami wymienionymi w Tabeli Elementów Scalonych były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, zgodnie z ustawą z dnia 26.06.1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 108, z późn. zm.). Sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli tego zatrudnienia oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte są we wzorze umowy. 7 Oryginały w/w dokumentów znajdują się w siedzibie zamawiającego do wglądu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. 8. Zamawiający nie przewiduje zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 Ustawy Pzp. 9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom.

II.5) Główny kod CPV: 45233220-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45310000-3
45232460-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy – do 5 dni od daty zawarcia umowy. Termin rozpoczęcia – od dnia przekazania Wykonawcy Terenu Budowy. CZĘŚĆ I Wymagany termin wykonania zamówienia: - zakończenie robót budowlanych - do dnia 15.05.2020r. - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie – do dnia 30.05.2020r. CZĘŚĆ II Wymagany termin wykonania zamówienia: - zakończenie robót budowlanych - do dnia 30.09.2019r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: CZĘŚĆ I a) Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem polegającymi na wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy– w tym okresie co najmniej: • jednej roboty budowlanej polegającej na przebudowie lub budowie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o powierzchni wykonanej w ramach jednego zdania nie mniejszej niż 3.000m2 • jednej roboty budowlanej polegającej na przebudowie lub budowie sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej lub wodociągowej o długości wykonanej w ramach jednego zdania nie mniejszej niż 1400mb b) Wykonawca musi wykazać osobę, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia posiadająca kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia oraz Wykonawca musi wykazać że będzie dysponował osobami podając podstawę dysponowania tą osobą: Lp. Stanowisko Wymaga liczba osób Wymagane uprawnienia i doświadczenie 1. Kierownik budowy 1 doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi min. 5 lat, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. Doświadczenie w kierowaniu co najmniej jedną budową drogi o nawierzchni mineralno-asfaltowej o powierzchni wykonanej w ramach jednego zdania nie mniejszej niż 3.000m2 2. Kierownik robót sanitarnych 1 wymagane min. 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w branży sanitarnej oraz posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych, 3. Kierownik robót elektrycznych 1 wymagane 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w branży elektrycznej oraz posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych CZĘŚĆ II a) Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem polegającymi na wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy– w tym okresie co najmniej: • jednej roboty budowlanej polegającej na przebudowie lub budowie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o powierzchni wykonanej w ramach jednego zdania nie mniejszej niż 600m2 b) Wykonawca musi wykazać osobę, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia posiadająca kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia oraz Wykonawca musi wykazać że będzie dysponował osobami podając podstawę dysponowania tą osobą: Lp. Stanowisko Wymaga liczba osób Wymagane uprawnienia i doświadczenie 1. Kierownik budowy 1 doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi min. 5 lat, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. Doświadczenie w kierowaniu co najmniej jedną budową drogi o nawierzchni mineralno-asfaltowej o powierzchni wykonanej w ramach jednego zdania nie mniejszej niż 600m2
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z zastrzeżeniem terminów, o których mowa powyżej. Wykonawca ma obowiązek wskazać adres strony internetowej ogólnodostępnej i bezpłatnej, z której Zamawiający będzie mógł samodzielnie pobrać powyższy dokument.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wraz z ofertą powinny być złożone: 1) Oświadczenie wymagane postanowieniami pkt 7.1 i 8.2 SIWZ; 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 3) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz. U. z 2014r. poz. 1114 oraz z 2016r. poz. 352), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 4) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz. 5) Tabela elementów scalonych. 6) Oświadczenia o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U z 2016r. poz. 1126), dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, należy złożyć w oryginale. 7) Dokumenty inne niż oświadczenie, o których mowa w ppkt. 6 powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawcy, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 8) Zobowiązanie podmiotu trzeciego należy złożyć w oryginale. 9) dowód wniesienia wadium
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1 Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości: część I – Rozbudowa i przebudowa ulicy Brygady Saperów i Ludowej – 37 000,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych 00/100) część II – Remont ulicy Ludowej (droga wewnętrzna) – 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku z następujących form, w zależności od wyboru Wykonawcy: 1. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 49 8362 0005 0399 1819 2000 0020; Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. Za wadium skutecznie wniesione w pieniądzu Zamawiający uznaje wadium, które w terminie składania ofert znajdzie się na koncie Zamawiającego; 2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy musi być zawsze poręczeniem pieniężnym; 3. gwarancjach bankowych; 4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. 2016 poz. 359 z późn. zm.). 3. Wadia wniesione w formie gwarancji lub poręczeń powinny w swej treści mieć wymienionych wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie i realizację zamówienia publicznego tj. członków konsorcjum/spółki cywilnej. 4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna oryginał dokumentu należy złożyć w oddzielnej kopercie, a jego kopię w ofercie. 5 Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 6 Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7 Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, musi być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt 11.1., w formie lub formach oraz w terminie, o których mowa w pkt 11.2. jego oferta zostanie odrzucona. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza (z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp). 9 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: 14. odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie; 15. nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 16. zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w niniejszej umowie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz pod warunkiem, że Zamawiający przewidział możliwość ich dokonania w treści dokumentów przetargowych, będących integralną częścią umowy. 2. Zmiana Umowy może nastąpić z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia okoliczności wymienionych w niniejszym paragrafie. 3. Wykonawca w tym celu winien przedstawić Zamawiającemu wniosek w formie pisemnej dotyczący zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany, który powinien zawierać: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) analizę kosztów zmiany oraz jego wpływu na wysokość wynagrodzenia, 4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. 4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3, wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady określone w SIWZ, i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Nadzór Inwestorski. 7. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 3 Nadzór Inwestorski jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w ust. 6 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany. 8. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacji, o której mowa w ust. 6 i przedłożenia na żądanie Nadzoru Inwestorskiego jej kopii. 9. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3 wraz z propozycją wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, Nadzór Inwestorski zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robót, i przekazania go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany. 10. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez Nadzór Inwestorski, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji 11. Zmiana postanowień umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu Stron i będzie wymagać formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. 12. Zmiana Umowy może nastąpić w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 1) z powodu zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej, 2) gdy zaistnieje siła wyższa lub inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiającego. 3) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia jednej lub obu Stron, 4) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony, 5) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w Umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a w szczególności konieczności wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej. 6) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, które zaakceptuje na piśmie Zamawiający. 7) wystąpienia innych okoliczności opisanych w ust. 13 – 16 poniżej. 13. Dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia: 1) jeżeli nastąpi zmiana stawki podatku VAT, która będzie powodować zmianę kosztów wykonania po stronie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia będzie dotyczyła wynagrodzenia za część robót wykonywanych po dacie wejścia w życie przepisów stanowiących o zmianie stawki VAT, przy czym podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy o zmianę stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacji, gdy zwłoka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowała konieczność jego realizacji w okresie obowiązywania wyższej stawki podatku VAT, 2) w przypadku wyłączenia części robót objętych umową na wniosek Zamawiającego, 3) jeżeli powstanie konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych / technologicznych / materiałowych od tych wskazanych w dokumentacji projektowej, wprowadzanych w sytuacji: a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, b) zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy pierwotnie przyjętych założeniach technologicznych, c) zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, a w szczególności, gdy zostanie stwierdzone istnienie nieujętych w dokumentacji projektowej podziemnych urządzeń, sieci uzbrojenia terenu, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, d) jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, które ze względu na postęp techniczno-technologiczny nie były znane w okresie opracowywania dokumentacji projektowej, e) ze względu na postanowienia decyzji organów administracji państwowej lub z uwagi na korzyści dla Zamawiającego, f) na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy. 4) w przypadku zmian ilości i zakresu faktycznie wykonanych robót - na podstawie •protokołu zatwierdzonego przez Nadzór Inwestorski i Zamawiającego. 5) Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie zadania lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji zadania. 14. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu realizacji robót budowlanych w przypadku: 1) wstrzymania robót przez Zamawiającego, ale z wykluczeniem sytuacji, kiedy wstrzymanie robót jest spowodowane z winy Wykonawcy, a w szczególności, gdy ujawniły się nieprawidłowości w jakości, technologii robót, materiałów, 2) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia określonej modyfikacji, 3) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 4) działania osób trzecich, które to działania uniemożliwią wykonanie lub kontynuacje prac, 5) zmiany regulacji prawnych obowiązujących po dniu zawarcia umowy, 6) zmiany terminu dokonania prób końcowych i wniosków o dokonanie prób dodatkowych nieobjętych umową, 7) wystąpieniu „siły wyższej” opisanej w § 13 poniżej. 8) wystąpienia okoliczności określonych w ust. 13 pkt. 2-5 niniejszego paragrafu, które stanowią podstawę do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy 9) w przypadku, gdy przyczyny opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy wynikają z działania, zaniechania lub opóźnienia ze strony Zamawiającego 15. Dopuszcza się zmianę osób odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych w ofercie, w następujących przypadkach: 1) śmierci, przewlekłej choroby lub innego zdarzenia losowego, 2) pisemnej rezygnacji tych osób z wykonywania swoich obowiązków, 3) nie wywiązywania się osób z obowiązków wynikających z umowy. W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazać, iż nowo wskazana osoba spełnia wymagania określone w SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany zmienić osobę odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. 16. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach: 4) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 5) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 Prawo Budowlane 6) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 7) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 8) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 9) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 10) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-10, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA UL. BRYGADY SAPERÓW, PRZEBUDOWA UL. LUDOWEJ
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA UL. BRYGADY SAPERÓW Prace budowlane obejmują odcinek od km 0+217.806 do km 0+582.390 1) branża drogowa: • przebudowa jezdni, • przebudowa chodnika, • przebudowa parkingów, • przebudowa zjazdów, w zakresie o rozbiórki drogi, o wykonania robót ziemnych wraz z przygotowaniem koryta pod projektowane nawierzchnie, o wykonania warstw podbudów, o wykonania nawierzchni jezdni, chodników, zatok postojowych, terenów utwardzonych, zjazdów, o wykonania prac wykończeniowych – humusowanie z obsianiem (pobocza), o wykonania elementów oznakowania poziomego i pionowego • remont drogi w zakresie nawierzchni jezdni, zjazdów, parkingów, placów i dojść do posesji na działkach nr 29 oraz 259 • przebudowa drogi w zakresie nawierzchni jezdni, oraz chodników na działce nr 4/1 2) branża elektryczna: • wykonanie oświetlenia drogowego polegająca na: o demontażach, o wykonaniu linii kablowej 0,4kV o montażu słupów wraz z oprawami o geodezji o usunięciu kolizji linii SN-15kV Inn-0,4kV UWAGA: w dokumentacji projektowej widnieją oprawy sodowe – należy wykonać oprawy oświetleniowe z energooszczędnymi źródłami światła - ledowe. Przed zastosowaniem zamiennych opraw oświetleniowych należy wykonać nowe obliczenia techniczne w zakresie doboru opraw oświetleniowych. Lokalizacja projektowanych słupów oraz ich wysokość musi pozostać bez zmian i być zgodna z projektem budowlanym. 3) branża sanitarna: • budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami w zakresie wykonania robót ziemnych; robót inżynieryjnych (m.in. rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur PP łączonych kielichowo o śr. 600/630mm, 500mm, 400mm, 300/315mm, 250mm, 200mm; studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1200mm i 1500mm; studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500mm z osadnikiem bez syfonu; studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych o śr.400mm; próby szczelności; inspekcja TV kanału, osadniki podrynnowe z syfonem, rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej); robót towarzyszących • budowa sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr: 367, 824, 376/1, 81, 375, ul. Podwale Sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorem koalescencyjnym i wylotem brzegowym. Kolektor deszczowy podziemny łączący zaprojektowaną sieć kanalizacji deszczowej z separatorem koalescencyjnym i wylotem brzegowym, oraz zaprojektowany otwarty kanał deszczowy łączący projektowaną sieć kanalizacji deszczowej od wylotu brzegowego do linii brzegowej Jeziora Dolnego. Przejście pod zabytkowym murem obronnym wykonać metodą mikrotunelingu w rurze ochronnej stalowej. UWAGA: Zamawiający sugeruje rozpoczęcie robót związanych z budową kanalizacji deszczowej od wykonania wylotu brzegowego wraz z separatorem koalescencyjnym. • Grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami: Ø300 kamionka, Ø500 kamionka, Ø200 kamionka, Ø200 PVC-U, Ø160 PVC-U; studnie rewizyjne betonowe o śr.1200mm, studnie rewizyjne betonowe o śr.1500mm, studzienki z tworzyw sztucznych o śr.400mm; inspekcja TV kanału sanitarnego. UWAGA należy: - zapewnić ciągłość przepływu ścieków na czas budowy nowej kanalizacji sanitarnej poprzez przepompowywanie świeżych ścieków do istniejącego kolektora kanalizacji ogólnospławnej. - przewidzieć odprowadzenie wód deszczowych z ul. Ludowej i dalej w kierunku wylotu do jeziora. - zdemontować istniejącą sieć kanalizacji ogólnospławnej kolidującą z nowoprojektowanymi sieciami. - wykonać przełączenie istniejącego kolektora kanalizacji ogólnospławnej z ulicy Południowej do nowobudowanej kanalizacji sanitarnej na skrzyżowaniu ul. Targowej, Południowej, saperów do studni S20. Sieć wodociągowa wraz z przyłączami: rurociągi PE100 SDR17,6 o śr.110mm; rurociągi PE100 SDR17,6 o śr.90mm; przyłącza wodociągowe PE o śr.63mm; przyłącza wodociągowe PE o śr.32mm; hydranty p.poż. o śr.80mm; zasuwy żeliwne kołnierzowe o śr.100mm Wykonawca w celu opracowania oferty, zobowiązany jest do sprawdzenia zakresu prac i ilości oraz do ujęcia w cenach jednostkowych poniższych prace: 1) Materiał z rozbiórki w postaci: frezowiny asfaltowej oraz kostki chodnikowej betonowej, płytek betonowych chodnikowych, krawężników – w dobrym stanie technicznym, nadających się do ponownego wbudowania, należy ułożyć na paletach i przekazać Zamawiającemu. Materiał ten należy przewieść na teren wskazany przez Zamawiającego, tj. teren miasta Strzelce Kraj. 2) Po zakończeniu robót budowlanych, Wykonawca winien założyć Książkę Drogi (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 16 lutego 2005r. (Dz.U. Nr 67, poz.582 ze zm.), 3) Wykonawca zapewni spełnienie obowiązków warunkujących ważność decyzji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (LWKZ) nr: 1) ZA-G.5152.109.2017 z dn. 11.07.2017r. 2) ZA-G.5152.108.2017 z dn. 04.07.2017r. 3) ZA-G.5152.35.2018 z dn. 19.03.2018r. poprzez uzyskanie pozwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie ratowniczych badań archeologicznych. 4) Na czas budowy Wykonawca opracuje i uzgodni z odpowiednimi instytucjami „Czasową organizacje ruchu na czas budowy” Szczegółowy zakres robót do wykonania przedmiotu zamówienia, określa dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz inne dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w Tomie III. 2. PRZEBUDOWA UL. LUDOWEJ: 1) branża drogowa: • rozbiórka drogi, • wykonanie robót ziemnych wraz z przygotowaniem koryta pod projektowane nawierzchnie, • wykonanie warstw podbudów, • wykonanie nawierzchni jezdni, chodników, zatok postojowych, terenów utwardzonych, zjazdów, • wykonanie elementów oznakowania poziomego i pionowego. 2) branża sanitarna: • wykonanie kanalizacji deszczowej (obejmujące roboty: ziemne, inżynieryjne, towarzyszące) • wykonanie wodociągu (obejmujące roboty: ziemne, montażowe) • remont elementów kanalizacji sanitarnej - studnie kanalizacyjne 3) branża elektryczna : • przesunięcie 5 słupów oświetleniowych w nowe miejsce oraz wymianę odcinków linii kablowej oświetleniowej, • ułożenie linii kablowej n.n. - oświetlenia ulicznego, • demontaż słupów oświetleniowych, • ponowny montaż słupów oświetleniowych, • podłączenie linii oświetleniowej do tabliczek bezpiecznikowych • wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej oświetleniowej Wykonawca w celu opracowania oferty, zobowiązany jest do sprawdzenia zakresu prac i ilości oraz ujmie w cenach jednostkowych poniższe prace: 1) Materiał z rozbiórki w postaci: frezowiny asfaltowej oraz kostki chodnikowej betonowej, płytek betonowych chodnikowych, krawężników – w dobrym stanie technicznym, nadających się do ponownego wbudowania, należy ułożyć na paletach i przekazać Zamawiającemu. Materiał ten należy przewieść na teren wskazany przez Zamawiającego, tj. teren miasta Strzelce Kraj. 2) Po zakończeniu robót budowlanych, Wykonawca winien założyć Książkę Drogi (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 16 lutego 2005r. (Dz.U. Nr 67, poz.582 ze zm.), 3) Wykonawca zapewni spełnienie obowiązków warunkujących ważność decyzji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (LWKZ) nr: ZN-G.5152.44.2018 z dn. 19.04.2018r. poprzez uzyskanie pozwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie ratowniczych badań archeologicznych. 4) Na czas budowy Wykonawca opracuje i uzgodni z odpowiednimi instytucjami „Czasową organizacje ruchu na czas budowy” 3. Szczegółowy zakres robót do wykonania przedmiotu zamówienia, określa dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz inne dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w Tomie III. Jeżeli powyższy opis przedmiotu zamówienia wskazywałby, w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń, znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiający zgodnie z treścią art.29 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza składanie rozwiązań równoważnych. Wszelkie rozwiązania pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe lub cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczących minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów dostępne w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych lub cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów lub cech użytkowych wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach/cechach użytkowych lub lepszych. 4. Zamawiający nie przewiduje zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 Ustawy Pzp. 5. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom. 6. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986). Zamawiający wymaga aby osoby realizujące przedmiot zamówienia i wykonujące czynności związane z pracami ogólnobudowlanymi, robotami wymienionymi w Tabeli Elementów Scalonych były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, zgodnie z ustawą z dnia 26.06.1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 108, z późn. zm.). Sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli tego zatrudnienia oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte są we wzorze umowy. 7 Oryginały w/w dokumentów znajdują się w siedzibie zamawiającego do wglądu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. 8. Zamawiający nie przewiduje zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 Ustawy Pzp. 9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7, 45310000-3, 45232460-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-05-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres udzielonej rękojmi 20,00
doświadczenie kierownika budowy 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: REMONT UL. LUDOWEJ (DROGA WEWNĘTRZNA)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Prace budowlane obejmują: • remont pasa drogi gminnej w działce nr 258/1 o długości 102,93m od km 0+000,00 do km 0+102,93 po istniejącym śladzie komunikacyjnym (szerokości 3,50 m - 5,00 m), polegający na wykonaniu nawierzchni bitumicznej, • remont utwardzenia części działki budowlanej nr 254/30 polegający na wykonaniu nawierzchnia bitumicznej szerokości 4,50-5,00m i długości ok. 27,00 m, • utwardzenie części działki budowlanej nr 254/30 polegające na wykonaniu utwardzenia ciągu pieszego o szerokości 2,00m, długości ok. 39,00m i nawierzchni z betonowej kostki brukowej typu Holland w kolorze szarym, gr. 8,00cm, 1) Wykonawca zapewni spełnienie obowiązków warunkujących ważność decyzji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (LWKZ) nr: ZN-G.5152.3.2019 z dn. 12.02.2019r. poprzez uzyskanie pozwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie ratowniczych badań archeologicznych. 2) Na czas budowy Wykonawca opracuje i uzgodni z odpowiednimi instytucjami „Czasową organizacje ruchu na czas budowy” 2 Szczegółowy zakres robót do wykonania przedmiotu zamówienia, określa dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz inne dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w Tomie III. Oryginały w/w dokumentów znajdują się w siedzibie zamawiającego do wglądu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. 3 Jeżeli powyższy opis przedmiotu zamówienia wskazywałby, w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń, znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiający zgodnie z treścią art.29 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza składanie rozwiązań równoważnych. Wszelkie rozwiązania pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe lub cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczących minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów dostępne w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych lub cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów lub cech użytkowych wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach/cechach użytkowych lub lepszych. 4. Zamawiający nie przewiduje zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 Ustawy Pzp. 5. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom. 6. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986). Zamawiający wymaga aby osoby realizujące przedmiot zamówienia i wykonujące czynności związane z pracami ogólnobudowlanymi, robotami wymienionymi w Tabeli Elementów Scalonych były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, zgodnie z ustawą z dnia 26.06.1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 108, z późn. zm.). Sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli tego zatrudnienia oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte są we wzorze umowy. 7 Oryginały w/w dokumentów znajdują się w siedzibie zamawiającego do wglądu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. 8. Zamawiający nie przewiduje zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 Ustawy Pzp. 9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7, 45310000-3, 45232460-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres udzielonej rękojmi 20,00
doświadczenie kierownika budowy 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę sprzątanie domu - Słubice
 • Lokalizacja zlecenialubuskie
 • Data dodania19-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę sprzątanie domu. Praca regularna - raz w tygodniu, tylko na długi czas. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Strzelce Krajeńskie: Inwestycje w infrastrukturę edukacji kształcenia zawodowego w powiecie strzelecko-drezdeneckim
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI