Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Drwini w celu utworzenia "Centrum...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Drwini w celu utworzenia "Centrum Opieki Nad Małymi dziećmi"
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoDrwinia
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-07-03
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Drwinia
 • Data publikacji ogłoszenia2018-06-13
 • Numer ogłoszenia572351-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 572351-N-2018 z dnia 2018-06-13 r.

Gmina Drwinia: Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Drwini w celu utworzenia "Centrum Opieki Nad Małymi dziećmi"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Drwinia, krajowy numer identyfikacyjny 53767400000, ul. Drwinia  57 , 32709   Drwinia, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 2817 153, 154, e-mail a.topor@drwinia.pl, faks 12 284 98 34.
Adres strony internetowej (URL): www.drwinia.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.drwinia.pl/urzad-gminy/przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie na adres wskazany poniżej
Adres:
GMINA DRWINIA Drwinia 57 32-709 Drwinia Polska

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Drwini w celu utworzenia "Centrum Opieki Nad Małymi dziećmi"
Numer referencyjny: ZP.271.15.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia: Rozbudowa budynku ZSP w Drwini o budynek Żłobka w celu utworzenia "Centrum Opieki nad Małymi Dziećmi" wraz z zagospodarowaniem terenu i budowa infrastruktury zewnętrznej w postaci: zjazdu publicznego z drogi gminnej dz. nr 1400/2, dróg komunikacji wewnętrznej, miejsc parkingowych, chodników, placu zabaw, bezodpływowego zbiornika ścieków sanitarnych wraz z kanalizacją sanitarną, przebudową sieci gazowej oraz instalacjami wewnętrznymi: wodno-kanalizacyjne, wentylacji mechanicznej, gazu, CO, elektrycznej na działce nr 1380 w miejscowości Drwinia. 2. Opis przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane mające na celu rozbudowę szkoły o obiekt który ma pełnić funkcję żłobka dla potrzeb "Centrum Opieki nad Małymi Dziećmi" w miejscowości Drwinia przeznaczony w całości na pobyt dzieci oraz na prowadzenie z nimi zajęć, zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarami robót, wzorem umowy 2) Charakterystyka obiektu: budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony z poddaszem nieużytkowym. W poziomie parteru przewidziano: sale pobytu dziennego dzieci, Jadalni wraz z zapleczem gastronomicznym, szatnie wraz z komunikacją, zaplecze higieniczno - sanitarne, zaplecze kuchenne. W poziomie 1 piętra zaprojektowano: sale wypoczynku dla dzieci, pokój nauczycielski, sala dla dzieci chorych, pokój pielęgniarki, pokój dyrekcji wraz z sekretariatem, szatnie wraz z komunikacją, zaplecze higieniczno - sanitarne, kotłownia. Podstawowe parametry budynku: - Szerokość - 15.2 m - Długość budynku - 30.70 - Długość wraz z przewiązką - 39.15 m - Wysokość - 11.75 m do poziomu terenu - Kubatura Budynku Żłobka - 4260,00 m3 - Kubatura Budynku Przewiązki - 97,20,00 m3 - Powierzchnia wszystkich kondygnacji netto - 809,00 m2 - Powierzchnia użytkowa wszystkich kondygnacji - 550,20 m2 Elewacje mają kompozycję asymetryczną o klasycznych pionowych podziałach okien, zastosowano także wyraźne odcięcie formalne części cokołowej. Klasyczny charakter ma wydzielenie i zaakcentowanie środkowej części elewacji frontowej i tylnej w postaci przeszklenia. Przewidziano dach dwuspadowy. 3) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: a) robót ogólnobudowlanych, kubaturowych i wykończeniowych b) robót sanitarnych instalacji wodno-kanalizacyjnej, CO i cwu, budowy węzła grzewczego, instalacji wentylacji mechanicznej c) robót elektrycznych instalacji wewnętrznych i odgromowych d) budowa infrastruktury zewnętrznej w postaci: zjazdu z drogi gminnej, dróg komunikacji wewnętrznej, miejsc parkingowych, chodników, placu zabaw, bezodpływowego zbiornika ścieków sanitarnych, przebudową sieci gazowej, wycinką drzew i wykonanie nasadzeń zastępczych, zagospodarowanie zieleni, e) technologii kuchni wraz z wyposażeniem f) wyposażenie meblowe żłobka 4) Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto wykonanie wszystkich prac pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności: a) zabezpieczenie terenu, na którym prowadzone będą roboty- teren budowy (istniejąca szkoła w trakcie realizacji będzie funkcjonowała), b) obsługa geodezyjna w trakcie realizacji robót i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, c) dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów w każdym zakresie, a szczególnie ochrony przeciwpożarowej oraz wymogów sanitarnych a także do obowiązujących warunków technicznych dla tego typu budynków d) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie z PINB), e) uporządkowanie terenu a który prowadzone będą roboty budowlane oraz sąsiedniej posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robót 3. Miejsce wykonywania zamówienia: Zespól Szkól w Drwini, działka ewidencyjna nr 1380, 1400/2 w miejscowości Drwinia; Zakres wykonania robót budowlanych, charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych, ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe są zawarte w: dokumentacji projektowej, specyfikacjach wykonania i odbioru robot dla wszystkich branży oraz SIWZ z załącznikami. 4. Podstawowe roboty wchodzące w skład całości przedmiotu zamówienia: 1) Roboty przygotowawcze 2) Zabezpieczenie funkcjonującej szkoły przed zagrożeniami wynikającymi z prowadzonych robót budowlanych wraz z utrzymaniem ciągłości ruchu pieszego na czas robót do Zespołu Szkolnego i Przedszkolnego. 3) Wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją i wykonanie nasadzeń zastępczych 4) Roboty ziemne 5) Roboty konstrukcyjne - żelbetowe i murowe ,podłoża, posadzki, izolacji, więźby dachowej i pokrycia dachów, stolarki okiennej i drzwiowej, balustrady daszki,, docieplenia ścian i dachu, ścianki, obudowy z płyt GK, sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie, oblicowanie ścian 6) Montaż dźwigu osobowego, roboty zewnętrzne (odwodnienia przy budynku, schody pochylnie) 7) Roboty drogowe: roboty ziemne, nawierzchnie jezdni drogi manewrowej i zjazdu, nawierzchnie chodników, parkingów, przepust drogowy, zieleń, elementy małej architektury, taras, 8) Roboty sanitarne w tym: sieć gazowa dn 32mm, instalacja wewnętrzna gazowa, przyłącz wody, instalacja kanalizacji sanitarnej zewnętrznej i wewnętrznej, instalacji wodociągowej i hydrantowej, biały montaż, kanalizacji deszczowej, kotłownia gazowa, instalacja c.o, i ciepła technologicznego, instalacja wentylacji mechanicznej. 9) Roboty eklektyczne w tym: instalacje elektryczne, oświetlenie zewnętrzne terenu , instalacje odblokowania strukturalnego. Instalacja antenowa AZART, instalacja oddymiania, instalacja wideofonowania, instalacja systemu bezp. Instalacji gazowej, 10) Zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu wraz z opłatami za nadzór na przebudową ze strony właścicieli sieci (w tym napowietrznych, linii elektroenergetycznych śN, kablowych linii elektroenergetycznych NN, sieci wodociągowych, gazowych telekomunikacyjnych, 11) Wykonanie i montaż urządzeń technologii kuchni i zaplecza kuchennego, 12) Dostawa i montaż wyposażenia meblowego i sprzętu użytkowego zgodnie z projektem wykonawczym oraz zestawieniem wyposażenia. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów wyposażenia zawartego w załączaniu ,,Zestawienie wyposażenia", o +/- 10% jednak z zastrzeżeniem, że po zastosowaniu tolerancji wyposażenie będzie pasowało do zaprojektowanych pomieszczeń 13) Roboty wykończeniowe i porządkowe, 14) Wszelkie inne prace wynikające z przyjętych rozwiązań projektowych opracowane przez wykonawcę dokumentacji projektowej. 15) Sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej 16) przygotowanie materiałów i uzyskanie w imieniu Inwestora ostatecznej decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bochni udzielającą pozwolenia na użytkowanie wybudowanego obiektu w całości (bez możliwości wykazania prac pozostałych do wykonania) Uwaga! Zastosowane w dokumentacji nazwy producentów lub znaki towarowe służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu standardów technicznych i funkcjonalnych oraz określeniu standardów jakościowych i technologicznych. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów nie gorszych pod względem posiadanych parametrów jakościowych i technicznych od produktów określonych za pomocą nazw producentów pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same lub lepsze jak produkty podane za pomocą nazw producenta w dokumentacji Dodatkowe wymagania: 1. Zalecane jest, aby Wykonawca przed złożeniem oferty odbył wizję w terenie w celu zaznajomienia się z sytuacją faktyczną oraz specyfiką obiektu i dokładnym zakresem prac. 2. Wykonawca przedłoży harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia i płatności w najpóźniej w dniu zawarcia umowy, uwzględniający planowane ilości środków finansowych. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości środków na poszczególne lata. Wprowadzenie zmian w harmonogramie nie będzie traktowane jako zmiany umowy i nie będzie wymagało zawarcia aneksu do umowy. 3. Na podstawie przedłożonego i zatwierdzonego harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia i płatności, Zamawiający dopuszcza dokonywanie płatności (nie częściej niż raz na kwartał ) w oparciu o Wykaz robót wykonanych częściowo (sporządzonych zgodnie z przedmiarem robót dla danego zakresu robót, zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru) oraz kalkulację cenową, przedstawiającą rozbicie ceny ofertowej (całkowitego wynagrodzenia umownego) na poszczególne etapy. Łączna wartość faktur przejściowych nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia umownego za roboty budowlane. 4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 5. Prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną oraz z zachowaniem wysokich standardów estetycznych, uwzględniających charakter obiektu. 6. Przed przystąpieniem do przekazania terenu budowy Wykonawcy zadania, zobowiązany on jest do przedłożenia Zamawiającemu ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych na sumę gwarancyjną odpowiadającą wartości kontraktu. 7. Wykonawca wykona wszystkie (także niewymienione imiennie) opracowania, które są niezbędne z punktu widzenia kompletności dokumentacji pod kątem uzyskania decyzji organów administracji państwowej i samorządowej lub innych jednostek branżowych uzgadniających dokumentację. Ponadto Wykonawca wykona wszystkie roboty budowlane objęte Projektem wielobranżowym budowlanym i wykonawczym, pozwoleniem na budowę nr 222/2016 z dnia 06.05.2016 r., zgłoszenia przyłącza wodociągowego z dnia 29.04.2016 r. decyzja na wycinkę drzew znak: OŚ.613.36.2017 z dnia 06.06.2017, stanowiącym załącznik do SIWZ, Ofertą Wykonawcy, Umową oraz wszystkie prace, nawet nie wymienione w Umowie, które są konieczne dla ukończenia, czy bezpiecznego i właściwego działania i eksploatowania wszystkich wytworzonych robót i zamontowanych urządzeń. 8. W trakcie procesu inwestycyjnego Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z Zamawiającym planowanych do zastosowania urządzeń i materiałów. 9. Rozwiązania techniczne, zastosowane urządzenia i wyposażenie muszą być wysokiej jakości zapewniającej długą i pewną eksploatację, a wszystkie urządzenia, prace i instalacje nie wymienione szczegółowo w normach lub przepisach należy wykonać zgodnie z najlepszą praktyką i doświadczeniem Wykonawcy, w tym: a) wszystkie zaproponowane urządzenia winny pochodzić od renomowanych i sprawdzonych na rynku polskim i europejskim producentów, którzy zapewniają sprawne przeprowadzenia napraw pogwarancyjnych oraz dostarczenie części zamiennych, b) przy doborze urządzeń należy dążyć do ujednolicenia producentów i typów, c) elementy robót budowlanych winny być wykonane z materiałów odpornych na działanie korozyjne środowiska bezpieczne dla użytkowania - dopuszczone do użytkowania w żłobkach. d) prace budowlane i technologia powinny być wykonane w standardzie i o parametrach nie niższych niż określone w dokumentacji projektowej. e) wszystkie prace powinny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru lub Zmawiającego, f) Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia z materiałów, które będą spełniać wszelkie wymogi ustawy Prawo Budowlane, będą zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach, w zharmonizowanych lub europejskich aprobatach, posiadać będą odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B. Dla potwierdzenia spełnienia jw. dla wszystkich materiałów przed ich wbudowaniem Wykonawca musi uzyskać akceptację inspektora nadzoru lub Zmawiającego, 10. Wykonawca musi wykonać prace przygotowawcze, zorganizować zaplecze techniczno - socjalne i teren budowy oraz wszystkie roboty towarzyszące niezbędne do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy. 11. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi przeprowadzenie wszelkich prób, sprawdzeń i odbiorów niezbędnych dla zagwarantowania należytego użytkowania obiektu. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej zrealizowanych prac- operatu geodezyjnego dla całego zamierzenia inwestycyjnego, w celu zobrazowania przebiegu prac i ich wyników w sposób umożliwiający identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności i użytych materiałów oraz złożenie go do powiatowego zasobu geodezyjnego. 12. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również przygotowanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do dokonania odbiorów i uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień (jeśli jest wymagana). W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą również inne prace, jeśli ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego i kompleksowego wykonania całości zadania inwestycyjnego zgodnie z załączonym projektem budowlanym zgodnie z projektem wykonawczym, STWIOR-em oraz zapisami mi.in. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 t.j. z dnia 2017.07.06 z późn. zm.), oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz.U.2014.925 z dnia 2014.07.11 z późn. zm.) 13. Zakres całościowy prac budowlanych wszystkich branż musi uwzględniać dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów w każdym zakresie, a szczególnie ochrony przeciwpożarowej oraz wymogów sanitarnych a także do obowiązujących warunków technicznych dla tego typu budynków. Wykonywane prace budowlane, w tym zastosowane materiały, muszą uwzględniać również charakter i typ użytkowy obiektu. 14. Przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenia operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania placu budowy, badania materiałów, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych (woda), deklaracje zgodności materiałów, sprawozdania techniczne Wykonawcy, protokół odbioru końcowego robót, powykonawcze zestawienie kosztów realizacji, ostateczną decyzję Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bochni udzielającą pozwolenia na uzytkowanie wybudowanego obiektu w całości (bez możliwości wykazania prac pozostałych do wykonania). Operat kolaudacyjny należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egz w wersji elektronicznej. WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 3A PZP. 1) Ponieważ realizacja niniejszego zamówienia musi odbywać się poprzez wykonywanie czynności w warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy - na rzecz wykonawcy lub podwykonawcy, w miejscu i czasie wskazanym przez wykonawcę lub podwykonawcę - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp wymaga, zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót w szczególności: a) W zakresie robót przygotowawczych, konstrukcyjno - budowlanych, termomodernizacyjnych, wykończeniowych. b) Związanych z wykonaniem robót instalacyjnych i montażowych (sanitarne, elektryczne) c) związanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej lub inne roboty drogowe 2) Wymóg nie dotyczy osób kierujących budową, robotami, wykonujących usługi dostaw materiałów budowlanych, usługi transportowe. 3) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy pzp. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących czynności, o których mowa powyżej pisemnego oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy potwierdzającego, że pracownicy wykonawcy lub podwykonawcy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (dz. u. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265). oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wymienione w pkt. 1 wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 4) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy pzp. zostały opisane w projekcie umowy będącym załącznikiem do SIWZ. 5) sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa powyżej zostały określone w projekcie umowy będącym załącznikiem do SIWZ Wartość poniżej 5 548 000 euro

II.5) Główny kod CPV: 45111200-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111291-4
45112700-2
45112710-5
45223810-7
45261200-6
45262310-7
45262522-6
45310000-3
45311000-0
45316000-5
45320000-6
45330000-9
45331100-7
45333000-0
45410000-4
45422100-2
45431000-7
45442100-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-29

II.9) Informacje dodatkowe: Uwaga: Zaznacza się iż, roboty prowadzone będą w czynnym obiekcie, dlatego wszystkie prace należy wykonywać tak, aby w miarę możliwości nie zakłócać jego funkcjonowania, przy jednoczesnym zachowaniu szczególnej ostrożności przy organizacji placu budowy jak i w trakcie wykonywania prac
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 500 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez wykazanie przez Wykonawcę, że: 1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał: a) co najmniej jedno zadanie inwestycyjne polegające na budowie, przebudowie , nadbudowie lub rozbudowie budynków kubaturowych o wartości tego zamówienia minimum 1 000 000,00 zł brutto (powyższy zakres oraz wartość 1 000 000,00zł można wykazać w nie więcej niż 2 zamówieniach. 2) dysponuje co najmniej: a) osobą pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w kierowaniu robotami budowlanymi, b) osobą pełniącą funkcję kierownika robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych sanitarnych posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, c) osobą pełniącą funkcję kierownika robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych d) osobą pełniącą funkcję kierownika robót w zakresie drogowym Wymieniony powyżej skład zespołu należy traktować jako minimalne wymaganie Zamawiającego - obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie doświadczonego personelu, posiadającego odpowiednie uprawnienia w liczbie zapewniającej należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia osób tzn. warunek uzna za spełniony poprzez wykazanie dysponowania osobami posiadającymi ww. uprawnienia niezależnie od ilości osób posiadających te uprawnienia,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
65 000.00 zł

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 0
Maksymalna liczba wykonawców   0
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena (koszt) 60,00
Okres rękojmi za każdy kwartał ponad 60 miesięcy 1 punkt ( maks. 4 kwartały) 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający poza możliwością zmiany na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2 do 6 ustawy Pzp. przewiduje również możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach: 1) zmiany obowiązujących przepisów prawnych, jeżeli w wyniku tych zmian konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego 2) zmiany zakresu prac, które wykonawca powierzył podwykonawcom, a które określone są w złożonej ofercie 3) wprowadzenia do realizacji części zamówienia przez podwykonawcę pomimo, że Wykonawca nie dopuścił takiej możliwości w treści oferty, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców. 4) Z uwagi na niezależne od stron umowy zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy. Zmiana tych osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego, kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób muszą być co najmniej takie same jakie były wymagane na etapie postępowania o zamówienie publiczne. 5) Zmian korzystnych dla Zamawiającego 6) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności których wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, w szczególności gdy jest spowodowana: a) wystąpieniem wyjątkowo nie sprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie robót. b) innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy. c) zmianą umowy określoną w art. 144 ust. 1 pkt. 2-6 pzp ( po spełnieniu przesłanek) a wpływających na termin wykonania robót. Pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego, termin może ulec przedłużeniu o czas trwania w/w okoliczności. 7) wprowadzeniu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 8) Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę Warunki zmiany: Każdorazowo wniosek o zmianę umowy składany przez Wykonawcę/ Zamawiającego musi wpłynąć do Zamawiającego/Wykonawcy w formie pisemnej. We wniosku o zmianę warunków umowy należy podać czego zmiana dotyczy, dlaczego jest konieczna oraz proponowany termin wprowadzenia zmiany. Zmiany do umowy muszą być wprowadzane aneksem w formie pisemnej po wcześniejszym zaakceptowaniu przez Zamawiającego/Wykonawcę. .
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-03, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję murarza - Tarnów
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania27-05-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję murarza do wymurowania ścianek kolankowych i działowych w Tarnowie. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI