Rozbudowa budynku rekreacyjno-sportowego w Wiązowie- II postępowanie

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Rozbudowa budynku rekreacyjno-sportowego w Wiązowie- II postępowanie
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWiązów
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-02-28
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Wiązów
 • Data publikacji ogłoszenia2018-02-13
 • Numer ogłoszenia517537-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 517537-N-2018 z dnia 2018-02-13 r.

Gmina Wiązów: Rozbudowa budynku rekreacyjno-sportowego w Wiązowie- II postępowanie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
PoddziałaniE 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wiązów, krajowy numer identyfikacyjny 00052990100000, ul. pl. Wolności  37 , 57-120   Wiązów, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 3931136 w. 14 ,3931095, e-mail magdalena.bartosz@wiazow.pl, natalia.trzynoga@wiazow.pl, faks 71 3931058.
Adres strony internetowej (URL): www.wiazow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.wiazow.madkom.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.wiazow.madkom.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Inny sposób: pisemnie, pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście
Adres:
Gmina Wiązów z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy Wiązów pl.Wolności 37, 57-120 Wiązów pok.nr 11-"Sekretariat" I piętro

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa budynku rekreacyjno-sportowego w Wiązowie- II postępowanie
Numer referencyjny: BS.271.3.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbudowie budynku rekreacyjno- sportowego w Wiązowie. Budynek zaprojektowany jako budynek wolnostojący parterowy, przykryty dwuspadowym dachem pokrytym dachówką o kącie nachylenia 30 stopni. Nad budynkiem dach o konstrukcji drewnianej, wiązarowej. Wiązary opierane na wieńcach zewnętrznych ścian. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane w technologii tradycyjnej. Stolarka okienna PCV. Budynek ma być wyposażony w instalacje wewnętrzne: wodno-kanalizacyjną, instalacje ogrzewania, instalacje wentylacji oraz instalacje elektryczną. Zakres prac obejmuje: -roboty rozbiórkowe i przygotowawcze; -wykopy i fundamenty; - ściany przyziemia; -więźba dachowa wraz z pokryciem ( pokrycie dachowe- dachówka karpiówka ceramiczna układana w koronkę w kolorze ceglastym); -podłogi i posadzki ( płytki 60*60 w odcieniu szarości); -stolarka okienna i drzwiowa ( drzwi zewnętrzne antywłamaniowe PCV złoty dąb, stolarka okienna PCV trzyszybowa, kolor złoty dąb, parapety zewnętrzne z kształtek klinkierowych matowych odcień złoty dąb, stolarka drzwiowa wewnętrzna: drzwi z ościeżnicami i wyposażeniem z płyty wiórowanej wzmocnionej wewnętrznym ramiakiem ze sklejki, całość obłożona płytą HDF. Skrzydła pokryte taśmą brzegową ABS, kolor jasny dąb. Ościeżnice zgodnie ze skrzydłami drzwiowymi; ); -tynki i sufity podwieszone z ociepleniem; -wewnętrzne roboty malarskie i wykładziny ścian ( malowanie ścian- farby w kolorach z palety podstawowej- kolor do uzgodnienia z Zamawiającym); -roboty elektryczne; -instalację wodno-kanalizacyjną; -instalację ciepłej wody użytkowej, -wentylację; -opaski wokół budynku-otoczaki. Szczegółowy zakres prac stanowi projekt budowlany. Ponadto Zamawiający udostępnia przedmiar robót z kosztorysu inwestorskiego, który stanowi jedynie funkcję pomocniczą, a nie obowiązującą do wyceny oferty przez Wykonawcę.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45111200-0
45310000-3
45321000-3
45261000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-09-14

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi:1)informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy kwotę, co najmniej 300.000,00 zł brutto (słownie złotych: trzysta tysięcy 00/100), wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 2)opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi:1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty– wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ; Dla celów niniejszego zamówienia wykaz ten musi obejmować wykonanie co najmniej 2 zamówień polegających na wykonaniu budowy bądź rozbudowy budynku o wartości, co najmniej 270.000,00 netto każde; 2)3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ; Ustala się obowiązek zatrudnienia przez Wykonawcę przy realizacji przedmiotu zamówienia min.: a) kierownik budowy posiadający co najmniej 5 – letnie doświadczenie zawodowe, liczone od dnia uzyskania uprawnień zawodowych, na stanowisku Kierownika Budowy o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 5) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
-wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ; Ustala się obowiązek zatrudnienia przez Wykonawcę przy realizacji przedmiotu zamówienia min.: a) kierownik budowy posiadający co najmniej 5 – letnie doświadczenie zawodowe, liczone od dnia uzyskania uprawnień zawodowych, na stanowisku Kierownika Budowy o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; -informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy kwotę, co najmniej 300.000,00 zł brutto (słownie złotych: trzysta tysięcy 00/100), wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; -opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty– wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ; Dla celów niniejszego zamówienia wykaz ten musi obejmować wykonanie co najmniej 2 zamówień polegających na wykonaniu budowy bądź rozbudowy budynku o wartości, co najmniej 270.000,00 netto każde;
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) wypełniony druk „Oferta” – załącznik nr 1 do SIWZ, wraz z załączonym do niego „Kosztorysem ofertowym”, liczonym metodą uproszczoną, z którego wynikać będzie wartość złożonej oferty. Kosztorys ten musi być zgodny z wymogami Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389); 2) zaaprobowany wzór umowy – załącznik nr 5 do SIWZ; 3) wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku reprezentowania Wykonawcy przez osoby trzecie; 4) pełnomocnictwa dla osoby składającej ofertę w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika; 5) pełnomocnictwa dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6) dowód wniesienia wadium
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zmawiający zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy Pzp wymaga wniesienia wadium w wysokości 7.500,00 zł (słownie złotych: siedem tysięcy pięćset 00/100). Wadium może być, zgodnie z art. 45 ust.6 ustawy Prawo zamówień publicznych, wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Oławie o/Wiązów numer rachunku: 41 9585 0007 0040 0400 1544 0030 Wadium należy wpłacić na wyżej podany rachunek bankowy do dnia 28 lutego 2018 roku. Powyższy termin wniesienia wadium uważa się za zachowany, gdy kwota wadium znajdzie się w tym dniu do godz. 9.00 na podanym koncie Urzędu Miasta i Gminy Wiązów. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy wnieść w oryginale wraz z ofertą, przy czym należy je dołączyć w sposób umożliwiający późniejszy zwrot. Wadium musi obejmować cały okres związania z ofertą. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli jego oferta przed upływem terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. W przypadku zaistnienia sytuacji, w której Wykonawca będzie zabiegał o dokonanie zmian w załączonym wzorze umowy, zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu, przed terminem składania ofert, zgodnie z brzmieniem art. 38 ustawy Pzp, propozycje zmian wraz z ich uzasadnieniem, w celu ustosunkowania się do nich przez Zamawiającego. 2. W przypadku gdy Wykonawca nie prześle Zamawiającemu wspomnianych propozycji zmian, nie może dochodzić później wprowadzania innych zapisów umowy, której wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. 3. Zakazuje się dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jednakże zgodnie z art. 144 ust 1 pkt. 1 Ustawy pzp Zmawiający przewiduje zmianę zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy na podstawie określonych poniżej warunków: 1) zmianie dokonanej na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane, zmianie w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnieniem procesu budowy; 2) zmianie dokonanej na podstawie art.20 ust.1 pkt.4 lit. b) ustawy Prawo budowlane- uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, że zmiana ta spowodowana będzie okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji robót, że zmiana ta spowodowana będzie okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji robót budowlanych, których nie można było przewidzieć; 3) zmianie dokonanej podczas wykonywania robót i nie odstępującej w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach w ramach art. 36a ust.5 ustawy Prawo budowlane spełniając zapisy art.57 ust. 2 Prawo budowlane; 4) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT- jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usług objętych przedmiotem zamówienia Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego- dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano; 5) tych postanowień, które mają związek ze zmienionymi regulacjami prawnymi wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany; 6) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy; 7) zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom; 8) zmiana personelu Wykonawcy- w przypadku zmiany członka zespołu projektowego, kierownika budowy/ kierownika robót branżowych. Osoby te musza spełniać wymagania określone w SIWZ dla powyższych osób. Strony zastrzegają, że nowe osoby będą posiadały kompetencje, kwalifikacje i doświadczenie nie mniejsze niż osoby , których dotyczy zmiana; 9) a)nieujęte (niezinwentaryzowane) uzbrojenie podziemne, które nie zostało uwzględnione na mapach do celów projektowych, 10) związane z zatrzymaniem robót przez Urzędy Nadzoru Budowlanego, 11) związane z odkryciem w gruncie przedmiotów niemożliwych do zidentyfikowania przed przystąpieniem do robót budowlanych, takich jak m.in. głazy, niewybuchy, przedmioty wymagające ochrony konserwatora zabytków, 12) wynikające z nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje z innymi urządzeniami podziemnymi powodujące zniszczenia, uszkodzenia, wymagające naprawy; 13) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych działaniem osób trzecich, 14) konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 15) terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany w przypadku: a) Wykonanie Przedmiotu umowy w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego- zmiana niniejszej Umowy jest dopuszczalna w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego; b) zmiany spowodowane ekstremalnymi warunkami atmosferycznymi, które będą uniemożliwiały prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, czy dokonywanie odbiorów; c) Zaistnienie niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy- termin zostanie przedłużony o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych- uzgodniony wspólnie przez Strony; d) przerwy w dostawie wody, prądu, gazu trwającej ponad 7 dni – termin zostanie przedłużony o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy, potwierdzony wspólnie przez strony e) związane z ewentualnymi brakami wielobranżowej dokumentacji oraz związanych z nią przedmiarów robót na podstawie, której realizowana jest inwestycja, f) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót- termin zostanie przedłużony o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień potwierdzony wspólnie przez Strony; g) konieczności wykonywania dodatkowych badań i ekspertyz-termin zostanie przedłużony o czas niezbędny do wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, potwierdzony wspólnie przez Strony; h) konieczności wykonywania dodatkowych prac lub badań archeologicznych, konserwatorskich lub innych niezbędnych, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych umową termin zostanie przedłużony o czas niezbędny do wykonania prac, badań, lub innych robót potwierdzony wspólnie przez Strony. 16) w przypadku, kiedy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, a także zapisy, których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa – w zakresie, który jest niezbędny dla wyeliminowania tych błędów; 17) wprowadzenia zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem że zmiany te będą korzystne dla zamawiającego (np: powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację przedmiotu umowy, powodujące poprawienie parametrów technicznych, wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, w takim wypadku wynagrodzenie wykonawcy pozostaje bez zmian); 18) powyższe zmiany dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez jedną ze Stron i po akceptacji przez drugą Stronę. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednak one zobowiązania do wyrażenia takiej zgody przez Zamawiającego. 19) w przypadku, dopuszczalnej zmiany umowy zatwierdzonej przez Zamawiającego, która polegać będzie na dokonaniu robót innego rodzaju lub przy zastosowaniu innych materiałów lub robót dodatkowych bądź innej zmiany wynikającej z takich okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie zamówienia wynagrodzenie Wykonawcy będzie określone na podstawie kosztorysu (kosztorysów) sporządzanych przez osobę wpisaną na listę biegłych sądowych danej specjalizacji wskazana przez Zamawiającego i na jego koszt Kosztorysy te winny być opracowane w oparciu o następujące założenia: a) ceny czynników produkcji (R-g, M, S, K, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych złożonych przez Wykonawcę, b) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danych robót w oparciu o zapisy w lit. a, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wykonania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji KNR-ach, zastosowane zostaną KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego. W przypadku gdy opracowanie kosztorysu przez osobę wpisaną na listę biegłych sądowych będzie niemożliwe bądź połączone z nadmiernymi trudnościami (np. zbyt długi czas oczekiwania), wynagrodzenie Wykonawcy będzie określone na podstawie kosztorysu (kosztorysów) sporządzonych przez osobę posiadającą wiedze specjalistyczną w danej dziedzinie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-28, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę montaż anteny satelitarnej - Wrocław
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania21-02-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę montaż anteny satelitarnej. W najbliższym czasie (po zakończeniu robót termoizolacji) będę potrzebował zamontować powtórnie antenę sat. NC+. Niestety robotnicy sami zdemontowali i uszkodzili praktycznie wszystko. Chciałbym więc skorzystać z usługi montażu, i informacji co kupić. Wymyśliłem, że może tak: Antena satelitarna INVERTO IDLB TD-80 grafit LNB HG 404 Quad BEST Ultra Black 0,1 dB do tego będzie potrzebny wspornik o wysięgu 25 cm (dotychczas był 39 cm, ale antena była za daleko i ewentualne korekty kłopotliwe) przewód dobry jakiś ok. 10-12 m Oczywiście nie upieram się, że akurat ten talerz i konwerter, ale poczytałem i wybrałem akurat to. Jest to na ścianie na 9 piętrze, ale poprzedni monter 5 lat temu zrobił to wychylając się przez okno, więc tutaj nie ma problemu. Jedyny problem w stosunku do poprzedniego montażu może wynikać z trochę grubszego styropianu. Jeszcze nie wiem, jaki będzie gruby, ale myślę, że 15-20 cm. Wiem, że niektórzy monterzy nie zapewniają porządnego zamocowania, uważając, że zwykłe kołki wystarczą. Ja chciałbym jednak zrobić to porządnie i mieć pewność, że ekipa, która mi to zrobi, będzie pewna swoich możliwości i jakości. Wiem, że wspornik się kontruje nakrętkami i to zapewnia sztywność, ale nie mam zamiaru się wtrącać w sposób, jaki wykonawca stosuje. Chciałbym, żeby było zrobione porządnie.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI