Rozbudowa budynku edukacji leśnej o salę promocyjno – edukacyjną w Starej Birczy

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Rozbudowa budynku edukacji leśnej o salę promocyjno – edukacyjną w Starej Birczy
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBircza
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-02-27
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyNadleśnictwo Bircza
 • Data publikacji ogłoszenia2018-02-12
 • Numer ogłoszenia516410-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 516410-N-2018 z dnia 2018-02-12 r.

Nadleśnictwo Bircza: Rozbudowa budynku edukacji leśnej o salę promocyjno – edukacyjną w Starej Birczy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Bircza, krajowy numer identyfikacyjny 65050229600000, ul. Stara Bircza 99  , 37740   Bircza, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 16 65 22 280, e-mail bircza@krosno.lasy.gov.pl, faks 16 65 22 281.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_bircza
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_bircza/zamowienia_publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_bircza/zamowienia_publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa budynku edukacji leśnej o salę promocyjno – edukacyjną w Starej Birczy
Numer referencyjny: SA.270.1.6.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego budynku edukacji leśnej o salę promocyjno – edukacyjną w Starej Birczy wraz z:  wiatą wystawową,  zespołem paneli fotowoltaicznych,  wiatą-osłoną śmietnikową,  drogami, placami i chodnikami,  instalacjami wewnętrznymi – elektryczną, sieci strukturalnej, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, wentylacyjną,  instalacjami zewnętrznymi – elektryczną, sanitarną, deszczową,  ogrodzeniem. Projektowana sala promocyjno – edukacyjna jest uzupełnieniem funkcjonalnym budynku edukacji leśnej, dostępna będzie komunikacyjnie z korytarza budynku istniejącego oraz bezpośrednio od zewnątrz z przyległego parkingu. Do projektowanych pomieszczeń zapewniony będzie dostęp dla osób niepełnosprawnych. Dane techniczne projektowanej rozbudowy: Powierzchnia zabudowy – 153,04 m2 Kubatura rozbudowy – 601 m3 Wysokość budynku - 6,48 m Szerokość elewacji - 15,73 m Dach o nachyleniu - 25o Dane konstrukcyjne: • Fundamenty żelbetowe, • Ściany fundamentowe żelbetowe, • Ściany sali promocyjno – edukacyjnej – żelbetowe, • Ściany parteru łącznika murowane z gazobetonu, • Wieńce żelbetowe, • Więźba dachowa drewniana, • Pokrycie dachowe blachą dachówkową. Wyposażenie w instalacje: 1. Ogrzewanie pomieszczeń z wyłączeniem Sali wystawowej -centralne – wodne, grzejnikami płytowymi, w oparciu o istniejącą instalację w przyległym budynku z kotłowni olejowej. 2. Ogrzewanie Sali wystawowej – elektryczne podłogowe. 3. Woda użytkowa – rozbudowa instalacji wodociągowej w budynku istniejącym. 4. Ciepła woda użytkowa – z pojemnościowego podgrzewacza elektrycznego w pomieszczeniu socjalnym, w istniejącym budynku. 5. Kanalizacja sanitarna podłączona do istniejącej instalacji kanalizacyjnej na terenie działki, 6. Deszczówka odprowadzona na teren działki, 7. Wentylacja sali wystawowej wentylatorem wyciągowym. Wentylacja pomieszczenia sanitarnego w łączniku wywietrzakiem zaopatrzonym w wentylator łazienkowy i deflektor dachowy. Pomieszczenie gospodarcze oddzielone od w.c. ścianką wysokości 220cm. Nawiew powietrza do pomieszczeń poprzez nawiewniki okienne oraz otwory nawiewne w drzwiach. 8. Instalacja elektryczna oświetleniowa. 9. Instalacja elektryczna gniazdkowa. 10. Instalacja teletechniczna- komputerowa 11. Instalacja odgromowa. Wymagania ogólne dla zespołu paneli fotowoltaicznych: 1. Panele wykonane z modułów zbudowanych z ogniw typu Back Contact i Metal Wrap Through (tylnej elektrody) monokrystalicznych lub polikrystalicznych o sprawności min 18%. 2. Moc maksymalna modułu min. 250W. 3. Szyba przednia antyrefleksyjna z hartowanego szkła o wysokiej transmisji i niskiej zawartości żelaza. 4. Ramka ze stopu anodyzowanego aluminium, czarna. 5. Ilość bus barów minimum pięć (5BB). 6. Zastosowanie technologii diody bypass chroniącą instalację przed skutkami zacienienia Szczegółowy opis zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiący Załącznik 2 do SIWZ (do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego). Dokumentacja projektowa stanowiąca opis zamówienia zawiera: a) Projekt budowlany b) Projekt wykonawczy c) Przedmiar robót, d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. 2. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót budowlanych podobnych do robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. 3. Zamówienia, o których mowa w pkt 1 będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-07-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-07-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane (dotyczące budowie nowych lub przebudowie istniejących budynków, o zakresie i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia) zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, obejmujące w swoim zakresie wykonanie robót budowlanych, wartości zamówienia minimum 250 000,00 złotych brutto (dwieście pięćdziesiąt tysięcy zł). b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zapewniającymi realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, tj.:  minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278 ze zm.).  minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.  minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Dopuszcza się posiadanie wyżej wymienionych uprawnień przez jedną lub dwie osoby. Dopuszczalne są uprawnienia, uzyskane na podstawie przepisów wcześniej obowiązujących uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w stopniu wymaganym dla przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy wskazane przez Wykonawcę osoby są obywatelami państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą one spełniać wymogi określone w art. 12.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016r. poz. 65 ze zm.)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 1) zaleca się aby Wykonawca zapoznał się na miejscu ze stanem terenu oraz bezpośredniego otoczenia, przewidując trudności techniczne, organizacyjne oraz logistyczne związane z realizacją przedmiotu zamówienia i uwzględnić je w zakresie robót. 2) Zamawiający dla organizacji zaplecza i placu budowy przekaże Wykonawcy teren położony pomiędzy budynkiem a ogrodzeniem od strony zachodniej i północnej. 3) Wykonawca własnym kosztem wykona ogrodzenie i oznakowanie placu budowy od pozostałej części działki (od strony południowej i wschodniej). 4) Dla celów realizacji inwestycji Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona i utwardzi tymczasowy wjazd na teren zaplecza i plac budowy z drogi gminnej. W celu wykonania wjazdu koniecznym będzie wykonanie przepustu na istniejącym rowie, oraz rozebranie istniejącego ogrodzenia w miejscu wjazdu. 5) Na czas wykonywania robót oraz organizacji zaplecza budowy należy przewidzieć przesadzenie na inne miejsce kilku krzewów. 6) Zamawiający nie przewiduje wjazdu pojazdów Wykonawcy przez istniejącą bramę na istniejący parking Nadleśnictwa. Parkowanie pojedynczymi samochodami osobowymi osób zarządzających procesem budowy możliwe w przypadku nie powodującym utrudnień w funkcjonowaniu Nadleśnictwa. 7) Po zakończeniu robót Wykonawca na własny koszt przywróci teren do stanu pierwotnego. 8) Koszt organizacji placu budowy i zaplecza budowy oraz jego likwidację po zakończeniu robót, koszty obsługi geodezyjnej, koszty dostawy mediów na cele budowy obciążają Wykonawcę i należy je uwzględnić w kosztach ogólnych. 9) W ofercie należy uwzględnić również inne koszty nie uwzględnione w przedmiarze a niezbędne do prawidłowej realizacji robót budowlanych oraz odbioru i przekazania obiektu do użytkowania. 10) W przypadku zaistnienia rozbieżności w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia, za nadrzędne przyjmuje się ustalenia i zapisy zawarte w projekcie budowlanym. 11) W przypadku, gdy w specyfikacji technicznej opisano materiały lub urządzenia za pomocą podania nazwy, patentów lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych materiałów lub urządzeń Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie w prowadzonych robotach budowlanych innych równoważnych materiałów lub urządzeń pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie gorszych niż materiały lub urządzenia, które one zastępują. 12) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego oraz powinien podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy. 13) w przypadku, gdy Wykonawca przewiduje możliwość zlecenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda wskazania w ofercie tych części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. Jeżeli Wykonawca nie wskaże takich części, będzie to oznaczało, że zamierza wykonywać zamówienie samodzielnie. w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców zastosowanie mają przepisy art. 143 a–143 d Ustawy. 14) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.; jeżeli Wykonawca nie wskaże takich części, będzie to oznaczało, że zamierza wykonywać zamówienie samodzielnie. Na podstawie art. 36 b ust. 1a Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych (art. 36 b Ustawy). 15) umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi lub dostawy o wartości mniejszej niż 50 000 zł nie podlegają obowiązkowi ich zgłaszania Zamawiającemu o którym mowa w art. 143 b ust. 8 Ustawy. 16) umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi lub dostawy zawarte przed wyborem wykonawcy nie podlegają obowiązkowi ich zgłaszania Zamawiającemu o którym mowa w art. 143 b ust. 8 Ustawy. 17) Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty na okres nie krótszy niż 36 miesięcy, natomiast na materiały (wyroby) oraz urządzenia – gwarancji zgodnej z gwarancją producenta, jednak na okres nie krótszy niż 36 miesięcy. Zamawiający przewiduje wydłużenie gwarancji do 60 miesięcy (zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy w formularzu ofertowym załącznik nr 1 do SIWZ). 18) Zamawiający wymaga wykonania zamówienia zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym realizacji przedmiotu umowy. 19) Wykonawca / Podwykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót budowlanych w zakresie realizacji zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia żadnych wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, gdzie Wykonawca ma prawo zadeklarować określoną liczbę osób, które będą brały udział w realizacji przedmiotu zamówienia. 20) Zasady realizacji tego zobowiązania oraz zasady odpowiedzialności za jego niewykonanie zostały opisane we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 21) Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 22) Inne wynikają z projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ 2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu należy złożyć: a) odpis właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 25 ust. 5 pkt. 1 Ustawy. b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2: 1) pkt 2.a-c – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje je się dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 4) W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających dane wyrażone w walucie innej niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs NBP obowiązujący w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 5) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt. 1-4 Ustawy, może przedstawić dowody na to, że pojęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, określonych w Rozdziale VIII, Zamawiający żąda: a) wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te roboty zostały wykonane, załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone – stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. a) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z podaniem imion i nazwisk oraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1) Oświadczenie sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ (Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania) 2) Oświadczenie sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ (Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków w postępowaniu) 3) Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty, a także pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum), jeśli dotyczy. 4) Wypełniony formularz ofertowy zgodny w treści z wzorem - załącznikiem nr 1 do SIWZ. 5) Wypełniony kosztorys ofertowy zgodny w treści z wzorem - załącznikiem nr 1A do SIWZ; Nie dopuszcza się składania kosztorysu uproszczonego wykonanego w programie kosztorysującym  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2 (Załącznik nr 3 i Załącznik nr 4 do SIWZ), składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania w zakresie, w którym Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu  W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w Rozdziale VIII ust 5 SIWZ, Wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec tych podmiotów podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnienie przez te podmioty warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na te zasoby tych podmiotów, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1 i 2 (Załącznik nr 3 i Załącznik nr 4 do SIWZ).  w przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec tych podmiotów podstaw wykluczenia z postępowania, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ 1. Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść przed podpisaniem umowy 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania zamówienia. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BGŻ o/Przemyśl, konto nr 11 2030 0045 1110 0000 0090 8700, z dopiskiem na blankiecie przelewu, jakiego postępowania dotyczy. 4. Zabezpieczenie wnoszone w innych formach niż pieniądz, Wykonawca wnosi poprzez złożenie oryginału dokumentu w siedzibie Zamawiającego. 5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia powinno ono zawierać wskazanie Zamawiającego i nazwy zadania oraz musi być, co najmniej nieodwołalne, bezwarunkowe, płatne na każde pisemne żądanie Zamawiającego oraz bez prawa protestu. 6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka w/w form zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 7. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia w następujący sposób: a) Całość zabezpieczenia w wysokości 70% zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. b) Pozostała część – 30 % zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 8. W związku z powyższym zabezpieczenie wnoszone w formie niepieniężnej musi być dostosowane do powyższych zapisów. 9. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty w postaci wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BGŻ O/Przemyśl nr rachunku: 11 2030 0045 1110 0000 0090 8700 z dopiskiem: wadium w postępowaniu na „Rozbudowa budynku edukacji leśnej o salę promocyjno – edukacyjną w Starej Birczy” Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy złożyć w formie oryginału gwarancji lub poręczenia w kasie Zamawiającego. Dopuszcza się także dołączenie oryginału poręczenia lub gwarancji do oferty – w takim przypadku Zamawiający dokona jego wyodrębnienia po otwarciu oferty i zdeponowania w kasie. 4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP. 5. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta (Poręczyciela). Gwarancja (poręczenie) musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta (Poręczyciela). Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta (Poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. W przypadku wadium wniesionego w formie niepieniężnej wymagane jest aby termin ważności gwarancji (poręczenia) zapłaty wadium nie był krótszy niż termin związania ofertą. 6. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. tj. do dnia 27.02.2018 r., do godz. 1200. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się ono na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktu 6d. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8. Zamawiający niezwłocznie zwraca wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Wadium Wykonawcy zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. d) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy (art. 89 ust. 1 pkt 7b Ustawy).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Warunki istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty. 1. Zmiana terminu wykonania umowy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, jeżeli wystąpią następujące czynniki uniemożliwiające realizację przedmiotu zamówienia w terminie: a) w przypadku przedłużenia procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego (wynikające z obiektywnych przyczyn i podyktowanych przepisami Ustawy), b) udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, c) wystąpienia siły wyższej, której wystąpienie ma wpływ na realizację umowy lub wystąpienie okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy. Poprzez okoliczności uzasadniające zmianę terminu umowy rozumie się: osunięcia gruntów, długotrwałe intensywne opady, powódź, kolizje transportowe lub komunikacyjne, odkrycia w gruncie przedmiotów niemożliwych wcześniej do zidentyfikowania takich jak: głazy narzutowe, niewybuchy, przedmioty wymagające ochrony Konserwatora Zabytków i inne podobne nieprzewidywalne zdarzenia poza kontrolą którejkolwiek ze Stron i którym żadna ze Stron nie mogła zapobiec. W szczególności Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia w okresie jego realizacji długotrwałych i intensywnych odpadów atmosferycznych jeżeli uniemożliwi to jego realizację. d) czasowego wstrzymania realizacji prac przez Zamawiającego z przyczyn wynikających z działań Zamawiającego, których nie można było przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności, e) konieczności wprowadzenia zmian w sposobie wykonania robót budowlanych spowodowanych zmianami w przepisach prawa, norm i standardów lub zmianami w wiedzy technicznej oraz w przypadku stwierdzenia niezinwentaryzowanych elementów infrastruktury, działań organów administracji publicznej, bądź działań osób trzecich wymagających wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych, które wymuszą przerwanie prac lub zmianę uzyskanych pozwoleń. W przypadku zaistnienia jednej z powyższych okoliczności dopuszcza się możliwość przedłużenia terminu zakończenia robót określonego w ofercie. Przedłużenie terminu zakończenia robót nastąpi w formie aneksu do umowy i wymaga pisemnego wniosku Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, zaakceptowanego przez Zamawiającego. Przedłużenie terminu zakończenia prac nastąpi o okres niezbędny dla zakończenia robót uwzględniający okres wystąpienia czynników uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy. 2. Zmiana zakresu przedmiotu umowy w sprawie niniejszego zamówienia lub sposobu wykonywania przedmiotu umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy (zaistnienie warunków wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy): a) wydanie przez właściwy organ decyzji administracyjnej wyłączającej lub ograniczającej przedmiot zamówienia opisany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. b) ograniczenie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego wynikające z obiektywnych i uzasadnionych przyczyn, np. brak możliwości zrealizowania zakładanych robót budowlanych lub niewspółmiernie wysokie koszty osiągnięcia zamierzonego celu w stosunku do planowanych. W przypadku zmian zakresu umowy ustala się zmianę wynagrodzenia Wykonawcy (obniżenia) w stopniu proporcjonalnym do zmiany zakresu przedmiotu umowy. 3. Zmiana wynagrodzenia umownego 1) Zamawiający przewiduje zmianę wynagrodzenia umownego (zwiększenia/ zmniejszenia) wynikającą z ilości faktycznie wykonanych robót budowlanych obliczonych w kosztorysie powykonawczym sporządzonym na podstawie obmiaru robót i stawek jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym. 2) Zamawiający ustala zmianę wynagrodzenia umownego w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, cena netto za wykonanie przedmiotu umowy (części umowy) nie ulega zmianie, a wartość wynagrodzenia zostanie obliczona w oparciu o stawkę podatku VAT obowiązującą na dzień powstania obowiązku podatkowego. Nie dotyczy to przypadku objęcia obowiązkiem podatkowym Wykonawcy, który w dniu podpisania umowy nie był płatnikiem VAT. 3) Takie zmiany nie wymagają aneksu do umowy. Uwaga: W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 Ustawy: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-27, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Wykonawcom a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej (odwołanie i skarga) przewidziane w Dziale VI tej Ustawy. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie tej ustawy. 4. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: a) określenia warunków udziału w postępowaniu; b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; c) odrzucenia oferty odwołującego. d) opisu przedmiotu zamówienia e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na którą nie przysługuje odwołanie na podstawie przesłanek określonych w ustępie 3. 7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy czynność albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 8. Na czynności, o których mowa w ust. 6, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem ust. 4. 9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 9 i 10 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 12. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 13. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 14. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 15. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 16. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 17. Szczegółowy opis środków ochrony prawnej przysługujący Wykonawcom zawiera Dział VI Ustawy Dokumenty, jakie Wykonawca, którego oferta została wybrana musi dostarczyć przed podpisaniem umowy: a) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Warunkiem podpisania umowy z Wykonawcami ubiegającymi się wspólnie o udzielenie zamówienia będzie przedłożenie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców przy realizacji zamówienia. b) dokumenty wskazane w § 5 ust. 4 wzoru umowy (stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ) dot. osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na wykonaniu usług wykonywane przez pracowników, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm. c) Jeżeli w trakcie prowadzonego postępowania (w wyniku poprawy omyłek rachunkowych lub omyłek polegających na niezgodności oferty z treścią SIWZ) Zamawiający dokonał zmian w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty, to przed podpisaniem umowy Wykonawca jeszcze raz przedłoży wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy (wg wzoru - załącznika nr 1A do SIWZ). d) dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego umowy na warunkach określonych w Rozdziale XXIII SIWZ. e) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości minimum: 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy zł). Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c Ustawy. Wykonawcy występujący jako konsorcjum składają wspólne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na wymaganą kwotę albo oddzielne ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla każdego z członków konsorcjum, z zastrzeżeniem, że suma ubezpieczenia członków konsorcjum wynosi nie mniej niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy zł). f) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych oraz przynależności do właściwej izby, zgodnie z Rozdziałem VII ustęp 2 pkt 3b SIWZ i oświadczenia o przyjęciu obowiązków. Uwaga: warunkiem koniecznym do podpisania umowy będzie wskazanie osób umocowanych do zawarcia umowy oraz złożenie oryginałów pełnomocnictw lub poświadczonych notarialnie za zgodność z oryginałem kopii pełnomocnictw, lub sporządzonych przez notariusza odpisów, lub wyciągów z pełnomocnictw, lub kopii pełnomocnictw poświadczonych za zgodność z oryginałem przez mocodawcę – o ile do zawarcia umowy przez wskazaną osobę wymagane będzie pełnomocnictwo, i pełnomocnictwa te nie zostały dołączone do oferty.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie tynków w budynku mieszkalnym - Brzozów
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania21-01-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie tynków w budynku mieszkalnym. Interesuje mnie termin czerwiec - lipiec-sierpień 2019. Nad typem tynków się jeszcze zastanawiam i przy okazji czekam na sugestie. W grę wchodzi tradycyjny lub gipsowy. Powierzchnia użytkowa budynku to ok 140 m2. Dodam, że w domu będą tynkowane sufity tylko 5 pomieszczeniach (kotłownia, garaż, wiatrołap, pokój i spiżarka) - reszta to sufity podwieszane. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI