Rozbiórka budynku nr 58 w kompleksie wojskowym w Opolu

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Rozbiórka budynku nr 58 w kompleksie wojskowym w Opolu
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWrocław
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2019-04-05
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyRejonowy Zarząd Infrastruktury
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-19
 • Numer ogłoszenia526774-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 526774-N-2019 z dnia 2019-03-19 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury: Rozbiórka budynku nr 58 w kompleksie wojskowym w Opolu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, krajowy numer identyfikacyjny 93010390600000, ul. ul. Obornicka  126 , 50-984  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 261 65 68 01, e-mail rziwroclaw.kancelaria@ron.mil.pl, faks 261 65 68 02.
Adres strony internetowej (URL): www.rziwroclaw@wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
ww.rziwroclaw@wp.mil.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.rziwroclaw@wp.mil.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu, 50-984 Wrocław, ul. Obornicka 126-kancelaria pok. 101

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbiórka budynku nr 58 w kompleksie wojskowym w Opolu
Numer referencyjny: 15/V/WE/19/R
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: WYMAGANIA OGÓLNE 1.WSTĘP 1.1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Rozbiórka budynku nr 58 w kompleksie wojskowym nr 2707 w Opolu. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z rysunkami stanowi dokumentację projektową służącą opisowi przedmiotu zamówienia w myśl art. 31 ustawy PZP dla rzeczowej realizacji robót budowlanych. Kod CPV 45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia 45311200-2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Na potrzeby rozbiórki budynku nr 58 uzyskana została niezbędna decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę. Szczegółowy zakres robót dla rozbiórki określają opracowania: 1. Projekt rozbiórki budynku nr 58 2. SIWZ W/w dokumentacja dostępna jest na stronie Zamawiającego w wersji elektronicznej, w wersji papierowej zostanie przekazana Wykonawcy robót po zawarciu umowy 1.2. Stan istniejący Budynek nr 58 Budynek nr 58 zlokalizowany jest w kompleksie wojskowym nr 2707 przy ul. Domańskiego w Opolu, pełnił rolę hali produkcyjno-remontowej. Budynek wolnostojący, częściowo podpiwniczony o konstrukcji trójnawowej wzniesiony na planie prostokąta o wymiarach ok. 22 m × 25 m Podstawowe dane budynku: Powierzchnia zabudowy: 548 m2 Powierzchnia użytkowa: 507 m2 Kubatura: 3105 m3 Liczba kondygnacji nadziemnych: 1 Liczba kondygnacji nadziemnych: 1 Rok budowy: 1937 r. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i c.o. 1.3. Zakres Rzeczowy Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy zakres rzeczowy określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) oraz SIWZ, które to stanowią obowiązującą podstawę jako dokument kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, STWiOR, SIWZ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię planu BIOZ najpóźniej w dniu przekazania placu budowy. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia czystości powietrza wolnego od unoszących się pyłów wytwarzanych podczas robót rozbiórkowych (tj. zminimalizowania ich do możliwego minimum). 1.5 Przekazanie terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie o wykonanie robót. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego terenu rozbiórki do chwili ostatecznego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone mienie Wykonawca odtworzy i naprawi na własny koszt. Koszty zabezpieczenia terenu rozbiórki nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę umowną. 1.6 Wymagania dotyczące ochrony środowiska 1.6.1. Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót rozbiórkowych. Rozbiórka nie wymaga usunięcia drzew i krzewów. 1.6.2. Zabezpieczenie drzew i krzewów na placu budowy Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom - wykonawca robót zabezpieczy drzewa i krzewy w sposób gwarantujący ich skuteczną ochronę przed uszkodzeniami. 1.7 Warunki bezpieczeństwa i ochrona przeciwpożarowa na budowie W trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów BHP w budownictwie. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne jeżeli zajdzie taka konieczność oraz odzież wymaganą dla osób zatrudnionych na placu rozbiórki. W trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych Wykonawca powinien przestrzegać obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej — będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Wykonawca we własnym zakresie przeprowadzi instruktaż stanowiskowy dla wszystkich pracowników zatrudnionych przy realizacji zamówienia. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie robót budowlanych muszą posiadać aktualne wyniki badań lekarskich dopuszczające ich do pracy na zajmowanym stanowisku. Pracownicy winni być wyposażeni w środki ochrony osobistej w tym do prac na wysokościach. 2. SPRZĘT Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt ma być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca przedstawi Inspektorowi kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 3. TRANSPORT Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia na koszt Wykonawcy użytkowanych odcinków dróg do stanu pierwotnego. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Przy ruchu po drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego). 4. ODBIÓR ROBÓT Odbiór ostateczny robót polega na finalnej ocenie rzeczywiście wykonanych robót w odniesieniu do zakresu (ilości) i jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę zawiadomieniem Inwestora o zakończeniu robót oraz wpisem w Dzienniku budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora(ów) nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, sprawdzeń i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z opisem przedmiotu zamówienia. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych elementach zadania nieznacznie odbiega od wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i bezpieczeństwa, komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 4.1. Dokumenty odbioru końcowego Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku robót, wyniki pomiarów kontrolnych i testów, badań i sprawdzeń, protokoły wykonanych pomiarów elektrycznych rezystancji izolacji kabli elektroenergetycznych, ochrony przeciwporażeniowej, deklaracje zgodności, lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów. W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe, lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i potwierdzi ich wykonanie. 5. PODSTAWA PŁATNOŚCI Podstawą płatności jest wynagrodzenie ryczałtowe. Do robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania, badania i sprawdzenia składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty. 6. DOKUMENTY ODNIESIENIA Dokumentacją odniesienia jest: 1. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 2. Projekt rozbiórki, 3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania rozbiórki. 7. WYKONANIE ROBÓT 7.1. Wymagania ogólne robót rozbiórkowych: • Wykonawca robót przed przystąpieniem do wykonania robót rozbiórkowych zobowiązany jest sporządzić plan BIOZ i zaznajomić z nim pracowników w zakresie wykonywania przez nich robót oraz przekazać kopię planu BIOZ Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania placu budowy, • przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, a więc ogrodzenie terenu, wywieszenie tablic ostrzegawczych czy też wzmocnienie części budynku zagrażającego zawaleniem. Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności. Pracownicy wykonujący roboty rozbiórkowe na wysokości powyżej 2 m powinni być zabezpieczeni pasami. Teren rozbiórki należy oznakować tablicami ostrzegawczymi „Roboty rozbiórkowe - wstęp wzbroniony", • przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy pozbawić budynek zasilania elektrycznego (w sąsiednich złączach kablowych budynków wypiąć bezpieczniki mocy i odłączyć od zacisków podstaw bezpiecznikowych kable elektroenergetyczne) zasilające ww. budynek, • bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawuje kierownik budowy, • w trakcie robót rozbiórkowych kierownik robót zobowiązany jest wskazać miejsca ustawienia drabin, rusztowań oraz kierować kolejnością rozbiórki oraz kontrolować sposób zabezpieczenia pracowników, • do robót rozbiórkowych a w szczególności do prac na wysokościach nie można dopuścić robotników nie mających aktualnych badań lekarskich oraz niezbędnych środków ochrony indywidualnej, • do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości należy stosować środki ochrony zbiorowej, w szczególności balustrady, siatki oraz szelki gdy nie ma możliwości stosowania środków ochrony zbiorowej, • stan techniczny sprzętu używanego do rozbiórki winien być sprawdzany codziennie przed rozpoczęciem pracy, • prace rozbiórkowe wykonać zgodnie z wiedzą techniczną, zachowując podstawowe warunki, jakie należy przestrzegać przy prowadzeniu robót rozbiórkowych a przede wszystkim należy usunąć wszystkie elementy zagrażające bezpieczeństwu pracujących osób, • elementy konstrukcji żelbetowych i betonowych należy rozbierać przez kucie młotami pneumatycznymi, rozbiórki elementów konstrukcyjnych nie wolno prowadzić jednocześnie na kilku poziomach, • obalenie ścian szczytowych oraz innych części konstrukcyjnych obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione, • usuwanie jednego elementu nie może wywoływać nieprzewidzianego spadku lub zawalenia się innego elementu • rozbiórka przy użyciu materiałów wybuchowych jest zabroniona, • rozbiórki konstrukcji dachu należy prowadzić przy pomocy sprzętu mechanicznego – koparki o odpowiednim wysięgu, należy unikać wprowadzania robotników na dach • Po rozbiórce budynku nr 58 należy wykonać mapę powykonawczą z zaznaczeniem wszystkich przyłączy, gdzie i jak zostały zamknięte i złożyć wraz z oświadczeniem geodety w siedzibie RZI we Wrocławiu. Oświadczenie geodety wykonującego pomiar powykonawczy powinno zawierać informację, że poza rozbiórką w terenie, w zakresie zaznaczonym na mapie nic nie uległo zmianie. Zamawiający dysponuje w zasobie mapą do celów opiniodawczych, którą na wniosek Wykonawcy udostępni w formie papierowej lub cyfrowej. 7.2 Warunki atmosferyczne • temperatura - prace powinny być prowadzone w temperaturze powyżej 0 oC • prędkość wiatru - demontaż należy przerwać przy wietrze powyżej 10 m/s • opady - demontażu nie należy prowadzić podczas opadów deszczu, śniegu, dużej mgły lub zachmurzenia powodującego znaczne ściemnienie, • oświetlenie - nakazuje się prowadzenie demontażu tylko przy świetle dziennym, 7.3 Wywóz materiałów uzyskanych z rozbiórki 7.3.1. Stalowe elementy uzyskane w trakcie rozbiórki zostaną zdemontowane w uzgodnieniu z Użytkownikiem i przekazane Użytkownikowi. Pozostałe elementy stalowe (m.in. elementy konstrukcyjne oraz oczyszczone ze szkła i kitu stalowe ramy okienne) Wykonawca przekaże do magazynu SOI Opole. 7.3.2. Wytwórcą powstałych w trakcie remontu odpadów, gruzu, papy, będzie Wykonawca robót. Materiały powstałe z rozbiórki Wykonawca przekaże własnym transportem i na własny koszt do firmy specjalistycznej zajmującej się recyklingiem i utylizacją. W dniu odbioru przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie kart przekazania odpadów poświadczone za zgodność z oryginałem celem rozliczenia zadania. Teren czasowo udostępniony przez Zamawiającego do składowania odpadów Wykonawca robót przywróci do stanu pierwotnego. 7.3.3. Wykonawca sporządza protokóły przekazania materiałów odzyskanych z rozbiórki według odrębnych przepisów resortowych. 7.3.4. Protokół przekazania materiałów do magazynu SOI Opole Wykonawca załączy do dokumentacji powykonawczej. 8. Wizja Zamawiający zorganizuje jedną wizję lokalną na terenie kompleksu 2707 w Opolu, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia postępowania. Uczestnictwo w wizji jest możliwe po pisemnym zgłoszeniu przedstawicieli Oferenta do Rejonowego Zarządu Infrastruktury we Wrocławiu. W zgłoszeniu należy podać nazwisko i imię upoważnionej osoby oferenta wraz z podaniem serii i numeru dowodu osobistego. 9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ LUB PODWYKONAWCĘ NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ, OSÓB WYKONUJĄCYCH ZAMÓWIENIE (art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych). 9.1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający żąda zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 22 czerwca 1976 r. – Kodeksu Pracy) co najmniej: 3 osoby, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia przez cały okres trwania umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, w tym min.: 2 pracowników ogólnobudowlanych i 1 pracownik ds. elektrycznych. 9.2. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z osobą, o której mowa w pkt. 9.1. przed zakończeniem terminu umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca/Podwykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 9.3. Najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu listy osób, o których mowa w pkt. 9.1. która będzie określała pełnione przez pracowników funkcje oraz okres obowiązywania umowy o pracę. W przypadku zmiany tych osób Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zaktualizowaną listę osób. 9.4. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający jest uprawniony do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy (odpowiednio Podwykonawcy) odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia, o którym mowa w pkt. 9.1, a w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 9.5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 9.6. Sposób udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w pkt. 9.1, jak i sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudniania na umowę o pracę osób zgodnie z warunkami SIWZ zostały zawarte w projekcie umowy. UWAGA: a) Prace rozbiórkowe na terenie lokalizacji obiektu mogą być wykonywane od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00. Po uzyskaniu wcześniejszej zgody Dowódcy Jednostki prace będzie można realizować w innych ustalonych dniach i godzinach. b) Wykonawca robót przed przystąpieniem do wykonywania prac wystąpi do RZI we Wrocławiu z imiennym wykazem pracowników wraz z podaniem serii i numerów dowodów osobistych oraz wykazem pojazdów, o wystawienie zezwolenia upoważniającego do wejścia i wjazdu na teren Jednostki Wojskowej w terminie 7 dni przed rozpoczęciem robót. d) Wstęp obcokrajowców do obiektów wojskowych może być realizowany wyłącznie na podstawie pozwoleń wydanych na zasadach określonych w decyzji nr 19/MON z dnia 24 stycznia 2017 r. Ministra Obrony Narodowej w sprawie planowania i realizowania przedsięwzięć współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej Dz. Urz. MON poz. 18. Zamawiający nie gwarantuje uzyskania powyższych zezwoleń. Brak w/w zezwoleń nie może stanowić podstawy do przesunięcia terminu realizacji przedmiotu umowy. e) Na Wykonawcy ciąży obowiązek prawidłowego zagospodarowania odpadów (papa, gruz betonowy, gruz ceglany, drewno) utylizacja przez wyspecjalizowaną firmę. Kopie kart przekazania odpadów na składowisko odpadów Wykonawca przekaże. Zamawiającemu przed odbiorem prac. Teren czasowo udostępniony przez Zamawiającego do składowania odpadów Wykonawca robót przywróci do stanu pierwotnego. f) Wykonawca winien znać ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowiska oraz wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska i stosować je w trakcie budowy. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wszelkich zanieczyszczeń, gruzu, odpadów, powstałych w wyniku realizacji przedmiotu umowy, na wysypisko, na własny koszt, wraz z kosztami z tytułu opłat za przyjęcie i składowanie odpadów na wysypisku. Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. g) Sposób rozliczenia za wykonanie robót - ryczałtowy. h) Roboty objęte są 23% stawką VAT Opracowała: Małgorzata Lipiecka

II.5) Główny kod CPV: 45110000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45311120-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 169065,90
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: min. 40 dni, max. 60 dni od daty zawarcia umowy
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Doświadczenie Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną o zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia, polegającą na rozbiórce obiektu o powierzchni min. 300 m2 wraz z podaniem jej rodzaju, daty wykonania i podmiotu na rzecz którego została wykonana, oraz załączeniem dowodów określających czy powyższa robota została wykonana należycie, w szczególności informacji czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona. 2. Osoby zdolne do wykonania zamówienia Warunek w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował niżej wymienionymi osobami do realizacji zadania : - Kierownik budowy w zakresie konstrukcyjno-budowlanym bez ograniczeń. Osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, t.j. przed 1 stycznia 1995 r. (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm. Art. 104), uzyskały uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. - Kierownik robót elektrycznych w ograniczonym zakresie. W/w osoby winny posiadać aktualne zaświadczenia o przynależności do Izby Samorządu Zawodowego. Zamawiający wymaga od Wykonawców wskazania w ofercie (Formularz Nr 3) imion i nazwisk osób wykonujących czynności wskazanych wyżej wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych tych osób i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, Zamawiający wezwie do złożenia w terminie 5 dni aktualnego na dzień złożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp; Zamawiający wskazuje, że odpis z właściwego rejestru winien zawierać aktualny katalog osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. Podmioty, które dokonały zmian (nie uwidocznionych w rejestrze), w składzie organów zarządzających, zobowiązane są złożyć dokumenty potwierdzające powołanie nowych osób w skład tego organu (oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp, przedkłada oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – Formularz Nr 4 (oryginał podpisany przez Wykonawcę). 3. Podmioty mające siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o których mowa w pkt III.5 ppkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4. Dokument, o którym mowa w pkt 3 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapisy pkt 4 stosuje się odpowiednio. 6. Dokumenty, o których mowa w pkt 3 należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, Zamawiający wezwie do złożenia w terminie 5 dni aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu tj.: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane – Formularz nr 2 (oryginał podpisany przez Wykonawcę), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Formularz nr 3 (oryginał podpisany przez Wykonawcę).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Do oferty Wykonawca załączy: 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy sporządzony wg załączonego wzoru (oryginał podpisany przez Wykonawcę); 2) wypełnioną i podpisaną tabelę elementów scalonych – Formularz nr 5 (oryginał podpisany przez Wykonawcę); 3) zobowiązania innego podmiotu na zdolnościach którego zamierza polegać Wykonawca w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu – Formularz Nr 6 (oryginał podpisany przez ten podmiot).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 5 071,00 zł 2. Wadium wnoszone w pieniądzu musi znaleźć się na koncie Zamawiającego do dnia 05.04.2019 r., do godz. 10.00. Nie dopuszcza się wnoszenia wadium w formie gotówki do kasy Zamawiającego. 3. Wadium wniesione w postaci poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych oraz poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.) musi zawierać co najmniej: a) nazwę i adres Wykonawcy, b) nazwę i adres beneficjenta, c) nazwę i adres gwaranta/ poręczyciela, d) nazwa zadania, na które składane jest wadium, e) kwotę, f) termin ważności, g) wskazanie wszystkich przypadków powodujących utratę wadium zgodnie z art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy Pzp. 4. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinna mieć postać gwarancji bezwarunkowej, nieodwołalnej i płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego. 5. Wadium, o którym mowa w pkt 3 musi zostać złożone w kasie Zamawiającego (bud. RZI, pok. 20) w terminie do dnia – 05.04.2019 r. do godz. 10.00. 6. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert lub wadium zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy, a także w przypadku gdy Wykonawca nie wyrazi zgody na przedłużony okres związania ofertą, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a i 7b Ustawy Pzp. 7. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy je wpłacić na konto NBP O/Okr. we Wrocławiu 44 1010 1674 0030 7213 9120 2000, z dopiskiem „wadium dotyczące przetargu nieograniczonego na rozbiórkę budynku nr 58 w kompleksie wojskowym nr w Opolu ”. 8. Wadium zostanie zwrócone wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9. 9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 14. Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum. 15. Wadium wybranego Wykonawcy zostanie zwrócone niezwłocznie po wniesieniu wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy i zawarciu przez niego umowy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Tak
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia w łącznej wysokości do 75 % wynagrodzenia brutto, tj. do kwoty ….…. zł. 2. Udzielenie zaliczek następuje na poczet wykonania umowy, obejmującej ustalony etap robót budowlanych, w terminach i wysokościach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 3. Zamawiający udzieli lub odmówi udzielenia zaliczki po wystąpieniu przez Wykonawcę z pisemnym wnioskiem o zaliczkę. 4. Wniosek powinien zawierać: 1) kwotę wnioskowanej zaliczki; 2) proponowany termin wypłaty i rozliczenia zaliczki; 3) harmonogram rozliczenia zaliczki, zgodny z harmonogramem rzeczowo – finansowym; 4) formę zabezpieczenia zaliczki; 5) numer rachunku, na który zaliczka ma zostać wypłacona. 5. Podstawą odmowy udzielenia zaliczki może być m. in. nierozliczenie się Wykonawcy z poprzednio udzielonych zaliczek lub gdy Wykonawca nie wykonał robót w zakresie wartości uprzednio udzielonej zaliczki, niewniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia określonego w ust. ….. umowy. 6. Wykonawca wniesie Zamawiającemu zabezpieczenie na udzieloną zaliczkę, w wysokości 100% jej wartości, w jednej z form wskazanych w art. 148 ust. 1 Ustawy Pzp, z terminem ważności 30 dni po planowanym terminie realizacji zaliczkowanych robót budowlanych określonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym. 7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, z treści gwarancji nie może wynikać konieczność przekazywania żądania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego. Niedopuszczalny jest również zapis żądający potwierdzenia przez notariusza lub bank, że podpisy na żądaniu do zapłaty zostały złożone przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi być bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. 8. Rozliczenie udzielonych przez Zamawiającego zaliczek ustala się w sposób następujący: 1) rozliczenie zaliczek następuje poprzez wystawianie faktur za właściwie wykonane i odebrane roboty budowlane w wysokości i terminach określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym; 2) jako termin rozliczenia zaliczki będzie przyjmowany dzień złożenia przez Wykonawcę właściwie sporządzonych, potwierdzonych przez inspektora nadzoru faktur za wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym roboty budowlane wraz z protokołem ich odbioru; 3) w nieprzewidzianych, wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach Zamawiający na wniosek Wykonawcy może dopuścić rozliczenie zaliczek w innym terminie. Przedłużenie terminu rozliczenia zaliczki na wniosek Wykonawcy jest nierozłączne z przedłużeniem terminu gwarancji; 4) całkowite rozliczenie zaliczki musi nastąpić w wysokości i terminie określonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym i warunkach umowy; 5) Zamawiający zwraca zabezpieczenie zaliczki w terminie 30 dni od dnia rozliczenia zaliczki i potwierdzenia przez Zamawiającego należytego wykonania zamówienia. 9. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozliczy udzielonej zaliczki w terminie określonym w ust. 8, wyłączając sytuacje, o których mowa w ust. 8 pkt 3, Zamawiający niezwłocznie wezwie Wykonawcę do jej rozliczenia lub zwrotu wypłaconej zaliczki w terminie 7 dni od daty doręczenia pisma. W przypadku braku rozliczenia zaliczki w tym terminie Zamawiający w pierwszej kolejności zaspokoi swoje roszczenie z zabezpieczenia zaliczki. 10. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej niewykonania z jakichkolwiek przyczyny, w tym z przyczyn, o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy Pzp, jak również w przypadku stwierdzenia wykorzystania zaliczki niezgodnie z jej przeznaczeniem Wykonawca na wezwanie Zamawiającego niezwłocznie zwróci w całości lub w niewykorzystanej części udzieloną zaliczkę. 11. Zaliczka zostanie wypłacona na podstawie faktury zaliczkowej, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu wraz z zabezpieczeniem, o którym mowa w ust. 6 niniejszej umowy. 12. Wykonawca złoży faktury rozliczeniowe do faktury zaliczkowej wraz z protokołem odbioru robót budowlanych podpisanym przez inspektorów Zamawiającego i Wykonawcę. 13. Udzielenie kolejnej zaliczki może nastąpić w terminie i wysokości ustalonych przez strony w kolejnym wniosku, po wykonaniu i odebraniu wskazanych robót na realizacje których udzielono zaliczki oraz jej rozliczeniu zgodnie z zasadami określonymi w ust. 8 oraz po uregulowaniu zobowiązań wobec wszystkich Podwykonawców w zakresie robót zrealizowanych w ramach udzielonych zaliczek.

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany do umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, wyłącznie na zasadach określonych w art. 144 Ustawy Pzp. 2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w zakresie: 1) Terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: a) wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację robót w terminie umownym. Za okoliczności takie uważa się wstrzymanie robót przez Zamawiającego lub kierownika budowy w sytuacjach wskazanych w Ustawie Prawo budowlane, a także wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w tym wynikających z tzw. „siły wyższej” (np. powodzie, huragany, gwałtowne burze) uniemożliwiających realizację robót. Wstrzymanie robót z tego powodu musi być potwierdzone w Dzienniku Budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja robót nie uzasadniają zmiany terminu umowy, b) stwierdzenia, że w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego zgodnie z § 1 ust. 2 umowy, znajdują się błędy uniemożliwiające prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy, c) wprowadzenia rozwiązań zamiennych na zasadach określonych w § 2 umowy, których wprowadzenie miało wpływ na termin realizacji zamówienia, d) konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, którego realizacja wpływa na realizację zamówienia podstawowego, e) wydłużenia procedury przetargowej (spowodowanej m. in. przedłużeniem przez Zamawiającego terminu związania ofertą, wpłynięcia odwołania), f) ujawnienia się w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia przeszkód w obiekcie lub terenie/gruncie, g) ujawnienia się w trakcie realizacji przedmiotu umowy nieprzewidzianych przeszkód formalno-prawnych; 2) Wprowadzenia rozwiązań zamiennych i zamówień dodatkowych, o których mowa w § 2 umowy; 3) Zmniejszenie zakresu zamówienia w wyniku wprowadzenia uzasadnionych do zmian w dokumentacji projektowej, STWiOR lub SWIZ – cz. B, koniecznych do prawidłowego, zgodnego z zasadami wiedzy technicznej realizacji przedmiotu zamówienia. 4) Zmiany wynagrodzenia w przypadku: a) wprowadzenia rozwiązań zamiennych lub zamówień dodatkowych o których mowa w § 2 umowy; b) uzasadnionej rezygnacji z wykonania części robót budowlanych w wyniku zmian wprowadzonych do dokumentacji projektowe i związanego z tym pomniejszenia wynagrodzenia na zasadach określonych w § 11 ust. 7 umowy. 5) Zmiany kierownika budowy lub kierowników robót, pod warunkiem, że nowa osoba będzie spełniać wymagania określone w SIWZ dla danej funkcji; 6) Zmiany zakresu robót realizowanych przez podwykonawcę, wskazanych w Formularzu nr …, lub powierzenia części zamówienia podwykonawcy mimo braku takiego wskazania w Formularzu nr ...., z przyczyn obiektywnie uzasadnionych; 3. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy (poza zamianami wskazanymi w pkt 5) i 6) wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej poprzez spisanie aneksu do umowy. 4. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o zmianie formy prowadzonej działalności oraz zmianie adresu siedziby firmy i zamieszkania jej właściciela, pod rygorem uznania korespondencji kierowanej na ostatni podany przez Wykonawcę adres za doręczony. Powyższe zobowiązanie dotyczy okresu obowiązywania umowy, rękojmi gwarancji oraz nie zakończonych rozliczeń wynikających z umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-05, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 a pkt. 1, w przypadku jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane . 14. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że: ■ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rejonowy Zarząd Infrastruktury z siedzibą przy ul. Obornickiej 126, 50-984 Wrocław, tel. 261 65 67 01, kontakt z inspektorem danych w Rejonowym Zarządzie Infrastruktury możliwy jest pod nr tel. 261 65 68 10 lub adresem email: n.tomczyk@ron.mil.pl; ■ inspektorem ochrony danych osobowych w Rejonowym Zarządzie Infrastruktury z siedzibą przy ul. Obornickiej 126, 50-984 Wrocław jest Pan Norbert Tomczyk, kontakt: nr tel. 261 65 68 10 lub adresem email: n.tomczyk@ron.mil.pl;* ■ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Nr sprawy: 15/V/WE/19/R - Rozbiórka budynku nr 58 w kompleksie wojskowym w Opolu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; ■ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp"; ■ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; ■ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; ■ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; ■ posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;** - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;*** - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; ■ nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie wykopu - Mirków
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania17-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Chcę położyć 70 mb kabla od budynku do instalacji fotowoltaicznej, w tym celu należy zrobić wykop przez ogród. Proszę o ofertę na wykonanie takiego wykopu w pierwszym tygodniu sierpnia lub pierwszy weekend sierpnia. Miejsce: Jędrzejowice koło góry Ślęża w gminie Dzierżoniów. Proszę uwzględnić wszystkie składniki cenowe: dojazd, usługa (wykopanie rowka) - oczywiście układanie kabla i zakopywanie po naszej stronie. Teren zielony - trawnik i korzenie drzew (ewentualnie) oraz omijanie przeszkód w postaci studni betonowych itp, ale ogólnie miękko, bez dróg, chodników itp.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI