Roboty malarskie w akademikach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Roboty malarskie w akademikach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKielce
 • WojewództwoŚwiętokrzyskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-07-20
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyUniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Data publikacji ogłoszenia2018-07-05
 • Numer ogłoszenia584448-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 584448-N-2018 z dnia 2018-07-05 r.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach: Roboty malarskie w akademikach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, krajowy numer identyfikacyjny 140700000, ul. ul. Żeromskiego  5 , 25369   Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 497 277, e-mail dzp@pu.kielce.pl, faks 413 497 278.
Adres strony internetowej (URL): www.ujk.edu.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Uczelnia publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.ujk.edu.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.ujk.edu.pl/dzp/przetargi.php

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
składanie ofert wraz z załącznikami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca Kuriera
Adres:
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - Kancelaria Ogólna ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty malarskie w akademikach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
Numer referencyjny: DP.2301.26.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na malowaniu pomieszczeń w akademikach UJK : „Łącznik”, „Odyseja”, „Fama”, „Melodia”. Etapowanie realizacji prac remontowych : a)zmycie sufitów i ścian; b)drobne reperacje spękanych tynków; c)gruntowanie powierzchni tynków; d)wykonanie zabezpieczenia okien i posadzek na czas robót malarskich; e)malowanie farbami emulsyjnymi, zmywalnymi, wysokiej jakości, dobrze kryjącymi. f) w razie potrzeby przesunięcie mebli w celu pomalowania całej powierzchni pomieszczenia Opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa w skład, której wchodzi: Przedmiar robót Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (STWiOR) Opis przedmiotu zamówienia

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45442100-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego zamówień do 30% wartości robot stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego , polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych , zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamawiający poinformował o powyższym w ogłoszeniu dla zamówienia podstawowego a wartość zamówień uzupełniających uwzględnił przy obliczeniu wartości zamówienia
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-08-20

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zmawiający nie wyznacza w tym zakresie szczegółowego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W zakresie warunku zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga aby Wykonawca : 1/ Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej 3 roboty budowlane o wartości nie niższej niż 40 000 zł każda, porównywalne z przedmiotem zamówienia pod względem rodzaju. 2/ dysponował osobami : Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami co najmniej 2 pracownikami wykonującymi bezpośrednie czynności związane z realizacją robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia. Wykonawca w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust.1 może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących ich stosunków prawnych. Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest przedstawić zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów do realizacji przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp (Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , w raz z podaniem ich rodzaju , wartości , daty , miejsca wykonania i podmiotów , na rzecz których roboty te zostały wykonane , z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie , w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone , przy czym dowodami , o których mowa , są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot , na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane , a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. b/ wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia odpowiedzialnych za realizację robót, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca wraz z ofertą składa aktualne na dzień składania oferty : a/ oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wraz z informacją o podmiotach udostępniających Wykonawcy zasoby oraz o podwykonawcach - na potwierdzenie , iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej oraz ekonomicznej i finansowej , b/ oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wraz z informacją o braku podstaw do wykluczenia podwykonawców - na potwierdzenie , iż wykonawca oraz podwykonawca nie podlegają wykluczeniu . 2. W przypadku ubiegania się o zamówienie przez kilku wykonawców wspólnie oświadczenia o których mowa w pkt.1 lit. a i b składa każdy z wykonawców. 3. Celem potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania , z przyczyn o których mowa w art.24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP , Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy PZP , składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej , dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej będzie zobowiązany do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni aktualnych na dzień składania dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postepowaniu i brak podstaw wykluczenia w tym : a/ wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , w raz z podaniem ich rodzaju , wartości , daty , miejsca wykonania i podmiotów , na rzecz których roboty te zostały wykonane , z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie , w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone , przy czym dowodami , o których mowa , są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot , na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane , a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. b/ wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia odpowiedzialnych za realizację robót, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. c/ odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp (Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.); d) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 6. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy PZP , będzie dysponował zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia publicznego oraz oceny , czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający zażąda przedłożenia dokumentów , które określają w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu , b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu , przez Wykonawcę , przy wykonywaniu zamówienia publicznego , c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego , d) czy podmiot , na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia , kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia , zrealizuje roboty budowlane lub usługi , których wskazane zdolności dotyczą, 7. Zamawiający zażąda od Wykonawcy , który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów przedstawienia dokumentów wymaganych celem potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wskazanych w pkt.5 8. Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który zamierza posługiwać się podwykonawcami dokumentów wymaganych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w pkt.5 9.W przypadku oferty wspólnej: 1) wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2) ofertę składa (oraz podpisuje) pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców, 3) pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w formie oryginału . Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców . Termin, na jaki została zawarta umowa Wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia. 10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 5 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu na składania ofert, 11. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń i dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty .
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 1000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6B ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr109, poz1158 z późn. zm.), 4. Dowód wniesienia wadium w formie oryginału należy załączyć do oferty. W treści tego dokumentu powinno być zawarte zobowiązanie wynikające z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy PZP. 5. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na numer konta na konto Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Bank Millenium S.A. Nr 15 1160 2202 0000 0003 3977 3201. 6. Na dowodzie przelewu należy wpisać: „Wadium –„Malowanie w akademikach” oznaczenie sprawy DP.2301.26.2018” 7. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu wpłaty można dołączyć do oferty. 8. Oferta niezabezpieczona jedną z form wadium zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7b) ustawy PZP. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem, że zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt.7, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego praz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmawia podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie. b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena brutto 60,00
termin realizacji 20,00
okres gwarancji 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zawarcie umowy nastąpi według wzoru zamawiającego – stanowiącego załącznik do niniejszej SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności w poniższych przypadkach i w okolicznościach określonych art.144 ust.1 ustawy PZP: 1) osób realizujących przedmiot zamówienia pod warunkiem posiadania przez te osoby, co najmniej takich samych uprawnień/kwalifikacji, co dana osoba wykazana na etapie składania ofert, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do wykonywania czynności/pełnienia funkcji (taka zmiana nie wymaga aneksu), 2) zmiana podwykonawców, w tym podwykonawców na zasobach, których wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ (taka zmiana nie wymaga aneksu), 3) ograniczenia przedmiotu zamówienia w szczególności w przypadku wystąpienia warunków uniemożliwiających lub znacznie utrudniających prowadzenie robót oraz w przypadku, kiedy zamawiający nie mógł takiej sytuacji przewidzieć, taka zmiana powodować będzie zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy o wartość robót wyłączonych z realizacji, 4) wprowadzenie przez wykonawcę podwykonawcy pomimo wykazania w ofercie wykonania przedmiotu umowy siłami własnymi, pod warunkiem uzgodnienia tego podwykonawcy z zamawiającym i treści umowy z nim zawartej przez wykonawcę (taka zmiana nie wymaga aneksu), 5) sposobu spełnienia świadczenia np. zastosowanie rozwiązań zamiennych, takich, które nie spowodują rozszerzenia przedmiotu zamówienia, ale prowadzić będą do jego ulepszenia, usprawnienia jego realizacji poprzez zastosowanie materiałów równoważnych, 6) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w trakcie realizacji umowy (w przypadku zaistnienia okoliczności na które strony nie miały wpływu, których nie można było przewidzieć, a które w sposób zasadniczy utrudniają terminową realizację przedmiotu umowy). Zmiana terminu realizacji zamówienia może nastąpić wyłącznie na uzasadniony/zaakceptowany przez zamawiającego wniosek wykonawcy zawierający uzasadnienie zmiany terminu; w szczególności zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku: a) wystąpienia robót dodatkowych, od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego, b) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, wstrzymujących lub opóźniających realizację robót będących przedmiotem umowy, c) wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkującej koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na termin wykonania umowy, d) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu umowy, e) przestojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych uszkodzeń istniejących urządzeń, nieoznaczonych w dokumentacji projektowej, f) wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Stron umowy, g) niemożności wykonywania robót, gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają do wykonania robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, h) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, i) istotnej modyfikacji sposobu świadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy, która powoduje konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy , z wyłączeniem przypadku gdy modyfikacja jest skutkiem zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych lub materiałów, wyrobów i urządzeń równoważnych powodujących konieczność wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej. j) zaistnienia innych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z jej postanowieniami, k) wystąpienia zdarzenia losowego mającego charakter siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 3. W przypadku wystąpienia sytuacji skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, o których mowa wyżej, wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania, o tym fakcie zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu sporządzonego przez zamawiającego i podpisanego przez strony umowy, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. 4. Zmiana do umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy pisemnej jest dotknięta sankcją nieważności, a więc nie wywołuje skutków prawnych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce ul. Żeromskiego 5, tel. 41 349 72 00;  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu: 41 349 73 45 bądź adresem e-mail: iod@ujk.edu.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „malowanie w akademikach” „nr DP.2301. 26.2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-20, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Wymogi formalne: Oferta musi obejmować cały przedmiot zamówienia i powinna być sporządzona zgodnie z załączonym wzorem oferty załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Do oferty , w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych lub towarów, urządzeń, materiałów równoważnych w stosunku do tych opisanych przez Zamawiającego , musi być dołączony ich opis z wykazaniem cech równoważności w stosunku do wymagań opisanych przez Zamawiającego. 3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie szczegółowości zawartej w formularzu określonym przez Zamawiającego. 4.Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 5.Oferta oraz załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim, na piśmie przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawiania śladu. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 6.Każda poprawka w tekście oferty musi być parafowana przez osobę/y podpisującą/e ofertę. 7.Upoważnienie do podpisania oferty winno być załączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów składających się na ofertę Wykonawcy. 8.W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania i winny być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” oraz dołączone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. 9.Wszystkie strony oferty oraz załączniki do oferty winny być kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się całość dokumentacji. 10. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym opakowaniu (kopercie) z napisem: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5 25-369 Kielce woj. Świętokrzyskie Oferta na „Malowanie w akademikach DP.2301.26.2018” 11.Zmiana i wycofanie oferty Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty lub wprowadzeniu do niej zmian przed upływem terminu do składania ofert. Oświadczenie powinno być złożone w zamkniętej kopercie opatrzone nazwą Wykonawcy oraz przedmiotu zamówienia i oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. W przypadku złożenia oświadczenia o zmianie oferty badaniu i ocenie podlega oferta po zmianach, w przypadku wycofania oferty Zamawiający odstępuje od jej badania i oceny. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 1. Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając wszystkie elementy związane z prawidłową i terminową realizacją przedmiotu zamówienia wynikające wprost z otrzymanej dokumentacji, jak również w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. W cenie oferty należy skalkulować wszelkie koszty i czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia, między innymi: wszelkie koszty robót przygotowawczych, porządkowych oraz inne koszty i opłaty wynikające z konieczności wykonania zamówienia w całości i gotowości do użytkowania. 2. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia uwzględniając pełną treść SIWZ i wszystkich jej załączników, poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny brutto (łącznie z podatkiem VAT) za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 3. Cena oferty musi być podana w kwocie brutto, w złotych polskich. 4. W cenie brutto winien być uwzględniony należny podatek VAT. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT. Oferta zawierająca złą stawkę podatku VAT zostanie odrzucona. 5. Cena ofertowa brutto za przedmiot zamówienia jest ceną ryczałtową i należy w niej uwzględnić wszystkie okoliczności nieprzewidziane, ale konieczne do wykonania zamówienia, w szczególności element ryzyka obejmujący przykładowo: niekorzystne warunki atmosferyczne, koszty robót przygotowawczych, porządkowych np. wywozu śmieci, innych odpadów i nieczystości stałych, jeżeli takie znajdują się na terenie przewidzianym do realizacji zadania; zagospodarowania miejsca prowadzenia prac, wykonania dokumentacji powykonawczej itp. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. 6. Wykonawca winien stosować się do zapisów ustawy Prawo ochrony środowiska i jako posiadacz odpadów postępować z nimi zgodnie z ustawą o odpadach. 7. Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym będą dokonywane wyłącznie w złotych polskich. Uwaga! Jeżeli , złożono ofertę , której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego czy, wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wskazują nazwę , rodzaj towaru lub usługi których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. XVI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej w złotych (PLN). INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje wszystkich Wykonawców o wynikach prowadzonego postępowania zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy Pzp, tj: a/ wyborze najkorzystniejszej oferty, b/wykonawcach wykluczonych, c/wykonawcach, których ofert zostały odrzucone, d/ unieważnieniu postępowania. 2. Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt.1 lit.a i d również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 3. Wykonawca, którego oferta została wybrana przystępuje do zawarcia umowy z Zamawiającym na realizację zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, ustawy PZP w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę. 5.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od podpisania umowy na warunkach określonych w niniejszej specyfikacji, Zamawiający wybiera ofertę z pozostałych nie odrzuconych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 7.W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 8 INNE FORMALNOŚCI: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do: 1) Złożenia przed podpisaniem umowy kosztorysu uproszczonego wraz z tabelą ryczałtową elementów robót oraz harmonogramu rzeczowego, które staną się załącznikami do umowy. Kosztorys należy sporządzić na podstawie przekazanej przez zamawiającego dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Cenę jednostkową robót wykonawca może ustalić na podstawie kalkulacji własnej, zachowując w kosztorysie podane w dokumentacji jednostki przedmiarowe i ich ilości. Różnice pomiędzy przyjętymi przez wykonawcę w powyższych dokumentach ilościami, cenami i elementami, a faktycznymi ilościami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami robót stanowią ryzyko wykonawcy i obciążają go w całości. 2) W razie nie wyszczególnienia przez wykonawcę w kosztorysie jakiejkolwiek pozycji bądź zakresu robót niezbędnego dla wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się, że zostały one przez wykonawcę ujęte w ogólnej cenie wykonania zamówienia. XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zgodnie z art. 147 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający nie żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XX. ZLECANIE ROBÓT PODWYKONAWCOM 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 2. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym część zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania firm podwykonawców 3. W związku z tym, iż roboty stanowiące przedmiot zamówienia będą wykonywane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego Wykonawca poda przed przystąpieniem do wykonywania zamówienia nazwy, imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi . Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić o wszelkich zmianach danych. 4. Umowa o podwykonawstwo , której przedmiotem są roboty budowlane, pod rygorem zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń ( do projektu umowy ) lub sprzeciwu ( do umowy) winna zawierać : a/ określenie przedmiotu umowy poprzez odesłanie do dokumentacji projektowej będącej przedmiotem umowy zawartej miedzy Zamawiającym a Wykonawcą , w sposób który pozwoli na ustalenie Zamawiającemu jaka część robót została zlecona podwykonawcy , b/ ustalenie wynagrodzenia należnego podwykonawcy w wysokości nie przekraczającej wynagrodzenia , które za zleconą część robót ma otrzymać Wykonawca na podstawie umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą i oświadczenie Wykonawcy ,iż w tym zakresie zrzeka się roszczeń względem Zamawiającego , c/ określenie terminu wykonania robót w sposób nie naruszający terminów , którymi związany jest Wykonawca na podstawie umowy z Zamawiającym , d/ żadne z postanowień umowy nie może być sprzeczne z treścią umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą w szczególności nie może modyfikować obowiązków i uprawnień Zamawiającego i Wykonawcy określonych w tej umowie, e/ termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury Wykonawcy, f/ klauzulę o obowiązku posiadania przez podwykonawcę przez cały okres realizacji umowy o podwykonawstwo ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w wysokości wymaganej od Wykonawcy, g/ klauzuli o solidarnej odpowiedzialności Wykonawcy i podwykonawcy wobec Zamawiającego za działania lub zaniechania podwykonawcy . 5. Kopię umowy o podwykonawstwo , której przedmiotem są dostawy i usługi, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wyłączeniem umów o wartości mniejszej niż 15 000 zł. 4. Zasady rozliczeń z podwykonawcami w przypadku gdy zachodzą podstawy do dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego regulują postanowienia § 8 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. 5. Na użytek rozliczeń z podwykonawcami Zamawiający ustala wartość ostatniej części wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy na 10 % wynagrodzenia. 6. Tryb zawierania umów z dalszymi podwykonawcami, które mają być skuteczne także względem Zamawiającego, określa § 8 ust.14 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI ustawy Prawo za¬mówień publicznych. Organem właściwym do rozpoznawania odwołań w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest: Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Informacje na temat składania odwołań można uzyskać w: Departamencie Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa tel. (22) 458-78-01 Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art.180 ust. 2 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności: 1. Określenia warunków udziału w postępowaniu, 2. Wykluczeniu odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 3. Odrzucenia oferty odwołującego, 4. Opisu przedmiotu zamówienia, 5. Wyboru najkorzystniejszej oferty. XXIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 1. W sprawach nieuregulowanych specyfikacją istotnych warunków zamówienia mają zastosowa¬nie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j.: Dz. U. z 2015r , poz. 2164 z póź, zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny. 2. Ze względu na fakt iż zgodnie z art.38 ust.1 pkt 3 Pzp Zamawiający ma obowiązek na swojej stronie internetowej udzielać wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego śledzenia informacji zamieszczanych na stronie internetowej Zamawiającego a dotyczących niniejszego postępowania, ze wszystkimi skutkami tego stanu rzeczy obciążające Wykonawcę w przypadku nie dopełnienia przez niego tego obowiązku.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę pustaka ceramicznego - Łoniów
 • Lokalizacja zleceniaświętokrzyskie
 • Data dodania13-02-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę pustaka ceramicznego max. 29 cm, 210 m2, z dowozem hds. Ściana 42 mb x 5 m. Miejscowość: Łoniów.