Roboty drogowe i zagospodarowanie terenu Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul.

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Roboty drogowe i zagospodarowanie terenu Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSzczecin
 • WojewództwoZachodniopomorskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-08-02
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyAkademia Morska w Szczecinie
 • Data publikacji ogłoszenia2019-07-18
 • Numer ogłoszenia575768-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 575768-N-2019 z dnia 2019-07-18 r.

Akademia Morska w Szczecinie: Roboty drogowe i zagospodarowanie terenu Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Morska w Szczecinie, krajowy numer identyfikacyjny 14512900000000, ul. Wały Chrobrego  1-2 , 70-500  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 809 400, e-mail bzp@am.szczecin.pl, faks 914 809 575.
Adres strony internetowej (URL): www.am.szczecin.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
publiczna uczelnia wyższa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://systembzp.am.szczecin.pl/intro.php

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://systembzp.am.szczecin.pl/intro.php

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna (papierowa)
Adres:
Akademia Morska w Szczecinie, Kancelaria pok. 73A, 70-500 Szczecin ul. Wały Chrobrego 1-2

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty drogowe i zagospodarowanie terenu Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2.
Numer referencyjny: AR/262- 13/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są Roboty drogowe i zagospodarowanie terenu Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2, zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją przetargową. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w poniższym zakresie: a. Przebudowa istniejącej drogi pożarowej prowadzącej od bramy wjazdowej z ul. Rugiańskiej do budynku dydaktycznego nr 2 przy ul. Willowej 2, wraz ze zmianą jej przebiegu. W ramach robót przewidziano też wykonanie niezbędnych robót rozbiórkowych, wykonanie wiążącej się z nowym przebiegiem drogi zmiany geometrii istniejącej skarpy wraz z jej umocnieniem, wykonanie infrastruktury podziemnej (częściowo nowej, częściowo przebudowa istniejącej) i drenażu, realizację nawierzchni przeznaczonych dla ruchu pieszego przy istniejącym budynku dydaktycznym nr 2, wykonanie murków oporowych, wykonanie nowych balustrad oraz częściowe odtworzenie i renowacja pozostałych starych balustrad przy budynku, wykonanie oznakowania pionowego przy drodze, a także humusowanie i obsianie skarpy i terenów przyległych do wykonywanych robót trawą. Całość robót opisanych w niniejszym podpunkcie należy wykonać zgodnie z Projektem Budowlanym zamiennym pt. „Hala szkoleniowa nr 2 dla Akademii Morskiej przy ul. Willowej 2 w Szczecinie – zmiany do projektu (Decyzja nr 1649/16 z dn. 01.12.2016r.)”, sporządzonym w maju 2018 r. przez mgr inż. arch. Annę Drezner „AD Architekt Pracownia Projektowa”, obejmującym w całości zakres związany z przebudową drogi pożarowej, oraz zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. W wyżej opisanym Projekcie budowlanym zawarte są wycinki drzew i nasadzenia zastępcze drzew, które nie wchodzą w zakres niniejszego zamówienia. W ramach niniejszego zamówienia należy jedynie wykopać w trakcie robót ziemnych korzenie tych, wyciętych już, drzew i poddać je utylizacji. b. Wyburzenie nieużytkowanego budynku, służącego jako dawna stacja transformatorowa. Budynek znajduje się przy końcu projektowanej drogi pożarowej. Budynek jest jednokondygnacyjny, ma powierzchnię zabudowy ok. 32 m2, konstrukcję murowaną, posadzkę betonową, stropodach płaski żelbetowy kryty papą. Dochodzące do budynku przyłącza elektroenergetyczne są nieczynne. W zakresie przedmiotu zamówienia jest wyburzenie tego budynku mechanicznie, włącznie z posadzką, bez rozbiórki fundamentów, bez odzysku jakichkolwiek materiałów, z wywozem gruzu do utylizacji. Oględziny budynku możliwe podczas wizji lokalnej. Po wyburzeniu budynku należy wyrównać mechanicznie, pokryć warstwą 10 cm humusu i obsiać trawą otaczający go teren, ograniczony okolicznymi skarpami, projektowaną drogą pożarową i ścianą sąsiednich bunkrów poniemieckich – powierzchnia ok. 240 m2. c. Rozprowadzenie podziemnej kanalizacji kablowej – po wykonaniu robót ziemnych, a przed ułożeniem podbudów i nawierzchni, należy zgodnie z rysunkiem nr 03 „Dokumentacji rysunkowej uzupełniającej” z lipca 2019 r. ułożyć w gruncie rury osłonowe typu ‘arot’, wewnętrznie gładkie, zewnętrznie karbowane, o średnicy 110 mm, z pilotem, zaślepione na końcach, wyprowadzić je w oznaczonych na rysunku punktach na 10 cm ponad poziom terenu, bez wykonywania jakichkolwiek studzienek. d. Przebudowa istniejących schodów terenowych przed budynkiem dydaktycznym nr 2. Przebudowa obejmuje rozbiórkę starych schodów z balustradami, murkami oporowymi oraz fragmentami sąsiadujących murków utrzymujących skarpę, a następnie odtworzenie murków oporowych, schodów i balustrad stalowych na wzór istniejących, wykonanie palisady łukowej przy schodach oraz nowych murków oporowych (jeden podtrzymujący skarpę obok schodów oraz dwa niskie murki tworzące ‘donicę’, do ułożenia na wierzchu dawnego muru oporowego wzdłuż chodnika do budynku), odtworzenie skarp przy wykonanych murkach oporowych i ich humusowanie (bez obsiania trawą), zasypanie czarnoziemem wnętrza ‘donicy’ utworzonej z dwóch rzędów niskich murków oporowych. Cały zakres robót związanych z przebudową schodów jest graficznie przedstawiony na rysunkach nr 01 i 02 „Dokumentacji rysunkowej uzupełniającej” z lipca 2019r., a specyfikacja materiałów do zastosowania znajduje się w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Obecnie w rejonie schodów znajdują się stare chodniki i skarpy. W trakcie niniejszego postępowania przetargowego Zamawiający podpisał Umowę na wykonanie robót polegających na przebudowie tych chodników i skarpy. Pod następującym linkiem można znaleźć do wglądu dokumentację dotyczącą tego zakresu robót jak również informację o wybranym Wykonawcy: http://systembzp.am.szczecin.pl/index.php?nr=1394 Termin umowny na wykonanie tego zakresu robót: do 20.09.2019 r. W związku powyższym roboty związane z przebudową schodów należy wykonać w uzgodnieniu z wykonawcą chodników i skarpy albo po zakończeniu przez niego robót. Po zakończeniu robót związanych z przebudową schodów i murów oporowych, w przypadku uszkodzenia lub konieczności czasowego demontażu sąsiadujących chodników, obrzeży, krawężników, skarp itp., należy je odtworzyć. W związku z planowanym na koniec września uroczystym otwarciem budynku dydaktycznego nr 2, roboty związane z przebudową istniejących schodów i murów oporowych należy zakończyć w terminie do 25.09.2019 r. lub rozpocząć od 05.10.2019 r. e. Nadzór nad prowadzonymi robotami, w tym kontrola rzędnych i sytuacji terenowej, dokonywana w trakcie poszczególnych etapów robót przez uprawnionego geodetę. f. Powykonawcza aktualizacja przez uprawnionego geodetę mapy zasadniczej znajdującej się w zasobie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej do zgodności z sytuacją terenową, w rejonie objętym zakresem przedmiotu zamówienia. g. Sporządzenie i dostarczenie w 3 egzemplarzach dokumentacji powykonawczej, zawierającej w szczególności: inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonaną przez uprawnionego geodetę (osobne rysunki dla poszczególnych zakresów opisanych powyżej w punktach a, b, c, d), atesty, certyfikaty i deklaracje na wszelkie zastosowane wyroby i materiały, opieczętowane przez Kierownika budowy opis i rysunki z Projektu budowlanego (z ewentualnymi nieistotnymi zmianami oznaczonymi na czerwono i zatwierdzonymi przez projektanta). Ponadto dla wykonanej przebudowy drogi (roboty objęte Projektem budowlanym i decyzją o pozwoleniu na budowę) należy dostarczyć oświadczenia Kierownika budowy i Kierowników robót o wykonaniu robót zgodnie z Projektem budowlanym, Oświadczenie o kompletności dokumentów na wbudowane materiały, Oświadczenie uprawnionego geodety o zgodności z projektowanym zagospodarowaniem terenu oraz Protokoły z prób szczelności wykonanych instalacji sanitarnych. W trakcie robót należy dokonywać niezbędnych sprawdzeń otaczających rzędnych i odległości do innych obiektów i ewentualnie dostosowywać sytuację do napotkanych okoliczności. Wszelkie istotne rozbieżności pomiędzy sytuacją projektowaną a zastaną należy uzgodnić z Inspektorem nadzoru i/lub Zamawiającym. Nadzór geodezyjny nad prowadzonymi robotami znajduje się po stronie Wykonawcy. Zaleca się wykonanie wizji lokalnej, w celu dokładnego określenia zakresu robót, a także specyfiki placu budowy i frontów robót. Nomenklatura wg CPV: • 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Uwaga 1: Przedmiot zamówienia należy wykonać w zakresie opisanym i przedstawionym graficznie w Projekcie budowlanym stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ oraz przedstawionym graficznie w Uzupełniającej dokumentacji rysunkowej stanowiącej załącznik nr 10 do SIWZ. Sposób wykonania i odbioru robót budowlanych jest opisany w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, stanowiących załączniki nr 8.1 i 8.2 do SIWZ. Ponadto przedmiot zamówienia jest opisany w Przedmiarach Robót, stanowiących załączniki nr 11.1 i 11.2 do SIWZ. Wymienione załączniki, w przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy nimi, mają następującą hierarchię ważności (dotyczy także hierarchii jako załączniki do przyszłej Umowy), malejąco: zał. nr 8.1 i 8.2 (Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót), zał. nr 9 i 10 (Projekt budowlany oraz Dokumentacja rysunkowa uzupełniająca), zał. nr 11.1 i 11.2 (Przedmiary robót). Ponadto załącznikiem do SIWZ jest Opinia geotechniczna (Zał. nr 12 do SIWZ) wykonana na potrzeby projektu budowlanego drogi, prezentująca układ istniejących warstw gruntu w rejonie skarpy i projektowanej drogi pożarowej. Roboty, pozycje i zakresy objęte zamówieniem zostały szczegółowo wykazane w Przedmiarach robót (Zał. nr 11.1 i 11.2 do SIWZ), jednakże ilości przedstawione w poszczególnych pozycjach Przedmiarów, ze względu na wynagrodzenie ryczałtowe, mają jedynie charakter pomocniczy/posiłkowy. 2. Podane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy (znaki towarowe) mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych. 3. Zamawiający informuje, że istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej na miejscu. Wykonawcy, którzy są zainteresowani przeprowadzeniem ww. wizji lokalnej w celu zapoznania się z obiektem, zobowiązani są zgłosić chęć uczestniczenia w wizji lokalnej do Działu Inwestycji i Rozwoju w formie pisemnej, lub faksowęj (nr faksu 91 4809 748), lub za pośrednictwem poczty mail na adres: ar@am.szczecin.pl do dnia 25.07.2019 r. godz. 14.00. O terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawcy chętni do udziału w niej zostaną poinformowani pisemnie, faksem lub e-mailem. 4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 1) Układanie nawierzchni (np. układanie kostki brukowej na drogach i chodnikach)

II.5) Główny kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233220-7
45233253-7
45233200-1
45111291-4
45233251-3
45111300-1
45236000-0
45111200-0
45111000-8
45232400-6
45231300-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-30

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: do 30.11.2019 r. Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastąpi w terminie do pięciu dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże wykonanie co najmniej 1 (jednej) roboty budowlanej o wartości nie niższej niż 200 000,00 zł brutto, polegającej na wykonaniu robót drogowych (co najmniej wykonanie robót nawierzchniowych i/lub podbudów), wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania rozumie się datę ogłoszenia o zamówieniu). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. b) warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który będzie dysponował co najmniej po jednej osobie uprawnionej zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj.: • kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub równoważne, posiadającego minimum 2 lata doświadczenia zawodowego (liczonego od dnia uzyskania uprawnień), • kierownika robót drogowych posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub równoważne, posiadającego minimum 2 lata doświadczenia zawodowego (liczonego od dnia uzyskania uprawnień), • kierownika robót sanitarnych posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważne, posiadającego minimum 2 lata doświadczenia zawodowego (liczonego od dnia uzyskania uprawnień), która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz zawierający co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną o wartości nie niższej niż 200 000,00 zł brutto, polegającą na wykonaniu robót drogowych (co najmniej wykonanie robót nawierzchniowych i/lub podbudów), wykonaną nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów (dokumentów) określających, czy wskazane w wykazie ww. roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (tzw. poświadczenie, protokoły odbioru końcowego robót, referencje, itp.). W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. Wykaz należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do SIWZ; 2) wykaz zawierający, co najmniej po jednej osobie uprawnionej zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj.: • kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub równoważne, posiadającego minimum 2 lata doświadczenia zawodowego (liczonego od dnia uzyskania uprawnień), • kierownika robót drogowych posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub równoważne, posiadającego minimum 2 lata doświadczenia zawodowego (liczonego od dnia uzyskania uprawnień), • kierownika robót sanitarnych posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważne, posiadającego minimum 2 lata doświadczenia zawodowego (liczonego od dnia uzyskania uprawnień), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia; w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. Wykaz osób należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do SIWZ;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wymagane wadium określono w stosunku do wartości zamówienia i wynosi 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu na konto Zamawiającego: 16 1240 1864 1111 0000 2205 5615 z dopiskiem na przelewie: Wadium do przetargu nr AR/262-13/19 na Roboty drogowe i zagospodarowanie terenu Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2. 2) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancji bankowych; 4) gwarancji ubezpieczeniowych; 5) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, w szczególności wadium w formie pieniężnej winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna, Wykonawca dołącza do oferty oryginalny dokument wadialny. 5. Brak wniesienia wadium lub wniesienie wadium w niewłaściwej formie (w tym w szczególności wniesienie wadium w pieniądzu w sposób inny niż przelew) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp. 6. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna winno obowiązywać od dnia składania ofert (a nie od dnia następnego) przez cały okres związania ofertą, zgodnie z art. 85 ustawy PZP. 7. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium zawierające oświadczenie, że zapłaci całą kwotę wadium w przypadku zaistnienia okoliczności, o którym mowa w art. 46 ust 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Tak
Informacje dodatkowe:
Oferta musi zostać złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Natomiast Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczeń w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem Wykonawcy.

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 20,00
kwara umowna 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. 2. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwości zmiany umowy. Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w formie aneksu w następujących przypadkach: 1) gdy ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 2) gdy wystąpią okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji zamówienia takie jak: a) zmiana stanu prawnego w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany terminu, b) konieczność wykonania robót dodatkowych, c) brak dostępu do miejsc, w których przewidziano prowadzenie prac z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, d) przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej) i inne zdarzenia, których przyczyny nie leżą po żadnej ze stron umowy, takie jak: nadzwyczajne zjawiska przyrody (między innymi trzęsienia ziemi, powodzie, huragany), zdarzenia wywołane przez człowieka, np. działania wojenne czy gwałtowne rozruchy oraz akty władzy publicznej (fait du prince), którym należy się podporządkować, a także inne niemożliwe do przewidzenia przyczyny techniczne, 3) zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy, 4) zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 wzoru umowy związane z koniecznością rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części zamówienia o wartość wynikającą z kosztorysu będącego załącznikiem nr 6 do umowy. 3. Strony dopuszczają możliwość zmian w zakresie osoby zdolnej do wykonania przedmiotu umowy na zasadach określonych w § 5 ust. 3-5 umowy bez konieczności sporządzania aneksu. 4. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania aneksu. 5. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT umowa nie ulegnie zmianie w zakresie wysokości ceny brutto.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-02, godzina: 12:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Otwarcie ofert nastąpi 02.08.2019 r. w siedzibie Zamawiającego w Dziale Inwestycji i Rozwoju o godz. 13.00. Wszelkie zmiany terminów dokonane przez Zamawiającego do czasu składania ofert wymagają od Wykonawcy aktualizacji zapisów niniejszego rozdziału. 2. Przed podpisaniem umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu ważną polisę OC Wykonawcy na cały okres realizacji zamówienia. Przedkładana polisa musi potwierdzać ubezpieczenie Wykonawcy z tytułu odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę nie mniejszą, niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100), w tym limit dla jednego zdarzenia (wypadku) nie mniejszy, niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) z zastrzeżeniem, że udział własny (franszyza) w szkodzie nie więcej niż 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100). 3. Najpóźniej w terminie 3 dni przed podpisaniem umowy, Wykonawca przedłoży kosztorys ofertowy, zgodnie z wymogami SIWZ. Zamawiający zweryfikuje kosztorys ofertowy pod kątem rozkładu kosztów i zastrzega sobie prawo niezaakceptowania kosztorysu ofertowego. 4. Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (najpóźniej w dniu podpisania umowy) w wysokości 5% ceny ofertowej brutto.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę prace remontowe - Szczecin
 • Lokalizacja zleceniazachodniopomorskie
 • Data dodania12-12-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wymianę rynien z pcv na tytan cynk, roboty dekarskie i elewacyjne. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI