Roboty budowlano remontowe w zakresie remontu i wymiany nawierzchni drogi oraz zagospodarowania...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Roboty budowlano remontowe w zakresie remontu i wymiany nawierzchni drogi oraz zagospodarowania terenu przed Budynkiem głównym
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKrzeszowice
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2019-05-06
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyDom Pomocy Społecznej
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-18
 • Numer ogłoszenia539308-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 539308-N-2019 z dnia 2019-04-18 r.

Dom Pomocy Społecznej: Roboty budowlano remontowe w zakresie remontu i wymiany nawierzchni drogi oraz zagospodarowania terenu przed Budynkiem głównym
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej, krajowy numer identyfikacyjny 10639130000000, ul. Czerna  110 , 32-065  Krzeszowice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 0-12 282 02 19, e-mail kontakt@dpsczerna.pl, faks 0-12 282 02 19 wew. 20.
Adres strony internetowej (URL): www.dpsczerna.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.dpsczerna.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Drogą pocztową, kurierem lub osobiście
Adres:
Dom Pomocy Społecznej w Czernej, Czerna nr 110, 32-065 Krzeszowice

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlano remontowe w zakresie remontu i wymiany nawierzchni drogi oraz zagospodarowania terenu przed Budynkiem głównym
Numer referencyjny: DPS-AK-271-3/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: W zakres niniejszego zadania wchodzi wykonanie robót budowlanych : remont i wymiana nawierzchni drogi oraz zagospodarowanie terenu przed Budynkiem Głównym na terenie Domu Pomocy Społecznej w Czernej w roku 2019. 1 Prace będą realizowane w 2 etapach i dotyczą następującego zakresu robót budowlanych: • Roboty budowlane • Wymiana nawierzchni drogowej • Roboty w zakresie różnych nawierzchni • Roboty instalacyjne elektryczne – położenie kabla podziemnego • Wymiana nawierzchni drogowej • Roboty rozbiórkowe • Roboty w zakresie zagospodarowania terenu ETAP I REMONT DROGI I WYMIANA NAWIERZCHNI Odcinek I – Wymiana nawierzchni drogowej – remont drogi dojazdowej do Pawilonu 3 Odcinek II - Remont chodników i drogi dojazdowej do terenu rekreacyjnego przed Budynkiem Głównym Remont drogi jest konieczny w celu poprawienia stanu technicznego betonowej nawierzchni dwóch odcinków starej drogi oraz parkingu z kostki betonowej. Obecna nawierzchnia jest zniszczona i popękana co zagraża bezpiecznemu poruszaniu się mieszkańców Domu Pomocy. Wymiana nawierzchni drogi przy Pawilonie nr 3 jest kontynuacją już wyremontowanego odcinka drogi dlatego Zamawiający na tym odcinku zaleca zastosowanie nawierzchni z kostki betonowej o kształcie prostokątnym, tożsamej do istniejącej nawierzchni. Remont drogi dojazdowej do budynku głównego dotyczy głównie wymiany nawierzchni.W ramach planowanego remontu nawierzchni betonowej i nawierzchni z kostki brukowej należy: • Wyregulować studzienki pionowe dla kratek ściekowych, • Wyrównać istniejącą podbudowę tłuczniem kamiennym • Rozebrać obrzeża i krawężniki betonowe na ławach betonowych oraz ułożyć nowe krawężniki na ławach betonowych. • Wykonać nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo -piaskowej oraz podbudowę z kruszywa naturalnego, • Wykonać chodniki z płyt betonowych • Uzupełnić zbrojone schody proste z betonu monolitycznego Przewidziany termin wykonania robót: 40 dni kalendarzowych., Wykonawcy zobowiązany jest sukcesywnie w razie potrzeby po każdym etapie wykonywanych robót wywieść gruz powstały w wyniku wykonywania prac. ETAP II ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZED BUDYNKIEM GŁÓWNYM. W ramach planowanego zagospodarowania terenu przewiduje się zagospodarowanie terenu na potrzeby rekreacji oraz utworzenie spójnego i uporządkowanego terenu spacerowego i wkomponowanie elementów małej architektury w istniejącą na działce zieleń i znajdującą się tam altanę. Aby zrealizować cel należy: • Rozebrać istniejącą fontannę, chodniki, schody betonowe i miejsce postojowe. Materiały z rozbiórki zostaną wykorzystane do zasypywania wykopu. • Wykarczować terenu z pni drzew i korzeni / przewidywane jest wycięcie jednego drzewa/. • Wyprofilować skarpę przy budynku gospodarczym • Wykonać ścieżki spacerowe z kostki betonowej Wybudować podstawę fontanny i zamontować fontannę w formie kuli ze stali nierdzewnej i fontannę w formie słupka • Wykonać/ułożyć krawężniki betonowe, Wykonać remont i modernizacje muru oporowego, • Oczyścić murek przy fontannie i mur oporowy. W trakcie prowadzonych prac należy zaślepić i zasypać studzienki betonowe nieczynnej części kanalizacji deszczowej i zlikwidować istniejącą instalacje wody, gdyż nowo montowane fontanny będą posiadały niezależny system działania wodnego.W celu zasilania dwóch fontann i oświetlenia przewiduje się wykonanie zasilania elektrycznego podziemnym przewodem. Przewidziany termin wykonania prac 50 dni kalendarzowych. Szczegółowy opis zagospodarowania terenu zawarty jest w projekcie budowlanym a opis wykonywanych prac i użyte materiały w przedmiarze robót A; B; C załącznik nr 1 do SIWZ Uwaga! W związku z ukształtowaniem terenu działki na której będzie wykonywany remont drogi i zagospodarowanie terenu Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233270-2
45233261-6
45233223-8
45233200-1
45310000-3
45311100-1
45111300-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 90
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
90

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca który spełnia warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust 1b pkt 3. a) warunek ten zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem w należytym wykonaniu (lub w wykonywaniu – w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej: trzema zrealizowanymi zamówieniami o podobnym charakterze tj. wykonywanie robót budowlano – remontowych zakresie remontu dróg zagospodarowania terenu. b) warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust 1b pkt 3, zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje: co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane i osobę z uprawnieniami elektrycznymi.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze będzie mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; b)wykaz wykonanych robót dotyczących robót budowlano w zakresie remontu dróg, wymiany nawierzchni i zagospodarowania przestrzennego lub o podobnym charakterze wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykaz robót należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ; c)wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają postanowienia Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku, w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacje z otwarcia ofert), ma obowiązek przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (oświadczenie stanowi załącznik 4 do SIWZ).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 70,00
Czas realizacji w dniach 10,00
Gwarancja 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany umowy są dopuszczalne w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następującym zakresie: 1. Ograniczenia zakresu Przedmiotu Umowy związanego z zaniechaniem wykonania robót lub zmniejszeniem ilości robót, będących Przedmiotem niniejszej Umowy przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia umownego na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca sporządzi kosztorys obejmujący wartość zaniechanych prac lub uwzględniający zmniejszoną ilość robót, który po zaakceptowaniu przez Zamawiającego będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury / rachunku; Obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w par 3 ust. 1 wzoru Umowy spowodowanego wystąpieniem okoliczności, o których mowa w pkt 1 powyżej niniejszego ustępu, lub w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 2. Zmiany terminu wykonania umowy, w sytuacji gdyby wystąpiły okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie jest możliwe w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 wzoru umowy Załącznik nr 2 z uwagi na: a) zawieszenie prac przez Zamawiającego, b) konieczność wykonania dodatkowych badań i ekspertyz wynikłych w trakcie realizacji robót budowlanych, których nie można było przewidzieć przed przystąpieniem do prac, c) siłę wyższą (w tym awaria systemów zasilania obiektu w media, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót, pożar, zalanie), d) ograniczenie zakresu prac dot. nin. Umowy, Wystąpienia konieczności zmiany zakresu umowy, z zastrzeżeniem, że zmiana zakresu nie może wykraczać poza określenie Przedmiotu Umowy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ze względu na przedstawienie przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnej propozycji zmian, które w razie ich przyjęcia przyspieszą ukończenie robót, w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego. Konieczność wykonania dodatkowych badań i ekspertyz wynikłych w trakcie realizacji robót budowlanych, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć przed przystąpieniem do realizacji prac. Wyrażenie przez Zamawiającego zgody na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zaistnienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę. Przewiduje się także możliwość dokonania zmian istotnych postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty w sytuacji zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy - dotyczy to zmiany przepisów prawnych w zakresie podatku od towarów i usług VAT, wówczas za niezmienne uznaję się wynagrodzenie umowne netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 załączniku 2 -wzoru umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-06, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wymianę kotła węglowego na kocioł gazowy - Wielka Wieś
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania18-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wymianę kotła węglowego na kocioł gazowy, wraz z montażem nowego komina i przerobieniem instalacji w kotłowni. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI