Roboty budowlane w zakresie rozbudowy infrastruktury na terenie Welskiego Parku

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Roboty budowlane w zakresie rozbudowy infrastruktury na terenie Welskiego Parku krajobrazowego
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoLidzbark
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2019-05-06
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyWelski Park Krajobrazowy
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-16
 • Numer ogłoszenia538290-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 538290-N-2019 z dnia 2019-04-16 r.

Welski Park Krajobrazowy: Roboty budowlane w zakresie rozbudowy infrastruktury na terenie Welskiego Parku krajobrazowego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
17) Przedmiot zamówienia objęty jest dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej Projekt pn. „Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko - Mazurskiego” nr RPWM.05.03.00-28-0007/18
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Welski Park Krajobrazowy, krajowy numer identyfikacyjny 13023991500000, ul. Jeleń  84 , 13-230  Lidzbark, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 236 981 036, e-mail welskipk@wpk.idsl.pl, faks 23 6981036 wew. 24.
Adres strony internetowej (URL): http://parkikrajobrazowewarmiimazur.pl/welski
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://parkikrajobrazowewarmiimazur.pl/welski

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://parkikrajobrazowewarmiimazur.pl/welski

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie
Adres:
Welski Park Krajobrazowy Jeleń 84, 13-320 Lidzbark

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane w zakresie rozbudowy infrastruktury na terenie Welskiego Parku krajobrazowego
Numer referencyjny: WPK.261.5/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa infrastruktury Welskiego Parku Krajobrazowego 2) Zamówienie zostało podzielone na 4 części. a) Zadanie nr 1 – Budowa pomostu edukacyjnego nad jeziorem Grądy w miejscowości Grądy. b) Zadanie nr 2 - Budowa wiaty edukacyjnej nad jeziorem Jeleńskim c) Zadanie nr 3 - Przebudowa ścieżki przyrodniczej nad jeziorem Kiełpińskim wraz z wiatą d) Zadanie nr 4 – Budowa modelu mrowiska przy siedzibie Parku w Jeleniu. 3) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną

II.5) Główny kod CPV: 45112710-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45241500-3
34515000-0
45111200-0
45262311-4
34928210-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 180
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji stanowi jedno z kryterium
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 PZP oraz odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP, (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w trybie art. 23 PZP w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. III 4 ogłoszenia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Podmioty na zasoby których powołuje się Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest złożyć dokumenty wymienione w pkt. III 4 ogłoszenia o zamówieniu. 3.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia 60,00
okres gwarancji 20,00
termin realizacji 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Umowa może ulec zmianie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 144 tej ustawy. 2. Zamawiający nadto przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminu wykonania umowy o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu robót będący następstwem: 1) działania siły wyższej (przez którą strony rozumieją w szczególności klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót; 2) wystąpienia awarii (w tym w szczególności w postaci braku prądu) nie będącej następstwem działań, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, lub zaniechań działań, do których podjęcia Wykonawca był zobowiązany; 3) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie wykonywania zamówienia objętego niniejszą umową.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-06, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Budowa pomostu edukacyjnego nad jeziorem Grądy w miejscowości Grądy.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pomostu pływającego w kształcie litery ,,L”, na jeziorze Grądy, wraz z dwiema tablicami informacyjnymi usytuowanymi w pobliżu wejścia na pomost. W zakres robót wchodzi również wykonanie muru oporowego umacniającego istniejącą skarpę przy terenie dojścia do pomostu oraz chodnik z kostki betonowej łączący projektowany pomost ze schodami terenowymi przewidzianymi w ramach odrębnego opracowania oraz ustawienie 2 tablic informacyjnych o wymiarach 150x100. b) Szczegółowy opis zadania zawarty został w dokumentacji projektowej. c) Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania projektu merytorycznego, graficznego tablic informacyjnych. Tablice informacyjne mają dotyczyć: 1 – opis Welskiego Parku Krajobrazowego wraz z mapą; 2 – opis jeziora Grądy - ichtiofauna i awifauna. d) Materiał źródłowy przygotuje samodzielnie wykonawca , a następnie przedstawieni minimum po 2 projekty tablic do akceptacji Zamawiającego przed przystąpieniem realizacji. Wykonawca ureguluje prawa autorskie w zakresie wykorzystanych w materiałach „utworach” w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1191), jak również wykorzystanie wizerunków. e) Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia powinny być oznakowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 – 2020 oraz z zachowaniem zasad zawartych w „Księdze Identyfikacji Wizualnej” dostępnej pod linkiem https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/10013/KIW_CMYK_09102015.pdf
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45241500-3, 34515000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 180
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia 60,00
termin realizacji 20,00
okres gwarancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Budowa wiaty edukacyjnej nad jeziorem Jeleńskim.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) Przedmiotem zamówienia jest budowa wiaty edukacyjnej o konstrukcji drewnianej zlokalizowanej na działce położonej nad brzegiem jeziora Jeleńskiego. W ramach przedmiotu zamówienia przewiduje się wykonanie nawierzchni z kostki betonowej po obrysie projektowanej wiaty oraz w odległości 1 m wokół niej. Jak również wykonanie dwóch tablic informacyjnych o konstrukcji drewnianej i wymiarach 150x100, posadowionych na stopach żelbetowych. b) Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania projektu merytorycznego, graficznego tablic informacyjnych. Tablice informacyjne mają dotyczyć: Tablica 1 – opis terenu Welskiego Parku Krajobrazowego; Tablica 2 – opis Jeziora Jeleńskiego - ichtiofauna, awifauna oraz tereny przyległe: Bagno Koziana i Bagna Jeleńskie c) Materiał źródłowy przygotuje samodzielnie wykonawca, a następnie przedstawieni minimum po 2 projekty tablic do akceptacji Zamawiającego przed przystąpieniem realizacji. Wykonawca ureguluje prawa autorskie w zakresie wykorzystanych w materiałach „utworach” w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1191), jak również wykorzystanie wizerunków. d) Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia powinny być oznakowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 – 2020 oraz z zachowaniem zasad zawartych w „Księdze Identyfikacji Wizualnej” dostępnej pod linkiem https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/10013/KIW_CMYK_09102015.pdf
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112710-5, 34928210-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 180
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia 60,00
termin realizacji 20,00
okres gwarancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Przebudowa ścieżki przyrodniczej nad jeziorem Kiełpińskim wraz z wiatą
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ścieżki przyrodniczej nad jeziorem Kiełpińskim wraz z ustawieniem 15 tablic informacyjnych o wymiarach 40x30 na jej trasie. Ponadto przewiduje się budowę wiaty o konstrukcji drewnianej zlokalizowanej na działce położonej nad brzegiem jeziora. W ramach zamówienia zostanie wykonana poprawa oznakowania ścieżki znakami malowanymi na drzewach oraz poprawę nawierzchni w miejscach niebezpiecznych na trasie ścieżki. b) Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania projektu graficznego tablic informacyjnych. Treści merytoryczne tablic mają dotyczyć: Tablica 1 - ukształtowanie terenu, powstanie rynny jeziornej - działalność lądolodu, Tablica 2 - ols; Tablica 3 - 1 szt. – pozyskiwanie żywicy; Tablica 4 – grąd zboczowy; Tablica 5 – źródliska; Tablica 6 – 10, każda z nich ma dotyczyć gatunków ptaków; Tablice 11 - 15 szt. każda z nich ma dotyczyć ichtiofauna jeziora kiełpińskiego. c) Materiał źródłowy przygotuje wykonawca samodzielnie. Następnie przedstawieni minimum po 2 projekty tablic do akceptacji Zamawiającego przed przystąpieniem realizacji. Wykonawca ureguluje prawa autorskie w zakresie wykorzystanych w materiałach „utworach” w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1191), jak również wykorzystanie wizerunków. d) Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia powinny być oznakowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 – 2020 oraz z zachowaniem zasad zawartych w „Księdze Identyfikacji Wizualnej” dostępnej pod linkiem https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/10013/KIW_CMYK_09102015.pdf
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112710-5, 34928210-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 180
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia 60,00
okres gwarancji 20,00
termin realizacji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Budowa modelu mrowiska przy siedzibie Parku w Jeleniu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) Przedmiotem zamówienia budowa modelu mrowiska zlokalizowanego na terenie sąsiadującym z siedzibą Welskiego Parku Krajobrazowego w Jeleniu wraz z ustawieniem 2 tablic informacyjnych 100x70 zm. b) Wykonawca wykona ok modeli mrówek o wielkości 15 – 20 cm. Mrówki mają być wykonane z trwałych modelarskich materiałów. Mrówki umieszczone wewnątrz mrowiska mają być w różnych stadiach rozwoju. Ok. 10 mrówek przedstawiających dorosłe osobniki powinny być umieszczone na zewnątrz mrowiska. c) Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania projektu graficznego tablic informacyjnych. Treści merytoryczne tablic mają dotyczyć: Tablica 1 - opisy poszczególnych osobników w mrówczej kolonii, Tablica 2 - znaczenie mrówek w przyrodzie. d) Materiał źródłowy przygotuje wykonawca samodzielnie. Następnie przedstawieni minimum po 2 projekty tablic do akceptacji Zamawiającego przed przystąpieniem realizacji. Wykonawca ureguluje prawa autorskie w zakresie wykorzystanych w materiałach „utworach” w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1191), jak również wykorzystanie wizerunków.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112710-5, 45111200-0, 45262311-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 180
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia 60,00
okres gwarancji 20,00
termin realizacji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie projektu modernizacji budynku - Ostróda
 • Lokalizacja zleceniawarmińsko-mazurskie
 • Data dodania21-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie projektu modernizacji budynku. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI