Roboty budowlane w zakresie prac dekarsko-blacharskich w wybranych jednostkach Izby...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Roboty budowlane w zakresie prac dekarsko-blacharskich w wybranych jednostkach Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOlsztyn
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja rządowa terenowa
 • Termin składania wniosków2019-03-27
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyIzba Administracji Skarbowej w Olsztynie
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-11
 • Numer ogłoszenia522620-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 522620-N-2019 z dnia 2019-03-11 r.

Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie: Roboty budowlane w zakresie prac dekarsko-blacharskich w wybranych jednostkach Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie, krajowy numer identyfikacyjny 00102291400000, ul. al. Marszałka Józefa Piłsudskiego  59 A , 10-950  Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 52 54 100, , e-mail ias.olsztyn@mf.gov.pl, tomasz.anszczak@mf.gov.pl, faks -.
Adres strony internetowej (URL): www.warminsko-mazurskie.kas.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.warminsko-mazurskie.kas.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.warminsko-mazurskie.kas.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wyłącznie w formie pisemnej na adres: Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 59A, 10-950 Olsztyn
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane w zakresie prac dekarsko-blacharskich w wybranych jednostkach Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie
Numer referencyjny: 2801-ILZ.260.7.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie prac dekarsko-blacharskich w wybranych jednostkach Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie, zlokalizowanych w miejscowościach o których mowa w ust. 2. 2. Zamówienie podzielono na 2 (dwie) części: 1) Część I zamówienia – Naprawa pokrycia dachowego budynku Urzędu Skarbowego w Iławie przy ul. Wojska Polskiego 26. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres asortymentu tej części zamówienia określają Załączniki nr 1.1.-1.8 do SIWZ, postanowienia zawarte we wzorze Umowy - Załącznik nr 8 do SIWZ oraz niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze Umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ). Zamawiający przedstawia w wersji pdf plany pochodzące z projektu budowlanego branży architektonicznej, opracowanego w czerwcu 2003 r. przez Studio Form Architektonicznych PANTEL Tomasz Lella w Olsztynie ul. Rybaki 40, dotyczące parametrów powierzchni przeznaczonej do remontu, tj. fragmenty rzutów i przekroje: - Załącznik nr 1.2 do SIWZ - Przekrój dachu dolnego i tarasu, - Załącznik nr 1.3 do SIWZ - Przekrój dachu górnego, - Załącznik nr 1.4 do SIWZ - Rzut dachu dolnego, - Załącznik nr 1.5 do SIWZ - Rzut dachu tarasu, - Załącznik nr 1.6 do SIWZ - Rzut dachu górnego. 2) Część II zamówienia – Kompleksowy remont dachu budynku Urzędu Skarbowego w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Działyńskich 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres asortymentu tej części zamówienia określają Załączniki nr 2.1-2.8 do SIWZ, postanowienia zawarte we wzorze umowy - Załącznik nr 9 do SIWZ oraz niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy (Załącznik nr 9 do SIWZ). Zamówienie będzie realizowane zgodnie z: 1) zgodą na prowadzenie robót budowlanych – decyzja nr 158/2018 z dnia 21.05.2018r. wydane przez Starostę Nowomiejskiego ul. Rynek 1 13-300 Nowe Miasto Lubawskie AB.6740.1.147.2018 (Załącznik nr 2.7 do SIWZ), 2) pozwoleniem nr 33/2019 z dnia 28.01.2019 r. wydanym przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie Delegatura w Elblągu ul. Świętego Dycha 19, 82-300 Elbląg (Załącznik nr 2.8 do SIWZ), 3) dokumentacją projektowo-techniczną pn. „Remont dachu istniejącego budynku Urzędu Skarbowego w Nowym Mieście Lubawskim” wykonaną przez Pracownię Projektową Rafał Chudzikowski 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, Nawra Ustronie 68, w tym: a) projekt budowlany: architektoniczno – konstrukcyjny, projekt branży elektrycznej wraz z informacją dot. BIOZ oraz opinią techniczną przyczyn ugięcia się poszycia dachowego (Załącznik nr 2.2 do SIWZ), b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych branża budowlana (Załącznik nr 2.3 do SIWZ), c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych branża elektryczna (Załącznik nr 2.4 do SIWZ), d) przedmiar – roboty budowlane (Załącznik nr 2.5 do SIWZ), e) przedmiar – roboty elektryczne (Załącznik nr 2.6 do SIWZ).

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45261900-3
45111300-1
45261210-9
45310000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-10-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek ten zostanie uznany ze spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum: 1) 20.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) dla części I zamówienia, 2) 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) dla części II zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Warunek ten zostanie uznany ze spełniony, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem w należytym wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum jedną robotę budowlaną*), odpowiadającą swoim zakresem przedmiotowi zamówienia, polegającą na remoncie dachu w budynku użyteczności publicznej**) o wartości robót budowlanych dla każdej części zamówienia nie mniejszej niż: 1) część I zamówienia 30.000 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych), 2) część II zamówienia 50.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Pod pojęciem: *) „jednej roboty budowlanej” należy rozumieć: jeden kontrakt/umowę. **) „budynek użyteczności publicznej” należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 2. Wykonawca spełni warunek zdolności zawodowej jeżeli wykaże, że dysponuje: 1) w części I zamówienia - minimum 1 osobą posiadającą przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych, rozumie przez to uprawnienia budowlane, zapewniające prawo do wykonywania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zawodu inżyniera/technika budownictwa wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) – zwane dalej „Prawo budowlane” oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. 2) w części II zamówienia – minimum 1 osobą tj. kierownikiem robót budowlanych, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane oraz posiadającym m. in. 3 letnie doświadczenie jako kierownik budowy/robót budowlanych w w/w specjalności. Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych, rozumie przez to uprawnienia budowlane, zapewniające prawo do wykonywania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zawodu inżyniera/technika budownictwa wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) – zwane dalej „Prawo budowlane” oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEiDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (CEiDG), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1), 2), 3) należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem. 4) oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716), należy złożyć według własnego wzoru – w formie oryginału. 5) W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawcy samodzielnie, bez oczekiwania na wezwanie Zamawiającego przekażą Zamawiającemu aktualne na dzień złożenia oferty, Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 128) - na wzorze stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ – w formie oryginału, oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą, który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej lub finansowej – aktualny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, spełniający minimalne wymagania określone w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2a). Z przedłożonego dokumentu (np. polisy) musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca objęty jest na dzień złożenia dokumentu ochroną ubezpieczeniową. Jeżeli z dokumentu jednoznacznie nie wynika, że składka została opłacona, Wykonawca winien dołączyć dowód opłacenia składki. 2) na potwierdzenie zdolności technicznej – wykaz robót budowlanych, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2b) SIWZ – w oświadczeniu zamieszczonym w Załącznik nr 6 do SIWZ - w formie oryginału, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty wykonania, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów (referencji) określających czy te roboty budowlane wymienione w wykazie robót budowlanych zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Dowody (referencje) należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli zawarty w oświadczeniu ww. wykaz robót budowlanych budzi wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami spełniające minimalne wymagania określone w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2c). Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ - w formie oryginału. W przypadku składania oferty wspólnej przez Wykonawców składających się z dwóch lub więcej przedsiębiorców jako partnerów, dokumenty i oświadczenia wskazane w ust. 1, 2, 3 składa i podpisuje lider konsorcjum.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Ofertę według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy (na część I i II zamówienia) – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - w formie oryginału. Złożona oferta powinna zawierać: - na część I zamówienia - Formularz ofertowy (Załącznik nr 3 do SIWZ) wraz z Załącznikiem stanowiącym Szczegółowy kosztorys ofertowy (sporządzony na podstawie Załącznika nr 1.8 do SIWZ - Kosztorys nakładczy). - na część II zamówienia - Formularz ofertowy (Załącznik nr 3 do SIWZ). 2) W przypadku, gdy umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika ze stosownego dokumentu, a w szczególności z odpisu z właściwego rejestru, należy załączyć Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, udzielone przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółek cywilnych), oświadczenie o którym mowa w ust.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych, w art. 22a ustawy Pzp (wykorzystuje potencjał podmiotu trzeciego), w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu o którym mowa w ust. 1 dotyczące tych podmiotów, a także przedstawia Zamawiającemu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W zobowiązaniu Zamawiający zaleca określić: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Dodatkowa gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zobowiązania wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia, a spoczywające na Wykonawcy oraz Zamawiającym zawiera wzór Umowy stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ dla części I zamówieni i Załącznik nr 9 do SIWZ dla części II zamówienia. 2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość ich dokonania w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia - zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 3. W oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w szczególności zmiany (opóźnienia) umownego terminu wykonania przedmiotu umowy, w następujących przypadkach: 1) wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron umowy, których nie można było przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności Stron, w tym zmiany będące działaniem siły wyższej, gdzie „siłą wyższą” w rozumieniu umowy jest zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, zwłaszcza zdarzenia o charakterze katastrofalnych w skutkach działań przyrody (m.in.: powodzie, pożary, wyładowania elektryczne w czasie burzy, powodujące uszkodzenia ważnych urządzeń itp.), zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzeń życia zbiorowego (m.in. działania wojenne, zamieszki krajowe, rewolty, itp.), akty władzy ustawodawczej i wykonawczej (np. wywłaszczenie, embargo informacyjne lub towarowe itp.), przy czym chodzi tu w szczególności o niemożność zapobieżenia szkodliwym następstwom siły wyższej, które utrudniają lub uniemożliwiają przeprowadzenie robót objętych przedmiotem umowy; w takich przypadkach termin realizacji umowy może ulec przedłużeniu o czas działania i usuwania skutków siły wyższej, wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie, 2) braku możliwości dojazdu i transportu materiałów na teren budowy, spowodowany awariami, remontami lub przebudową dróg dojazdowych poza terenem budowy, w takich przypadkach termin realizacji umowy może ulec przedłużeniu o czas niezbędny do prawidłowego ukończenia robót, zaś wynagrodzenie Wykonawcy nie ulega zmianie, 3) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, - wstrzymania robót przez Zamawiającego, - nieterminowego przekazania terenu budowy. W takich przypadkach termin realizacji umowy może ulec przedłużeniu odpowiednio o okres wstrzymania robót, opóźnienia przekazania terenu budowy, niezbędny do prawidłowego ukończenia robót, zaś wynagrodzenie Wykonawcy nie ulega zmianie, 4) wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5 w takich przypadkach termin realizacji umowy może ulec przedłużeniu o okres niezbędny do realizacji robót dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym. 4. Zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy Pzp dopuszczalne są zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku VAT od towarów i usług. 5. W przypadku konieczności dokonania zmiany dotyczącej realizacji dodatkowych robót budowlanych od Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne, strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia przesłanek opisanych w art. 144 ust. 1 pkt 2-5 ustawy Pzp. Wniosek o zmianę umowy musi być wyrażony na piśmie i w zależności od charakteru wystąpienia winien zawierać m.in.: 1) dokumenty jednoznacznie określające rodzaj, lokalizację robót dodatkowych lub zamiennych, zakres robót (plany, rysunki lub inne) wraz z określeniem zmiany sposobu wykonania elementu lub technologii lub zmiany cech elementu w stosunku do przyjętych w dokumentacji pierwotnej; 2) protokół konieczności; 3) pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa; 4) kosztorys robót (zamienny, dodatkowy) zawierający zestawienie planowanych prac do wykonania i przewidywanych kosztów. Kosztorys robót należy przedłożyć Zamawiającemu celem weryfikacji i zatwierdzenia; 5) inne dokumenty potwierdzające wystąpienie okoliczności skutkujących wydłużeniem terminu realizacji robót. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadkach innych, niż określone w ust. 3-5, o ile zmiany te mieszczą się w katalogu zmian określonym w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. 7. Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek. 8. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu Stron oraz formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności, z wyłączeniem zmian nieistotnych dla których Strony zastrzegają tylko pismo informujące, tj. a) zmiany nazw, siedzib określonych Stron, b) zmiany danych osób (imię i nazwisko, telefon, e-mail), o których mowa w § 8 ust. 1 i 2 umowy, c) zmianę rachunku bankowego Wykonawcy, d) w innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy i mających charakter zmian nieistotnych w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp. 9. Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 140 ust. 3 ustawy Pzp stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z uwzględnieniem art. 144 ustawy Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-27, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Część I zamówienia – Naprawa pokrycia dachowego budynku Urzędu Skarbowego w Iławie przy ul. Wojska Polskiego 26.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część I zamówienia – Naprawa pokrycia dachowego budynku Urzędu Skarbowego w Iławie przy ul. Wojska Polskiego 26. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres asortymentu tej części zamówienia określają Załączniki nr 1.1.-1.8 do SIWZ, postanowienia zawarte we wzorze umowy - Załącznik nr 8 do SIWZ oraz niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ). Zamawiający przedstawia w wersji pdf plany pochodzące z projektu budowlanego branży architektonicznej, opracowanego w czerwcu 2003 r. przez Studio Form Architektonicznych PANTEL Tomasz Lella w Olsztynie ul. Rybaki 40, dotyczące parametrów powierzchni przeznaczonej do remontu, tj. fragmenty rzutów i przekroje: - Załącznik nr 1.2 do SIWZ - Przekrój dachu dolnego i tarasu, - Załącznik nr 1.3 do SIWZ - Przekrój dachu górnego, - Załącznik nr 1.4 do SIWZ - Rzut dachu dolnego, - Załącznik nr 1.5 do SIWZ - Rzut dachu tarasu, - Załącznik nr 1.6 do SIWZ - Rzut dachu górnego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45261900-3, 45111300-1, 45261210-9, 45310000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Dodatkowa Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Część II zamówienia – Kompleksowy remont dachu budynku Urzędu Skarbowego w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Działyńskich 3.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część II zamówienia – Kompleksowy remont dachu budynku Urzędu Skarbowego w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Działyńskich 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres asortymentu tej części zamówienia określają Załączniki nr 2.1-2.8 do SIWZ, postanowienia zawarte we wzorze umowy - Załącznik nr 9 do SIWZ oraz niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy (Załącznik nr 9 do SIWZ). Zamówienie będzie realizowane zgodnie z: 1) zgodą na prowadzenie robót budowlanych – decyzja nr 158/2018 z dnia 21.05.2018r. wydane przez Starostę Nowomiejskiego ul. Rynek 1 13-300 Nowe Miasto Lubawskie AB.6740.1.147.2018 (Załącznik nr 2.7 do SIWZ), 2) pozwoleniem nr 33/2019 z dnia 28.01.2019 r. wydanym przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie Delegatura w Elblągu ul. Świętego Dycha 19, 82-300 Elbląg (Załącznik nr 2.8 do SIWZ), 3) dokumentacją projektową-techniczną pn. „Remont dachu istniejącego budynku Urzędu Skarbowego w Nowym Mieście Lubawskim” wykonaną przez Pracownię Projektową Rafał Chudzikowski 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, Nawra Ustronie 68, w tym: a) projekt budowlany: architektoniczno – konstrukcyjny, projekt branży elektrycznej wraz z informacją dot. BIOZ oraz opinią techniczną przyczyn ugięcia się poszycia dachowego (Załącznik nr 2.2 do SIWZ), b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych branża budowlana (Załącznik nr 2.3 do SIWZ), c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych branża elektryczna (Załącznik nr 2.4 do SIWZ), d) przedmiar – roboty budowlane (Załącznik nr 2.5 do SIWZ), e) przedmiar – roboty elektryczne (Załącznik nr 2.6 do SIWZ).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45261900-3, 45111300-1, 45261210-9, 45310000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Dodatkowa Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie instalacji fotowoltaicznej, przyłącza energetycznego i pomp ciepła - Okrągłe
 • Lokalizacja zleceniawarmińsko-mazurskie
 • Data dodania19-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę roboty budowlane obejmujące wykonanie systemu fotowoltaicznego, montaż pomp ciepła, wykonanie przyłącza energetycznego oraz instalację systemu monitoringu przemysłowego. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI