Roboty budowlane w zakresie dostosowania budynku Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Roboty budowlane w zakresie dostosowania budynku Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim do obowiązujących wymagań bezpieczeństwa pożarowego
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPoznań
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja rządowa terenowa
 • Termin składania wniosków2019-05-06
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyIzba Administracji Skarbowej w Poznaniu
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-16
 • Numer ogłoszenia537773-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 537773-N-2019 z dnia 2019-04-16 r.

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu: Roboty budowlane w zakresie dostosowania budynku Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim do obowiązujących wymagań bezpieczeństwa pożarowego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
Roboty budowlane w zakresie dostosowania budynku Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim do obowiązujących wymagań bezpieczeństwa pożarowego
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu, krajowy numer identyfikacyjny 00102297200000, ul. Dolna Wilda  80A , 61-501  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8586100, , e-mail beata.chomiakowska@mf.gov.pl, , faks 61 8522224.
Adres strony internetowej (URL): www.wielkopolskie.kas.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.wielkopolskie.kas.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.wielkopolskie.kas.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.wielkopolskie.kas.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:

Adres:
Ofertę należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego – Biuro Podawcze Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu albo wysłać listem poleconym lub kurierem na adres Zamawiającego wskazany w pkt 1 SIWZ.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane w zakresie dostosowania budynku Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim do obowiązujących wymagań bezpieczeństwa pożarowego
Numer referencyjny: 3001-ILZ.260.6.2019/ILN
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie dostosowania budynku Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim do obowiązujących wymagań bezpieczeństwa pożarowego. UWAGA: Przedmiot zamówienia realizowany będzie na czynnym obiekcie, w którym przez cały okres robót będzie funkcjonował urząd skarbowy. Wszelkie prace prowadzone na ciągach komunikacyjnych i klatce schodowej należy wykonywać w sposób gwarantujący możliwość bezpiecznej ewakuacji pracowników i osób postronnych w każdej sytuacji pożaru i miejscowego zagrożenia. Jednocześnie konieczność wykonania prac w pomieszczeniach zajmowanych przez pracowników Urzędu, należy uzgadniać z kilkudniowym wyprzedzeniem z użytkownikiem obiektu. Ponadto z uwagi na fakt iż przedmiotowe roboty budowlane prowadzone będą w budynku w którym aktualnie (do dnia 30.09.2019 r.) prowadzone są roboty budowlane w zakresie głębokiej termomodernizacji wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza i z którym zostanie podpisana umowa zobowiązany będzie uzgodnić harmonogram prac z wykonawcą aktualnie wykonującym ww. roboty budowlane w taki sposób aby do minimum ograniczyć sytuacje, kiedy prace w zakresie termomodernizacji mogłyby niekorzystnie wpływać na prace wykonawcy w zakresie dostosowania budynku do obowiązujących wymagań bezpieczeństwa pożarowego i odwrotnie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został wskazany w dokumentacji zawierającej: Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Załącznik nr 1A-1C do SIWZ) oraz Przedmiary robót (Załączniki nr 2A-2B do SIWZ). Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamówienie musi być zrealizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zainteresowani wykonawcy mogą dokonać wizji lokalnej w budynku, po uprzednim złożeniu wniosku na adres email: przetargi.ias.poznan@mf.gov.pl .

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45210000-2
45111300-1
45410000-4
45431000-7
45440000-3
45421152-4
45421000-4
45343200-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania zdolności zawodowej, niezbędnej do wykonania przedmiotowego zamówienia wówczas, gdy wykonawca wykaże, że: 1) w zakresie doświadczenia – w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał należycie w budynkach użyteczności publicznej co najmniej: - dwie roboty ogólnobudowlane o wartości zamówienia (umowy) nie mniejszej niż 100 000,00 zł (brutto) każda oraz - dwie roboty w zakresie instalacji systemów pożarowych o wartości zamówienia (umowy) nie mniejszej niż 50 000,00 zł (brutto) każda. Pod pojęciem „instalacji systemów pożarowych” Zamawiający rozumie wykonanie prac obejmujących instalację elektronicznych systemów sygnalizacji pożarów (dźwiękowych, świetlnych, czujek itd.). Pod pojęciem „budynków użyteczności publicznej” Zamawiający rozumie budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny, jeśli jest on dostępny dla nie dającej się określić z góry grupy osób (interesantów). Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący posiadania zdolności zawodowych również w sytuacji, gdy wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej dwie roboty ogólnobudowlane w budynkach użyteczności publicznej, w zakres których wchodziły także roboty związane z instalacją systemów pożarowych o łącznej wartości zamówienia (umowy) nie mniejszej niż 150 000,00 zł (brutto) każda (z zachowaniem wymaganych wartości minimum 100 000,00 zł (brutto) dla zakresu robót ogólnobudowlanych oraz 50 000,00 zł (brutto) dla zakresu robót instalacji systemów pożarowych). Ocena spełniania warunku dotyczącego zdolności zawodowych w zakresie doświadczenia wykonawcy zostanie dokonana na podstawie: - oświadczenia wykonawcy wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ, - wykazu robót budowlanych, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ, - dowodów należytego wykonania robót budowlanych, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia. UWAGA: -Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania wartości robót ogólnobudowlanych jak również robót w zakresie instalacji systemów pożarowych wykonywanych w ramach kilku (wielu umów), w celu uzyskania wartości wymaganej dla wykazania spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu; - w przypadku wykonawców wspólnie składających ofertę, Zamawiający uzna za spełniony warunek w zakresie doświadczenia, jeżeli: - jeden z wykonawców składających wspólnie ofertę wykonał 2 roboty ogólnobudowlane i 2 roboty w zakresie instalacji systemów pożarowych, - jeden z wykonawców składających wspólnie ofertę wykonał 2 roboty ogólnobudowlane a drugi z wykonawców wykonał 2 roboty w zakresie instalacji systemów pożarowych. Zamawiający nie dopuszcza łączenia doświadczenia wykonawców w takim zakresie, że każdy z nich wykonał po 1 robocie ogólnobudowlanej lub 1 robocie w zakresie instalacji systemów pożarowych. - w przypadku podania wartości robót ogólnobudowlanych jak również robót w zakresie instalacji systemów pożarowych w walucie innej niż PLN, w celu oceny spełniania ww. warunku Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 2) w zakresie potencjału osobowego – dysponuje osobami, które posiadają następujące uprawnienia: a) Kierownik robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej pełniący funkcje kierownika budowy: - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, - min. 3 letnie doświadczenie jako kierownik budowy w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert. b) Kierownik robót elektrycznych: - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, - min. 3 letnie doświadczenie jako kierownik robót w ww. specjalności w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert. Funkcje kierownika budowy (robót budowlanych) oraz kierownika robót elektrycznych może pełnić jedna osoba, o ile jej uprawnienia będą obejmowały wymagane specjalności i zakres czynności przewidzianych dla osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. UWAGA: Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych, rozumie się przez to uprawnienia budowlane, zapewniające prawo do wykonywania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zawodu inżyniera budownictwa, wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.1202 z późn.zm.) – zwanej dalej „Prawo budowlane” oraz odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2018, poz.2272 z późn. zm.). Ocena spełniania warunku dotyczącego zdolności zawodowych w zakresie dysponowania przez wykonawcę odpowiednim potencjałem osobowym zostanie dokonana na podstawie : [1] oświadczenia wykonawcy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, [2] wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi w zakresie opisanym wyżej, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ. Na etapie realizacji zamówienia wykonawca może wnioskować do Zamawiającego o zmianę osób skierowanych do realizacji zamówienia pod warunkiem, że osoby, których wniosek o zmianę dotyczy posiadają wymagane uprawnienia i doświadczenie nie mniejsze niż określone w pkt 5.4.2, odpowiednio dla danej funkcji.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
I.Wykonawca krajowy samodzielnie ubiegający się o zamówienie 1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2 )zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt 1 pzp; II. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 1) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4 i 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby;4) dokumenty wskazane w części III tabeli w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 5) dokumenty wymagane w części IV tabeli, w przypadku gdy wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów III. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne);1) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (dotyczy konsorcjum) 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt 1 pzp; IV.Dokumenty wymagane w zakresie podmiotu trzeciego w przypadku gdy wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów 1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że podmiot trzeci nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że podmiot trzeci zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że podmiot trzeci nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że podmiot trzeci zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt 1 pzp;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych w budynkach użyteczności publicznej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zawierający co najmniej: - dwie roboty ogólnobudowlane o wartości zamówienia (umowy) nie mniejszej niż 100 000,00 zł (brutto) każda oraz - dwie roboty w zakresie instalacji systemów pożarowych o wartości zamówienia (umowy) nie mniejszej niż 50 000,00 zł (brutto) każda wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ) 2) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi (wymóg opisany w pkt 5.4.2 SIWZ), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ) 3) informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4A do SIWZ) 4) zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, z którego musi wynikać w szczególności: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innych podmiotów, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ). Jeżeli wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej oświadczenie może złożyć wraz z ofertą.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 6 000,00 zł 2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wnosi wadium w: 1) pieniądzu – przelewem na konto Zamawiającego NBP 18 1010 1469 0032 6113 9120 0000, z podaniem tytułu: „Wadium – Roboty budowlane w zakresie dostosowania budynku Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim do obowiązujących wymagań bezpieczeństwa pożarowego”, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2018r., poz.110, 650, 1000 i 1669). 3. Sposób przekazania wadium: 1) wraz z ofertą w postaci oryginału poręczenia lub gwarancji, z treści dokumentu powinno jednoznacznie wynikać, którego postępowania dotyczy wadium, 2) w przypadku przelewu – uznanie rachunku bankowego Zamawiającego, dokonane przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczeń, oryginał dokumentu wadialnego, z uwagi na konieczność jego późniejszego zwrotu przez Zamawiającego, powinien stanowić odrębną część oferty, nie należy go trwale łączyć z dokumentami oferty. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. Gwarancje bankowe, ubezpieczeniowe, lub poręczenia winny posiadać ważność najpóźniej od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 6. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, termin wniesienia wadium uważa się za zachowany jeśli kwota wadium zostanie uznana na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 7. Niedostarczenie Zamawiającemu oryginału gwarancji lub poręczenia do terminu składania ofert będzie równoznaczne z brakiem wniesienia wadium i skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art.89 ust.1 pkt 7b pzp. Powyższe dotyczy także niespełnienia przez wykonawcę warunku wskazanego w punkcie 8.6. 8. Wadium wnoszone w formach wymienionych w pkt 8.2.2 – 5 musi: 1) wskazywać gwaranta lub poręczyciela (nazwa podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia); 2) wskazywać beneficjenta – Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu, 3) określać termin obowiązywania gwarancji lub poręczenia (musi obejmować okres związania ofertą), 4) wskazywać nazwę zadania, którego dokument dotyczy, 5) określać kwotę poręczenia lub gwarancji (musi być równa kwocie wadium), 6) gwarantować wypłatę należności w sposób nieodwołalny i bezwarunkowy, 7) wskazywać przyczyny zatrzymania wadium przez Zamawiającego, określone w art.46 ust.4a i 5 pzp. 9. Wadium nie może zawierać żadnych ograniczeń sprzecznych z przepisami pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-06, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę sporządzoną w formie pisemnej w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę sprzątanie działki oraz wywóz śmieci i gruzu - Nieczajna
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania23-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę sprzątanie działki oraz wywóz śmieci i gruzu. Gruz większość spryzmowa. Interesuje mnie kompleksowe wykonanie. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI