Roboty budowlane polegające na montażu: instalacji przeciwpożarowych wyłączników

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Roboty budowlane polegające na montażu: instalacji przeciwpożarowych wyłączników prądu, instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i drzwi o odporności ogniowej Ei 60 w Szpitalu przy ul. Mącznej 4 w SPSZOZ”ZDROJE” w Szczecinie w pakietach
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSzczecin
 • WojewództwoZachodniopomorskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2019-08-19
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającySamodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE"
 • Data publikacji ogłoszenia2019-08-02
 • Numer ogłoszenia582060-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 582060-N-2019 z dnia 2019-08-02 r.

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE": Roboty budowlane polegające na montażu: instalacji przeciwpożarowych wyłączników prądu, instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i drzwi o odporności ogniowej Ei 60 w Szpitalu przy ul. Mącznej 4 w SPSZOZ”ZDROJE” w Szczecinie w pakietach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE", krajowy numer identyfikacyjny 29141100000000, ul. ul. Mączna  4 , 70-780  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 918 806 260, e-mail org@szpital-zdroje.szczecin.pl, faks 918 806 203.
Adres strony internetowej (URL): www.szpital-zdroje.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.szpital-zdroje.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.szpital-zdroje.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.szpital-zdroje.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje”
Adres:
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin. Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:25 do 15:00

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane polegające na montażu: instalacji przeciwpożarowych wyłączników prądu, instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i drzwi o odporności ogniowej Ei 60 w Szpitalu przy ul. Mącznej 4 w SPSZOZ”ZDROJE” w Szczecinie w pakietach
Numer referencyjny: 41/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia „Roboty budowlane polegające na montażu: instalacji przeciwpożarowych wyłączników prądu, instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i drzwi o odporności ogniowej Ei 60 w Szpitalu przy ul. Mącznej 4 w SPSZOZ”ZDROJE” w Szczecinie w pakietach”. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na montażu: instalacji przeciwpożarowych wyłączników prądu, instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i drzwi o odporności ogniowej Ei 60 w Szpitalu przy ul. Mącznej 4 w SPSZOZ ”ZDROJE” w Szczecinie w pakietach. Przedmiot zamówienia jest podzielony na 3 części zwane pakietami. Szczegółowe wymagania i dokładny opis robót znajduje się: a) dla Pakietu nr 1 – w Załączniku nr 6; b) dla Pakietu nr 2 – w Załączniku nr 7 c) dla Pakietu nr 3 – w Załączniku nr 8. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych obejmujących minimum jeden z pakietów wskazanych poniżej: Lp. Nr pakietu Nazwa Pakietu 1. Nr 1 Instalacja przeciwpożarowych wyłączników prądu 2. Nr 2 Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego 3. Nr 3 Wykonanie i montaż drzwi p.poż.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45310000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp zgodnych z zakresem przedmiotu zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia określone w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp będą udzielane z zastosowaniem trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki na takich samych warunkach po przeprowadzonych przez strony negocjacjach cenowych. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych będą mogły zostać udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług i robót budowlanych. Poprzez podobne zadania (usługi lub roboty budowlane) Zamawiający rozumie zakres określony w SIWZ.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 60
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
60

II.9) Informacje dodatkowe: Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia w maksymalnym terminie do 60 dni od dnia zawarcia umowy
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W celu spełniania ww. warunku Wykonawca zobowiązany jest oświadczyć, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia - dla każdego pakietu.- nie niższą niż. l. p. Nr pakietu Nazwa Pakietu za sumę ubezpieczenia co najmniej 1. Nr 1 Instalacja przeciwpożarowych wyłączników prądu 80 000,00 zł 2. Nr 2 Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego 40 000,00 zł 3. Nr 3 Wykonanie i montaż drzwi p.poż. 15 000,00 zł W przypadku składania oferty na kilka pakietów wymagana jest łączna suma ubezpieczenia dla pakietów objętych ofertą. W celu potwierdzenia, spełniania warunku dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej, Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie - pisemne oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczenia złożonego przez wykonawcę.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Minimalny poziom zdolności - zamawiający uzna, iż wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca oświadczy, a) że należycie wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę podobną do objętej przedmiotem zamówienia. l. p. Nr pakietu Nazwa Pakietu za kwotę w zł brutto co najmniej 1. Nr 1 Instalacja przeciwpożarowych wyłączników prądu 80 000,00 zł 2. Nr 2 Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego 40 000,00 zł 3. Nr 3 Wykonanie i montaż drzwi p.poż. 15 000,00 zł Uwaga: Zamawiający uwzględni tylko zadania należycie wykonane (zakończone). b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania przedmiotu zamówienia – w zakresie Pakietu nr 1 i nr 2. Na potwierdzenie spełnienia warunków Wykonawca oświadczy, że dysponuje lub będzie dysponował niezbędną ilością osób zdolnych do wykonania zamówienia, w tym: L.p. Ilość osób Zakres uprawnień 1) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV Celem potwierdzenia spełniania warunku dot. zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie - pisemne oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczenia złożonego przez wykonawcę.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu wykazania tego obowiązany jest złożyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności ww. dokumentu w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tej bazy danych wskazane przez wykonawcę dokumenty. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdziale VI SIWZ, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczenie na załączniku nr 3
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 4 SIWZ; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) Oświadczenie, - według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) Oświadczenia, zgodnie z Rozdziałem VI pkt 2 ppkt 1 – 2 SIWZ – wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ; W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców ww. oświadczenie, potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4) Odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 6 zdanie 2 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 SIWZ); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 5) Informacji od wykonawcy wskazującej części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm podwykonawców o ile są znane – oświadczenie na załączniku nr 1 pkt 7. 6) Informacji dot. art. 13 lub art. 14 RODO - oświadczenie na załączniku nr 1pkt 9.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60,00
Okres gwarancji jakości i rękojmia za wady 20,00
Termin płatności 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony postanawiają, że przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy będą stanowiły podstawę do naliczania i zapłaty kar umownych. 2. Zamawiający uprawniony jest do naliczenia i wyegzekwowania od Wykonawcy następujących kar umownych: 1) za opóźnienie w terminie realizacji całego zadania w wysokości 0,1% za każdy dzień opóźnienia, 2) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek w okresie gwarancji bądź rękojmi za wady w wysokości 0,1% za każdy dzień opóźnienia wyznaczonego przez Zamawiającego terminu. 3) za każdy przypadek zaistnienia zdarzeń określonych w art. 143d ust. 1 pkt.7) ustawy Pzp w wysokości 100 zł za każdy przypadek, 4) za każdy inny przypadek nienależytego wykonania umowy w wysokości 100,00 zł, (jeżeli przypadek ten ma charakter zdarzenia ciągłego lub występującego w wielu lokalizacjach jednocześnie, przyjmuje się, że jednym przypadkiem jest zdarzenie trwające jedną dobę); 5) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto 6) w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia wykonawcy określonego w § 1 ust. 1 w każdym przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom; - kary powyższe stają się wymagalne w następnym dniu po naliczeniu. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto. Nie dotyczy to okoliczności przewidzianych w art. 145 ustawy Pzp. 4. Kary umowne są należne Zamawiającemu niezależnie od faktu wystąpienia szkody. 5. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 6. W przypadku nie niewykonania lub nienależytego wykonania jakiegokolwiek elementu przedmiotu umowy, w tym również w przypadku uchybienia jakiemukolwiek terminowi lub zagrożenia uchybieniem terminu, nie usunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokole odbioru robót lub w protokołach przeglądu w okresie gwarancji Zamawiającemu służy prawo wykonania zastępczego, lub usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku kara umowna naliczana jest do dnia zakończenia prac przez Zamawiającego. Zamawiający będzie miał swobodną decyzję, co do tego czy i kiedy zdecyduje się na wykonanie zastępcze lub usunięcie wady, czy też pozostanie w oczekiwaniu na wykonanie swoich obowiązków przez Wykonawcę z naliczaniem przewidzianych dla danego wypadku kar umownych. 7. W celu realizacji prawa wykonania zastępczego Zamawiający będzie miał prawo w każdym czasie wprowadzić na teren budowy inne podmioty realizujące inwestycję. 8. Kary umowne naliczone w okresie obowiązywania umowy utrzymują się po odstąpieniu od umowy , czy każdym innym przypadku jej zakończenia i łączą się z ewentualnymi karami przewidzianymi za zdarzenia skutkujące zakończeniem umowy. 9. Ogół naliczonych dla jednej strony kar umownych nie może przekroczyć 50 % wartości umowy (§ 1 ust. 1).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-19, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Pakiet nr 1 Instalacja przeciwpożarowych wyłączników prądu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Instalacja przeciwpożarowych wyłączników prądu
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45000000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Okres gwarancji jakości i rękojmia za wady 20,00
Termin płatności 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Pakiet nr 2 - Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45310000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Okres gwarancji jakości i rękojmia za wady 20,00
Termin płatności 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Pakiet nr 3 - Wykonanie i montaż drzwi p.poż.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie i montaż drzwi p.poż.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45310000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Okres gwarancji jakości i rękojmia za wady 20,00
Termin płatności 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Kupię pokrywę do szybkowaru Cook&Co2800294 Berg HOFF. Szczecin
 • Lokalizacja zleceniazachodniopomorskie
 • Data dodania25-02-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, zainteresowana jestem pokrywą do szybkowaru Cook&Co2800294 Berg HOFF 5 elementów .Korzystam z powodzeniem z tego zestawu ale ostatnio mam problem z otwieraniem i zamykaniem pokrywy. W tym zestawie dno tych garnków jest fantastyczne bo karbowane z miedzianą wkładką co uniemożliwia przypalaniu się takich potraw jak gulasz o gęstej konsystencji. Kupiłam niedawno nowy model tej firmy szybkowaru ale z gładkim dnem i wciąż przypala mi się ulubiony gulasz z wołowiny. Wymiana pokrywy umożliwiła by mi przygotowywania pysznego gulaszu. Pozdrawiam, Ewa
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI