Rewitalizacja starego mostu kolejowego oraz parku miejskiego w Krapkowicach

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Rewitalizacja starego mostu kolejowego oraz parku miejskiego w Krapkowicach
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKrapkowice
 • WojewództwoOpolskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-06-27
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Krapkowice
 • Data publikacji ogłoszenia2018-05-30
 • Numer ogłoszenia565826-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 565826-N-2018 z dnia 2018-05-30 r.

Gmina Krapkowice: Rewitalizacja starego mostu kolejowego oraz parku miejskiego w Krapkowicach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014- 2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Tak
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krapkowice, krajowy numer identyfikacyjny 53141309900000, ul. ul. 3 Maja  17 , 47303   Krapkowice, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 466 800, e-mail umig_przetargi@krapkowice.pl, faks 774 466 888.
Adres strony internetowej (URL): www.krapkowice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.krapkowice.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.krapkowice.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego, kurierem
Adres:
Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewitalizacja starego mostu kolejowego oraz parku miejskiego w Krapkowicach
Numer referencyjny: BZP.271.15.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
dwie części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych opisanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), przewidzianych dla projektu pn. "Rewitalizacja starego mostu kolejowego oraz parku miejskiego w Krapkowicach”. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania. Zadanie nr 1 pn.: „Rewitalizacja starego mostu kolejowego w Krapkowicach”. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać pełną wielobranżową dokumentację projektowo-kosztorysową obejmującą m.in. projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych i projekty wykonawcze w branży mostowej, konstrukcyjnej, drogowej, elektrycznej, teletechnicznej, energetyki cieplnej, kanalizacyjnej oraz wykonanie na jej podstawie następujących robót budowlanych: 1) przebudowa starego mostu kolejowego na Odrze z dostosowaniem do ruchu samochodowego i pieszo-rowerowego, 2) poszerzenie dawnych nasypów kolejowych, 3) wykonanie dojazdów do przebudowanego mostu jako drogi jednojezdniowej dwupasmowej, z chodnikiem dla pieszych i ścieżką rowerową, 4) włączenie nowej drogi do układu drogowego miasta poprzez wykonanie skrzyżowań z ul. Jana Kilińskiego i ul. Kolejową, 5) wykonanie nowego energooszczędnego oświetlenia mostu i nowych dróg dojazdowych, 6) przebudowa kolizji, 7) wykonanie odwodnienia drogi, 8) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego nowopowstałego układu dróg. Zadanie nr 2 pn.: „Rewitalizacja parku miejskiego w Krapkowicach” W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać dokumentację projektową oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych obejmujących: 1) rozbiórkę niecek fontann, schodów terenowych, 2) wykonanie nawierzchni bezpiecznych - piaszczystych w miejscach placów zabaw, siłowni na świeżym powietrzu wraz z obrzeżami , 3) wykonanie głównych ścieżek o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej o gr. 8 cm., 4) wykonanie nawierzchni drugorzędnych ciągów spacerowych z kruszywa granitowego, 5) wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej z wtopionymi obrzeżami tworzącej zamkniętą pętlę po obwodzie parku służącą do jazdy na łyżworolkach, biegania, itp. 6) wykonanie nawierzchni poliuretanowej o gr. 40mm boiska do koszykówki wraz z obrzeżami elastycznymi, 7) wykonanie 3 torów do gry w boule o wym. 4x15m o nawierzchni piaszczystej, 8) wymianę instalacji oświetleniowej na energooszczędne oświetlenie parkowe, 9) karczowanie szczątkowych nasadzeń żywopłotowych, 10) przesadzenie elementów zieleni wysokiej i wykonanie nowych uzupełniających nasadzeń drzew, 11) dostawa i montaż elementów małej architektury (ławek, latarni, koszy na śmieci, stojaków na rowery), 12) dostawa i montaż elementów siłowni na świeżym powietrzu, 13) dostawa i montaż kosza do koszykówki, 14) dostawa i montaż 2 stołów do szachów wraz z siedziskami, 15) dostawa i montaż zestawu drabinek dla dzieci w wieku 3-14 lat na terenie placu zabaw, 16) dostawa i montaż zestawu drabinek dla dzieci w wieku 5-14 lat na terenie placu, 18) wykonanie ogrodzenia wraz z furtką wokół Ujęcia Wody Pitnej.

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2021-03-31
2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Daty zakończenia dot. zadania nr 1 i zadania nr 2
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości : 1. - nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł – warunek dotyczy zadania nr 1; 2. - nie mniejszej niż 300.000,00 zł – warunek dotyczy zadania nr 2;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że: 1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył przynajmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie obiektu mostowego o konstrukcji nośnej stalowej, o długości min. 100,00m wraz z budową, rozbudową, lub przebudową dróg dojazdowych, o nawierzchni mineralno-bitumicznej i wartości nie mniejszej niż 7.000.000,00. zł. brutto – warunek dotyczy zadania nr 1. 2. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył przynajmniej jedną robotę budowlaną polegającą budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie terenów rekreacyjnych, w tym m.in.: ciągi piesze lub rowerowe lub place o nawierzchni utwardzonej (z kostki betonowej i nawierzchni asfaltobetonowej), place zabaw dla dzieci, boiska o nawierzchni poliuretanowej, dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznych, dostawa i montaż elementów małej architektury, nasadzenia lub przesadzenie elementów zieleni, budowa lub rozbudowa lub modernizacja instalacji oświetleniowej, o wartości robót nie mniejszej niż 400.000,00 zł. brutto. – warunek dotyczy zadania nr 2. 3. Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować po jednej osobie posiadającej uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z art. 12 ust. 2 lub 12a ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. , poz. 1332 ze zm.) zwanej dalej „Prawem budowlanym”, posiadającej doświadczenie w opracowaniu przynajmniej po jednej dokumentacji projektowej w zakresie, o którym mowa w ppkt. 3.1 oraz w pełnieniu funkcji kierownika robót/budowy na przynajmniej jednej budowie, w zakresie zgodnym z ppkt. 3.2 dla każdego zakresu uprawnień: 3.1 - uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalnościach : inżynieryjnej mostowej, konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej drogowej, instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - warunek dotyczy zadania nr 1 ; - uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalnościach : architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - warunek dotyczy zadania nr 2 3.2 – uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach : inżynieryjnej mostowej, konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej drogowej, instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - warunek dotyczy zadania nr 1 ; - uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach : architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - warunek dotyczy zadania nr 2 Zamawiający dopuszcza łączenie ww. specjalności. W przypadku, gdy jedna osoba posiadająca kwalifikacje w kilku specjalnościach wykonywała wymagane czynności w jednym zadaniu, to spełnienie warunku będzie liczone odrębnie dla wykonywanych czynności w ramach każdej z osobna samodzielnej funkcji w budownictwie. UWAGA. Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i uprawniają do projektowania i kierowania robotami budowlanymi będącymi przedmiotem niniejszego postępowania oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r. poz. 65)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Wykaz dokumentów - dot. zadania ne 1 i nr 2 1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem upływu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS-u lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem upływu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz, z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej dokument należy złożyć dla każdego partnera z osobna. 2. Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2) : składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 2.1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2.2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2.3) Dokument, o którym mowa w pkt 2.2 powinien być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert . Dokumenty, o których mowa w pkt 2.1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 2.1 i 2.2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 2.3 stosuje się.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, mogą być referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wg. załącznika nr 4.1 do SIWZ dla zadania nr 1 , załącznika nr 4.2 do SIWZ dla zadania nr 2 , 2) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – wg załącznika nr 7.1 do SIWZ dla zadania nr 1, załącznika nr 7.2 do SIWZ dla zadania nr 2, 3) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (dot. zadania nr 1 i nr 2)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Inne dokumenty żądane wraz z ofertą: 1. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeśli będzie ją podpisywała osoba nie umocowana do tej czynności na podstawie wpisu do CEiDG lub KRS-u, 2. Harmonogram rzeczowo-finansowo- terminowy – dot. zadania nr 1 (zał. nr 9 do SIWZ) 3. Harmonogram rzeczowo-finansowo- terminowy – dot. zadania nr 2 (zał. 10 do SIWZ)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości : 1) 100.000,00 zł na zadanie 1, 2) 15.000,00 zł na zadanie 2 . 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu , - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014r. poz. 1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240). 4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, Bank Spółdzielczy w Krapkowicach, nr rachunku 66 8884 0004 2001 0000 7777 0002 z dopiskiem, w zależności od zadania, „wadium-postępowanie przetargowe : Rewitalizacja starego mostu kolejowego w Krapkowicach – zadanie 1” , „wadium-postępowanie przetargowe : Rewitalizacja parku miejskiego w Krapkowicach – zadanie 2”. 5. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć przed upływem terminu na składanie ofert w Wydziale Budżetowo-Finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach przy ul. 3 Maja 17, parter, pokój nr 14. 6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu przelew należy dokonać na tyle wcześniej, by wadium znalazło się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 7. Wykonawca, który nie wniesie w wymaganym terminie wadium zostanie wykluczony z postępowania. 8. Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w okolicznościach przewidzianych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji ( w miesiącach ) 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dotyczy zadania nr 1 i nr 2 1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której, dokona się wyboru wykonawcy w następujących przypadkach 1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy : a) urzędowej stawki podatku VAT - wówczas wykonawca otrzyma wynagrodzenie liczone od wartości netto, określonej w ofercie, powiększone o VAT w aktualnej wysokości, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( t. j. Dz.U. z 2017r., poz. 847), c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W przypadku zmian przepisów, w zakresie o którym mowa w lit. b) i c), Zamawiający lub Wykonawca, w terminie 30 dni od wejścia w życie tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. Propozycja zmiany wynagrodzenia wina być poparta stosownymi obliczeniami. Wyliczenia te (kalkulacja kosztów pracy z oferty oraz kosztów pracy wynikających z bieżącego i planowanego stanu zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób wykonujących prace na rzecz wykonawcy) będą stanowić załącznik do aneksu do umowy. 2) zmiany podwykonawcy, wykazanego na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wykazanego na Formularzu ofertowym, a jednocześnie będącego pomiotem, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, jeśli Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagane w trakcie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 3) konieczności zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: a) opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w okolicznościach niezależnych od Wykonawcy (np. opóźnienie w wydaniu decyzji administracyjnych mających wpływ na terminową realizację przedmiotu umowy), wówczas termin realizacji przedmiotu umowy zostanie przesunięty o czas opóźnienia niezależnego od Wykonawcy, b) wstrzymania wykonywania całości lub części robót na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, wówczas termin realizacji umowy zostanie przesunięty o czas trwania przeszkody, c) gdy nie może zostać dochowany termin realizacji umowy spowodowany zaistnieniem nieprzewidzianych w umowie warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wystąpienia ulewnych opadów deszczu trwających nieprzerwanie przez okres co najmniej 3 dni uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z technologią ich wykonania, wystąpienia niskich temperatur, poniżej -5°C występujących nieprzerwanie co najmniej 3 dni lub opadów śniegu uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z technologią ich wykonania lub skażeń, jeśli wystąpienie opisanych okoliczności będzie potwierdzone odpowiednim wpisem do dziennika budowy; w tym przypadku termin realizacji zostanie przesunięty o termin zaistnienia opisanych przeszkód. d) konieczności wprowadzenia istotnej zmiany w dokumentacji projektowej, spowodowanej zaistnieniem okoliczności niezależnych od Wykonawcy, jeśli projektant i Instytucja Zarządzająca zaakceptuje taką zmianę; termin realizacji zamówienia zostanie przesunięty o czas niezbędny na uzyskanie zmiany pozwolenia na budowę. 2. Zmiany do umowy będą ponadto możliwe, w przypadku zaistnienia którejkolwiek okoliczności, o której mowa w art. 144 ust.1 pkt 2-6 ustawy, przy spełnieniu wymogów określonych odpowiednio w ust 1a i 1b art.144 ustawy. 3. W przypadku, o którym mowa w pkt 2 Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy określonego w dz. II o normy czasu przewidziane w KNR, a w razie braku tych norm - w KNNR określonych dla robót stanowiących podstawę sporządzania aneksu do umowy. 4. Zmiana terminu wykonania umowy będzie możliwa w przypadku gdy na zmianę tą wyrazi zgodę Instytucja Zarządzająca. Zmiany do umowy muszą być dokonane w formie pisemnej aneksem do umowy pod rygorem nieważności. 5. Żadna ze stron nie może przenieść na inny podmiot obowiązków, uprawnień i wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony. 6. Strony postanawiają, że w razie konieczności dokonania zmian w opracowanej dokumentacji projektowej, z powodów niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, zmiana taka będzie zmianą nieistotną i Wykonawca zaprojektuje prace/wykona roboty budowlane z uwzględnieniem tych zmian bez naliczania dodatkowego wynagrodzenia, w ramach robót/prac projektowych zamiennych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-27, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Rewitalizacja starego mostu kolejowego w Krapkowicach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać pełną wielobranżową dokumentację projektowo-kosztorysową obejmującą m.in. projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych i projekty wykonawcze w branży mostowej, konstrukcyjnej, drogowej, elektrycznej, teletechnicznej, energetyki cieplnej, kanalizacyjnej oraz wykonanie na jej podstawie następujących robót budowlanych: 1) przebudowa starego mostu kolejowego na Odrze z dostosowaniem do ruchu samochodowego i pieszo-rowerowego, 2) poszerzenie dawnych nasypów kolejowych, 3) wykonanie dojazdów do przebudowanego mostu jako drogi jednojezdniowej dwupasmowej, z chodnikiem dla pieszych i ścieżką rowerową, 4) włączenie nowej drogi do układu drogowego miasta poprzez wykonanie skrzyżowań z ul. Jana Kilińskiego i ul. Kolejową, 5) wykonanie nowego energooszczędnego oświetlenia mostu i nowych dróg dojazdowych, 6) przebudowa kolizji, 7) wykonanie odwodnienia drogi, 8) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego nowopowstałego układu dróg.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71322300-4, 45000000-7, 45200000-9, 45230000-8, 45231000-5, 45231300-8, 45111200-0, 45233120-6, 45262310-7, 45233220-7, 45221115-1, 45221115-1, 45400000-1, 45221119-9, 45233224-5, 45233253-7, 45233291-5, 45233223-8, 45233222-1, 45314300-4, 71322300-4, 45316110-9, 45233290-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-03-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji ( w miesiącach ) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Rewitalizacja parku miejskiego w Krapkowicach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać dokumentację projektową oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych obejmujących: 1) rozbiórkę niecek fontann, schodów terenowych, 2) wykonanie nawierzchni bezpiecznych - piaszczystych w miejscach placów zabaw, siłowni na świeżym powietrzu wraz z obrzeżami , 3) wykonanie głównych ścieżek o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej o gr. 8 cm., 4) wykonanie nawierzchni drugorzędnych ciągów spacerowych z kruszywa granitowego, 5) wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej z wtopionymi obrzeżami tworzącej zamkniętą pętlę po obwodzie parku służącą do jazdy na łyżworolkach, biegania, itp. 6) wykonanie nawierzchni poliuretanowej o gr. 40mm boiska do koszykówki wraz z obrzeżami elastycznymi, 7) wykonanie 3 torów do gry w boule o wym. 4x15m o nawierzchni piaszczystej, 8) wymianę instalacji oświetleniowej na energooszczędne oświetlenie parkowe, 9) karczowanie szczątkowych nasadzeń żywopłotowych, 10) przesadzenie elementów zieleni wysokiej i wykonanie nowych uzupełniających nasadzeń drzew, 11) dostawa i montaż elementów małej architektury (ławek, latarni, koszy na śmieci, stojaków na rowery), 12) dostawa i montaż elementów siłowni na świeżym powietrzu, 13) dostawa i montaż kosza do koszykówki, 14) dostawa i montaż 2 stołów do szachów wraz z siedziskami, 15) dostawa i montaż zestawu drabinek dla dzieci w wieku 3-14 lat na terenie placu zabaw, 16) dostawa i montaż zestawu drabinek dla dzieci w wieku 5-14 lat na terenie placu, 18) wykonanie ogrodzenia wraz z furtką wokół Ujęcia Wody Pitnej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71220000-6, 71320000-7, 45000000-7, 45111100-3, 45112210-0, 45112710-5, 45233161-5, 31527200-8, 45112723-9, 29835000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji ( w miesiącach ) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę położenie gontów i blachy - Baborów
 • Lokalizacja zleceniaopolskie
 • Data dodania15-02-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę położenie gontów plus oblachowania, ilość: około 200 m2. Lokalizacja: Baborów, woj. opolskie. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.