Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenu i utworzenie...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenu i utworzenie miejsca pamięci i działalności żołnierzy Armii Krajowej w Gminie Nowe Piekuty
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoNowe Piekuty
 • WojewództwoPodlaskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-02-28
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyUrząd Gminy Nowe Piekuty
 • Data publikacji ogłoszenia2018-02-13
 • Numer ogłoszenia515531-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 515531-N-2018 z dnia 2018-02-13 r.

Urząd Gminy Nowe Piekuty: Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenu i utworzenie miejsca pamięci i działalności żołnierzy Armii Krajowej w Gminie Nowe Piekuty
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Nowe Piekuty, krajowy numer identyfikacyjny 54236200000, ul. ul. Główna  8 , 18212   Nowe Piekuty, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 864 761 520, e-mail rolnokom@vp.pl, faks 864 761 522.
Adres strony internetowej (URL): www.nowepiekuty.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
ugpiekuty.bip.podlaskie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma papierowa
Adres:
Urząd Gminy Nowe Piekuty, ul. Główna 8, 18-212 Nowe Piekuty

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenu i utworzenie miejsca pamięci i działalności żołnierzy Armii Krajowej w Gminie Nowe Piekuty
Numer referencyjny: IK.271.3.18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i remont Pomnika Armii Krajowej w Nowych Piekutach polegająca na wykonaniu niżej wymienionych robót; - roboty przygotowawcze, - roboty rozbiórkowe , - roboty ziemne , - wykonanie muru z granitu , - postacie z blachy , - montaż tablicy granitowej, - wykonanie i montaż orła oraz uchwytów do flag + flag, - wykonanie cokołu pod pomnik, - rozebranie pomnika , przeniesienie , oraz montaż pomnika , - wykonanie utwardzenia powierzchni z kostki granitowej , - montaż głazów granitowych o średnicy 80 cm. łącznie z wykonaniem kutych łańcuchów, - nasadzenia i obsianie trawą , - uporządkowanie placu budowy .

II.5) Główny kod CPV: 45223210-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45223100-7
45112200-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-09-15
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-09-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że wykonał co najmniej 2 roboty budowlane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w okresie, których rodzaj, wartość prac i specyfika zbliżona jest z robotami dla niniejszego zamówienia, tj. wykonał min. dwie roboty z zakresu małej architektury o wartości min. 200 tys. zł. brutto każda.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Brak
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Brak
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
UMOWA NR .................................. /PROJEKT UMOWY/ zawarta w dniu ..................................... w Nowych Piekutach, pomiędzy Gminą Nowe Piekuty, ul. Główna 8, 18-212 Nowe Piekuty, NIP 722-15-89-845, REGON 450670210 zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez: 1. Marka Kaczyńskiego – Wójta Gminy Nowe Piekuty przy kontrasygnacie Anny Kunickiej – Skarbnika Gminy Nowe Piekuty a, ..................................................................................................................................................................................... z siedzibą: ......................................................................................................................................................................... NIP .......................................... REGON .............................. kapitał zakładowy ............................................, zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: 1. ...................................................................................................................................................................... 2. ...................................................................................................................................................................... na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o następującej treści: PRZEDMIOT UMOWY § 1 Przedmiotem umowy jest przebudowa i remont Pomnika Armii Krajowej w Nowych Piekutach w ramach zamówienia publicznego pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenu i utworzenie miejsca pamięci i działalności żołnierzy Armii Krajowej w Gminie Nowe Piekuty„ prowadzonego pod numerem IK.271.3.18, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i dostarczoną Wykonawcy dokumentacją projektową oraz złożoną ofertą stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy. OBOWIĄZKI WYKONAWCY § 2 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac określonych w § 1 zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, złożoną ofertą, dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. 2. Wykonawca przed zgłoszeniem obiektu do odbioru końcowego zobowiązany jest na własny koszt, sporządzić inwentaryzację powykonawczą geodezyjną w 2 egz. (w tym 1 egz. w kolorze). Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia atestów na wbudowane materiały według rozwiązań w dokumentacji projektowej. 3. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć, oznakować roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przyjęcia placu budowy. 4. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania na terenie budowy obowiązujących przepisów bhp i ppoż. zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650). 5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przy robotach odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do odpowiedniego i terminowego wykonania robót. 6. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć, na czas obowiązywania niniejszej umowy, umowę ubezpieczenia budowy i prowadzonych robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu kopie umowy ubezpieczenia (polisy ubezpieczenia) wraz z dowodem zapłaty nie później niż w dniu przekazania mu placu budowy. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO § 3 1. Zamawiający zobowiązuje się do: 1) dostarczenia dokumentacji projektowej przedsięwzięcia, a w przypadkach koniecznych, do przeprojektowania określonych zakresów obiektu w trakcie trwania inwestycji; 2) przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie uzgodnionym z Wykonawcą, lecz nie później niż 14 dni od dnia podpisania umowy wraz z dziennikiem budowy, pod warunkiem wydania mu przez Wykonawcę dokumentu, o którym mowa w § 2 ust. 6 powyżej; 3) wskazania punktu poboru wody i energii (warunki podłączenia i ich pobór jest w gestii Wykonawcy robót oraz na jego koszt); 4) zapewnienia nadzoru inwestorskiego; 5) zapewnienia odbioru wykonanych robót z wyjątkiem tych, które zostały wykonane niezgodnie z wymogami technicznymi lub postanowieniami umowy. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA § 4 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie: Do 15.09.2018 r. 2. Termin realizacji zamówienia jest tożsamy z datą zgłoszenia zakończenia budowy wraz z dostarczeniem: 1) oświadczenia kierownika budowy, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane; 2) kserokopii strony z dziennika budowy z wpisem inspektorów nadzoru potwierdzających gotowość przedmiotu umowy do odbioru bądź też stosownej adnotacji dokonanej na zgłoszeniu przez ww. inspektora Brak potwierdzenia zgłoszenia gotowości inwestycji do odbioru jest równoznaczny z brakiem zgłoszenia zakończenia realizacji inwestycji; 3) operatu, dokumentacji powykonawczej (1 egz.), map poinwentaryzacyjnych (2 egz.); 4) dowodów poświadczających udział innego podmiotu (na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu) w realizacji zamówienia. WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY, ODBIÓR ROBÓT § 5 1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy ustalone na podstawie złożonej oferty Wykonawcy wynosi: cena brutto ………………………….. PLN (słownie złotych: ……………………………………………...………), w tym: cena netto ………………… PLN i podatek VAT w wysokości ……… %, co stanowi kwotę …………………………… PLN, 2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem i odbiorem przedmiotu umowy i innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 3. Wykonawca oświadcza, że wszelkie rozbieżności w dokumentacji zostały wyjaśnione i usunięte na etapie przeprowadzonego postępowania przetargowego. § 6 1. Zapłata wynagrodzenia za wykonane i potwierdzone przez inspektora nadzoru prace realizowana będzie na podstawie protokołu odbioru robót stwierdzającego ilość i zakres rzeczowy wykonanych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym, podpisanego przez inspektora nadzoru i kierownika budowy oraz faktury wystawionej przez Wykonawcę. Warunkiem zapłaty za wykonane prace będzie dostarczenie świadectw zastosowanych materiałów i wyrobów. 2. W przypadku, gdy Wykonawca powierza Podwykonawcom wykonanie części przedmiotu umowy, przy ich rozliczeniu stosuje się następujące postanowienia: 1) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć najpóźniej na 7 dni przed terminem płatności jego faktury rozliczającej drugą i następną część należnego mu wynagrodzenia za odebraną część przedmiotu umowy, dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom, za roboty stanowiące przedmiot odbiorów częściowych/odbioru końcowego. Dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń Podwykonawców, wynikających z umów o podwykonawstwo za dany okres rozliczeniowy. Dowodami takimi są: kopie faktur Podwykonawców oraz oświadczenia Podwykonawców i kopie dokonanych przelewów podpisane za zgodność z oryginałem przez Podwykonawców. Nie dostarczenie ww. dowodów traktowane będzie jako uchylanie się Wykonawcy od zapłaty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy i uruchamia procedury przewidziane niniejszą umową, opisane w pkt 2-6 poniżej; 2) W przypadku uchylenia się Wykonawcy od zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, wezwie Wykonawcę do złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących powodów wstrzymania zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy z wyznaczeniem mu 7-dniowego terminu na ich złożenie; 3) W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 2, podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający składa do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy; 4) Zamawiający jest zobowiązany zapłacić podwykonawcy należne wynagrodzenie (bez odsetek), jeżeli podwykonawca udokumentuje jego zasadność, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w pkt 2 i 3 wyjaśnień w sposób wystarczający wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych podwykonawcy; 5) Kwotę zapłaconą podwykonawcy lub skierowaną do depozytu sądowego Zamawiający potrąca z wynagrodzenia należnego Wykonawcy; 6) W przypadku o którym mowa w pkt 5 Wykonawca ma prawo do odsetek ustawowych za opóźnienie dopiero od dnia następującego po dokonaniu zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio Podwykonawcy lub przekazaniu go do depozytu sądowego. 3. Faktury częściowe/końcowa będą płatne w ciągu 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wraz: 1) z protokołami odbioru częściowego/końcowego potwierdzonymi przez inspektorów nadzoru; 2) z dowodami zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom, o których mowa w ust. 2 pkt 1; - z zastrzeżeniem ust.2 pkt 4 i 5. 4. Warunki wystawienia faktury końcowej wynoszącej min. 10 % wartości wynagrodzenia umownego: 1) wystawiona zostanie ona po wykonaniu wszystkich prac objętych umową i dołączeniu do faktury oświadczenia Wykonawcy, że rozliczył wszystkie wykonane prace i jest to faktura ostateczna; 2) Wykonawca spełni przesłanki określone w ust. 2 pkt 1 i ust. 3 powyżej; 5. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół komisyjnego odbioru wykonania robót będących przedmiotem umowy z kompletem niezbędnych do rozliczenia, wymaganych polskim prawem budowlanym dokumentów i dokumentacji powykonawczej, sporządzonych przez Wykonawcę. 6. Termin płatności za faktury częściowe i końcową wynosi 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w ust. 1, ust. 3 i ust. 4 powyżej. 7. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na jego rachunek w Banku nr .................................................................................. w terminie 30 dni od daty otrzymania kompletnej faktury przez Zamawiającego. 8. Nabywca: Gmina Nowe Piekuty, ul. Główna 8, 18-212 Nowe Piekuty, NIP 722-15-89-845, Odbiorca: Urząd Gminy Nowe Piekuty, ul. Główna 8, 18-212 Nowe Piekuty. § 7 1. Zamawiający, po zgłoszeniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru końcowego i potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego gotowości robót do odbioru, w ciągu 7 dni roboczych powoła komisję odbioru końcowego, która w ciągu kolejnych 7 dni roboczych winna zakończyć czynności odbioru lub odmówić odbioru, uzasadniając swoją decyzję na piśmie. Podstawą odmowy odbioru, będzie sytuacja, o której mowa w ust. 5 pkt 1, tj. w razie istnienia wad - do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę. 2. Dokumentem odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad. 3. W przypadkach, o których mowa w § 6 ust. 1 - 3 (odbiory częściowe) Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru części robót w terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia do odbioru przez Wykonawcę. 4. W przypadku robót zanikowych lub ulegających zakryciu Zamawiający obowiązany jest dokonać ich odbioru technicznego w terminie 3 dni od daty ich zgłoszenia do odbioru przez Wykonawcę, a Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru te roboty z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. 5. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 1) jeżeli wady utrudniają oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a jednocześnie nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; 2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy lub obniżenia przysługującego wynagrodzenia. 6. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury końcowej po usunięciu wszystkich wad. Potwierdzenie usunięcia wad następuje w formie pisemnej w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia ich usunięcia przez Wykonawcę. 7. Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich usunięcie. 8. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy. 9. W razie stwierdzenia wad nienadających się do usunięcia, Zamawiający ma prawo obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości. 10. Do czasu zakończenia odbioru końcowego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane roboty. KARY UMOWNE §8 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) w przypadku niedotrzymania terminu zakończenia prac określonego w § 4 ust. 1 w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia; 2) w przypadku zmiany kierownika robót przedstawionego w ofercie bez zgody Zamawiającego, w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto; 3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub stwierdzonych w przeglądach gwarancyjnych w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, liczone od dnia następującego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad do dnia faktycznego ich usunięcia; 4) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto; 5) za nieuzasadnione zaniechanie wykonywania prac określonych umową, trwające powyżej 20 dni lub nieuzasadnione niepodjęcie prac określonych umową w terminie 20 dni od dnia przekazania placu budowy, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto; 6) za nieterminową lub za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto w każdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia; 7) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto w każdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia; 8) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto w każdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia; 9) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową - w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto w każdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia; 10) za nieprzedłożenie w terminie wskazanym w § 6 ust. 2 pkt 1 faktury Podwykonawcy - w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto w każdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia; 11) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym mowa w § 11 ust. 7 pkt 6 - w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto w każdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia; 12) za niedostarczenie, najpóźniej w dniu odbioru końcowego, uzupełnionej zgodnie z wykonanym zakresem robót karty gwarancyjnej - w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia odbioru; 13) za niedostarczenie inwentaryzacji powykonawczej najpóźniej na dzień odbioru końcowego inwestycji - w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia odbioru; 14) za brak udziału innego podmiotu (na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, w realizacji zamówienia) - w wysokości 5% wynagrodzenia umownego za część zamówienia, w której Wykonawca powoływał się na zasoby tego podmiotu. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto. 3. Gdyby naliczone kary umowne nie pokrywały całości poniesionej szkody, Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 4. W razie naliczenia kar umownych Strony wystawią i doręczą adresatowi odpowiednią notę obciążeniową. 5. Zamawiający należności ma prawo dokonywać potrącenia naliczonych Wykonawcy kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę. 6. W przypadku opóźnienia w faktur zapłacie należnego Wykonawcy wynagrodzenia, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie. Gwarancja § 9 1. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji na wykonane roboty na okres ..… lat oraz rękojmi na okres 2 lat, której bieg rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy i podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego – zgodnie z kartą gwarancyjną wystawioną najpóźniej w dniu odbioru końcowego: 1) wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usunąć lub dostarczyć rzeczy wolne od wad, niezwłocznie po zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez Zamawiającego; 2) w przypadku nie zachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, ma on prawo powierzyć usunięcie wady osobie trzeciej na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie pozbawia go dochodzenia innych roszczeń przewidzianych niniejszą umową. 2. Zgłoszenie wad dokonywane będzie przez Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty ujawnienia wady, w formie pisemnej. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawca. 3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji, także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli wada została ujawniona przed upływem tego okresu. Zabezpieczenie § 10 1. Tytułem zapewnienia należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie w wysokości 5% ceny ofertowej brutto podanej w ofercie, co stanowi kwotę …….......................zł w formie …………………………………………………………….……… 2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę i pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy – w stosunku do tej części zamówienia, której wniesione zabezpieczenie dotyczy. 3. Część 70 % kwoty wniesionego zabezpieczenia, gwarantującego zgodne z umową wykonanie robót, zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 30 dni od dnia wykonania danej części zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (niewadliwego odbioru końcowego, ewentualnie usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru). Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 4. W przypadku przesunięcia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w formie niepieniężnej na okres niezbędny na realizację umowy po przesunięciu terminu. Podwykonawcy § 11 1. Wykonawca swoimi siłami i staraniem wykona cały przedmiot zamówienia /z wyłączeniem prac (części zamówienia) wymienionych poniżej: 1. Wykonawca zamierza zlecić Podwykonawcom następujący zakres robót: 1) .................................................................. firma …………………………. 2) .................................................................. firma…………………………… 2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 3. Wykonawca może: 1) powierzyć realizację części przedmiotu umowy Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej części do powierzenia Podwykonawcom; 2) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie; 3) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w ofercie; 4) zrezygnować z podwykonawstwa. 4. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli nie dają oni rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy części zamówienia, w szczególności: sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w SIWZ. 5. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w SIWZ. W przeciwnym razie Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 6. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, przy czym jest obowiązany dołączyć zgodę Podwykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo zgodnej z projektem umowy. Natomiast przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę powinno być poprzedzone akceptacją umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 7. Umowa z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, musi zawierać następujące postanowienia: 1) zakres powierzanych Podwykonawcy robót budowlanych, których wykonanie stanowi podstawę zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, wysokość wynagrodzenia za powierzone prace oraz spójne z treścią niniejszej umowy postanowienia w zakresie terminów rozliczeń; 2) zobowiązanie Wykonawcy do przyjęcia faktur Podwykonawców za wykonane i odebrane przez niego roboty - w terminie do 7 dni od zakończenia danego okresu rozliczeniowego; 3) zobowiązanie Wykonawcy do przedłożenia Zamawiającemu – wraz z własną fakturą - kopii faktur Podwykonawców, o których mowa w pkt 2; 4) zasady odbiorów robót wykonywanych przez Podwykonawcę ze wskazaniem, że odbiór dokonywany przez Wykonawcę nie będzie wywoływał skutku względem Zamawiającego; 5) postanowienia spójne z niniejszą umową w szczególności w zakresie terminów wykonania robót objętych umową podwykonawczą, okresów odpowiedzialności za wady wykonywanych przez Podwykonawcę robót budowlanych, a także innych obowiązków w stosunku do okresów wynikających z umowy; 6) postanowienia dotyczące płatności wynagrodzenia w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury; 7) postanowienia zakazujące Podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelności bez zgody Wykonawcy i Zamawiającego; 8) postanowienia zakazujące Podwykonawcy podzlecania wykonania robót budowlanych i związanych z nimi prac dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych bez zgody Wykonawcy i Zamawiającego. 8. Umowa z Podwykonawcą nie może zawierać postanowień: 1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę; 2) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego; 3) skutkujących zatrzymaniem należnego Podwykonawcom wynagrodzenia w części lub całości do czasu odbioru robót przez Zamawiającego; 4) o potrącaniu z wynagrodzenia Podwykonawcy kaucji gwarancyjnej i należności z tytułu generalnego wykonawstwa, w tym kosztów organizacji i utrzymania budowy; 5) dotyczących sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiających rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie niniejszej umowy; 6) dotyczących realizacji robót budowlanych z terminem dłuższym niż przewidywany niniejszą umową dla tych robót. 9. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i wynagrodzeniem Podwykonawcy (wynagrodzenie za te roboty nie może być wyższe niż wskazane w ofercie Wykonawcy) oraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane przez Podwykonawcę, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy. 10. Zamawiający zgłosi zastrzeżenia w przypadku przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie spełniającej wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo lub warunków dotyczących Podwykonawcy określonych w niniejszej umowie lub niespełniającej wymagań określonych w SIWZ. 11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 12. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował tę umowę. 13. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości niniejszej umowy. Wyłączenie, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 PLN. 14. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w terminach płatności określonych w umowie o podwykonawstwo. 15. Wykonawca przedłoży wraz z umową z Podwykonawcą odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny właściwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania. 16. Jeżeli zobowiązania Podwykonawcy wobec Wykonawcy związane z wykonanymi robotami lub dostarczonymi materiałami, obejmuje okres dłuższy niż okres gwarancyjny ustalony w niniejszej umowie, Wykonawca po upływie okresu gwarancyjnego jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego dokonać cesji na jego rzecz korzyści wynikających z tych zobowiązań. 17. Wykonawca zobowiązany jest zawiadamiać niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i postępowaniach sądowych z udziałem Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczących się w związku z realizacją niniejszej umowy. 18. Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych Podwykonawców. § 12 1. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli na budowie: 1) Zamawiający - mgr inż. Krzysztof Zubczyński 2) Wykonawca - ........................................................................................................................................ 2. Strony mogą dokonywać zmiany przedstawicieli określonych w ust. 1 . Dokonana zmiana nie wymaga zmiany zapisów niniejszej umowy. 3. Zgodnie ze złożoną ofertą, do realizacji zamówienia zostaną skierowane osoby posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w osobie: ………………………………………………………………………… . 4. Wykonawca może dokonywać zmiany osób wskazanych w ust. 3, przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego, akceptującego nowe osoby. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Nowe osoby muszą posiadać uprawnienia stosowne do wykonywanych czynności oraz kwalifikacje takie same lub wyższe od kwalifikacji wymaganych w SIWZ i przedstawionych w ofercie. 5. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób wymienionych w ust. 3, jeżeli uzna, że nie wykonują one swoich obowiązków wynikających z umowy. 6. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 3, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy. 7. Wykonawca oświadcza, że będzie realizować zamówienie za pomocą innych podmiotów, na których zasoby zdolności technicznej lub zawodowej ( w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia) powoływał się w ofercie: nazwa innego podmiotu ………………… w zakresie: ……………… w formie: ………………… 8. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, wskazanych w ofercie: nazwa innego podmiotu …………………… w zakresie: ……………… w formie: ………………., odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 9. Wykonawca może dokonywać zmiany innych podmiotów, o którym mowa w ust. 7 i 8, jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego, akceptującego nowy podmiot. Nowy podmiot musi spełniać warunki określone w SIWZ w zakresie jakim Wykonawca polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy. Jeżeli nowo zgłoszone podmioty spełniają opisane powyżej wymagania, Zamawiający nie ma prawa odmówić ich akceptacji. 10. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana któregokolwiek innego podmiotu, o którym mowa w ust. 8 wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy. 11. Wykonawca zobowiązuje się do udokumentowania udziału w realizacji przedmiotu umowy osób, o których mowa w ust. 3 i 4 umowy oraz podmiotów, o których mowa w ust. 7 i 8 umowy najpóźniej w dacie wystawienia faktury końcowej. Odstąpienie od umowy § 13 1. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę może nastąpić, jeżeli Zamawiający wstrzymał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 30 dni, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy - oświadczenie o odstąpieniu może być wówczas złożone w terminie do 3 dni od zajścia powyższego zdarzenia. 2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. W przypadku odstąpienia od umowy Strony zobowiązane są do następujących czynności: 1) sporządzenia protokołu z inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od Umowy; 2) zabezpieczenia przerwanych robót na koszt Strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od Umowy; 3) sporządzenia wykazu materiałów i urządzeń, których nie można wykorzystać do realizacji innych robót, za które zapłaci Strona odpowiedzialna za odstąpienie od umowy; 4) Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia wynagrodzenia za roboty wykonane i potwierdzone protokołem odbioru. 4. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli: 1) Wykonawca dwukrotnie odmówi z przyczyn od siebie zależnych przyjęcia placu budowy - z winy leżącej po stronie Wykonawcy; 2) Wykonawca, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiającego, nie zmienił sposobu wykonywania zobowiązania i w dalszym ciągu wykonuje roboty niezgodnie z umową; 3) suma kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z powodów określonych w § 8 ust. 1 pkt 1- 3) przekroczyła kwotę 10 % wynagrodzenia brutto ustalonego niniejszą umową; 4) Wykonawca nie wykona obowiązków, o których mowa w § 10 ust. 4; 5) Wykonawca opóźnia się w przekazaniu Zamawiającemu dokumentu, o którym mowa w § 2 ust. 6 umowy, a opóźnienie przekracza 14 dni. 5. Niezależnie od przyczyn określonych w ust. 1 w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takiej sytuacji Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Zmiany umowy § 14 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: 1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność nie ponosi Wykonawca, w szczególności: będą następstwem nieuzasadnionego nieterminowego przekazania terenu budowy, wystąpienia kolizji z innymi równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 2) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 3) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy lub wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 4) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 5) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 6) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 7) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 3. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: 1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 2) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 5 Prawa budowlanego, 3) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 4) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 5) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub wynikająca z niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń spowodowanych zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku lub w sytuacji konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych albo usprawnienia procesu budowy bądź usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej lub uzyskania założonego efektu użytkowego, 6) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 7) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 4. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie podwykonawcy robót, innych podmiotów i osób wskazanych w ofercie, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz spełnieniu warunków określonych odpowiednio w § 12 umowy. 5. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2 - 4, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. § 15 Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. § 16 W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, polskiego prawa budowlanego, ustawy Prawo zamówień publicznych. § 17 Strony oświadczają, że zostały poinformowane, iż niektóre dane zawarte w treści umowy, jak również przedmiot umowy mogą stanowić informację publiczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1764) § 18 Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd powszechny w Białymstoku. § 19 Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a 1 egzemplarz Wykonawca. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: 1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność nie ponosi Wykonawca, w szczególności: będą następstwem nieuzasadnionego nieterminowego przekazania terenu budowy, wystąpienia kolizji z innymi równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 2) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 3) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy lub wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 4) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 5) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 6) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 7) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 3. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: 1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 2) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 5 Prawa budowlanego, 3) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 4) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 5) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub wynikająca z niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń spowodowanych zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku lub w sytuacji konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych albo usprawnienia procesu budowy bądź usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej lub uzyskania założonego efektu użytkowego, 6) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 7) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 4. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie podwykonawcy robót, innych podmiotów i osób wskazanych w ofercie, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz spełnieniu warunków określonych odpowiednio w § 12 umowy. 5. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2 - 4, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-28, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę budowę szopy i wykonanie pokrycia dachowego - Białystok
 • Lokalizacja zleceniapodlaskie
 • Data dodania20-02-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę budowę szopy (4,5 na 7,5 m, wys. 2-2,5) na działce 8 km od Białegostoku oraz pokrycie dachem istniejącego budynku gospodarczego. Termin realizacji: lato tego roku. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI