Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach – etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach – etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKoziegłowy
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-01-29
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina i Miasto Koziegłowy
 • Data publikacji ogłoszenia2018-01-11
 • Numer ogłoszenia504402-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 504402-N-2018 z dnia 2018-01-11 r.

Gmina i Miasto Koziegłowy: Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach – etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, dla działania: 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, dla poddziałania: 10.3.5. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Koziegłowy, krajowy numer identyfikacyjny 15139850500000, ul. Plac Moniuszki  14 , 42350   Koziegłowy, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343 141 219, e-mail izp@kozieglowy.pl, faks 343 141 219.
Adres strony internetowej (URL): www.kozieglowy.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.kozieglowy.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.kozieglowy.bip.net.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej
Adres:
Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy; Plac Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy; Biuro podawcze

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach – etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia
Numer referencyjny: GK.271.02.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje m. in.: 1. Rozbudowę istniejącego budynku Pałacu Biskupów w Koziegłowach o ogród zimowy wraz z jego wyposażeniem i wykonanie robót naprawczych elementów elewacji 2. Aranżację reprezentacyjnej przestrzeni publicznej Pałacu Biskupów (m.in. urządzenie zieleni, ciągów pieszych, małej architektury, amfiteatru, ogrodzenie, oświetlenie, monitoring), 3. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Pałacu Biskupów dla potrzeb Parku Integracji Pokoleniowej (m.in. urządzenie zieleni, ciągów pieszych, małej architektury, edukacyjnego placu zabaw i miejsca do rekreacji grupowej, ogrodzenie, oświetlenie, monitoring). Infrastruktura zostanie skomunikowana zjazdami, drogami wewn. i miejscami postojowymi Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 150
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
150

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: a) Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie przez Wykonawcę posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł niezależnie dla każdej części zamówienia, tj. jeżeli wykonawca składa ofertę na 2 części musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w wysokości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł; jeżeli wykonawca składa ofertę na 3 części musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w wysokości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł; b) Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego tj. na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł niezależnie dla każdej części zamówienia, tj. jeżeli wykonawca składa ofertę na 2 części musi wykazać dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego tj. na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł; jeżeli wykonawca składa ofertę na 3 części musi wykazać dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego tj. na kwotę nie mniejszą niż 3 000 000,00 zł;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowe ukończenie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: - dla Części nr 1 min. 1 roboty budowlanej, która swym zakresem obejmowała wykonanie budowy obiektu o konstrukcji aluminiowej lub stalowej przeszklonej szybami o kubaturze min. 400 m3 wraz z wykonaniem instalacji elektrycznych o min łącznej wartości robót 600 000, - zł brutto; - dla Części nr 2 min. 1 roboty budowlanej, która swym zakresem obejmowała wykonanie zagospodarowania terenu wraz z budową terenów utwardzonych z kostki granitowej, budową fontanny wraz ze wszystkimi instalacjami tj. wod-kan i elektryczną o min łącznej wartości robót 500 000, - zł brutto; - dla Części nr 3 min. 1 roboty budowlanej, która swym zakresem obejmowała wykonanie zagospodarowania terenu wraz z budową terenów utwardzonych z kostki granitowej, budową oświetlenia parkowego, budową placu zabaw o min łącznej wartości robót 900 000, - zł brutto; (Zamawiający dopuszcza spełnienie warunków poprzez zsumowanie różnych zadań obejmujących poszczególne elementy zagospodarowania terenu) b) Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie osobami, które zostaną przez Wykonawcę skierowane do realizacji zamówienia publicznego, tj.: dla Części nr 1 - min. 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej wraz z aktualnym zaświadczeniem właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa; - min. 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy/robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z aktualnym zaświadczeniem właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa; - min. 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy/robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wraz z aktualnym zaświadczeniem właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa; dla Części nr 2 - min. 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej wraz z aktualnym zaświadczeniem właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa; - min. 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub konstrukcyjno budowlanej bez ograniczenia do dróg wraz z aktualnym zaświadczeniem właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa; - min. 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy/robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z aktualnym zaświadczeniem właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa; - min. 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy/robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wraz z aktualnym zaświadczeniem właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa; dla Części nr 3 - min. 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub konstrukcyjno budowlanej bez ograniczenia do dróg wraz z aktualnym zaświadczeniem właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa; - min. 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy/robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wraz z aktualnym zaświadczeniem właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP; [dokument aktualny na dzień jego złożenia] Uwaga: -W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, -W przypadku wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedmiotowy dokument należy złożyć w odniesieniu do tych podmiotów, -W przypadku wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, którzy nie są podmiotami, na których zdolnościach lub sytuacji polega przedmiotowy dokument należy złożyć w odniesieniu do tych podwykonawców. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w dz VI pkt 3 ppkt 3.3)SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, złożone zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia /Dz. U. z 2016 poz. 1126/.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda następujących dokumentów: a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu; Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie przez Wykonawcę posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł niezależnie dla każdej części zamówienia, tj. jeżeli wykonawca składa ofertę na 2 części musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w wysokości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł; jeżeli wykonawca składa ofertę na 3 części musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w wysokości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł; W przypadku, kiedy Wykonawca poda, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie sześciocyfrowej (siedmiocyfrowej, itd.) wówczas Zamawiający traktuje, że pierwsza cyfra przedmiotowej kwoty ma wartość „1”, a każda kolejna cyfra przedmiotowej kwoty ma wartość „0” i ostatnie dwie cyfry przedmiotowej kwoty to wartości groszy). W przypadku wykonawców składających ofertę wspólnie lub poleganiu na zasobach innych podmiotów w/w środki finansowe lub zdolność kredytowa podlegają sumowaniu. b) Dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego tj. na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł niezależnie dla każdej części zamówienia, tj. jeżeli wykonawca składa ofertę na 2 części musi wykazać dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego tj. na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł; jeżeli wykonawca składa ofertę na 3 części musi wykazać dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego tj. na kwotę nie mniejszą niż 3 000 000,00 zł; 2) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowe ukończenie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: - dla Części nr 1 min. 1 roboty budowlanej, która swym zakresem obejmowała wykonanie budowy obiektu o konstrukcji aluminiowej lub stalowej przeszklonej szybami o kubaturze min. 400 m3 wraz z wykonaniem instalacji elektrycznych o min łącznej wartości robót 600 000, - zł brutto; - dla Części nr 2 min. 1 roboty budowlanej, która swym zakresem obejmowała wykonanie zagospodarowania terenu wraz z budową terenów utwardzonych z kostki granitowej, budową fontanny wraz ze wszystkimi instalacjami tj. wod-kan i elektryczną o min łącznej wartości robót 500 000, - zł brutto; - dla Części nr 3 min. 1 roboty budowlanej, która swym zakresem obejmowała wykonanie zagospodarowania terenu wraz z budową terenów utwardzonych z kostki granitowej, budową oświetlenia parkowego, budową placu zabaw o min łącznej wartości robót 900 000, - zł brutto; (Zamawiający dopuszcza spełnienie warunków poprzez zsumowanie różnych zadań obejmujących poszczególne elementy zagospodarowania terenu) wg załącznika 6 do SIWZ b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie osobami, które zostaną przez Wykonawcę skierowane do realizacji zamówienia publicznego, tj.: dla Części nr 1 - min. 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej wraz z aktualnym zaświadczeniem właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa; - min. 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy/robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z aktualnym zaświadczeniem właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa; - min. 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy/robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wraz z aktualnym zaświadczeniem właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa; dla Części nr 2 - min. 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej wraz z aktualnym zaświadczeniem właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa; - min. 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub konstrukcyjno budowlanej bez ograniczenia do dróg wraz z aktualnym zaświadczeniem właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa; - min. 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy/robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z aktualnym zaświadczeniem właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa; - min. 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy/robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wraz z aktualnym zaświadczeniem właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa; dla Części nr 3 - min. 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub konstrukcyjno budowlanej bez ograniczenia do dróg wraz z aktualnym zaświadczeniem właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa; - min. 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy/robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wraz z aktualnym zaświadczeniem właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa; ; wg załącznika 7 do SIWZ (Zamawiający dopuszcza aby jedna osoba posiadała uprawnienia w kilku specjalnościach).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę wraz z ofertą: 1.1) Wypełniony formularz oferty (w zależności od części załącznik nr 1.1; 1.2; 1.3;); 1.2) Potwierdzenie wniesienia wadium, (niezależnie na każdą część, w zależności od części, na którą składana jest oferta, wymóg ten winien być spełniony odrębnie dla każdej części zamówienia), 1.3) Wypełnione i podpisane oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg załącznika 2 do SIWZ oraz braku podstaw do wykluczenia wg załącznika 3 do SIWZ; 1.4) Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy; [Pełnomocnictwa zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie]. 1.5) W przypadku wykonawców składających ofertę wspólnie – dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych). 1.6) Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych wg załącznika 4 do SIWZ. Oświadczenie składane przez wykonawcę po otwarciu ofert: Oświadczenie wymagane od Wykonawcy, który złożył ofertę – przekazane Zamawiającemu bez wezwania w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej www.kozieglowy.bip.net.pl informacji z sesji otwarcia ofert: - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618 i 1634) z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu wg załącznika nr 5 do SIWZ oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: dla Części nr 1 w wysokości: 35 000,00 zł; słownie: trzydzieści pięć tyś. zł 00/100. dla Części nr 2 w wysokości: 25 000,00 zł; słownie: dwadzieścia pięć tyś. zł 00/100. dla Części nr 3 w wysokości: 30 000,00 zł; słownie: trzydzieści tyś. zł 00/100. Wadium należy wnieść niezależnie na każdą część, w zależności od części, na którą składana jest oferta, wymóg ten winien być spełniony odrębnie dla każdej części zamówienia. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45 ust 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych / tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm./. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy - Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie Nr 20827900000300006820030017. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w pokoju nr 1 (Biuro Podawcze) w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy, Pl. Moniuszki 14, a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy dołączyć do oferty. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
całkowita cena ofertowa brutto C 60,00
okres gwarancji na wykonane roboty budowlane i zamontowane urządzenia G 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: a) Zmiany postanowień umowy dotyczyć mogą: - w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT strony umowy zobowiązują się do podpisania aneksu do umowy regulującego wysokość podatku VAT i ceny brutto umowy. - uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego – fakty te muszą być potwierdzone przez inspektora nadzoru; - zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji urządzeń; - zmiana ceny umownej (dotyczy tylko zmniejszenia ceny umownej), w przypadku, gdy Zamawiający zrezygnuje z wykonywania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej "robót zaniechanych" wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość tych robót. - zmiana terminu realizacja zamówienia (termin może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: działania siły wyższej; przy ewentualnym wstrzymaniu prac w czasie wykonywania ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót; w przypadku dokonania zmiany w dokumentacji projektowej przez Projektanta na zlecenie Zamawiającego o czas niezbędny dla dostosowania się Wykonawcy do takiej zmiany, z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego. - zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację zamówienia; b) Zmiany umowy mogą dotyczyć przypadków opisanych w art. 144 ustawy pzp i muszą być zgodne z zapisami art. 144 ustawy pzp; c) Zmiana umowy wymaga zgodnych oświadczeń obu stron. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę umowy. Wniosek o zmianę umowy wymaga uzasadnienia. Do uznania Zamawiającego należy czy okoliczności wskazane we wniosku uzna za usprawiedliwiające zmianę umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-29, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Rozbudowa istniejącego budynku Pałacu Biskupów w Koziegłowach o ogród zimowy i wykonanie robót naprawczych elementów elewacji
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.1 Zakres projektu obejmuje rozbudowę istniejącego budynku Pałacu Biskupów o ogród zimowy (oranżerię) w postaci przylegającego do ścian budynku szklanego ogrodu zimowego po obrysie dziedzińca. Nowa bryła zostanie wkomponowana w istniejącą zabudowę, jako bryła na rzucie wieloboku nieregularnego zamykającego dziedziniec z dachem tworzącym przedłużenie istniejącej połaci dachowej. Wysokość budynku dobudowywanego w szczycie w najwyższym punkcie to styk gzymsu zwieńczającego ściany (przedłużenie istniejących połaci pałacu). Dobudowywany obiekt to jednokondygnacyjna zabudowa lekka aluminiowa z wypełnieniem ze szkła bezbarwnego bezpiecznego (zewnętrzne szyby hartowane, wewnętrzne klejone) z elementami konstrukcyjnymi z profili stalowych, posadowiony na poziomie -0,02 m w stosunku do poziomu posadzki parteru. Dobudowany ogród zimowy stanowić będzie powiązaną całość w ścisły sposób poprzez rozwiązania funkcji budynku i wspólne elementy wykończenia architektonicznego budynku takie jak materiały wykończenia elewacji i kolorystyka oraz układ architektoniczny. W obiekcie zostaną wykonane instalacje: elektryczna, w tym: zasilająca, oświetleniowa, odgromowa, teletechniczna, wodno-kanalizacyjna, wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania (zasilanie z istniejącej kotłowni gazowej). 1.2 Dostawa i montaż wyposażenia w ogrodzie zimowym w Pałacu Biskupów: żyrandole kryształowe – 6 szt., krzesła – 56 szt., kinkiety – 12 szt., karnisze elektryczne – 14 szt., tkanina akustyczna / zasłony – 25 m. 1.3 Zadanie należy wykonać, zgodnie z pozwoleniem na budowę: decyzja Starosty Myszkowskiego nr 730/16 z dn. 23.12.2016 r. oraz Postanowieniem Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach z dnia 19.12.2016 r. (C-NR 5142.258.2016) uzgadniającym przedstawione zamierzenie inwest. Wykonawca zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego dokonać zawiadomienia do właściwego organu nadzoru budowlanego o rozpoczęciu budowy i po zakończeniu budowy złożyć wniosek w imieniu Zamawiającego o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wraz ze wszystkimi załącznikami zgodnie z obowiązującymi przepisami i pozwoleniem na budowę. 1.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 zawierają: Projekty budowlano – wykonawcze w branżach architektonicznej i konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej, STWiOR i przedmiary robót, które stanowią załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 1.5 Wykonanie robót naprawczych elementów elewacji w celu usunięcia wad wykonawczych lub materiałowych wynikających z Ekspertyzy technicznej. Szczegółowy opis robót naprawczych zawarty jest w Ekspertyzie technicznej cz. I, II i III, która stanowi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45400000-1, 45431000-7, 45451300-6, 45453100-8, 45432100-5, 45210000-2, 45223100-7, 45330000-9, 45332200-5, 45332300-6, 45331100-7, 45331110-0, 45331210-1, 45231100-6, 45310000-3, 31625000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 150
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
całkowita cena ofertowa brutto C 60,00
okres gwarancji na wykonane roboty budowlane i zamontowane urządzenia G 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Aranżacja reprezentacyjnej przestrzeni publicznej Pałacu Biskupów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Aranżacja reprezentacyjnej przestrzeni publicznej Pałacu Biskupów obejmuje wykonanie następujących elementów składowych: rekompozycja istniejącej zieleni wysokiej i niskiej, wymianę i budowę ogrodzenia, wykonanie ciągów pieszych (chodników), wykorzystanie naturalnego spadku terenu działki – wykonanie amfiteatru - wydzielenie miejsca ogólnodostępnego do imprez okolicznościowych, wyprofilowanie spadków i odwodnienie amfiteatru z wykorzystaniem istniejących studzienek kanalizacji deszczowej, budowę fontanny posadzkowej – 5 cio dyszowej wraz z przyłączem wodociągowym oraz kanalizacji deszczowej, oświetlenie i monitoring wizyjny. Powyższe elementy uzupełnione zostaną elementami małej architektury, rekompozycją istniejącej zieleni wysokiej i niskiej, nasadzeniami dodatkowej zieleni. Zadanie należy wykonać, zgodnie z pozwoleniem na budowę: decyzja nr 720/16 z dn. 19.12.2016 r. oraz Zgłoszeniem budowy / wykonywania robót bud. w dn. 10.11.2016 r. do Starosty Myszkowskiego dot. aranżacji reprezentacyjnej przestrzeni publicznej Pałacu Biskupów – zagospodarowanie terenu: dz. 7088/3, 5772 (ul. 3 Maja). Wykonawca zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego dokonać zawiadomienia do właściwego organu nadzoru budowlanego o rozpoczęciu i o zakończeniu budowy (lub złożyć wniosek o pozwolenie na użytkowanie) w imieniu Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami i pozwoleniem na budowę. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2 zawierają: Projekt budowlano – wykonawczy w branżach architektonicznej i konstrukcyjnej, drogowej, sanitarnej i elektrycznej, STWiOR i przedmiary robót, które stanowią załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45110000-1, 45111200-0, 45112200-7, 45112700-2, 45222000-9, 45317000-2, 45310000-3, 45300000-0, 45450000-6, 45100000-8, 45332200-5, 45310000-3, 45231100-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 150
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
całkowita cena ofertowa brutto C 60,00
okres gwarancji na wykonane roboty budowlane i zamontowane urządzenia G 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla potrzeb parku wokół Pałacu Biskupów - tzw. Park Integracji Pokoleniowej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla potrzeb parku wokół Pałacu Biskupów - tzw. Park Integracji Pokoleniowej. Projekt dotyczy utworzenia Parku Integracji Pokoleniowej – etap I poprzez budowę / urządzenie: układu ścieżek spacerowych, oświetlenia i monitoringu wizyjnego terenu parku, edukacyjnego placu zabaw, miejsc do rekreacji grupowej – pole do minigolfa i stoły do gry w szachy wraz z pełnowymiarową planszą, utworzenie nowych nasadzeń zieleni niskiej oraz wysokiej, budowę ogrodzenia, otwarcie kompozycji parkowej na odbudowany Pałac Biskupów Krakowskich. Powyższe elementy uzupełnione zostaną elementami małej architektury, rekompozycją istniejącej zieleni wysokiej i niskiej, nasadzeniami dodatkowej zieleni. Ponadto przewiduje się budowę wygrodzenia terenu szkoły od terenu parkowego i przebudowę napowietrznej sieci teletechnicznej. Zadanie należy wykonać, zgodnie ze Zgłoszeniem budowy / wykonywania robót bud. w dn. 10.11.2016 r. do Starosty Myszkowskiego dot. budowy Parku Integracji Pokoleniowej w Koziegłowach: dz. 5773, 5772 (ul. 3 Maja), 5764/1 (ul. Warszawska) wraz z korektą zgłoszenia z dn. 02.12.2016 r. oraz Zgłoszeniem budowy / wykonywania robót bud. w dn. 10.11.2016 r. do Starosty Myszkowskiego dot. przebudowy napowietrznej sieci teletechnicznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 3 zawierają: Projekty budowlano – wykonawcze w branżach architektonicznej i konstrukcyjnej, drogowej, elektrycznej i teletechnicznej, STWiOR i przedmiary robót, które stanowią załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45110000-1, 45111200-0, 45112200-7, 45112700-2, 45222000-9, 45316100-6, 45317000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 150
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
całkowita cena ofertowa brutto C 60,00
okres gwarancji na wykonane roboty budowlane i zamontowane urządzenia G 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę odbiór komina od pieca - Kamienica Polska
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania14-12-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę odbiór komina od pieca OC. Zainteresowanych proszę o kontakt.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: Budowa świetlic wiejskich w Gminie Juchnowiec Kościelny
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Koziegłowy: Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Budowa świetlic wiejskich w Gminie Juchnowiec Kościelny
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Przebudowa dróg gminnych Ełk – Szeligi Buczki, gm. Ełk
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI