„Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego poprzez wykonanie ukształtowania, umocnienia...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego poprzez wykonanie ukształtowania, umocnienia i uszczelnienia czaszy stawu na rowie Rs-11 według istniejącego projektu w terminie do dnia 17.12.2018 r. oraz opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego zbiornika wodnego w Podkowie Leśnej wraz z realizacją przebudowy według uzgodnionego projektu w terminie do dnia 28.06.2019 r.”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPodkowa Leśna
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2018-07-26
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMiasto Podkowa Leśna
 • Data publikacji ogłoszenia2018-07-11
 • Numer ogłoszenia587633-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 587633-N-2018 z dnia 2018-07-11 r.

Miasto Podkowa Leśna: „Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego poprzez wykonanie ukształtowania, umocnienia i uszczelnienia czaszy stawu na rowie Rs-11 według istniejącego projektu w terminie do dnia 17.12.2018 r. oraz opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego zbiornika wodnego w Podkowie Leśnej wraz z realizacją przebudowy według uzgodnionego projektu w terminie do dnia 28.06.2019 r.”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Podkowa Leśna, krajowy numer identyfikacyjny 013269338, ul. ul. Akacjowa  39/41 , 05-807   Podkowa Leśna, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 759 21 00, e-mail urzadmiasta@podkowalesna.pl, faks 22 758 90 03.
Adres strony internetowej (URL): www.podkowalesna.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.podkowalesna.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego poprzez wykonanie ukształtowania, umocnienia i uszczelnienia czaszy stawu na rowie Rs-11 według istniejącego projektu w terminie do dnia 17.12.2018 r. oraz opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego zbiornika wodnego w Podkowie Leśnej wraz z realizacją przebudowy według uzgodnionego projektu w terminie do dnia 28.06.2019 r.”
Numer referencyjny: ZP.271.9.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: „Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego poprzez wykonanie ukształtowania, umocnienia i uszczelnienia czaszy stawu na rowie Rs-11 według istniejącego projektu w terminie do dnia 17.12.2018 r. oraz opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego zbiornika wodnego w Podkowie Leśnej wraz z realizacją przebudowy według uzgodnionego projektu w terminie do dnia 28.06.2019 r.” Należy przeprowadzić wizję lokalną oraz w projektowanych pracach uwzględnić istniejące rozwiązania techniczne wykonane dotychczas na rowie RS-11. Etap I. Prace budowlane: Wykonanie robót ukształtowania, umocnienia i uszczelnienia czaszy stawu z uwzględnieniem i adaptacją rozwiązań technicznych wykonanych na rowie Rs-11 zgodnie z istniejącą dokumentacją projektową. Etap II. (formuła projektuj i buduj) Prace projektowe: Opracowanie wielobranżowego projektu technicznego budowlano – wykonawczego przebudowy stawu na rzece Niwce (rów melioracyjny RS-11) w km 6+220 – 6+270 na terenie działki nr ewid. 2 obr. 7 w Podkowie Leśnej wraz z otoczeniem. Prace budowlane: Wykonanie robót określonych w projekcie zatwierdzonym przez Zamawiającego po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń i opinii. Etap I.: a) Wykonanie robót ukształtowania, umocnienia i uszczelnienia czaszy stawu z uwzględnieniem i adaptacją rozwiązań technicznych wykonanych na rowie Rs-11 zgodnie z posiadanymi przez Zamawiającego pozwoleniami i projektami. Etap II.: a) Opracowanie wielobranżowego projektu technicznego budowlano – wykonawczego przebudowy stawu na rzece Niwce (rów melioracyjny RS-11) w km 6+220 – 6+270 na terenie działki nr ewid. 2 obr. 7 w Mieście Podkowa Leśna wraz z otoczeniem. b) Uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji, i sprawdzeń projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, po wcześniejszej pisemnej akceptacji dokumentacji projektowej przez Zamawiającego. c) Uzyskanie niezbędnych odstępstw od obowiązujących przepisów (przypadku zaistnienia takiej potrzeby). d) Uzyskanie pozwolenia na budowę (art. 32 Prawo budowlane) lub prawomocnego zgłoszenia zamiaru budowy (art. 30 Prawo budowlane). e) Sporządzenie przedmiaru robót. f) Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego. g) Dokumentację należy wykonać z uwzględnieniem podziału opracowań branżowych, Dokumentacja zostanie przekazana Zamawiającemu w liczbie i formie opisanych poniżej: - 5 egzemplarzy w formie oprawionych teczek projekt budowlano-wykonawczy; - 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na nośniku CD; - kosztorysy inwestorskie dla poszczególnych branży po 2 kpl.; - 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na nośniku CD; - przedmiary robót - 3 kpl. plus 1 kpl. 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na nośniku CD; h) - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 2 kpl oraz 1 kpl. w wersji elektronicznej na nośniku CD. i) Dokumentacja posiadać będzie klauzulę kompletności dla celu jakiemu ma służy oraz będzie zweryfikowana przez osoby uprawnione i posiadać będzie oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z wersją wykonaną metodą tradycyjną. j) Wykonanie robót budowalnych określonych w zatwierdzonej Dokumentacji. k) Pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie, którego do obowiązków Wykonawcy należało będzie: • w trakcie realizacji Inwestycji – sprawowanie nadzoru autorskiego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane • w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie Etapu II (w ramach nadzoru autorskiego), w ramach 10 pobytów na budowie, zobowiązany jest m.in. do: - wyjaśniania wątpliwości dotyczących Dokumentacji i zawartych w niej rozwiązań na żądanie zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz kierownika budowy, - uzgadniania z zamawiającym i kierownikiem budowy możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji materiałów i urządzeń, - czuwania, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonej Dokumentacji, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę, - udziału w komisjach i naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego lub kierownika budowy, - oceny wyników badań materiałów i elementów budowlanych, • Opis stanu istniejącego: Planowane przedsięwzięcie – Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego poprzez przebudowę stawu wraz z otoczeniem, zlokalizowane jest na terenie Leśnego Parku Miejskiego (LPM) (dz nr ewid 2 obr.7) w Podkowie Leśnej w części zachodniej na osi drogi dojazdowej od strony ul. Lilpopa. Zbiornik stawu umiejscowiony jest na rzece Niwce (obecnie rów melioracyjny RS-11) przepływającej z Owczarni (gm Brwinów) przez miasto Podkowa Leśna na teren gminy Brwinów. UWAGA - Miasto Podkowa Leśna jest w całości wpisane do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie (Dec. Nr. 1194 A z dnia 22.10.1981 r.) Przedmiotem ochrony jest układ urbanistyczny, zabudowa oraz zieleń w granicach administracyjnych miasta. Obszar LPM znajduje się na obszarze miasta - ogrodu Podkowa Leśna wpisanego do rejestru zabytków. Leśny Park Miejski o powierzchni 14,02 ha, stanowi zespół przyrodniczo-krajobrazowy, w którym obowiązują zakazy zawarte w rozporządzeniu Nr 48 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie wyznaczenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego pod nazwą „Leśny Park Miejski w Mieście-Ogrodzie Podkowie Leśnej”. 13ha powierzchni LPM stanowi użytek leśny, staw położony jest na otwartej polanie w kotlinie wydm porośniętych od północy lasem grądowym, od zachodu borem sosnowym, przechodzącym od południa w las świeży. W pobliżu stawu znajduje się Kasyno, XIX- wieczny pałacyk, w którym obecnie mieści się Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich miasta Podkowa Leśna oraz restauracja. Dojazd do Stawu jest od strony wschodniej aleją główną LPM na przedłużeniu ulicy Lilpopa. W pobliżu stawu rozpoczyna się kilka nieurządzonych ścieżek pieszych. Historycznie, do II wojny światowej, staw pełnił rolę kąpieliska miejskiego, potem służył miejscowej społeczności – zimą jako lodowisko, latem jako miejsce wypoczynku nad wodą. Na uwagę zasługuje skarpa wydmy po stronie północno – zachodniej, jej urzeźbienie i wystawa sugeruje możliwość budowy tam amfiteatralnie ułożonych miejsc do siedzenia. Staw zasilany był wodą napływową, w ostatnich latach przez większą część roku był pusty. Staw posiada wydane przez Starostę Grodziskiego pozwolenie wodnoprawne na przebudowę zbiornika i retencjonowanie wody – decyzja 105/10 sygn. WOŚ.6222-203/1/10. Pozwolenie określa parametry zbiornika po przebudowie powierzchnia zalewu –1700 m² przy NPP równym istniejącemu -100,75m n p m. pojemność niecki 2950m³, średnia głębokość 1,74 m. Sporządzony projekt powinien uwzględniać te parametry a w razie konieczności odstępstw Wykonawca powinien uzyskać zmianę decyzji wodnoprawnej w pożądanym zakresie. 1.1. Przewidywany zakres prac Etap I.: Wykonanie robót ukształtowania, umocnienia i uszczelnienia czaszy stawu z uwzględnieniem i adaptacją rozwiązań technicznych wykonanych na rowie Rs-11 zgodnie z posiadanymi przez Zamawiającymi pozwoleniami i projektami. 1.2. W ramach Etapu II. przewiduje się opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy stawu z wykorzystaniem i na podstawie: a) Projektu koncepcyjnego przebudowy istniejącego stawu na terenie Leśnego Parku Miejskiego znajdującego się na działce nr ewid. 2 obr. 7 w Podkowie Leśnej autorów: mgr inż. arch. kraj Wojciech Walczak, dipl. ing arch. kraj. ekolog Marcin Gąsiorowski, Radzymin 2017 r., b) Pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę zbiornika i retencjonowanie wody wydanego przez Starostę Grodziskiego - decyzja 105/10 z dn. 01.12.2010 r. sygn. WOŚ.6222-203/1/10, c) Pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego poprzez zakrycie fragmentu otwartego rowu melioracyjnego Rs-11 wydanego przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dn. 28.05.2018 r. znak: WA.ZUZ.5.421.1.84.2018.PK, d) Pozwolenia na budowę Starosty Grodziskiego - decyzja Nr 1513/16 wydana dn. 15.11.2016r. sygn. 6740.1209.2016. udzielonego na podstawie projektu pn. „Przebudowa zbiornika wodnego na rowie melioracyjnym RS-11 w Podkowie Leśnej”, Pracownia Konstrukcji Budowlanych Tomasz Paweł Gołaszewski , Ełk 2016, e) Projekt powinien uwzględnić zmianę wcześniej zaprojektowanych a obecnie wybudowanych przepustów o przekroju kołowym i średnicy 1,0 m każdy wraz z zabudową rowu na długości stawu. · Wymagania Zamawiającego: Uszczelnienie czaszy i brzegów stawów należy wykonać w optymalnej technologii, zapewniającej szczelność, długowieczność, elastyczność, możliwość swobodnego kształtowania misy zbiornika i odporność na działania mechaniczne, biorąc pod uwagę również koszt realizacji, dalszej eksploatacji i ewentualnej reperacji oraz nieszkodliwość dla środowiska, materiał uszczelniający powinien posiadać świadectwo neutralności. Wykonanie uszczelnienia dna stawu wg rozwiązania określonego w projekcie: – Zabezpieczenie brzegów zbiornika betonem pod folią i na folii, – Wyłożenie dna zbiornika żwirem (bez strefy filtracyjnej), – Wyłożenie dna stawu geowłókniną, – Wyłożenie folią EPDM. Dokumentacja projektowa powinna uwzględnić następujące wymagania: 1) Instalację do napełniania i uzupełniania stawu wodą należy zaprojektować w oparciu o studnię głębinową znajdująca się na działce nr ewid. 2 obr. 7 lub/i uwzględniając wodociąg miejski oraz istniejące przyłącze do Pałacyku Kasyno. Zaprojektowana instalacja powinna przewidywać automatyczną regulację poziom wody. Tempo napełniania stawu powolne, poniżej 6m3/h, 2) W projekcie należy określić sposób zabezpieczenia rur w niecce stawu przed wyporem w sytuacji braku wody w rowie, 3) Oczyszczanie wody należy przewidzieć w systemie zamkniętym w oparciu o rozwiązania i filtry naturalne mineralno-roślinne, 4) Na części stawu od strony zachodniej należy zaprojektować fontannę, projekt powinien określić rozwiązania techniczne, usytuowanie fontanny i jej formę, 5) Należy też zaprojektować pomost służący do rekreacji oraz plenerowych występów i koncertów, 6) Projekt powinien uwzględnić istniejącą roślinność – drzewa i krzewy w tym wierzbę Salix alba ‘Tristis’,sadzona dla upamiętnienia 85 rocznicy powstania miasta, 7) Kształt stawu może ulec niewielkiej zmianie pod warunkiem zachowania parametrów określonych w pozwoleniu wodno-prawnym, 8) Wokół stawu należy zaprojektować ścieżkę spacerową, łączącą istniejące ścieżki parku rozpoczynające się przy stawie. Nawierzchnia ścieżki naturalna mineralna, 9) Projekt powinien przewidzieć rekultywację i umocnienie wydmy oraz określić skład mieszanki roślin zielnych w celu uzyskania darni odpornej na intensywne użytkowanie. Między ścieżką a zboczem wydmy powinna zostać przewidziana możliwość dostawienia krzeseł dla max 50 osób w taki sposób aby można było korzystać z nich w czasie plenerowych koncertów. Maksymalna pojemność zbocza i podstawy wydmy udostępnionej do rekreacji 150 osób, 10) Na terenie obiektu należy zaprojektować drewniane ławki w ilości max 10szt. dla 20 osób i inne niezbędne elementy małej architektury. Wszystkie zaprojektowane elementy, stylistycznie powinny być dostosowane do charakteru miejskiej małej architektury, 11) Należy zaprojektować wszystkie instalacje niezbędne do realizacji założonych funkcji obiektu oraz eksploatacji przewidywanych urządzeń, uwzględniając istniejące opracowanie zasilania energią elektryczna, oświetlenia, monitoringu do wykorzystania i uwzględniania (dokumentacja w posiadaniu UM), 12) Należy zaprojektować elementy wyposażenia terenu i małej architektury, które powinny zostać wykonane z materiałów o odpowiedniej jakości, trwałych, łatwych do utrzymania w czystości, spełniających wymagane parametry, normy i wymogi stosowane w tego typu obiektach. Charakter elementów małej architektury w tym balustrad ławek koszy na śmieci etc. musi być dostosowany do stylizacji miejskiej małej architektury w uzgodnieniu z Zamawiającym, 13) Obiekt powinien być zaprojektowany w sposób uwzględniający możliwość użytkowania go przez osoby niepełnosprawne, 14) Wykonawca opracowania określi szacunkowy roczny koszt utrzymania, eksploatacji konserwacji urządzeń zachowujących czystość wód na terenie obiektu, 15) Przedstawione przez Zamawiającego założenia mają charakter wstępny. W opracowaniach szczegółowych, wykonawczych powinny zostać zweryfikowane pod kątem obowiązujących norm , wskaźników i przepisów, 16) W dokumentacji projektowej należy przewidzieć odprowadzanie nadmiaru wody ze stawu (w razie wystąpienia wysokich opadów i przepełnienia stawu) do rowu Rs-11. Podstawowy zakres opracowania projektowego: Na dokumentacje projektowa składać się będą: 1) Projekt budowlany uwzględniający Koncepcję, wykonany w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę lub prawomocnego zgłoszenia zamiaru budowy, uwzględniający specyfikacje robót budowlanych, 2) Projekty wykonawcze we wszystkich niezbędnych branżach, 3) Przedmiar robót oraz kosztorysy inwestorskie odrębne dla każdej branży informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 4) Wszelkie inne opracowania i badania, które będą niezbędne dla uzyskania pozwolenia na budowę oraz do wybudowania obiektu oraz do uzgodnienia z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Warunki wykonania prac projektowych: Prace projektowe powinny spełniać następujące warunki: 1) dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne powinny być wykonane w zakresie i formie określonej Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. (z późn. zm.), 2) kosztorys inwestorski powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. (z późn. zm.), 3) dokumentacja projektowa powinna posiadać wszystkie wymagane prawem uzgodnienia i opinie, 4) koszty aktualizacji map, uzgodnień i innych koniecznych opracowań i badań ponosi Wykonawca, 5) poszczególne opracowania składające się na dokumentację projektową powinny być wykonane odrębnie dla każdego zadania: - przebudowa stawu; - zagospodarowanie terenu wokół stawu, w tym zagospodarowanie wydmy po stronie północno – zachodniej; - każde z opracowań powinno być wykonane w 5 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w następujących formatach: · informacje tekstowe w standardzie Microsoft Word, · informacje graficzne w standardzie PDF lub JPG. ETAP II Prace budowlane: Wykonanie robót określonych w opracowanym przez Wykonawcę projekcie zatwierdzonym przez Zamawiającego: 1. Przebudowa stawu wraz z budową niezbędnej infrastruktury służącej oczyszczaniu wody i rekreacji Zakres robót: – Budowa komory filtracyjnej i pompowni wraz z konstrukcją, budowa pomostu technicznego, który będzie służył jednocześnie jako scena, – Budowa drewnianych pomostów w tym odtworzenie platformy sędziowskiej – Wykopy pod rurociągi – Budowa pompowni, rurociągów wodnych, drenaży i studzienek: – Rurociąg tłoczny, – Studzienki zbiorcze w filtrze mineralno-roślinnym – System drenaży w strefie mineralno – roślinnej – Studzienka przelewowo-kontrolna – Studzienki kontrolno - pomiarowe – Umocnienie linii brzegowej – Wykonanie filtru mineralno- roślinnego – Wykonanie filtru mineralnego – Wykonanie i montaż elementów małej architektury, pomostów, pergoli, poręczy mostków etc. – obsadzenie roślinami wodnymi i przywodnymi stawu oraz filtru mineralno-roślinnego 2. Zagospodarowanie terenów zieleni – zakres robót: – rekultywacja i odtworzenie darni na zboczu wydmy – posadzenie drzew, krzewów – założenie rabat z bylin, roślin cebulowych i traw – ochrona istniejących drzew 3.Wykonanie ścieżki wokół stawu z poszerzeniem w części pod wydmą. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na Przedmiot Umowy (w tym na materiały, sprzęt itd.) na okres 3 lata. Okres rękojmi na Przedmiotu Umowy wynosi 5 lat.

II.5) Główny kod CPV: 45240000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111200-0
45112330-7
71322000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: do 30%
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-06-28

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca posiada opłacone ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w zakresie wykonawstwa o wartość co najmniej 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych),
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: - w zakresie roboty budowlanej - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada zdolności zawodowe do realizacji zamówienia, jeżeli, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał jedno zadanie (zamówienie) w zakresie robót budowlanych określonych w przedmiocie zamówienia – w tym okresie, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana, oraz załączeniem dowodów określających czy ta usługa została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa była wykonana min o wartości brutto min. 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) – Załącznik nr 5 do SIWZ (Doświadczenie wykonawcy); - w zakresie usługi - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał usługę polegającą na opracowaniu projektu budowlano-wykonawczego w zakresie rewitalizacji zbiornika wodnego – w tym okresie, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana, oraz załączeniem dowodów określających czy ta usługa została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa była wykonana min 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) – Załącznik nr 5a do SIWZ (Doświadczenie wykonawcy); Zdolność zawodowa: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wg. wzoru – wzór stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ („Wykaz osób”), że dysponuje lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia co najmniej 1 osoby, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia tj. pełnić funkcję Kierownika budowy, posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w zakresie przedmiotu zamówienia, wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa (lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 3. Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ. 5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: - zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego, - zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
5.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku o którym mowa w rozdziale V SIWZ – sytuacja ekonomiczna lub finansowa - Wykonawca dostarczy dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. 5.2. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w rozdziale V SIWZ – zdolność techniczna lub zawodowa - Wykonawca dostarczy: - wykaz usług i robót - Załącznik nr 5 i 5a do SIWZ („Doświadczenie Wykonawcy”). Do powyższego wykazu powinny być dołączone dowody określające, czy wymienione w wykazie usługi i roboty budowlane zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; - wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik nr 6 do SIWZ („Wykaz osób”). 5.3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp – odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 6. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów wymienionych 5.1.-5.3., może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie warunków. 7. Składane dokumenty mogą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 9. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 12. Dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszego Rozdziału, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz formy, w tym opisu kolumn i wierszy. 13. Każda poprawka w treści dokumentów, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. powinny być podpisane przez Wykonawcę. 14. odpisanie dokumentów i poświadczenia za zgodność z oryginałem powinno być dokonane w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. czytelny podpis lub nieczytelny podpis wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej dokument lub poświadczającej kopię). 15. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 16. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231). 17. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Łączna cena ofertowa brutto 60,00
Termin płatności (deklarowany przez Wykonawcę) 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1. Zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy spowodowana: a. zaistnieniem, po zawarciu Umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej: - o charakterze niezależnym od Stron, - którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, - którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej Stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar, nagłe załamania warunków atmosferycznych. b. wstrzymaniem robót przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, c. opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem, przez Wykonawcę lub Zamawiającego, niezbędnych dokumentów, w myśl ustawy Prawo budowlane lub innymi okolicznościami nie powstałymi z winy Wykonawcy; d. koniecznością wykonania zamówień dodatkowych, niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem Umowy przez doświadczonego Wykonawcę; e. w przypadku dokonania zniszczeń lub kradzieży materiałów/urządzeń przez osoby trzecie w trakcie realizacji Umowy lub dokonania zniszczeń obiektów opisanych w § 1 Umowy przy założeniu, że Wykonawca wykaże, iż dołożył należytej staranności w zabezpieczeniu mienia/urządzeń i placu budowy; f. Zamawiający przewiduje możliwość wstrzymania robót na pisemny wniosek Wykonawcy w przypadku wystąpienia w czasie realizacji Przedmiotu Umowy okoliczności uniemożliwiających wykonanie robót objętych zamówieniem do czasu ustąpienia lub wyjaśnienia okoliczności uniemożliwiających wykonywanie robót. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej, termin przewidziany na ukończenie robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania Przedmiotu Umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 2. Zmiany technologiczne, w szczególności: a. konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy; b. niedostępność na rynku materiałów wskazanych w dokumentacji spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów; c. pojawienie się na rynku materiałów nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu Umowy, z tym, że wszystkie elementy oceniane nie mogą być mniej korzystne dla Zamawiającego, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; d. pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych robót, jak również kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, które nie odbiega od rynkowych uwarunkowań; e. konieczność zrealizowania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu, możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót. 3. Zmiany osób wskazanych w ofercie Wykonawcy, przy pomocy których Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, w przypadku śmierci, choroby lub rozwiązania stosunku pracy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-26, godzina: 14:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wymianę podbitki dachowej - Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania21-03-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wymianę podbitki dachowej w domu piętrowym (około 20-30 mb) z malowaniem. Lokalizacja: Warszawa Włochy.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI