Remonty cząstkowe dróg gminnych w 14 sołectwach na terenie Gminy Jasienica

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Remonty cząstkowe dróg gminnych w 14 sołectwach na terenie Gminy Jasienica
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoJasienica
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-04-09
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Jasienica
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-22
 • Numer ogłoszenia528665-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 528665-N-2019 z dnia 2019-03-22 r.

Gmina Jasienica: Remonty cząstkowe dróg gminnych w 14 sołectwach na terenie Gminy Jasienica
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jasienica, krajowy numer identyfikacyjny 07218225500000, ul. Jasienica  159 , 43-385  Jasienica, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48334726200, e-mail sekratariat@jasienica.pl, faks +48334726262.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.jasienica.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.jasienica.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pomocą operatora pocztowego, osobiście lub za pomocą posłańca
Adres:
Urząd Gminy Jasienica; 43-385 Jasienica 159

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remonty cząstkowe dróg gminnych w 14 sołectwach na terenie Gminy Jasienica
Numer referencyjny: ZP.271.9.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje roboty: 1) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy użyciu masy mineralno - asfaltowej z wycinaniem krawędzi oraz oblaniem asfaltem i zasypaniem grysami krawędzi – rozliczenie za 1 tonę wbudowanej masy, 2) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy użyciu masy mineralno- asfaltowej bez wycinania krawędzi oraz oblaniem asfaltem i zasypanie grysami krawędzi łat – rozliczenie za 1 tonę wbudowanej masy, 3) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów kamiennych - rozliczenie za 1 tonę wbudowanej mieszanki grysów i emulsji asfaltowej przy użyciu remontera działającego pod ciśnieniem, 4) uzupełnienie głębokich ubytków (w nawierzchni lub podbudowie) mieszanką tłucznia i klińca. – rozliczenie za 1 m3 wbudowanej mieszanki, 5) pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami kamiennymi - rozliczenie za 1 m2 powierzchniowego utrwalenia, 6) podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami kamiennymi - rozliczenie za 1 m2 powierzchniowego utrwalenia, 7) mechaniczne uzupełnienie nawierzchni bitumicznej warstwy ścieralnej – rozliczenie za 1 tonę wbudowanej masy, 8) zamkniecie podłużnych i poprzecznych pęknięć w nawierzchniach bitumicznych (szczelina do 2 cm szerokości) – asfaltem na gorąco z zasypaniem grysami kamiennymi (od 1 do 2 mm) rozliczenie za 1 mb zamkniętej szczeliny, 9) regulacja pionowa włazów studni rewizyjnych – rozliczenie za 1 szt. wyregulowanego włazu studni rewizyjnej, 10) regulacja pionowa wpustów studni ściekowych rozliczenie za 1 szt. wyregulowanego wpustu studni ściekowej.

II.5) Główny kod CPV: 45233142-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233220-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-11-15

II.9) Informacje dodatkowe: 1) Zamawiający przewiduje podział zamówienia na 2 części i składanie w związku z tym ofert częściowych. 2) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, 3) Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, 4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, 5) Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych - rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich, 6) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, 7) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postepowaniu (za wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 Pzp), 8) Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę): a) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z przedmiotem zamówienia (tj. pracowników fizycznych wykonujących usługi lub roboty budowlane). b) Zamawiający nie będzie wymagał zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w myśl Kodeksu Pracy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. c) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z przedmiotem zamówienia (tj. pracowników fizycznych wykonujących usługi lub roboty budowlane). d) Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. e) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z przedmiotem zamówienia (tj. pracowników fizycznych wykonujących usługi lub roboty budowlane): - oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy, - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę* osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności* bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. *Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy. f) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z przedmiotem zamówienia (tj. pracowników fizycznych wykonujących usługi lub roboty budowlane) zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. g) Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z przedmiotem zamówienia (tj. pracowników fizycznych wykonujących usługi lub roboty budowlane). h) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 9) Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 obejmujących aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem. 10) Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty, o której mowa w art. 10a ust. 2. 11) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. 12) Materiały i rozwiązania równoważne. a) Opisane w dokumentacji przetargowej (SIWZ i jej załącznikach) materiały i urządzenia są standardem oczekiwanym przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych tzn. innych niż te przyjęte w SIWZ i jej załącznikach (w przypadku podania znaku towarowego lub producenta), jednak o parametrach i jakości nie gorszych od posiadanych przez materiały i urządzenia zaproponowane przez Zamawiającego. Zgodnie z art. 30 ust.5 ustawy Pzp Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne z opisanymi przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że zaproponowane przez niego materiały i/lub urządzenia spełniają (są równoważne) wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie nazwy (typy, rodzaje) i producentów przyjętych do wyceny i zastosowania przy realizacji zamówienia oferowanych produktów i/lub systemów oraz przedłożyć odpowiednie dokumenty (w języku polskim) opisujące parametry techniczne oraz producenta, wymagane przepisami certyfikaty i inne dokumenty, pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. b) W przypadku niewskazania przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z rozwiązaniami wskazanymi w SIWZ i jej załącznikach. c) Zastosowane materiały i urządzenia winny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. d) Na każde żądanie Zamawiającego, w tym przed rozpoczęciem stosowania materiałów i urządzeń przewidzianych do zastosowania przy realizacji niniejszego zamówienia, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełnienia warunku Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełnienia warunku Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: zamawiający stawia minimalne warunki dotyczące - doświadczenia: dla części 1 zamówienia - Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tzn. 1 robotę polegającą na remontach cząstkowych dróg masą bitumiczną, mieszanką grysów i emulsji asfaltowej, mieszanką tłucznia i klińca lub układania nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej na kwotę min. 250 000 zł. brutto. dla części 2 zamówienia - Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tzn. 1 robotę polegającą na remontach cząstkowych dróg masą bitumiczną, mieszanką grysów i emulsji asfaltowej, mieszanką tłucznia i klińca lub układania nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej na kwotę min. 250 000 zł. brutto. W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na obie części zamówienia Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tzn. 2 roboty polegające na remontach cząstkowych dróg masą bitumiczną, mieszanką grysów i emulsji asfaltowej, mieszanką tłucznia i klińca lub układania nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej na kwotę min. 250 000 zł. brutto każda. - kwalifikacji zawodowych dla części 1 i 2 zamówienia Wykonawca musi dysponować osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami o specjalności drogowej. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. - potencjału technicznego Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełnienia warunku Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) wykaz robót budowlanych* wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzający należyte wykonanie: dla części 1 zamówienia - Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tzn. 1 robotę polegającą na remontach cząstkowych dróg masą bitumiczną, mieszanką grysów i emulsji asfaltowej, mieszanką tłucznia i klińca lub układania nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej na kwotę min. 250 000,00 zł. brutto, dla części 2 zamówienia - Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tzn. 1 robotę polegającą na remontach cząstkowych dróg masą bitumiczną, mieszanką grysów i emulsji asfaltowej, mieszanką tłucznia i klińca lub układania nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej na kwotę min. 250 000,00 zł. brutto, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy ta robota budowlana została wykonywana należycie, w szczególności informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona (referencje lub inny dokument o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt. 2) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia Dz. U z 2016 poz. 1126) Wzór wykazu robót budowlanych stanowi Załącznik nr 3 do SWIZ. W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na obie części zamówienia Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tzn. 2 roboty polegające na remontach cząstkowych dróg masą bitumiczną, mieszanką grysów i emulsji asfaltowej, mieszanką tłucznia i klińca lub układania nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej na kwotę min. 250 000,00 zł. brutto każda. *UWAGA: Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a ustawy warunek, o którym mowa wyżej musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot na którego zdolności w tym zakresie powołuje się wykonawca (brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia). 2) wykazu osób: - osoba odpowiedzialna za kierowanie robotami budowlanymi, - osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, (wzór - załącznik nr 4 do SIWZ) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wykonawca zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ). Wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówienie składają oświadczenie oddzielnie. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1) Wykonawca przystępując do przetargu zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości: a) 5 000,00 zł. dla części 1 zamówienia b) 6 000,00 zł. dla części 2 zamówienia

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA OFERTOWA minimalnego zakresu zamówienia 60,00
TERMIN REALIZACJI TRYBU INTERWENCYJNEGO 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy zgodnie z warunkami podanymi w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-09, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferty należy składać w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570), - w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty, - w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów, - w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Część 1 zamówienia: remonty cząstkowe dróg gminnych w sołectwach: Bielowicko, Biery, Grodziec, Iłownica, Jasienica, Łazy, Roztropice, Świętoszówka, Wieszczęta.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje roboty: 1) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy użyciu masy mineralno - asfaltowej z wycinaniem krawędzi oraz oblaniem asfaltem i zasypaniem grysami krawędzi – rozliczenie za 1 tonę wbudowanej masy, 2) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy użyciu masy mineralno- asfaltowej bez wycinania krawędzi oraz oblaniem asfaltem i zasypanie grysami krawędzi łat – rozliczenie za 1 tonę wbudowanej masy, 3) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów kamiennych - rozliczenie za 1 tonę wbudowanej mieszanki grysów i emulsji asfaltowej przy użyciu remontera działającego pod ciśnieniem, 4) uzupełnienie głębokich ubytków (w nawierzchni lub podbudowie) mieszanką tłucznia i klińca. – rozliczenie za 1 m3 wbudowanej mieszanki, 5) pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami kamiennymi - rozliczenie za 1 m2 powierzchniowego utrwalenia, 6) podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami kamiennymi - rozliczenie za 1 m2 powierzchniowego utrwalenia, 7) mechaniczne uzupełnienie nawierzchni bitumicznej warstwy ścieralnej – rozliczenie za 1 tonę wbudowanej masy, 8) zamkniecie podłużnych i poprzecznych pęknięć w nawierzchniach bitumicznych (szczelina do 2 cm szerokości) – asfaltem na gorąco z zasypaniem grysami kamiennymi (od 1 do 2 mm) rozliczenie za 1 mb zamkniętej szczeliny, 9) regulacja pionowa włazów studni rewizyjnych – rozliczenie za 1 szt. wyregulowanego włazu studni rewizyjnej, 10) regulacja pionowa wpustów studni ściekowych rozliczenie za 1 szt. wyregulowanego wpustu studni ściekowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6, 45233220-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA OFERTOWA minimalnego zakresu zamówienia 60,00
TERMIN REALIZACJI TRYBU INTERWENCYJNEGO 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Część 2 zamówienia: remonty cząstkowe dróg gminnych w sołectwach: Landek, Mazańcowice, Międzyrzecze Dolne, Międzyrzecze Górne, Rudzica.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje roboty: 1) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy użyciu masy mineralno - asfaltowej z wycinaniem krawędzi oraz oblaniem asfaltem i zasypaniem grysami krawędzi – rozliczenie za 1 tonę wbudowanej masy, 2) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy użyciu masy mineralno- asfaltowej bez wycinania krawędzi oraz oblaniem asfaltem i zasypanie grysami krawędzi łat – rozliczenie za 1 tonę wbudowanej masy, 3) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów kamiennych - rozliczenie za 1 tonę wbudowanej mieszanki grysów i emulsji asfaltowej przy użyciu remontera działającego pod ciśnieniem, 4) uzupełnienie głębokich ubytków (w nawierzchni lub podbudowie) mieszanką tłucznia i klińca. – rozliczenie za 1 m3 wbudowanej mieszanki, 5) pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami kamiennymi - rozliczenie za 1 m2 powierzchniowego utrwalenia, 6) podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami kamiennymi - rozliczenie za 1 m2 powierzchniowego utrwalenia, 7) mechaniczne uzupełnienie nawierzchni bitumicznej warstwy ścieralnej – rozliczenie za 1 tonę wbudowanej masy, 8) zamkniecie podłużnych i poprzecznych pęknięć w nawierzchniach bitumicznych (szczelina do 2 cm szerokości) – asfaltem na gorąco z zasypaniem grysami kamiennymi (od 1 do 2 mm) rozliczenie za 1 mb zamkniętej szczeliny, 9) regulacja pionowa włazów studni rewizyjnych – rozliczenie za 1 szt. wyregulowanego włazu studni rewizyjnej, 10) regulacja pionowa wpustów studni ściekowych rozliczenie za 1 szt. wyregulowanego wpustu studni ściekowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6, 45233220-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA OFERTOWA minimalnego zakresu zamówienia 60,00
TERMIN REALIZACJI TRYBU INTERWENCYJNEGO 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę budowę ścianek działowych - Bielsko-Biała
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania22-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę budowę ścianek działowych z porothermu. Łącznie około 30 mb wysokość 3 m, materiał Porotherm 12 cm. Możliwość podjęcia zlecenia od zaraz. Stawka za całość: 4000 zł. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI