Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie Gminy Jasienica

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie Gminy Jasienica
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoJasienica
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-02-28
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Jasienica
 • Data publikacji ogłoszenia2018-02-13
 • Numer ogłoszenia517691-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 517691-N-2018 z dnia 2018-02-13 r.

Gmina Jasienica: Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie Gminy Jasienica
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jasienica, krajowy numer identyfikacyjny 072182255, ul. Jasienica  159 , 43-385  Jasienica, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48334726200, e-mail sekratariat@jasienica.pl, faks +48334726262.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.jasienica.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.jasienica.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za posrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pomocą posłańca
Adres:
Urząd Gminy Jasienica 43-385 Jasienica 159

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie Gminy Jasienica
Numer referencyjny: ZP.271.10.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na: remontach cząstkowych dróg gminnych na Gminy Jasienica wykonywanych jedną z niżej wymienionych metod (dla każdej części zamówienia): 1.1. wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej przy użyciu masy mineralno- asfaltowej z wycinaniem krawędzi oraz oblanie asfaltem i zasypaniem grysami krawędzi łat. Planowana przez zamawiającego dla tej metody ilość wbudowanej masy wynoszą: dla części 1 zamówienia 360 Mg, dla części 2 zamówienia 320 Mg. 1.2. wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej przy użyciu masy mineralno- asfaltowej bez wycinania krawędzi oraz oblanie asfaltem i zasypanie grysami krawędzi łat. Planowana przez zamawiającego dla tej metody ilość wbudowanej masy wynoszą: 35 Mg dla części 1 zamówienia, 30 Mg dla części 2 zamówienia 1.3. wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej przy użyciu mieszanki grysów kamiennych i emulsji asfaltowej z zastosowaniem remontera działającego pod ciśnieniem. Planowana przez zamawiającego dla tej metody ilość wbudowanej mieszanki grysów i emulsji asfaltowej wynosi 35 Mg dla części 1 zamówienia, 30 Mg dla części 2 zamówienia 1.4. uzupełnienie głębokich ubytków (w nawierzchni lub podbudowie) mieszanką tłucznia i klińca za 1 m3 wbudowanej mieszanki. Planowana przez zamawiającego dla tej metody ilość wbudowanego tłucznia i klińca wynosi 20 m3 dla części 1 zamówienia, 15 m3 dla części 1 zamówienia 1.5.pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami kamiennymi. Planowana przez zamawiającego dla tej metody ilość wynosi 50 m2 dla każdej z części zamówienia. 1.6. podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznych z frezu, kruszyw emulsją grysami kamiennymi. Planowana przez zamawiającego dla tej metody ilość wynosi 50 m2 dla każdej z części zamówienia. 1.7. mechaniczne uzupełnienie nawierzchni bitumicznej warstwy ścieralnej. Planowana przez zamawiającego dla tej metody ilość wynosi 100 Mg dla części 1 zamówienia, 80 Mg dla części 2 zamówienia 1.8. zamkniecie podłużnych i poprzecznych pęknięć w nawierzchniach bitumicznych (szczeliny do 2 cm szerokości) – asfaltem na gorąco z zasypaniem grysami kamiennymi (od 1 do 2 mm) Planowana przez zamawiającego dla tej metody ilość zamknięć podłużnych i poprzecznych pęknięć w nawierzchni bitumicznych wynosi 70,0 mb. dla części 1 zamówienia, 60 mb. dla części 2 zamówienia 1.9. regulacja pionowa włazów studni rewizyjnych. Planowana przez zamawiającego dla tej metody ilość regulacji włazów studni rewizyjnych wynosi 3 szt. dla każdej z części zamówienia. 1.10. regulacja pionowa wpustów studni ściekowych. Planowana przez zamawiającego dla tej metody ilość regulacji wpustów studni ściekowych wynosi 5 szt. dla części 1 zamówienia, 3 szt. dla części 2 zamówienia. Podane wyżej planowane wielkości robót i ilości wbudowanej masy asfaltowej i emulsji z grysami kamiennymi, mieszanki tłucznia i klińca, zamknięć podłużnych i poprzecznych pęknięć w nawierzchni bitumicznych, regulacji włazów studni rewizyjnych, regulacji wpustów studni ściekowych są wielkościami szacunkowymi podanymi przez Zamawiającego dla wyliczenia ceny i porównania złożonych ofert i nie stanowić będą podstawy do ewentualnych roszczeń Wykonawców w przypadku zlecenia przez Zamawiającego innych wartości robót.

II.5) Główny kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233220-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych w wysokości do 36% wartości zamówienia podstawowego, jednak nie więcej niż 126 000,00 zł netto.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-07-30

II.9) Informacje dodatkowe: 1)Zamawiający przewiduje podział zamówienia na 2 części i składanie w związku z tym ofert częściowych. 2)Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, 3)Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, 4)Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, 5)Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych -rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich, 6)Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, 7)Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postepowaniu, 8)Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę): a)Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z przedmiotem zamówienia (tj. pracowników fizycznych wykonujących usługi lub roboty budowlane). b)Zamawiający nie będzie wymagał zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w myśl Kodeksu Pracy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. c)W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z przedmiotem zamówienia (tj. pracowników fizycznych wykonujących usługi lub roboty budowlane). d)Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. e)W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z przedmiotem zamówienia (tj. pracowników fizycznych wykonujących usługi lub roboty budowlane): - oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy, - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę* osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności* bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. f) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z przedmiotem zamówienia (tj. pracowników fizycznych wykonujących usługi lub roboty budowlane) zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. g) Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace montażowe i instalacyjne. h) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. *Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy. 9)Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 obejmujących aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem. 10)Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty, o której mowa w art. 10a ust. 2. 11)Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełnienia warunku Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełnienia warunku Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W celu oceny zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy, zamawiający stawia minimalne warunki dotyczące: - doświadczenia: dla części 1 zamówienia - Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tzn. 2 roboty polegające na remontach cząstkowych dróg masą bitumiczną, mieszanką grysów i emulsji asfaltowej, mieszanką tłucznia i klińca lub układania nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej na kwotę min. 150 000 zł. brutto każda. dla części 2 zamówienia - Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tzn. 2 roboty polegające na remontach cząstkowych dróg masą bitumiczną, mieszanką grysów i emulsji asfaltowej, mieszanką tłucznia i klińca lub układania nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej na kwotę min. 150 000 zł. brutto każda. W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na obie części zamówienia Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli co najmniej trzy roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tzn. 3 roboty polegające na remontach cząstkowych dróg masą bitumiczną, mieszanką grysów i emulsji asfaltowej, mieszanką tłucznia i klińca lub układania nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej na kwotę min. 200 000 zł. brutto każda. - kwalifikacji zawodowych dla części 1 i 2 zamówienia Wykonawca musi dysponować osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami o specjalności drogowej lub konstrukcyjno- budowlanej oraz posiadać min. 3 letnie doświadczenie w nadzorowaniu takich prac. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1)odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, na potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, 2)w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz w przypadku gdy wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, zamawiający żąda w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w pkt. 1). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument o którym mowa w pkt. 1) składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1)wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzający należyte wykonanie: dla części 1 zamówienia - Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tzn. 2 roboty polegające na remontach cząstkowych dróg masą bitumiczną, mieszanką grysów i emulsji asfaltowej, mieszanką tłucznia i klińca lub układania nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej na kwotę min. 150 000,00 zł. brutto każda, dla części 2 zamówienia - Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tzn. 2 roboty polegające na remontach cząstkowych dróg masą bitumiczną, mieszanką grysów i emulsji asfaltowej, mieszanką tłucznia i klińca lub układania nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej na kwotę min. 150 000,00 zł. brutto każda, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonywane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (referencje lub inny dokument o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt. 2) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia Dz. U z 2016 poz. 1126) Wzór wykazu robót budowlanych stanowi Załącznik nr 3 do SWIZ. W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na obie części zamówienia Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli co najmniej trzy roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tzn. 3 roboty polegające na remontach cząstkowych dróg masą bitumiczną, mieszanką grysów i emulsji asfaltowej, mieszanką tłucznia i klińca lub układania nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej na kwotę min. 200 000,00 zł. brutto każda. 2)wykazu osób: - osoba odpowiedzialna za kierowanie robotami budowlanymi, - osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, (wzór - załącznik nr 4 do SIWZ) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. 3)Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. (przykładowy wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do SIWZ), - potencjału technicznego Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełnienia warunku Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1)Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, 2)W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, 3)Dowód wniesienia wadium.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca przystępując do przetargu zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości: 5 000 zł. dla części 1 zamówienia; 4 000 zł. dla części 2 zamówienia

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
termin realizacji trybu interwencyjnego 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
BRG. 272........2018 P R O J E K T Umowa zawarta w dniu ..................2018 roku w Jasienicy pomiędzy Gminą Jasienica zwaną dalej „Zamawiającym" reprezentowaną przez: Wójta Gminy Jasienica - mgr inż. Janusza Pierzynę a ................................................................................................................................... zwanym dalej „Wykonawcą”. §1 Umowę zawiera się w trybie przepisu art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. §2 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty polegające na remontach cząstkowych dróg gminnych na terenie gminy Jasienica w sołectwach Bielowicko, Biery, Grodziec, Iłownica, Jasienica, Łazy, Roztropice, Świętoszówka, Wieszczęta – część I zamówienia oraz sołectwach Landek, Mazańcowice, Międzyrzecze Dolne, Międzyrzecze Górne, Rudzica – część II zamówienia. 2. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z ofertą Wykonawcy, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwaną SIWZ) oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (dalej zwaną STWiOR), które są integralną częścią niniejszej umowy. 3.Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robot zgodnie z protokołem przekazania placu robót i warunkami szczegółowymi zawartymi w SIWZ oraz STWiOR. 4.Zamawiający zastrzega sobie obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia polegających na wykonaniu remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych: 1)przy użyciu masy mineralno – asfaltowej z wycinaniem krawędzi oraz z oblaniem asfaltem i zasypaniem grysami krawędzi łat, 2)przy użyciu masy mineralno – asfaltowej bez wycinania krawędzi oraz z oblaniem asfaltem i zasypaniem grysami krawędzi łat, 3)przy użyciu mieszanki grysów i emulsji asfaltowej przy użyciu remontera działającego pod ciśnieniem, 5.Wykonawca zobowiązany jest do wskazania Zamawiającemu części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. §3 1.Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 ust.1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie netto liczone według następujących cen jednostkowych netto: 1)dla wykonania remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej przy użyciu masy mineralno - asfaltowej z wycinaniem krawędzi oraz oblaniem asfaltem i zasypaniem grysami krawędzi łat ..........zł netto (słownie:…..złotych ...../100) plus należny podatek VAT, wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury - za 1 tonę wbudowanej masy, 2) dla wykonania remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej przy użyciu masy mineralno- asfaltowej bez wycinania krawędzi oraz oblaniem asfaltem i zasypanie grysami krawędzi łat........zł netto (słownie:… zł........./100) plus należny podatek VAT, wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury - za 1 tonę wbudowanej masy, 3)dla wykonania remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów kamiennych ........ zł netto (słownie: …złotych ..../100) plus należny podatek VAT, wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury - za 1 tonę wbudowanej mieszanki grysów i emulsji asfaltowej przy użyciu remontera działającego pod ciśnieniem, 4)uzupełnienie głębokich ubytków (w nawierzchni lub podbudowie) mieszanką tłucznia i klińca. ………zł netto (słownie:.....złotych ...../100) plus należny podatek VAT, wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury - za 1 m3 wbudowanej mieszanki, 5) pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami kamiennymi ….…zł netto (słownie:........złotych...../100) plus należny podatek VAT, wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury - za 1 m2 powierzchniowego utrwalenia, 6)podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami kamiennymi ……zł netto (słownie: …złotych...../100) plus należny podatek VAT, wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury - za 1 m2 powierzchniowego utrwalenia, 7)mechaniczne uzupełnienie nawierzchni bitumicznej warstwy ścieralnej, ………zł netto (słownie:........złotych...../100) plus należny podatek VAT – za 1 tonę wbudowanej masy, 8)zamkniecie podłużnych i poprzecznych pęknięć w nawierzchniach bitumicznych (szczelina do 2 cm szerokości) – asfaltem na gorąco z zasypaniem grysami kamiennymi (od 1 do 2 mm)........zł netto (słownie: …złotych ....../100) plus należny podatek VAT, wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury – za 1 mb zamkniętej szczeliny, 9) regulacja pionowa włazów studni rewizyjnych – ……… zł netto (słownie: ….złotych…../100. ) plus należny podatek VAT, wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury) - za 1 szt. wyregulowanego włazu studni rewizyjnej, 10)regulacja pionowa wpustów studni ściekowych…..zł netto(słownie: ……..złotych ...../100) plus należny podatek VAT, wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury - za 1 szt. wyregulowanego wpustu studni ściekowej. ustalonych w ofercie Wykonawcy stanowiącej integralną część niniejszej umowy w ilościach potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego w oparciu o sporządzony obmiar robót. 2. Planowaną wartość ogółem robót do wykonania w roku 2018 dla części I zamówienia określa się do kwoty 190 699,19 zł netto (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 19/100) plus należny podatek Vat natomiast dla części II zamówienia do kwoty 165 397,56 zł netto (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych 56/100) plus należny podatek Vat. Zamawiający dopuszcza zmianę powyższej wartości w trakcie trwania umowy z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 5 i 6, o czym wykonawca zostanie powiadomiony na piśmie. 3. Zestawienie wysokości środków przeznaczonych na remonty cząstkowe w poszczególnych sołectwach stanowi załącznik nr 1 do umowy. 4. Remonty cząstkowe rozliczane będą zgodnie z §3 ust.1 w sposób uzależniony od technologii przeprowadzanego remontu stosownie do SIWZ oraz STWiOR. 5. Wartość robót do wykonania w roku 2018 w trakcie trwania umowy może wzrosnąć maksymalnie o 15% dla każdej z części w stosunku do wartości określonych w ust. 2. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu robót budowlanych określonych w §3 ust.1, którego wartość nie przekroczy równowartości 126 000,00 (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy 00/100 złotych) netto tj. …… % wartości zamówienia. Wykonawca obowiązany jest wykonać na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone z wolnej ręki, w trybie art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, przy zachowaniu tych samych zasad, kalkulacji cen jak w kosztorysie ofertowym. § 4 1. Przekazanie placu budowy nastąpi nie wcześniej niż 2 kwietnia 2018 roku z zastrzeżeniem o którym mowa w pkt 2. 2. Wcześniejsze rozpoczęcie robót może nastąpić jedynie po pisemnym wezwaniu Wykonawcy bądź też na jego prośbę za zgodą Zamawiającego. § 5 1. Termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy - do 30 lipca 2018 roku. § 6 1. Zakres poszczególnych prac w danym sołectwie Wykonawca ustali wraz z Inspektorem Nadzoru oraz sołtysem danego sołectwa. 2. Zamawiający zastrzega, że w pierwszej kolejności mają być wykonane remonty cząstkowe które zostały zgłoszone jako uszkodzenia spowodowane okresem zimowym. O powyższych uszkodzeniach Wykonawca będzie powiadamiany w formie pisemnej przed przekazaniem placu budowy. 3. W przypadku nie podjęcia robót mających na celu usunięcie uszkodzenia w koronie drogi, w kolejności o której mowa w ust. 2, Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody poniesione przez osoby trzecie. 4. W przypadku elektronicznego bądź telefonicznego wezwania do wykonania robót w koronie dorgi w trybie awaryjnym Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania i podjęcia robót w terminie …… dni od dnia wezwania. § 7 1. Nadzór nad realizacją i koordynacją robót z ramienia Zamawiającego sprawować będzie Pan / Pani Inspektor Nadzoru .................... 2. Z ramienia Wykonawcy prace prowadził będzie Pani/Pan ........................... § 8 Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 1. oferta przetargowa Wykonawcy, 2. SIWZ wraz z STWiOR § 9 Do obowiązków Zamawiającego należy: 1. protokolarne przekazywanie Wykonawcy terenu robót zgodnie z SIWZ oraz STWiOR 2. wyznaczenie Inspektora Nadzoru, 3. terminowa zapłata faktur Wykonawcy, 4. wyznaczenie terminów i rozpoczęcie odbiorów wykonanych remontów cząstkowych w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę, § 10 Do obowiązków Wykonawcy należy: 1. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą SIWZ oraz STWiOR, warunkami technicznymi, technologią, prawem budowlanym, sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa 2. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zgłaszać Inspektorowi Nadzoru roboty zanikające oraz ulegające zakryciu w celu dokonania ich odbioru. Potwierdzenie wykonania tych prac przez Inspektora Nadzoru warunkuje kontynuowanie prac. 3. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia robót. 4. Wykonawca ponosi koszty wykonania tymczasowego oznakowania robót w związku z prowadzonymi pracami. 5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zorganizowania i likwidacji placu robót. 6. Jeżeli nastąpi strata lub uszkodzenie w robotach, materiałach i urządzeniach w okresie, w którym Wykonawca jest odpowiedzialny za roboty, Wykonawca naprawi stratę albo szkodę na własny koszt. 7. Na każde żądanie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. 8. Wykonawca poniesie koszty opracowania receptury mieszanki mineralno - bitumicznej, mieszanki grysu i emulsji asfaltowej oraz inne receptury materiałów użytych do robót, wszelkie koszty pobrania, badania i dostarczenia próbek pobranych z materiałów użytych do budowy oraz poniesie koszty wykonania innych, niezbędnych badań wskazanych przez Inspektora Nadzoru. 9. Uporządkowanie terenu robót przez Wykonawcę nastąpi w ciągu 10 dni od zakończenia robót jednak nie później niż przed dokonaniem odbioru robót. 10. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie robót i w jego otoczeniu, ponosi, zatem wszelkie koszty wynikające z roszczeń stron z tym związane. 11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody poniesione przez osoby trzecie wskutek niewłaściwego wykonywania przedmiotu umowy. 12. Za bezpieczeństwo na placu robót od momentu jego przejęcia odpowiedzialny jest Wykonawca robót, ponosi, zatem wszelkie koszty wynikłe z niewłaściwego zabezpieczenia terenu robót. 13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich oraz mienia, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także z ruchem pojazdów mechanicznych. 14. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 1) roboty, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót od zdarzeń losowych, 2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich oraz mienia, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 15. Zakres oraz warunki ubezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu niezwłocznie na każde jego wezwanie. 16. W przypadku wystąpienia okoliczności związanych ze zdarzeniami losowymi z tytułu szkód, o których mowa w pkt. 13, Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia roszczenia osoby poszkodowanej u swojego Ubezpieczyciela, o sposobie załatwienia sprawy zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego drogą pisemną lub elektroniczną. 17. Wykonawca (kierownik robót) przed przystąpieniem do realizacji robót wspólnie z Inspektorem Nadzoru oraz Zamawiającym ustali kolejność realizacji robót (w rozbiciu na poszczególne sołectwa). Każdorazowa zmiana kolejności zostanie przedstawiona wykonawcy telefonicznie bądź drogą elektroniczną. 18. Wykonawca (kierownik robót) będzie zgłaszał Inspektorowi Nadzoru (oraz Zamawiającemu) gotowość do odbioru (częściowego) robót w toku telefonicznie lub na piśmie. Inspektor Nadzoru ustosunkuje się do zgłoszenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, co oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru. 19. Wykonawca (kierownik robót) będzie zgłaszał Zamawiającemu telefonicznie lub na piśmie gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy (na poszczególnych sołectwach). Zamawiający w terminie 14 dni od daty zgłoszenia ustali datę odbioru przedmiotu umowy powiadamiając telefonicznie bądź drogą elektroniczną o terminie odbioru Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. § 11 Zgodnie z art.143d ust.1 pkt. 1, 2, 4, 5, 6, 7 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty wykonane przez podwykonawców. 1) Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane z wyłączeniem robót, o których mowa w § 2 ust. 4 umowy, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian. 2) Zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia terminie 5 dni zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo o której mowa w punkcie poprzedzającym i do jej zmian liczonych od daty przedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu projektów umów i ich zmian, o których mowa w pkt.1. 3) Zapłata wynagrodzenia wykonawcy nastąpi po przedstawieniu przez wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 4) Termin zapłaty przez wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynosi 14 dni od daty otrzymania faktury od podwykonawcy. 5) Przy zawieraniu umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami strony umowy obowiązują postanowienia zawarte w pkt 1, 2, 3 i 4 . 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu: a) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 1 000,00 zł od każdej umowy, b) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1 000,00 zł od każdej umowy, c) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1 500,00 zł od każdej umowy. § 12 1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. 2. Jeżeli w trakcie odbioru „częściowego” lub końcowego zostaną stwierdzone wady i usterki to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 1) gdy wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, 2) gdy wady nie nadają się do usunięcia Zamawiający może: a) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady te umożliwiają użytkowanie b) odstąpić od umowy lub zażądać wykonania wadliwych robót po raz drugi, jeżeli wady te uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio wadliwych robót. 4. Termin wyznaczony na usunięcie wad nie przedłuża umownego terminu zakończenia poszczególnych robót. 5. Zamawiający powołuje Komisję odbioru do dokonania odbioru końcowego robót wykonanych a następnie: 1) Wykonawca zgłasza pisemnie lub telefonicznie Zamawiającemu gotowość do odbioru, 2) Zamawiający wyznacza termin i rozpoczęcie odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę. 6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obu stron umowy. 7. Zamawiający może także wyznaczyć pogwarancyjny odbiór robót po upływie okresu gwarancji w którym Wykonawca jest zobowiązany wziąć udział bez żądania dodatkowej zapłaty. O terminie przeglądu Wykonawca zostanie powiadomiony w formie pisemnej lub elektronicznej co najmniej 7 dni przed terminem przeglądu. § 13 1. Strony ustalają, że rozliczenie za przedmiot umowy będzie odbywać się fakturami częściowymi, po zakończeniu robót w poszczególnych sołectwach, dotyczących robót wykonanych zgodnie z przedmiotem umowy ustalonym z Zamawiającym lub zgodnie z harmonogramem remontów cząstkowych. 2. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie protokół odbioru robót w toku podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obu stron umowy wraz z kosztorysem powykonawczym sporządzonym na podstawie obmiaru robót (w formie tabelarycznej dla każdego sołectwa) sprawdzonym i zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. 3. Rozliczenie końcowe przedmiotu umowy nastąpi protokołem końcowym odbioru robót. Załącznikiem do protokołu końcowego będzie zestawienie kwot brutto na poszczególnych sołectwa. Protokół końcowy wraz z zestawieniem kwot brutto będzie załącznikiem do ostatniej faktury w związku z realizacją niniejszej umowy. 4. Faktury płatne będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury /wraz z załączonym protokołem odbioru robót i kosztorysem powykonawczym/ przelewem na konto Wykonawcy. 5. Strony postanawiają, że Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie żqdnych wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. § 14 1. Inspektor Nadzoru może wstrzymać roboty w następujących przypadkach: 1) wykonywanie robót niezgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru, 2) nieprzestrzeganie przepisów BHP i P - poż., 3) wykonywania robót niezgodnie z SIWZ oraz STWiOR, 4) nie stosowanie się do poleceń i instrukcji Inspektora Nadzoru wynikających z jego zakresu praw i obowiązków oraz ustawy Prawo Budowlane. 2. Wznowienie robót może nastąpić po ustaniu przyczyny ich wstrzymania i za zgodą Inspektora. § 15 Na wykonane roboty Wykonawca udziela: 12 miesięcy gwarancji licząc od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót, o którym mowa w § 13 ust. 3. § 16 1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 2) gdy zostanie ogłoszona likwidacja firmy Wykonawcy, 3) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 4) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego, 5) Wykonawca opóźnia się z zakończeniem robót objętych umową tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zakończyć je w terminie, 6) gdy Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 30 dni a przerwa nie wynika ze wstrzymania robót w trybie §14 ust 1 umowy. 2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru, 2) Zamawiający zawiadamia Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy. 3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 1) w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, 2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy, 3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru przerwanych robót oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za, które Wykonawca nie odpowiada, 5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, 5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do: 1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 2) odkupienie materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 4 pkt. 3, 3) przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. § 17 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) za zwłokę w przystąpieniu do prac zgodnie z §6 ust.3 umowy wysokości 0,2% kwoty brutto, o której mowa w § 3 ust. 2 umowy za każdy dzień od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 2) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,05 % kwoty brutto, o której mowa w § 3 ust. 2 umowy, 3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 6 % kwoty brutto, o której mowa w § 3 ust.2 umowy. 4) za nieprzystąpienie do realizacji robót zgłoszonych w trybie awaryjnym zgodnie z § 6 ust. 4 umowy w wysokości 1000 zł brutto za każdy dzień zwłoki. 5) za każdy stwierdzony przypadek pracownika wykonującego prace, niezatrudnionego na podstawie umowę o pracę w wysokości 1000 zł brutto. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 1) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy lub uniemożliwienie rozpoczęcia robót w wysokości 0,2 % kwoty brutto, o której mowa w § 3 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki lub przerwy, 2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 6% kwoty brutto, o której mowa w § 3 ust. 2 umowy. 3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. § 18 Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty może nastąpić w przypadku: 1) zwiększenia wartości robót do wykonania w 2018 roku określonej w §3 ust.2 zgodnie z §3 ust.4 2) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych (pogodowych) trwających dłużej niż 7 dni kalendarzowych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z technologią przewidzianą w STWiOR oraz na warunkach określonych w SIWZ. Wydłużenie terminu wykonania umowy może nastąpić w okresie udokumentowanych niesprzyjających warunków pogodowych proporcjonalnie do okresu trwania niesprzyjających warunków. 3) zmiany adresu /siedziby Wykonawcy. §19 Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. §20 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. §21 Ewentualne spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. § 22 Wykonawca zobowiązany jest podporządkować się zarządzeniom i przepisom prawa obowiązującym przy wykonywaniu robót na drogach publicznych. § 23 1. Inwestor na potrzeby niniejszej umowy wskazuje: a) adres email: ……………………………………………… b) telefon: …………………………………………………. i oświadcza, że doręczenia korespondencji droga mailową uważa się za skutecznie dokonane. § 24 Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w tym: 1 egz. dla Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiającego. Zamawiający Wykonawca Kontrasygnata Skarbnika Gminy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) zwiększenia wartości robót do wykonania w 2018 roku określonej w §3 ust.2 zgodnie z §3 ust.4 2) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych (pogodowych) trwających dłużej niż 7 dni kalendarzowych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z technologią przewidzianą w STWiOR oraz na warunkach określonych w SIWZ. Wydłużenie terminu wykonania umowy może nastąpić w okresie udokumentowanych niesprzyjających warunków pogodowych proporcjonalnie do okresu trwania niesprzyjających warunków. 3) zmiany adresu /siedziby Wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-28, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> jezyk polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Sołectwa: Bielowicko, Biery, Grodziec, Iłownica, Jasienica, Łazy, Roztropice, Świętoszówka, Wieszczęta
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:remontach cząstkowych dróg gminnych na Gminy Jasienica wykonywanych jedną z niżej wymienionych metod (dla każdej części zamówienia): 1.1. wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej przy użyciu masy mineralno- asfaltowej z wycinaniem krawędzi oraz oblanie asfaltem i zasypaniem grysami krawędzi łat. Planowana przez zamawiającego dla tej metody ilość wbudowanej masy wynoszą: dla części 1 zamówienia 360 Mg, dla części 2 zamówienia 320 Mg. 1.2. wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej przy użyciu masy mineralno- asfaltowej bez wycinania krawędzi oraz oblanie asfaltem i zasypanie grysami krawędzi łat. Planowana przez zamawiającego dla tej metody ilość wbudowanej masy wynoszą: 35 Mg dla części 1 zamówienia, 30 Mg dla części 2 zamówienia 1.3. wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej przy użyciu mieszanki grysów kamiennych i emulsji asfaltowej z zastosowaniem remontera działającego pod ciśnieniem. Planowana przez zamawiającego dla tej metody ilość wbudowanej mieszanki grysów i emulsji asfaltowej wynosi 35 Mg dla części 1 zamówienia, 30 Mg dla części 2 zamówienia 1.4. uzupełnienie głębokich ubytków (w nawierzchni lub podbudowie) mieszanką tłucznia i klińca za 1 m3 wbudowanej mieszanki. Planowana przez zamawiającego dla tej metody ilość wbudowanego tłucznia i klińca wynosi 20 m3 dla części 1 zamówienia, 15 m3 dla części 1 zamówienia 1.5.pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami kamiennymi. Planowana przez zamawiającego dla tej metody ilość wynosi 50 m2 dla każdej z części zamówienia. 1.6. podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznych z frezu, kruszyw emulsją i grysami kamiennymi. Planowana przez zamawiającego dla tej metody ilość wynosi 50 m2 dla każdej z części zamówienia. 1.7. mechaniczne uzupełnienie nawierzchni bitumicznej warstwy ścieralnej. Planowana przez zamawiającego dla tej metody ilość wynosi 100 Mg dla części 1 zamówienia, 80 Mg dla części 2 zamówienia 1.8. zamkniecie podłużnych i poprzecznych pęknięć w nawierzchniach bitumicznych (szczeliny do 2 cm szerokości) – asfaltem na gorąco z zasypaniem grysami kamiennymi (od 1 do 2 mm) Planowana przez zamawiającego dla tej metody ilość zamknięć podłużnych i poprzecznych pęknięć w nawierzchni bitumicznych wynosi 70,0 mb. dla części 1 zamówienia, 60 mb. dla części 2 zamówienia 1.9. regulacja pionowa włazów studni rewizyjnych. Planowana przez zamawiającego dla tej metody ilość regulacji włazów studni rewizyjnych wynosi 3 szt. dla każdej z części zamówienia. 1.10. regulacja pionowa wpustów studni ściekowych. Planowana przez zamawiającego dla tej metody ilość regulacji wpustów studni ściekowych wynosi 5 szt. dla części 1 zamówienia, 3 szt. dla części 2 zamówienia. Podane wyżej planowane wielkości robót i ilości wbudowanej masy asfaltowej i emulsji z grysami kamiennymi, mieszanki tłucznia i klińca, zamknięć podłużnych i poprzecznych pęknięć w nawierzchni bitumicznych, regulacji włazów studni rewizyjnych, regulacji wpustów studni ściekowych są wielkościami szacunkowymi podanymi przez Zamawiającego dla wyliczenia ceny i porównania złożonych ofert i nie stanowić będą podstawy do ewentualnych roszczeń Wykonawców w przypadku zlecenia przez Zamawiającego innych wartości robót.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2, 45233220-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-07-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji trybu interwencyjnego 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000 zł


Część nr: 2 Nazwa: Sołectwa: Landek, Mazańcowice, Międzyrzecze Dolne, Międzyrzecze Górne, Rudzica.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na: remontach cząstkowych dróg gminnych na Gminy Jasienica wykonywanych jedną z niżej wymienionych metod (dla każdej części zamówienia): 1.1. wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej przy użyciu masy mineralno - asfaltowej z wycinaniem krawędzi oraz oblanie asfaltem i zasypaniem grysami krawędzi łat. Planowana przez zamawiającego dla tej metody ilość wbudowanej masy wynoszą: dla części 1 zamówienia 360 Mg, dla części 2 zamówienia 320 Mg. 1.2. wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej przy użyciu masy mineralno- asfaltowej bez wycinania krawędzi oraz oblanie asfaltem i zasypanie grysami krawędzi łat. Planowana przez zamawiającego dla tej metody ilość wbudowanej masy wynoszą: 35 Mg dla części 1 zamówienia, 30 Mg dla części 2 zamówienia 1.3. wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej przy użyciu mieszanki grysów kamiennych i emulsji asfaltowej z zastosowaniem remontera działającego pod ciśnieniem. Planowana przez zamawiającego dla tej metody ilość wbudowanej mieszanki grysów i emulsji asfaltowej wynosi 35 Mg dla części 1 zamówienia, 30 Mg dla części 2 zamówienia 1.4. uzupełnienie głębokich ubytków (w nawierzchni lub podbudowie) mieszanką tłucznia i klińca za 1 m3 wbudowanej mieszanki. Planowana przez zamawiającego dla tej metody ilość wbudowanego tłucznia i klińca wynosi 20 m3 dla części 1 zamówienia, 15 m3 dla części 1 zamówienia 1.5.pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami kamiennymi. Planowana przez zamawiającego dla tej metody ilość wynosi 50 m2 dla każdej z części zamówienia. 1.6. podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznych z frezu, kruszyw emulsją i grysami kamiennymi. Planowana przez zamawiającego dla tej metody ilość wynosi 50 m2 dla każdej z części zamówienia. 1.7. mechaniczne uzupełnienie nawierzchni bitumicznej warstwy ścieralnej. Planowana przez zamawiającego dla tej metody ilość wynosi 100 Mg dla części 1 zamówienia, 80 Mg dla części 2 zamówienia 1.8. zamkniecie podłużnych i poprzecznych pęknięć w nawierzchniach bitumicznych (szczeliny do 2 cm szerokości) – asfaltem na gorąco z zasypaniem grysami kamiennymi (od 1 do 2 mm) Planowana przez zamawiającego dla tej metody ilość zamknięć podłużnych i poprzecznych pęknięć w nawierzchni bitumicznych wynosi 70,0 mb. dla części 1 zamówienia, 60 mb. dla części 2 zamówienia 1.9. regulacja pionowa włazów studni rewizyjnych. Planowana przez zamawiającego dla tej metody ilość regulacji włazów studni rewizyjnych wynosi 3 szt. dla każdej z części zamówienia. 1.10. regulacja pionowa wpustów studni ściekowych. Planowana przez zamawiającego dla tej metody ilość regulacji wpustów studni ściekowych wynosi 5 szt. dla części 1 zamówienia, 3 szt. dla części 2 zamówienia. Podane wyżej planowane wielkości robót i ilości wbudowanej masy asfaltowej i emulsji z grysami kamiennymi, mieszanki tłucznia i klińca, zamknięć podłużnych i poprzecznych pęknięć w nawierzchni bitumicznych, regulacji włazów studni rewizyjnych, regulacji wpustów studni ściekowych są wielkościami szacunkowymi podanymi przez Zamawiającego dla wyliczenia ceny i porównania złożonych ofert i nie stanowić będą podstawy do ewentualnych roszczeń Wykonawców w przypadku zlecenia przez Zamawiającego innych wartości robót.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2, 45233220-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-07-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji trybu interwensyjnego 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4 000 zł


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę regału metalowego - Rybnik
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania21-01-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę regału metalowego archiwalnego (na segregatory). Potrzebny jest regał wysoki na 180-200, z 5 półkami, głęboki na 30-35 maksymalnie oraz szeroki na 90. Chciałbym zapytać o cenę oraz termin wykonania.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI